A A A A A

Math Signs: [Number 8]


NHLAVUTELO 13:18
Hilaha vutlhari byi nga kona: Loyi a tlhariheke a a ringanise ntsengo wa xivandza, hikuva i ntsengo wa munhu; kutani ntsengo wa xona i 666.

DEUTERONOMA 6:4
“Yingisa, Israele! Yehovha, Xikwembu xa hina, hi xona Xikwembu lexi hanyaka ntsena.

LEVHITIKA 20:13
“Loko wanuna a etlela ni wanunakulobye, kukotisa loko munhu a etlela ni wansati va endlile havambirhi xilo lexo biha ngopfu, va ta dlawa; ngati ya vona yi le henhla ka vona.

1 VAKORINTO 6:9-11
[9] Xana a mi swi tivi leswaku lavo biha va nga ka va nga dyi ndzhaka ya ku fuma ka Xikwembu xana?[10] Mi nga tshuki mi lahleka: Loko va ri va thyaka, ni lava gandzelaka swifaniso, ni vaoswi, ni swipombolo, ni loko va ri va Sodoma, ni vayivi, ni lava navelaka rifuwo, ni vapyopyi, ni lava hlevaka van'wana, ni lava dyelelaka, lavo tano, va nga ka va nga dyi ndzhaka ya ku fuma ka Xikwembu.[11] Kambe hi leswi van'wana ingi va ri swona eka n'wina; kambe mi hlantswiwile, kambe mi kwetsimisiwile, kambe mi hlayiwile lava lulameke hi vito ra Hosi Yesu, ni Moya wa Xikwembu xa hina.

NHLAVUTELO 11:2-3
[2] Kambe loko ri ri rivala leri nga ehandle ka tempele, u ri siya u nga ri pimi, hikuva ri nyikiwile vamatiko; kutani va ta kandziyela muti lowo kwetsima hi tin'hweti ta mune wa makume na timbirhi.[3] Kutani ndzi ta nyika timbhoni ta mina ha timbirhi ku profeta hi masiku ya khume ra madzana na madzana mambirhi, na ntlhanu wa makume, na khume rin'we 1 260, ti ambele masaka.”

LEVHITIKA 20:27
“Kungakuloko wanuna, hambi wansati, a vutisa swikwembu, kumbe loko va bvumbha, va ta dlawa; va ta khandliwa hi maribye; ngati ya vona yi le henhla ka vona.”

DEUTERONOMA 18:10-12
[10] Ku nga tshuki ku kumiwa munhu ni un'we eka wena la nghenisaka n'wana wa yena wa wandzisanyana, kumbe wa wanhwanyana endzilweni ni la hlahluvaka, ni mungoma, ni mulorhi,[11] ni noyi, ni la vutisaka mimoya ni la bvumbhaka, ni la vutisaka vafi.[12] Hikuva un'wana ni un'wana la endlaka swilo leswi, wa yila eka Yehovha, kambe Yehovha, Xikwembu xa wena, u hlongole matiko lawa emahlweni ka wena hikwalaho ka swidyoho leswi.

2 TIHOSI 21:6
A hisa n'wana wa yena endzilweni, a namarhela vungoma ni vuloyi, kutani a veka vangoma ni vabvumbi, a ri karhi a endla leswo biha hi ku tlurisa emahlweni ka Yehovha ku n'wi pfuka.

MIKIYA 5:12
Kutani ndzi ta susa ku kanganyisa evokweni ra wena, ni vangoma a va nga ha vi kona eka wena.

ESAYA 47:12
Tana sweswi u ri ni ku hlahluva ka wena, ni vungoma bya wena lebyi u byi tirheke evuntshweni bya wena, kumbexana byi ta ku pfuna, byi ku endla la chaviwaka hi vanhu!

TIMHAKA 8:11-24
[11] Va n'wi namarhelisa sweswo, hikuva ni khale, a a va hlamarisile hi vungoma bya yena.[12] Kambe kuteloko va pfumela eka Filipi, loyi a va byelaka Evhangeli ya ku fuma ka Xikwembu, ni vito ra Yesu Kriste, vavanuna ni vavasati van'wana va khuvuriwa.[13] Na yena Simoni a pfumela, kutani a khuvuriwa, a namarhela Filipi; kambe a hlamala ngopfu hi ku vona swikombiso ni masingita lamakulu lama endliwaka.[14] Kambe vaapostola lava seleke eYerusalema, loko va twa leswaku Vasamariya va amukela rito ra Xikwembu, va va rhumela Petro na Yohane;[15] volavo kuteloko va fikile, va va khongelela leswaku va nyikiwa Moya lowo Kwetsima;[16] hikuva a wu nga si xikela ni ka un'we wa vona; a va khuvuriwile ntsena hi vito ra Yesu.[17] Kutani va va tlhandleka mavoko ehenhla, kutani va amukela Moya lowo Kwetsima.[18] Kambe Simoni, kakuloko a vona leswaku Moya lowo Kwetsima wu nyikiwa hi ku tlhandleka ka mavoko ya vaapostola, a va humesela mali, a ku:[19] “Ndzi nyikeni, na mina, matimba lawa, leswaku un'wana ni un'wana loyi ndzi nga ta n'wi tlhandleka mavoko ehenhla, a nyikiwa Moya lowo Kwetsima.”[20] Kambe Petro a ku eka yena: “Mali ya wena a yi love na wena, leswi u nga ehleketa leswaku ku nyika ka Xikwembu ku xaviwa hi mali![21] A ku na ku averiwa ni ku pambuleriwa emhakeni leyi, hikuva mbilu ya wena a yi lulamanga emahlweni ka Xikwembu.[22] Hikwalaho, hundzuka eku biheni ka wena, u khongela Hosi leswaku kumbexana u nga khomeriwa ku anakanya ka mbilu ya wena;[23] hikuva ndzi vona leswaku u tele nyongwa leyi bavaka ngopfu, ni ku bohiwa hi ku homboloka.”[24] Simoni a hlamula, a ku: “Ndzi khongeleleni mi ri n'wina eka Hosi, leswaku ndzi nga tshuki ndzi humeleriwa hi xilo xin'we xa leswi mi swi vuleke.”

GENESA 1:24-31
[24] Kutani Xikwembu xi ku: “Misava a yi humese leswo hanya hi tinxaka ta swona, swifuwo, ni swikokovi, ni swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona.” Kutani swi va tano.[25] Xikwembu xi endla swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona ni swifuwo hi tinxaka ta swona, ni leswi kokovaka emisaveni hi tinxaka ta swona. Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile.[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”[27] Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona. Xi n'wi endla a fana ni Xikwembu; xi endla wanuna ni wansati.[28] Xikwembu xi va katekisa. Xi ku eka vona: “Tswalanani, mi andza, mi tata misava mi yi fuma, mi fuma ni tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni.”[29] Xikwembu xi ku: “Maswivo, ndza mi nyika matsavu hinkwawo lama vekaka mbewu, lama nga ehenhla ka misava hinkwayo, ni murhi wun'wana ni wun'wana lowu nga ni mihandzu leyi vekaka mbewu swi va swakudya swa n'wina.[30] Loko swi ri swiharhi hinkwaswo swa misava, ni tinyanyana hinkwato ta tilo, ni swilo swin'wana hinkwaswo leswi fambaka emisaveni, leswi nga ni ku hefemula loku hanyaka ka swona, ndzi swi nyikile byanyi byin'wana ni byin'wana bya rihlaza, swi va swakudya swa swona.” Kutani swi va tano.[31] Xikwembu xi languta hinkwaswo leswi xi swi endleke, kutani maswivo, a swi ri swinene ngopfu. Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ra ntlhanu na rin'we.

1 VAKORINTO 6:9
Xana a mi swi tivi leswaku lavo biha va nga ka va nga dyi ndzhaka ya ku fuma ka Xikwembu xana?

YOHANE 1:8
A a nga ri yena ku vonakala, kambe a a rhumiwile leswaku a ta va mbhoni ya ku vonakala.

NHLAVUTELO 4:6-8
[6] Emahlweni ka xiluvelo, a ku ri ni lwandle ra nghilazi leri fanaka na kristala. Exikarhi ka xiluvelo, ni matlhelo hinkwawo ya xiluvelo, a ku ri ni swivumbiwa leswi hanyaka swa mune, swi ri ni mahlo layo tala emahlweni ni le ndzhaku.[7] Xivumbiwa lexi hanyaka lexo rhanga a xi fana ni nghala, xivumbiwa lexi hanyaka lexa vumbirhi a xi fana ni rhole, xivumbiwa lexi hanyaka lexa vunharhu a xi ri ni mombo wa munhu; kutani xivumbiwa lexi hanyaka lexa vumune a xi fana ni gama leri hahaka.[8] Swivumbiwa leswi hanyaka leswa mune, xin'wana ni xin'wana xa swona a xi ri ni timpapa ta ntlhanu na rin'we, a swi tele ni mahlo hi matlhelo hinkwawo ni le ndzeni; kutani a swi nga miyeri nhlekanhi ni vusiku, a swi ku: “Ku kwetsima, ku kwetsima, ku kwetsima Hosi Xikwembu lexi nga ni matimba hinkwawo, Loyi a a ri kona, Loyi a nga kona, Loyi a taka.”

GENESA 3:15
Ndzi ta veka ku vengana exikarhi ka wena ni wansati, ni xikarhi ka rixaka ra wena ni rixaka ra wansati; ri ta ku faya nhloko, wena u ri luma xirhendze.”

NHLAVUTELO 13:5
Kutani xi nyikiwa nomu lowu tidzunisaka hi leswikulu, lowu sandzaka; xi nyikiwa ni matimba ya ku tirha hi tin'hweti ta mune wa makume na timbirhi.

EKSODA 7:11
Kambe Faro a vitana tintlhari ni vangoma; kutani na vona, hikuva a ti ri tintlhari ta Egipta, va endlisa sweswo hi vutlhari bya vona:

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved