A A A A A

Life: [Birthday]


VAEFESA 2:10
Hikuva hina hi mitirho ya xona, hikuva eka Yesu Kriste, hi vumberiwile mitirho leyinene, leyi Xikwembu xi yi lunghiseke khale leswaku hi ta famba ka yona.

YEREMIYA 29:11
Hikuva mina ndzi tiva mianakanyo ya mina leyi ndzi yi anakanyaka ematshan'weni ya n'wina, ku vula Yehovha, hikuva i mianakanyo yo rhula yi nga ri ya ku biha, ndzi ta mi nyika ku hetelela ka ku saseka ni ku tshemba.

YOHANE 16:21
Loko wansati a veleka, u twa ku vaviseka, hikuva nkarhi wa yena wu fikile; kambe loko a velekile n'wana, a nga ha anakanyi ku xaniseka ka yena, hi ku tsaka ka yena, hikuva ku velekiwile munhu emisaveni.

SWIVURISO 9:11
Hikuva ha mina, masiku ya wena ma ta andzisiwa, Kutani malembe ya ku hanya ka wena ma ta lehisiwa.

TIPISALEMA 16:11
U ta ndzi tivisa ndlela ya vutomi; Ku xurha ka ku tsaka ku kona emahlweni ka wena; Ni ku tsaka loku nga heriki evokweni ra wena ra xinene.

TIPISALEMA 20:4
A a ku nyike leswi rhandziwaka hi mbilu ya wena, A hetisa ni makungu ya wena hinkwawo!

TIPISALEMA 27:4-7
[4] Ndzi komberile xilo xin'we eka Yehovha, ndza ha xi navela ngopfu: Hi leswaku ndzi tshama endlwini ya Yehovha hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina. Ndzi ta hlalela ku kwetsima ka Yehovha, Ndzi va ndzi kambisisa tempele ya yena.[5] Hikuva u ta ndzi fihla entsongeni wa yena hi siku ra khombo, U ta ndzi tumbeta exichavelweni xa Tabernakela ya yena, Kutani a ndzi khandziyisa ehenhla ka ribye lero tiya.[6] Sweswi, nhloko ya mina yi ta ungamela valala lava ndzi rhendzeleke; Kambe ndzi ta humesa magandzelo va ku tsaka eTabernakeleni ya yena, Ndzi ta yimbelela, ndzi va ndzi twarisa Yehovha.[7] Yingisa, Yehovha, rito ra nga ra ku vita; Ndzi twele vusiwana, u ndzi hlamula.

TIPISALEMA 90:12
Hi dyondzise ku hlaya swinene masiku ya hina, Leswaku timbilu ta hina ti tsundzukela evutlharini.

TIPISALEMA 91:11
Hikuva u ta ku lerisela tintsumi ta yena, Ti ku hlayisa etindleleni ta wena hinkwato;

TIPISALEMA 91:16
Ndzi ta n'wi xurhisa hi masiku layo tala, Ni ku n'wi kombisa ku hlayiseka ka mina.

TIPISALEMA 118:24
Hi rona siku leri endliweke hi Yehovha, A hi tsakeni, hi tsakela rona!

SOFONIYA 3:17
Yehovha, Xikwembu xa wena, u le xikarhi ka wena; i nhenha leyi ponisaka; u ta ku tsakela hi ku tsaka lokukulu, a va a miyela hikwalaho ka rirhandzu ra yena, u ta ku tsakela hi ku yimbelela.

TIPISALEMA 37:4-5
[4] Tsakela Yehovha, Kutani u ta ku nyika leswi naveriwaka hi mbilu ya wena.[5] Tshikela Yehovha ndlela ya wena, u n'wi tshemba, Kutani yena u ta tirha.

SWIRILO 3:22-23
[22] I tintswalo ta Yehovha leti ti endleke leswaku hi nga tshuki hi lova, Hikuva tintswalo ta yena a ti si hela;[23] Ti tshama ti ri kona hi mixo wun'wana ni wun'wana; Vunene bya wena byi kulukumba!

TINHLAYO 6:24-26
[24] “ ‘Yehovha a a ku katekise, a a ku hlayise.[25] Yehovha a a ku hatimisele mombo wa yena, a a ku endlele hi tintswalo![26] Yehovha a a ku hundzukele mombo wa yena, a a ku nyike ku rhula!

TIPISALEMA 139:1-24
[1] Yehovha! U ndzi kambile, wa ndzi tiva;[2] U tiva loko ndzi tshama, ni loko ndzi pfuka; U tiva miehleketo ya mina u ri kule;[3] Wa ndzi kamba loko ndzi famba, ni loko ndzi etlela, Kutani u tiva tindlela ta mina hinkwato.[4] Hikuva rito loko ri nga si fika eririn'wini ra mina, U ri tivile hinkwaro, oho Yehovha![5] U ndzi rhendzele emahlweni ni le ndzhaku, U veke xandla xa wena henhla ka mina.[6] Ku tiva loko, i mahlori eka mina, Ku tlakukile ngopfu ku tlurisa, ndzi tsandzeka ku ku fikela.[7] Xana ndzi nga ya kwihi, ndzi va kule ni moya wa wena? Kumbe ndzi nga balekela kwihi, ndzi va kule ni mombo wa wena?[8] Loko ndzi tlhandlukela ematilweni, u kona; Ni loko ndzi ya etlela exivandleni xa vafi, ni kwalaho u kona.[9] Ni loko ndzi khandziya etimpapeni ta vurhonga, Ndzi ya aka emakumu ka lwandle,[10] Na kona voko ra wena ri ta ndzi fambisa, Ni voko ra wena ra xinene ri ta ndzi khoma.[11] Loko ndzi ku: “A ndzi fihliwe hi munyama — Vusiku byi ta xa emahlweni ka mina.”[12] Eka wena, munyama wu nga ka wu nga endli ntima, Vusiku byi xa kukotisa nhlekanhi, Munyama wu nga kota ku vonakala.[13] Kunene hi wena la vumbeke xisuti xa mina, U ndzi vumbile ekhwirini ra manana.[14] Ndza ku khensa hikwalaho ka mahlori ya xivumbeko xa mina. Mitirho ya wena ya hlamarisa, Moya wa mina wa swi tiva swinene ngopfu.[15] Miri wa mina a wu fihliwanga ka wena, Loko ndzi ri karhi ndzi vumbiwa exihundleni, Ndzi lukeleriwa swirho eku enteni ka misava.[16] Mahlo ya wena ma vonile ku vumbiwa ka swona, Kutani masiku ya mina ma tsariwile hinkwawo ebukwini ya wena; Ma hlayiwile ma nga si va kona.[17] Oho Xikwembu miehleketo ya wena yi ndzi tsandzisa ku yini! Ntsengo wa yona yi tarisile swonghasi![18] Loko ndzi rhandza ku yi hlaya, yi tlula sava hi ku tala. Loko ndzi khindlimuka ndza ha ri na wena.[19] Oho Xikwembu, ingi loko u lovisa lowo biha! N'wina, vanhu va ngati, tshinelani kule na mina![20] Lava nga valala eka wena, va ku vula hi ku biha, Va karhi va tlanga hi vito ra wena![21] Yehovha, a ndzi va venganga lava ku vengaka xana? A ndzi karihelanga lava ku pfukelaka xana?[22] Ndzi va vengile hakunene; ka mina i valala.[23] Xikwembu, ndzi kambe, u tiva mbilu yanga! Ndzi ringe, u tiva ku anakanya ka mina![24] Languta loko ndzi famba hi ndlela ya ku homboloka, Kutani u ndzi fambisa endleleni ya vutomi lebyi nga heriki.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved