A A A A A

Life: [Aging]


1 TIMOTIYA 5:8
Loko un'wana a nga hlayisi varikwavo, ngopfu va yindlu ya yena, u landzurile ku pfumela, u tlula hi ku biha la nga pfumeriki.

2 VAKORINTO 4:16
Hikwalaho a hi heli mbilu, kambe, hambi munhu wa le handle wa hina a ri karhi a onhaka, munhu wa le ndzeni wa karhi wa kula hi siku rin'wana ni rin'wana.

DEUTERONOMA 32:7
“Anakanya masiku ya khale; Tsundzukani malembe ya tixaka leti hundzeke, Vutisa tata wa wena, u ta ku dyondzisa, Ni vakulukumba va wena, va ta ku byela.

DEUTERONOMA 34:7
Muxe a a ri ni malembe ya 120 loko a fa; mahlo ya yena ma nga tsananga, ni matimba ya yena ma nga helanga.

EKLESIASTA 7:10
U nga tshuki u ku: “Hikwalaho ka yini masiku ya khale a ma sasekile ku tlula masiku ya namuntlha xana?” Hikuva loko u vutisa mhaka leyi, a hi ku vutisa hi vutlhari.

EKSODA 20:12
“Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku masiku ya wena ma engeteriwa emisaveni leyi u yi nyikiwaka hi Yehovha, Xikwembu xa wena.

GENESA 6:3
Kambe Yehovha a ku: “Moya wanga a wu nga ha tshami hi masiku emunhwini, hikuva munhu i nyama, kutani masiku ya yena ma ta va dzana ra malembe ni makume mambirhi.”

GENESA 25:8
Kutani Abrahama a nyiketa moya, a fa, a dyuhele swinene, a a hanye ngopfu, ni ku tsaleriwa hi masiku, kutani a amukeriwa eka varikwavo.

ESAYA 40:29
U nyika la karheleke matimba ya yena, u pfuxa la heleke mbilu.

ESAYA 46:4
Ndzi ta va tano ku fika eku dyuhaleni ka n'wina; ndzi ta mi rhwala ku fika etimpfini ta n'wina. Ndzi mi endlile, kutani ndzi ta tshama ndzi mi rhwala; ndzi ta mi tiyisa, ndzi va ndzi mi ponisa!

YOBO 5:26
U ta rhelela esirheni ra wena eku dyuhaleni lokunene, Kukota nyandza ya koro loko yi susiwa hi nkarhi wa yona.

YOBO 12:12-20
[12] Swikoxa swi ni vutlhari, Ni va malembe yo tala, va ni ku twisisa.[13] “Eka xona Xikwembu ku tshama vutlhari ni matimba; Xi ni mianakanyo ni ku twisisa.[14] Vona, loko xi onha, a ku na la nga vuyetelaka, Loko xi pfalela munhu, a ku na la nga n'wi pfulelaka.[15] Waswivo xi sivela mati, kutani ma phya, Xi tlhela xi ma tshika, kutani misava yi onhaka.[16] Eka xona ku tshamile matimba ni vutlhari; La hambukeke ni loyi a hambukisaka va le mavokweni ya xona;[17] Xi yisa valerisi ekhotsweni, va ri lava phangiweke, Xi hungukisa vaavanyisi,[18] Xi tshova tinhamu ta tihosi; Xi boha swifungha swa tona hi tiketana.[19] Xi yisa vaprista ekhotsweni, Xi wisa ehansi lava matimba.[20] Lava tivaka ku vulavula, xi va pfumata timhaka; Xi tekela vakulu ku twisisa.

YOBO 32:7
A ndzi ku: ‘Masiku ma ta vulavula, Malembe ya ku tala ma ta hi byela vutlhari.’

YUWELE 2:28
“Endzhaku ka sweswo, ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo, ku ta profeta vana va n'wina va xinuna ni va xisati; swidyuhati swa n'wina swi ta lorha milorho, ni majaha ya n'wina ma vona mahlori.

LEVHITIKA 19:32
“ ‘U ta yima emahlweni ka misisi leya timpfu, u xixima nkulukumba, u chava Xikwembu xa wena. Hi mina Yehovha.

FILEMONI 1:9
hikwalaho ka rirhandzu, ndzi tihlawulele ku ku khongotela, mina ndzi nga Pawulo, mina la dyuhaleke, kambe sweswi ndzi nga mubohiwa hikwalaho ka Yesu Kriste,

TIPISALEMA 71:9
U nga ndzi cukumeti enkarhini wa ku dyuhala ka mina, U nga ndzi tshiki loko matimba ya mina ma ta hela!

TIPISALEMA 71:18
U nga ndzi tshiki, oho Xikwembu! Ni le ku dyuhaleni ka mina, Ndzi ta kota ku vula matimba ya wena eka vanhu va sweswi, Ni mitirho ya ntamu wa wena eka hinkwavo lava nga ta ta!

TIPISALEMA 73:26
Nyama ya mina, ni mbilu ya mina swi nga hela, Kambe Xikwembu i ribye ra mbilu yanga, I ndzhaka ya mina hi laha ku nga heriki.

TIPISALEMA 90:10-12
[10] Masiku ya ku hanyaka hina, ma ringana malembe ya 70, Ni ka lava tiyeke, ma fika ka malembe ya 80; Kutani ku tidzunisa loku va ku kumaka ka wona i ku vaviseka ni gome, Hikuva ha hatla ku hundza, kambe hi tihahela![11] I mani la tsundzukaka matimba ya vukari bya wena, Ni ku hlundzuka ka wena hi ku chavisa loku ku fanelaka![12] Hi dyondzise ku hlaya swinene masiku ya hina, Leswaku timbilu ta hina ti tsundzukela evutlharini.

TIPISALEMA 91:16
Ndzi ta n'wi xurhisa hi masiku layo tala, Ni ku n'wi kombisa ku hlayiseka ka mina.

SWIVURISO 17:6
Vatukulu i xidlodlo xa lava dyuhaleke, Ku twala ka vana ku huma eka vatata wa vona.

SWIVURISO 20:29
Ku kwetsima ka lavantshwa i matimba ya vona, Vubombi bya swikoxa i misisi leyo basa.

SWIVURISO 23:22
Yingisa tata wa wena la ku velekeke, U nga monyi mana wa wena loko a dyuharile.

TIPISALEMA 37:35
Ndzi vonile lowo biha la chavisaka, A nava kukotisa murhi lowu hlukeke ngopfu;

1 TIKRONIKA 29:28
Kutani a fa eku dyuhaleni lokunene, a taleriwa hi masiku, ni rifuwo, ni ku twala; kutani Solomoni, n'wanakwe, a fuma ematshan'weni ya yena.

1 TIHOSI 3:14
Kutakuloko u famba etindleleni ta mina u ri karhi u hlayisa ku lerisa ka mina ni milawu ya mina, hilaha Davhida, tata wa wena, a fambeke hakona, ndzi ta lehisa masiku ya wena.”

TIPISALEMA 103:5
Hi yena la ku xurhisaka hi leswo nandziha eku dyuhaleni ka wena, Vuntshwa bya wena byi ko byi pfuxiwa kukotisa gama.

TITO 2:3
Na vona vavasati lava kuleke, a va ve ni ku famba loku lulamelaka ku kwetsima, va nga tshuki va hleva, va nga toloveli ku nwa vhinyo leyo tala; va dyondzisa leswo lulama;

1 TIMOTIYA 5:1-2
[1] U nga holoveri xidyuhati hi matimba, kambe u n'wi khongotela kukotisa loko a ri tata wa wena; lavantshwa, va khongotele kukotisa vamakwenu;[2] vavasati lava dyuhaleke, kukotisa vamana wa wena; lavantshwa, kukotisa vamakwenu va xisati, eku tengeni hinkwako.

TIPISALEMA 71:8-9
[8] Nomu wa mina wu ta tala hi xidzumo xa wena, Ni ku kwetsima ka wena hi masiku hinkwawo.[9] U nga ndzi cukumeti enkarhini wa ku dyuhala ka mina, U nga ndzi tshiki loko matimba ya mina ma ta hela!

VAFILIPIYA 3:20-21
[20] Kambe muti wa hina wu le matilweni laha hi langutelaka kona Mulondzovoti, a nga Hosi Yesu Kriste,[21] la nga ta hundzuluxa miri wa hina lowu solekaka, a wu endla xivumbeko xin'we ni miri wa yena lowo kwetsima, hilaha a nga ni matimba ya ku tivekela hinkwaswo ehansi ka yena.

ESAYA 46:3-4
[3] “Ndzi yingiseni n'wina va yindlu ya Yakobo, na n'wina hinkwenu masalela ya yindlu ya Israele, n'wina lava ndzi mi rhwaleke mpfhuka mi tswariwa, ndzi va ndzi mi veleka loko ma ha ri eveleni ra mana wa n'wina![4] Ndzi ta va tano ku fika eku dyuhaleni ka n'wina; ndzi ta mi rhwala ku fika etimpfini ta n'wina. Ndzi mi endlile, kutani ndzi ta tshama ndzi mi rhwala; ndzi ta mi tiyisa, ndzi va ndzi mi ponisa!

TIPISALEMA 92:12-15
[12] Lava lulameke va mila kukota murhi wa ncindzu, Va kula kukota murhi wa kedari ya Lebanoni.[13] Loko va simekiwa endlwini ya Yehovha, Va hluka erikupakupeni ra Xikwembu xa hina,[14] Va ha veleka vana eku dyuhaleni ka vona, Va ta tala hi mongo va va lavantshwa,[15] Va ta twarisa ku lulama ka Yehovha. Hi yena ribye ra mina, a ku na ku homboloka eka yena.

EKLESIASTA 12:1-7
[1] Anakanya Muvumbi wa wena hi masiku ya vuntshwa bya wena, ku nga si ta masiku ya khombo, ku nga si fika ni malembe lawa u nga ta vula ha wona, u ku: “A ndza ha tsakisiwi ha wona,”[2] ku nga si nyama dyambu, ni ku vonakala, ni n'weti, ni tinyeleti, ni mapapa ma nga si landzela mpfula;[3] ku nga si fika siku leri valanguteri va yindlu va nga ta rhurhumela, ni vavanuna va tinhenha va nga ta korhama, ni lava silaka va nga ta yima, hikuva ntsengo wa vona wu hungutekile, ni lava langutaka hi mafasitere va nga ta nyamisiwa;[4] ni timbanti timbirhi ti nga ta pfariwa etsendzeleni; siku mpfumawulo wa ku sila wu nga ta hunguteka; siku ku nga ta pfukiwa hi ku rila ka tinyanyana; siku ku nga ta karhala swiyimbeleri hinkwaswo;[5] siku vanhu va nga ta chava ku ya eswivandleni leswi tlakukeke, ku nga ta chaviwa etindleleni; siku murhi wa alimondi wu nga ta baleka, ni mherha yi nga ta tika, ni munhu a nga ta phirwa hi swakudya; siku munhu a nga ta tiyela endlwini ya yena ya makumu, ni varili va nga ta rhendzeleka emitsendzeleni.[6] Ringhole ra silivhere ri nga si tshunxiwa, ni ximbitana xa nsuku xi nga si fayeka, ni khuwana ri nga si fayeka exihlobyeni lexi pfelelaka, ni sondzo ri nga si fayiwa ekheleni;[7] ni ntshuri wu nga si tlhelela emisaveni laha wu humeke kona, ni moya wu nga si tlhelela eka Xikwembu lexi nyikeke wona.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved