A A A A A

God: [Curse]


LEVHITIKA 20:9
“Un'wana ni un'wana la rhukanaka tata wa yena, hambi mana wa yena, u ta dlawa: u rhukanile tata wa yena hambi mana wa yena; ngati ya yena yi le henhla ka yena.

DEUTERONOMA 28:15
“Kutakuloko u nga yingisi rito ra Yehovha, Xikwembu xa wena, ku hlayisa milawu hinkwayo va yena ni ku lerisa hinkwako ka yena, leswi ndzi ku lerisaka namuntlha, makhombo hinkwawo lawa ma ta ku tela henhla, ma ta ku fikela:

EKSODA 21:17
“La rhukaneke tata wa yena kumbe mana wa yena, u ta dlawa.

YEREMIYA 15:10
Ndzi ni khombo mina, wee manana, hikuva u ndzi velekile, ndzi ri munhu wa timholovo ni wa mitengo eka tiko leri hinkwaro! A ndzi si lomba nchumu, kambe a ndzi si lombiwa; hambiswiritano, va ndzi rhukana hinkwavo!

VAGALATIYA 3:13
Kriste u hi kutsurile eku rhukaniweni ka nawu hi ku hlayiwa la rhukaniweke ematshan'weni ya hina hikuva ku tsariwile va ku: “Ku rhukaniwe mani na mani la hayekiweke emhandzeni,”

EKSODA 34:7
lexi tsetselelaka tinxaka ta madzana ya khume, lexi khomelaka munhu ku homboloka ni ku dyoha, ni xivi; kambe lexi nga landzuriki nandzu wa loyi a nga na wona; lexi baka vana ni vatukulu ku yisa erixakeni ra vunharhu, ni ra vumune hikwalaho ka ku dyoha ka vatata wa vona.”

LUKA 6:28
Mi katekisa lava mi rhukanaka, mi khongelela lava mi pfukelaka matimba.

TINHLAYO 14:18
‘Yehovha u hlwele ku kariha, u tele tintswalo, wa khomela nandzu ni ku dyoha; kambe xidyohi, a nga xi vuri la nga riki na nandzu, kutani a londza ku dyoha ka vatatana ehenhla ka vana va vona, ku fika erixakeni ra vunharhu ni ra vumune.’

GENESA 3:17
Ni ka wanuna, a ku: “Leswi u yingiseke rito ra nsati wa wena, u dya murhi lowu ndzi nga ku lerisa, ndzi ku: ‘U nga tshuki u dya,’ misava yi rhuketeriwa hikwalaho ka wena. U ta dya swa yona hi ku vaviseka hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena;

SWIVURISO 26:2
Hilaha nyanyana yi hahelaka hala ni hala, na tona timbewulana ti wongawonga ntsena, Swi tano ni ku rhukana ka hava, a ku tirhi nchumu.

DEUTERONOMA 5:9
“ ‘U nga tshuki u xi khinsamela, ni loko ku ri ku xi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilondzo, lexi baka ku homboloka ka vatswari ehenhla ka vana va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;

VAGALATIYA 5:1
Yimani hakona, mi tiya eku tshunxekeni loku Kriste a nga hi tshunxa hakona, kutani mi nga tlheli mi tiveka ehansi ka mpingu wa vukhumbi.

EKSODA 20:5
u nga tshuki u swi khinsamela, ni loko ku ri ku swi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;

2 VAKORINTO 5:17
Hikwalaho, loko munhu a ri eka Kriste, i xivumbiwa lexintshwa; swa khale swi herile; hinkwaswo swi sasekisiwile.

1 YOHANE 4:4
Loko mi ri n'wina, vana vanga, mi va Xikwembu, kutani mi va hlurile hikuva la nga na n'wina, u tlula hi vukulu la nga emisaveni.

2 SAMIELE 16:5-8
[5] Kakuloko Davhida a fika eBahurimi, ku huma kona munhu la nga xaka ra yindlu ya Sawulo, la thyiwaka Ximeyi, n'wana Gera; a huma a ri karhi a rhuketela.[6] A hoxetela Davhida hi maribye ni malandza hinkwawo ya hosi Davhida, ni tiko hinkwaro, ni vavanuna hinkwavo va tinhenha lava nga evokweni ra yena ra xinene ni ra ximatsi.[7] Ximeyi a vulavula a ri karhi a rhukana, a ku: “Huma, huma, munhu wa ngati, munhu wa Beliyali![8] Yehovha a a tlherisele ehenhla ka wena ngati hinkwayo ya yindlu ya Sawulo, loyi u fumaka ematshan'weni ya yena, kutani Yehovha u vekile vuhosi emavokweni ya Abixalomu, n'wana wa wena; loko u ri wena u le khombyeni ra xiviri xa wena, hikuva u munhu wa ngati!”

DEUTERONOMA 21:23
ntsumbu wa yena wu nga tshuki wu hundza vusiku wu ri emutini; u ta n'wi lahla hi siku rolero, hikuva la hayekiweke, wa yila eka Xikwembu, kambe u nga tshuki u nyamisa tiko ra wena leri Yehovha, Xikwembu xa wena, a ku nyikaka rona leswaku yi va ndzhaka ya wena.

EKSODA 20:5-6
[5] u nga tshuki u swi khinsamela, ni loko ku ri ku swi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;[6] kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.

1 SAMIELE 17:43
Kavaloko Mufilista a ku eka Davhida: “Xana ndzi mbyana, leswi u taka ka mina hi tinhonga!” Kutani Mufilista a rhuketela Davhida hi swikwembu swa yena.

EZEKIELE 18:20
Moya lowu dyohaka hi wona lowu nga ta fa. N'wana a nga ka a nga rhwali nandzu wa tata wa yena, na yena tata wa munhu a nga ka a nga biwi hikwalaho ka n'wana wa yena. Ku lulama ka lowo lulama ku ta va ehenhla ka yena, kambe ku homboloka ka lowo biha ku ta va ehenhla ka yena.

YEREMIYA 31:29-30
[29] Enkarhini wolowo, a va nga ha tshami, va ku: ‘Vatatana va dyile mihandzu leyo bava kutani meno ya vana ma rherhemela.’[30] Kambe un'wana, ni un'wana u ta fa hi ku homboloka ka yena, un'wana ni un'wana la dyaka mihandzu leyo bava, meno ya yena ya ta rherhemela.

EKSODA 20:6
kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.

DEUTERONOMA 18:10-12
[10] Ku nga tshuki ku kumiwa munhu ni un'we eka wena la nghenisaka n'wana wa yena wa wandzisanyana, kumbe wa wanhwanyana endzilweni ni la hlahluvaka, ni mungoma, ni mulorhi,[11] ni noyi, ni la vutisaka mimoya ni la bvumbhaka, ni la vutisaka vafi.[12] Hikuva un'wana ni un'wana la endlaka swilo leswi, wa yila eka Yehovha, kambe Yehovha, Xikwembu xa wena, u hlongole matiko lawa emahlweni ka wena hikwalaho ka swidyoho leswi.

VARHOMA 8:37-39
[37] Kambe eka leswo hinkwaswo, hi hlula hi ku tlurisa ha loyi a hi rhandzeke.[38] Hikuva ndza swi tivisisa ngopfu leswaku, hambi ku ri ku fa, hambi ku ri ku hanya, hambi ti ri tintsumi, hambi ku ri ku fuma loku ka matimba, hambi swi ri leswi nga kona sweswi, hambi swi ri leswi nga ta ta,[39] hambi swi ri leswi nga ehenhla, hambi swi ri leswi nga ehansi, hambi xi ri xivumbiwa xin'wana; ndzi ku: Ku hava lexi nga tivaka ku hi hambanyisa ni rirhandzu ra Xikwembu, leri nga kombisiwa ha Yesu Kriste, Hosi ya hina.

1 PETRO 5:8-9
[8] Tikhomeni, mi hiteka; hikuva nala wa n'wina, a nga Diyavulosi wa mi wonga kukota nghala leyi vombaka, yi lava loyi yi nga n'wi dyaka.[9] N'wi ariseni hi ku tiya eku pfumeleni, mi ri karhi mi tiva leswaku maxangu ya n'wina, i man'we ni lama humelelaka vamakwenu lava nga emisaveni.

GENESA 3:17-19
[17] Ni ka wanuna, a ku: “Leswi u yingiseke rito ra nsati wa wena, u dya murhi lowu ndzi nga ku lerisa, ndzi ku: ‘U nga tshuki u dya,’ misava yi rhuketeriwa hikwalaho ka wena. U ta dya swa yona hi ku vaviseka hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena;[18] yi ta ku mirisela mitwa ni mahlwehlwe, u ta dya byanyi bya nhova.[19] U ta dya vuswa hi nyuku wa mombo wa wena, u ko u tlhelela emisaveni, hikuva u humesiwile eka yona. Hikuva u ntshuri, u ta tlhelela entshurini.”

GENESA 4:10-12
[10] Kambe Yehovha a ku: “U endle yini? Rito ra ngati ya makwenu ri huwelele emisaveni, ri ta eka mina.[11] Sweswi, u ta rhuketeriwa hi misava leyi nga ahlamisa nomu wa yona, yi amukela ngati ya makwenu hi voko ra wena.[12] Kutakuloko u rima misava, yi nga ka yi nga ha ku nyiki mihandzu ya yona; u ta va la pepetsekaka ni la fambafambaka emisaveni.”

GENESA 9:18-27
[18] Vana va Nowa lava humeke engalaveni a a ri Xeme, na Hamu, na Yafeta; yena Hamu i tata wa Kanana.[19] Hi volavo vana lavanharhu va Nowa, kutani hi vona lava misava hinkwayo yi nga tala vanhu ha vona.[20] Kavaloko Nowa a sungula ku rima misava, ni ku byala vhinya.[21] Kutani a nwa vhinyo, a pyopya, a hluvula tinguvu entsongeni wa yena.[22] Kutani Hamu, tata wa Kanana, a vona tata wa yena a nga ri na tinguvu, a ya ambela vamakwavo va yena lavambirhi, va ri handle.[23] Kambe Xeme na Yafeta va teka nkumba, va kapeka emakatleni ya vona havambirhi, va famba hi xindzhakwandzahakwana, va ya funengeta tata wa vona; mombo wa vona wu n'wi fularhela, va nga vonanga vuhava bya tata wa vona.[24] Kuteloko Nowa a xalamukile vhinyo, a tiva leswi n'wana wa yena lontsongo a nga n'wi endlisa swona.[25] Kavaloko a ku: “A ku rhuketeriwe Kanana! Eka vamakwavo, u ta va nandza wa malandza ya vona!”[26] A engeta a ku: “A ku khensiwe Yehovha, Xikwembu xa Xeme, na Kanana a a ve nandza wa yena![27] Xikwembu a xi kurise Yafeta, a tshama emitsongeni ya Xeme, na Kanana a a ve nandza wa yena!”

1 TIHOSI 2:32-46
[32] Yehovha u ta veka ngati ya yena enhlokweni ya yena, hikuva u dlayile vavanuna vambirhi lavo lulama lavanene ku tlula yena, a va dlaya hi tlhari, tatana Davhida a nga tivanga nchumu: a ri Abinere, n'wana Neri, ndhuna ya nyimpi ya Israele, na Amasa, n'wana Yetere, ndhuna ya nyimpi ya Yuda.[33] Ngati ya vona yi ta wela enhlokweni ya Yowabu, ni le tinhlokweni ta vatukulu va yena hi masiku; kambe ku rhula ku ta va eka Davhida ni le vatukulweni va yena, ni le ndlwini ya yena, ni le xiluvelweni xa yena hi masiku.”[34] Kutani Benaya n'wana Yehoyada, a tlhandluka, a tlhava Yowabu, a n'wi dlaya; kutani a lahliwa endlwini ya yena, emananga.[35] Kavaloko hosi yi veka Benaya, n'wana Yehoyada, ematshan'weni ya Yowabu, enhlokweni ya nyimpi; kutani hosi yi veka Sadoki, muprista, ematshan'weni ya Abiyatara.[36] Hosi yi rhuma leswaku va ya vitana Ximeyi, kutani yi ku eka yena: “Tiakele yindlu eYerusalema, u tshama eka yona, u nga humi kona ku ya kwihi ni kwihi.[37] Kutaku siku u humaka, u pela xinambyana xa Kedroni, tiva swinene leswaku u ta fa kunene! Ngati ya wena yi ta va enhlokweni ya wena.”[38] Ximeyi a ku eka hosi: “Rito leri, rinene; hilaha hosi, n'wini wanga, yi nga vula hakona, nandza wa wena u ta endlisa sweswo.” Kutani Ximeyi a tshama eYerusalema, masiku layo tala.[39] Kuteloko ku hundzile malembe manharhu, malandza mambirhi ya Ximeyi ma tsutsumela eka Akixi, n'wana Maaka, hosi ya Gati; kutani va ya byela Ximeyi, va ku: “Waswivo, malandza ya wena ma le Gati.”[40] Kavaloko Ximeyi a pfuka, a pana mbhongolo ya yena, a ya eGati, eka Akixi, ku lava malandza ya yena; sweswo Ximeyi a famba a vuyisa malandza ya yena hi le Gati.[41] Va tivisa Solomoni leswaku Ximeyi u sukile eYerusalema, u ye eGati, a tlhela a vuya.[42] Kavaloko hosi yi rhuma va ya vitana Ximeyi, yi ku eka yena: “Xana a ndzi ku hlambanyelanga hi Yehovha, a ndzi tiyisanga xana ndzi ku eka wena: ‘Tiva swinene leswaku siku u nga ta huma ku ya kwihi na kwihi u ta fa kunene’? Kutani u te eka mina: ‘Rito leri, rinene; ndzi swi twile.’[43] A ku hlayisanga ha yini ku hlambanya ka Yehovha ni ku lerisa loku ndzi ku vekeleke kona xana?”[44] Kutani hosi yi ku eka Ximeyi: “Wa tiva ku biha hinkwako loku u ku endleleke Davhida, tata wa mina, mbilu ya wena ya swi tiva; Yehovha u wisele enhlokweni ya wena lunya ra wena;[45] hosi Solomoni u ta katekisiwa, ni xiluvelo xa Davhida xi ta tiyisiwa emahlweni ka Yehovha hi masiku.”[46] Kavaloko hosi yi lerisa Benaya, n'wana Yehoyada, a huma a ya dlaya Ximeyi; kutani a fa. Kutani vuhosi byi tiyisiwa emavokweni ya Solomoni.

YOBO 2:9
Kutani nsati wa yena a ku eka yena: “Xana wa ha tiyisile eku lulameni ka wena-ke? Rhukana Xikwembu, u fa!”

YOBO 19:17
Ku hefemula ka mina ka nun'hwa eka nsati wa mina, Ndzi nyenyetsa ni le ka vana lava humeke eka mina.

YOBO 1:10
Xana a hi leswi u n'wi sivelelaka yena, ni yindlu ya yena, ni swilo hinkwaswo swa yena-ke? A ku andzisanga mitirho ya mavoko ya yena, ni ku andzisa mitlhambi ya yena emisaveni xana?

VAEFESA 6:10-17
[10] Loko swi ri tano, tiyani eHosini ni le matimbeni ya yona lama nga tsandziwiki ha nchumu.[11] Hakarhani matlhari hinkwawo ya Xikwembu, leswaku mi ta tiva ku hlula miringo ya Diyavulosi.[12] Hikuva eku lweni ka hina, a hi lwi na nyama na ngati, kambe hi lwa ni vafumi, ni leswa matimba, ni tihosi hinkwato ta munyama, ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla.[13] Hikwalaho-ke hlomani matlhari hinkwawo ya Xikwembu, mi ta tiva ku tiya hi siku ra khombo, ni ku yima mi hlurile hinkwaswo.[14] Tiyani hikwalaho, mi ri karhi mi titsimbile swifungha hi vamba ra ntiyiso, mi ambele exifuveni xisirhelelo xa leswo lulama;[15] emilengeni ya n'wina mi havaxela ku hiseka loku nyikiwaka hi Evhangeli ya ku rhula;[16] ehenhla ka leswo hinkwaswo, mi tamela xitlhangu xa vupfumeri, lexi mi nga ta tiva ku timela ha xona miseve hinkwayo leyi pfurhaka ya nyavuntswaka.[17] Rhwalani xihuku xa ku hlayiseka, mi va mi tamela fumu ra Moya, ri nga Rito ra Xikwembu;

MATEWU 5:22
Kambe mina ndzi ri eka n'wina: Munhu hambi a ri mani na mani, la karihelaka makwavo ntsena u ta fanela ku avanyisiwa; la vulaka makwavo xihunguki, u fanele ku avanyisiwa hi nhlengeletano; la nge eka yena: ‘U ni rihuhu,’ u fanele hi ndzilo wa tihele.

VARHOMA 3:23
a ku na ku hambana kwalaho hikuva hinkwavo va dyohile, kutani a va faneriwi hi ku kwetsima ka Xikwembu,

VARHOMA 6:23
Hikuva hakelo ya vudyoho i rifu, kambe ku nyika ka tintswalo ta Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Yesu Kriste, Hosi ya hina.

GENESA 9:25
Kavaloko a ku: “A ku rhuketeriwe Kanana! Eka vamakwavo, u ta va nandza wa malandza ya vona!”

TIPISALEMA 104:9
U vekele mati ndzilakana leswaku ma nga tshuki ma wu tlula, Ma nga vuyi ma funengeta misava.

GENESA 6:12
Xikwembu xi languta misava, kutani maswivo, a yi onhakile, hikuva nyama yin'wana ni yin'wana a yi onhile ndlela ya yona emisaveni.

GENESA 7:20
Mati ma ti tlula hi swisungunhu swa khume na ntlhanu, tintshava ti va ti funengetiwa.

GENESA 8:5-9
[5] Kambe mati ma engeta ma hunguteka ku fika eka n'hweti ya khume. Hi n'hweti leya khume, hi siku ro rhanga, ku humelele tinhlohlorhi ta tintshava.[6] Endzhaku ka masiku ya mune wa makume, Nowa a pfula fasitere leri a ri endleke engalaveni;[7] kutani a tshiketa wukuwuku, kambe wukuwuku ri huma, ri suka ri tlhela ri vuya mati ma ko ma phya ehenhla ka misava.[8] A engeta a tshiketa tuva a ta tiva leswaku xana mati ma phyile ehenhla ka misava.[9] Kambe tuva a ri kumanga laha ri nga yimaka kona hi tincondzo ta rona kutani ri vuya eka yena engalaveni, hikuva mati a ma ri kona ehenhla ka misava hinkwayo; kutani a tshambuluta voko, a khoma tuva, a ri tlherisela eka yena engalaveni.

GENESA 9:11
Ndzi ta tiyisa na n'wina ntwanano wa mina wa leswaku nyama yin'wana ni yin'wana yi nga ka yi nga ha lovisiwi hi mati ya ndhambi, ni leswaku ku nga ka ku nga ha vi na ndhambi yin'wana leyi nga ta lovisa misava.”

VARHOMA 12:14
Katekisani lava mi xanisaka; katekisani, mi nga tshuki mi rhukana.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved