A A A A A

God: [Commandments]


MARKA 10:19
Wa yi tiva milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u endla vuoswi, u nga dlayi, u ngi yivi, u nga lumbeti, u nga dyi swa un'wana, u va ni xichavo eka tata wa wena ni mana wa wena.’ ”

LUKA 18:20
U tiva milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u oswa; u nga dlayi, u nga yivi; u nga hembeli munhu, chava tata wa wena ni mana wa wena.’ ”

MATEWU 22:34-40
[34] Kambe Vafarisi loko va yingisa leswaku u miyete Vasaduki, va hlengeletana kun'we.[35] Kutani un'wana wa vona loyi a a ri mufundhisi wa nawu, a vutisa Yesu hi ku n'wi ringa, a ku:[36] “Mufundhisi, ku lerisa lokukulu ka nawu hi kwihi xana?”[37] Yesu a ku eka yena: “Rhandza Hosi, Xikwembu xa wena, hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.[38] Hi wona nawu lowo rhanga lowukulu;[39] kutani lowa vumbirhi lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.’[40] Milawu leyimbirhi leyi, i ku sungula ka milawu hinkwayo ni ka vaprofeta.”

VARHOMA 13:9
Hikuva milawu leyi nge: “U nga tshuki u oswa; u nga tshuki u dlaya; u nga tshuki u yiva; u nga tshuki u lumbeta warikwenu; u nga tshuki u navela swilo swa un'wana”; hambi wu ri nawu wihi ni wihi lowu nga kona, wu katsakanyiwa hi rito leri nge: “Rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.”

MATEWU 19:16-19
[16] Kutani munhu a ta, a ku eka yena: “Mufundhisi lonene, leswinene ndzi ta tirha swihi ku va ni vutomi lebyi nga heriki?”[17] Yesu a hlamula, a ku eka yena: “U ndzi vutisela yini ta leswinene? Lonene i un'we ntsena. Kambe loko u rhandza ku nghena evutomini, hlayisa milawu.”[18] A ku eka yena: “Hi yihi?” Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Hi leyi nge: U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u endla vuoswi, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u hembela munhu;[19] chava tata wa wena, ni mana wa wena, u rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.”

MATEWU 22:36-40
[36] “Mufundhisi, ku lerisa lokukulu ka nawu hi kwihi xana?”[37] Yesu a ku eka yena: “Rhandza Hosi, Xikwembu xa wena, hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.[38] Hi wona nawu lowo rhanga lowukulu;[39] kutani lowa vumbirhi lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.’[40] Milawu leyimbirhi leyi, i ku sungula ka milawu hinkwayo ni ka vaprofeta.”

MATEWU 10:17-22
[17] Kambe mi tivonela vanhu, hikuva va ta mi yisa etihubyeni, va ta mi xupula emasinagogeni ya vona.[18] Kambe va ta mi yisa emahlweni ka tindhuna, ni le mahlweni ka tihosi hikwalaho ka mina, mi va timbhoni ta mina eka vona, ni ka vamatiko.[19] Kambe siku va mi nyiketaka vona, mi nga tshuki mi kanakana hilaha mi nga ta vulavula hakona, ni leswi mi nga ta swi vula, hikuva leswi mi nga ta swi vula, mi ta swi nyikiwa enkarhini wolowo.[20] Hikuva a hi n'wina lava mi nga ta vulavula, kambe i moya wa Tata wa n'wina lowu nga ta vulavula ha n'wina.[21] “Makwavo u ta nyiketa makwavo eku dlaweni, na tatana n'wana wa yena, vana va ta hundzukela vatswari va vona hi matimba, va va dlaya.[22] Kutani hinkwavo va ta mi venga hikwalaho ka vito ra mina; kambe la tiyiselaka ku fika siku ra makumu, hi yena la nga ta hlayiseka.

VARHOMA 13:8-14
[8] Mi nga tshuki mi va ni nandzu eka munhu, loko wu nga ri wa ku rhandzana hikuva la rhandzaka van'wana, hi yena la hetiseke nawu.[9] Hikuva milawu leyi nge: “U nga tshuki u oswa; u nga tshuki u dlaya; u nga tshuki u yiva; u nga tshuki u lumbeta warikwenu; u nga tshuki u navela swilo swa un'wana”; hambi wu ri nawu wihi ni wihi lowu nga kona, wu katsakanyiwa hi rito leri nge: “Rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.”[10] Rirhandzu a ri endli warikwavo swo biha hikwalaho rirhandzu i ku hetiseka ka nawu.[11] A hi tiyiseleni kona, hikuva ha tiva mikarhi leswaku hi wona nkarhi wa ku pfuka evurhongweni; hikuva loko ku ri namuntlha, ku hlayiseka ku kusuhi ku tlula siku hi pfumeleke.[12] Vusiku byi hundzile, dyambu ri tshinele; a hi cukumeteni hakona mitirho ya munyama, kutani hi hakarha matlhari ya ku vonakala.[13] A hi fambeni hi mukhuva lowu fanelaka, kukota vanhu lava fambaka ninhlekanhi, ku nga ri hi mahlomi ni ku pyopyiwa, ni vuoswi, ni vumbhisa, ni timholovo, ni mona;[14] kambe mi tifunengeta ha Hosi Yesu Kriste, kutani mi nga tsetseleri nyama hi ku yi xurhisa eku naveleni ka yona.

MARKA 12:28-34
[28] Un'wana wa vatsari la nga va twa loko va hlamulana, kuteloko a vone leswaku u va hlamurile swinene, a n'wi tshinelela ku n'wi vutisa, a ku: “Nawu lowo rhanga eka milawu hinkwayo, hi wihi xana?”[29] Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Nawu lowo rhanga hi lowu nge: ‘Yingisa, Israele: Hosi, Xikwembu xa hina, i Hosi yi ri yoxe.[30] Kutani: Rhandza Hosi, Xikwembu xa wena, hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako, ni matimba ya wena hinkwawo’; hi wona nawu lowo rhanga.[31] Kutani wa vumbirhi lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza warikwenu, kukota loko u tirhandza’; a ku na nawu lowukulu eka yona yoleyo.”[32] Mutsari a ku eka yena: “Hi swona mufundhisi, u vurile swinene loko u te: Xikwembu i xin'we, kambe a ku na xin'wana loko xi nga ri xona;[33] kutani ku xi rhandza hi mbilu hinkwayo, ni ku anakanya hinkwako, ni moya hinkwawo, ni matimba hinkwawo, ni ku rhandza warikwavo tanihi loko munhu a tirhandza, swi tlula magandzelo hinkwawo.”[34] Yesu loko a vona leswaku u hlamule hi ku anakanya, a ku eka yena: “A ku kule ni ku fuma ka Xikwembu.” Kutani a ka ha vanga na munhu la tiyisaka mbilu ku n'wi vutisa.

EKSODA 34:28
Muxe a tshama na Yehovha hi masiku ya mune wa makume, ni vusiku bya mune wa makume, a nga dyi vuswa, a nga nwi mati; kutani Yehovha a tsala emaribyeni marito ya ntwanano, ma nge marito ya khume.

DEUTERONOMA 4:13
U mi twisisile ntwanano lowu a mi leriseke ku wu hlayisa, ma ri marito ya khume, kutani u ma tsarile emaribyeni mambirhi.

DEUTERONOMA 10:4
Yehovha a tsala emaribyeni leswi a swi tsaleke eka layo sungula, ma ri marito ya khume lawa Yehovha a ma vuleke entshaveni, a ri endzilweni, siku ra nhlengeletano; kutani Yehovha a ndzi nyika wona.

DEUTERONOMA 5:7-22
[7] “ ‘U nga tshuki u va ni swikwembu swin'wana emahlweni ka mina.[8] “ ‘U nga tshuki u tiendlela xifaniso lexi vatliweke, ni loko xi ri xifaniso xihi ni xihi xa swilo leswi nga ehenhla etilweni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ehansi emisaveni ni loko xi ri xa swilo leswi nga ematini, ehansi ka misava.[9] “ ‘U nga tshuki u xi khinsamela, ni loko ku ri ku xi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilondzo, lexi baka ku homboloka ka vatswari ehenhla ka vana va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;[10] kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina, ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.[11] “ ‘U nga tshuki u tlanga hi vito ra Yehovha, Xikwembu xa wena, hikuva Yehovha a nga ka a nga tshiki nandzu wa loyi a tlangaka hi vito ra yena.[12] “ ‘Anakanya siku ra ku wisa ku ri hlawula, hilaha Yehovha Xikwembu xa wena, xi ku leriseke hakona.[13] U ta tirha hi masiku ya ntlhanu na rin'we, u tirha ntirho wa wena hinkwawo;[14] kambe siku ra ntlhanu na mambirhi, i siku ro wisa ra Yehovha, Xikwembu xa wena, U nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, hambi u ri wena, ni n'wana wa wena wa xinuna, ni wa xisati, ni nandza wa wena wa wanuna ni wa wansati, hambi yi ri homu ya wena, ni mbhongolo ya wena, hambi xi ri xifuwo xin'wana xa wena, hambi a ri muendzi wa wena la nga emitini ya wena, leswaku nandza wa wena wa wanuna ni wa wansati a wisa kukotisa wena.[15] U ta anakanya leswaku a wu ri khumbi etikweni ra Egipta, ni leswaku Yehovha, Xikwembu xa wena, xi ku humesile hi voko ra matimba, ni voko leri tlakukeke; hikwalaho Yehovha, Xikwembu xa wena, xi ku leriseke ku hlayisa siku ra ku wisa.[16] “ ‘U va ni xichavo eka tata wa wena ni mana wa wena, hilaha Yehovha, Xikwembu xa wena, xi ku leriseke hakona, leswaku masiku ya wena ma andzisiwa, u va u katekisiwa emisaveni leyi u yi nyikiweke i Yehovha, Xikwembu xa wena.[17] “ ‘U nga tshuki u dlaya.[18] “ ‘U nga tshuki u endla vuoswi.[19] “ ‘U nga tshuki u yiva.[20] “ ‘U nga tshuki u lumbeta warikwenu hi vumbhoni byo hemba.[21] “ ‘U nga tshuki u navela nsati wa warikwenu u nga tshuki u navela yindlu ya warikwenu, hambi yi ri nsimu ya yena, hambi a ri nandza wa yena wa wanuna kumbe wa wansati, hambi yi ri homu ya yena, kumbe mbhongolo ya yena, hambi xi ri xilo xin'wana xa warikwenu.’[22] “Yehovha a byela nhlengeletano hinkwayo marito lawa entshaveni, a ri endzilweni, epapeni, nemunyameni, a vulavula hi rito lerikulu, kambe a nga engetelanga ha nchumu, kutani a tsala marito lawa emaribyeni mambirhi ya swimphampha, a ndzi nyika swona.

DEUTERONOMA 6:21
U ta ku eka n'wana wa wena: ‘A hi ri makhumbi ya Faro etikweni ra Egipta, kambe Yehovha u hi humesile eEgipta hi voko ra matimba.

DEUTERONOMA 10:1-5
[1] “Enkarhini wolowo Yehovha u te eka mina: ‘Tivatlele swimphampha swimbirhi swa maribye kukotisa leswo sungula, u ta khandziya ka mina entshaveni u tivatlela ni areka ya murhi.[2] Ndzi ta tsala emaribyeni lawa, marito lama ngi ma ri emaribyeni layo sungula lawa u ma fayeke, kutani u ta ma veka earekeni.’[3] Kavaloko ndzi endla areka hi murhi wa munga, kutani ndzi vatla maribye mambirhi kukotisa layo sungula, kutani ndzi khandziya entshaveni, ndzi tamele maribye lamambirhi evokweni ra mina.[4] Yehovha a tsala emaribyeni leswi a swi tsaleke eka layo sungula, ma ri marito ya khume lawa Yehovha a ma vuleke entshaveni, a ri endzilweni, siku ra nhlengeletano; kutani Yehovha a ndzi nyika wona.[5] Ndzi tlhela ndzi rhelela entshaveni kutani ndzi ya veka maribye earekeni leyi ndzi yi endleke, kambe ma tshamile kona hilaha Yehovha a ndzi leriseke hakona.”

EKSODA 20:1-17
[1] Kutani Xikwembu xi vulavula marito walawo hinkwawo, xi ku:[2] “Hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena la ku humeseke etikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi.[3] “U nga tshuki u va ni swikwembu swin'wana emahlweni ka mina.[4] “U nga tshuki u tiendlela xifaniso lexi vatliweke, ni loko xi ri xifaniso xihi ni xihi xa swilo leswi nga ehenhla etilweni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ehansi emisaveni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ematini, ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi khinsamela, ni loko ku ri ku swi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;[6] kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra Yehovha Xikwembu xa wena, hikuva Yehovha a nga ka a nga tshiki nandzu wa la tlangaka hi vito ra yena.[8] “Anakanya siku ra ku wisa ku ri hlawulekisa.[9] U ta tirha hi masiku ya ntlhanu na rin'we, u tirha ntirho wa wena hinkwawo;[10] kambe siku ra vuntlhanu na mambirhi, i siku ro wisa ra Yehovha, Xikwembu xa wena. U nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we hi siku lero, hambi u ri wena, hambi a ri n'wana wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi a ri nandza wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi swi ri swifuwo swa wena, hambi a ri muendzi wa wena la nga emutini wa wena.[11] Hikuva hi masiku ya ntlhanu na rin'we, Yehovha u endle tilo ni misava, ni lwandle, ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona; kambe u wisile hi siku ra vuntlhanu na mambirhi. Hikwalaho Yehovha a nga katekisa siku ra ku wisa, a va a ri hlawulekisa.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku masiku ya wena ma engeteriwa emisaveni leyi u yi nyikiwaka hi Yehovha, Xikwembu xa wena.[13] “U nga tshuki u dlaya.[14] “U nga tshuki u oswa.[15] “U nga tshuki u yiva.[16] “U nga tshuki u lumbeta warikwenu hi vumbhoni byo hemba.[17] “U nga tshuki u navela yindlu ya warikwenu, u nga tshuki u navela nsati wa yena, hambi a ri nandza wa yena wa wanuna, kumbe wa wansati hambi yi ri homu ya yena, hambi yi ri mbhongolo ya yena, hambi xi ri xilo xin'wana xa warikwenu.”

EKSODA 24:12
Kutani Yehovha a ku eka Muxe: “Tlhandlukela halenu entshaveni u yima kona, ndzi ta ku nyika maribye ya swimphampha lama nga ni milawu ni ku lerisa ka mina loku ndzi ku tsaleke ku va dyondzisa hakona.”

EKSODA 34:10-29
[10] Yehovha a hlamula, a ku: “Waswivo, ndzi endla ntwanano. Ndzi ta endla emahlweni ka tiko hinkwaro masingita lama nga siki endliwaka emisaveni hinkwayo, hambi ku ri etikweni rihi ni rihi, kutani tiko hinkwaro leri u nga exikarhi ka rona, ri ta vona ntirho wa Yehovha; hikuva lexi ndzi nga ta xi endla ha wena, xi ta va xilo lexi chavisaka.[11] “Hlayisa lexi ndzi ku lerisaka xona namuntlha. Ndzi ta hlongola emahlweni ka wena, Vaamori, ni Vakanana ni Vahiti, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi.[12] Chava ku endla ntwanano ni lava akeke etikweni leri u nga ta fika eka rona, va nga ti tshuka va hundzuka ntlhamu exikarhi ka wena.[13] Kambe mi ta hlanhla tialitari ta vona, mi faya swifaniso swa vona, mi susa tiAxera.[14] “U nga ka u nga khinsameli xikwembu xin'wana, hikuva Yehovha u vuriwa la lavetaka; i Xikwembu xa rilondzo.[15] U nga tshuki u endla ntwanano ni vaaki va tiko lero, leswaku loko va oswa ni swikwembu swa vona, ni loko va tlhavela swikwembu swa vona, va ku vitana ku ya dya nyama ya magandzelo ya vona;[16] kutani u vutela vana va wena vanhwanyana va vona, kutani vanhwanyana va vona va hambukisa vana va wena, leswaku va landzela swikwembu swa vona.[17] “U nga tshuki u tiendla xikwembu lexi chuluriweke.[18] “U ta hlayisa nkhuvo wa vuswa lebyo kala comela hilaha ndzi leriseke ha kona. U ta dya vuswa lebyo kala comela hi masiku ya ntlhanu na mambirhi, enkarhini wa swona, en'hwetini ya Abibi, hikuva en'hwetini ya Abibi, u humile eEgipta.[19] “Mativula hinkwawo i ya mina hambi ma ri mativula hinkwawo ya xinuna ya tihomu, ni ya tinyimpfu ta mitlhambi hinkwayo ya wena.[20] U ta kutsula mativula ya mbhongolo hi xinyimpfana; loko u nga ri kutsuli, u ta ri tshova nhamu. U ta kutsula mativula hinkwawo ya vana va wena. “U nga tshuki u humelela emahlweni ka mina u nga tamelanga nchumu.[21] “U ta tirha hi masiku ya ntlhanu na rin'we, kutani u wisa hi siku ra ntlhanu na mambirhi; u ta wisisa sweswo, hambi ku ri loko ku rimiwa, hambiloko ku tshoveriwa.[22] “U ta endla nkhuvo wa mavhiki, lowu nge wa swirhangana swa ku tshovela koro, ni nkhuvo wa ku tleketlela, loko lembe ri hundzile.[23] “Vavanuna hinkwavo exikarhi ka n'wina, va ta humelela kanharhu hi lembe emahlweni ka Hosi Yehovha, Xikwembu xa Israele;[24] hikuva ndzi ta hlongola matiko emahlweni ka wena, ndzi engetelela mindzilekana ya wena; a ku na munhu la nga ta navela tiko ra rikwenu, loko u ya humelela kanharhu hi lembe emahlweni ka Yehovha, Xikwembu xa wena.[25] “U nga tshuki u humesa ngati ya magandzelo ya mina yi ri ni vuswa lebyi nga ni comela. Gandzelo ra nkhuvo wa Paseka ri nga tshuki ri sala ri hundza vusiku ku fika nimixo.[26] “U ta tisa endlwini ya Yehovha Xikwembu xa wena, swirhangana swa ku sungula swa masimu ya wena. “U nga tshuki u sweka ximbutana hi ntswamba wa mana wa xona.”[27] Yehovha a engeta, a ku eka Muxe: “Tsala marito lawa, hikuva ndzi endlile ntwanano na wena na Israele hi marito lawa.”[28] Muxe a tshama na Yehovha hi masiku ya mune wa makume, ni vusiku bya mune wa makume, a nga dyi vuswa, a nga nwi mati; kutani Yehovha a tsala emaribyeni marito ya ntwanano, ma nge marito ya khume.[29] Kutani kuteloko Muxe a rhelele entshaveni ya Sinayi a ri ni maribye mambirhi ya vumbhoni evokweni ra yena, kambe Muxe a a nga tivi leswaku nhlonge ya mombo wa yena a yi hatima, loko a ri karhi a vulavula na Yehovha;

DEUTERONOMA 6:4-9
[4] “Yingisa, Israele! Yehovha, Xikwembu xa hina, hi xona Xikwembu lexi hanyaka ntsena.[5] “U ta rhandza Yehovha, Xikwembu xa wena, hi mbilu hinkwayo ya wena, ni moya hinkwawo wa wena, ni matimba hinkwawo ya wena.[6] Milawu leyi ndzi ku nyikaka namuntlha yi ta va embilwini ya wena.[7] U ta yi dyondzisa vana va wena, u yi vula endlwini ya wena, ni le ku endzeni ka wena, ni loko u ya etlela, ni loko u pfuka.[8] U ta yi bohelela evokweni ra wena, xi va xitsundzuxo xa wena, ni xikombiso exikarhi ka mahlo ya wena,[9] u ta yi tsala etimhandzeni ta yindlu ya wena, ni le timbantini ta wena.

EKSODA 20:2-17
[2] “Hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena la ku humeseke etikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi.[3] “U nga tshuki u va ni swikwembu swin'wana emahlweni ka mina.[4] “U nga tshuki u tiendlela xifaniso lexi vatliweke, ni loko xi ri xifaniso xihi ni xihi xa swilo leswi nga ehenhla etilweni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ehansi emisaveni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ematini, ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi khinsamela, ni loko ku ri ku swi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;[6] kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra Yehovha Xikwembu xa wena, hikuva Yehovha a nga ka a nga tshiki nandzu wa la tlangaka hi vito ra yena.[8] “Anakanya siku ra ku wisa ku ri hlawulekisa.[9] U ta tirha hi masiku ya ntlhanu na rin'we, u tirha ntirho wa wena hinkwawo;[10] kambe siku ra vuntlhanu na mambirhi, i siku ro wisa ra Yehovha, Xikwembu xa wena. U nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we hi siku lero, hambi u ri wena, hambi a ri n'wana wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi a ri nandza wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi swi ri swifuwo swa wena, hambi a ri muendzi wa wena la nga emutini wa wena.[11] Hikuva hi masiku ya ntlhanu na rin'we, Yehovha u endle tilo ni misava, ni lwandle, ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona; kambe u wisile hi siku ra vuntlhanu na mambirhi. Hikwalaho Yehovha a nga katekisa siku ra ku wisa, a va a ri hlawulekisa.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku masiku ya wena ma engeteriwa emisaveni leyi u yi nyikiwaka hi Yehovha, Xikwembu xa wena.[13] “U nga tshuki u dlaya.[14] “U nga tshuki u oswa.[15] “U nga tshuki u yiva.[16] “U nga tshuki u lumbeta warikwenu hi vumbhoni byo hemba.[17] “U nga tshuki u navela yindlu ya warikwenu, u nga tshuki u navela nsati wa yena, hambi a ri nandza wa yena wa wanuna, kumbe wa wansati hambi yi ri homu ya yena, hambi yi ri mbhongolo ya yena, hambi xi ri xilo xin'wana xa warikwenu.”

EKSODA 31:18
Kuteloko Yehovha a hetile ku vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, a n'wi nyika maribye mambirhi ya vumbhoni lama tsariweke hi voko ra Xikwembu.

YOHANE 14:15
“Kungakuloko mi ndzi rhandza, hlayisani milawu ya mina.

MATEWU 19:18
A ku eka yena: “Hi yihi?” Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Hi leyi nge: U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u endla vuoswi, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u hembela munhu;

YOHANE 15:10
Loko mi hlayisa milawu ya mina, mi ta tshama erirhandzwini ra mina, hilaha na mina ndzi nga hlayisa milawu ya Tatana, kutani ndzi tshame erirhandzwini ra yena.

MATEWU 5:17
“Mi nga tshuki mi anakanya leswaku ndzi tile ku herisa nawu, hambi va ri vaprofeta; a ndzi tanga ku ta herisa ndzi tile ku ta hetisisa.

EKSODA 32:15
Kutani Muxe a rhelela entshaveni, a tamele maribye mambirhi ya swimphampha ya vumbhoni emavokweni ya yena, ma tsariwile matlhelo mambirhi, hala ni hala;

YOHANE 15:12-17
[12] “Nawu wa mina hileswaku mi rhandzana kukotisa leswi ndzi mi rhandzeke.[13] A ku na munhu la nga ni rirhandzu leri tlulaka ra loyi a tshikelaka vanakulobye vutomi bya yena.[14] Mi ta va vanakulorhi loko mi endla hinkwaswo leswi ndzi mi byelaka swona.[15] A ndza ha mi vuli malandza, hikuva nandza a nga tivi leswi hosi ya yena yi swi endlaka; ndzi mi vurile vanakulorhi, hikuva ndzi mi tivisile hinkwaswo leswi ndzi swi tweke eka Tatana.[16] “A hi n'wina mi ndzi hlawuleke; hi mina ndzi mi hlawuleke, kutani ndzi mi vekile leswaku mi ya mi veleka mihandzu, ni leswaku mihandzu ya n'wina yi tshama, swi ri leswaku hinkwaswo leswi mi nga ta swi kombela eka Tatana hi vito ra mina, a mi nyika swona.[17] Leswi ndzi mi lerisaka swona hileswaku mi rhandzana.

EKSODA 32:16
maribye walawo a wu ri ntirho wa Xikwembu, ni ku tsala loku tsariweke emaribyeni a ku ri ku tsala ka Xikwembu.

EKSODA 34:27
Yehovha a engeta, a ku eka Muxe: “Tsala marito lawa, hikuva ndzi endlile ntwanano na wena na Israele hi marito lawa.”

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved