A A A A A

God: [Plans]


SWIVURISO 19:21
Meehleketo yo tala yi le mbilwini ya munhu, Kambe makungu ya Yehovha hi wona lama tiyeke.

YEREMIYA 29:11
Hikuva mina ndzi tiva mianakanyo ya mina leyi ndzi yi anakanyaka ematshan'weni ya n'wina, ku vula Yehovha, hikuva i mianakanyo yo rhula yi nga ri ya ku biha, ndzi ta mi nyika ku hetelela ka ku saseka ni ku tshemba.

SWIVURISO 15:22
Laha ku tsundzuxana ku nga hava, makungu ma hangalaka, Kambe ma tiya hi ku kanela ka lavo tala.

TIPISALEMA 33:11
Makungu ya Yehovha ma tiyile hi laha ku nga heriki; Mianakanyo ya mbilu ya yena yi yima etinxakeni hinkwato.

SWIVURISO 16:3
Nyiketa Yehovha timhaka ta wena hinkwato, Kutani makungu ya wena ma ta tiya.

SWIVURISO 21:5
Makungu ya la gingiritekaka ma yisa endzalweni, Kambe xihatli xi ta wela endlaleni.

TIPISALEMA 20:4
A a ku nyike leswi rhandziwaka hi mbilu ya wena, A hetisa ni makungu ya wena hinkwawo!

TIPISALEMA 33:10
Yehovha u onha makungu ya vamatiko; Wa endla mianakanyo ya matiko swahava.

LUKA 14:28
Hikuva i mani exikarhi ka n'wina, loko a rhandza ku aka xihondzo, a nga ka a nga rhangi a tshamisa a hlaya leswi nga ta humeseriwa xona xi ko xi hela.

SWIVURISO 16:9
Mbilu ya munhu yi tikanelela ndlela; Kambe i Yehovha la lulamisaka mikondzo ya yena.

VARHOMA 8:28
Kambe ha swi tiva leswaku hinkwaswo swi tirhisana swin'we hi vunene eka lava rhandzaka Xikwembu, va nga lava xi va vitaneke hi makungu ya xona lama tiyeke.

VAFILIPIYA 1:6
Ndza tshemba leswaku la sunguleke ntirho lowunene eka n'wina, u ta wu heta ku fikela siku ra Yesu Kriste;

ESAYA 14:26-27
[26] Hi wona makungu lawa ndzi ma kaneleke ehenhla ka misava hinkwayo; hi rona voko leri tshambulutiweke ehenhla ka matiko hinkwawo![27] Hikuva Yehovha wa tinyimpi u kanerile, kutani i mani la nga alaka xana? Voko ra yena ri tshambulukile, kutani la nga ri khondlisaka i mani xana?

YOHANE 6:44
A ku na munhu la nga taka eka mina, loko a nga kokiwi hi Tatana la ndzi rhumeke, kutani mina ndzi ta n'wi pfuxa hi siku ra makumu.

TIPISALEMA 143:8
Ndzi nantswise rito ra tintswalo ta wena wa ha ri mixo! Hikuva ndzi tshembile wena. Ndzi kombise ndlela leyi ndzi fanelaka ku famba ha yona! Hikuva ndzi tlhandlukisela moya wa mina eka wena.

SWIVURISO 23:4
U nga tikarhati ku hlengeleta rifuwo, Tshika ku anakanya rona.

TIPISALEMA 90:12
Hi dyondzise ku hlaya swinene masiku ya hina, Leswaku timbilu ta hina ti tsundzukela evutlharini.

TIPISALEMA 3:31-32
[31] Moya wanga wu chava ngopfu; Kambe wena Yehovha, u ta hlwela ku yisa kwihi?[32] Tlhela, Yehovha! U tshunxa moya wa mina; U ndzi ponisa hikwalaho ka tintswalo ta wena.

ESAYA 46:3-11
[3] “Ndzi yingiseni n'wina va yindlu ya Yakobo, na n'wina hinkwenu masalela ya yindlu ya Israele, n'wina lava ndzi mi rhwaleke mpfhuka mi tswariwa, ndzi va ndzi mi veleka loko ma ha ri eveleni ra mana wa n'wina![4] Ndzi ta va tano ku fika eku dyuhaleni ka n'wina; ndzi ta mi rhwala ku fika etimpfini ta n'wina. Ndzi mi endlile, kutani ndzi ta tshama ndzi mi rhwala; ndzi ta mi tiyisa, ndzi va ndzi mi ponisa![5] “Mi ta ndzi fanisa na mani, mi ta ndzi ringanisa na mani leswaku hi fanana?[6] Va humesa nsuku enkwameni wa vona, va pima silivhere exikalweni va rhamba mufuri leswaku a fula ha swona xikwembu ku xi khinsamela ni ku xi gandzela.[7] Va xi tlakula, va xi rhwala ekhatleni, va xi veka endhawini ya xona, kutani xi tshama kona, xi nga suki; hambi va huwelela eka xona a xi hlamuli a xi ponisi munhu enhlomulweni wa yena.[8] “Anakanyani swilo leswi, kutani mi va vavanuna! N'wina, vatiarisi, tiyingiseni![9] Tsundzukani swilo leswi humeleleke khale; hikuva hi mina Xikwembu, a ku na xin'wana; ndzi Xikwembu, kutani a ku na loyi a fanaka na mina.[10] Ndzi tivisa ka ha ri eku sunguleni leswi nga ta humelela eku heteleleni, ni leswi nga siki humelelaka, ndza swi bvumbha. Makungu ya mina ma ta tiya, kutani ndzi ta endla ku rhandza ka mina hinkwako.[11] Ndzi vitana gama hi le vuxeni, ni munhu la nga ta endla ku rhandza ka mina le tikweni leri nga ekule. Hilaha ndzi vuleke hakona, ndzi ta endlisa sweswo; ndzi kanerile mhaka, ndzi ta yi hetisa.

YOHANE 1:12-13
[12] Kambe hinkwavo lava nga ri amukela, ri va nyikile matimba ya ku endliwa vana va Xikwembu, va nga lava pfumelaka hi vito ra rona;[13] lava nga velekiwangiki hi ngati, ni loko ku ri hi ku rhandza ka nyama, kumbe hi ku rhandza ka munhu, kambe va velekiwile hi Xikwembu.

NHLAVUTELO 17:8
Xivandzana lexi u xi voneke a xi ri kona, kambe a xa ha ri kona; xi ta huma ekheleni kutani xi ya eku loveni. Lava akeke emisaveni, lava mavito ya vona ma nga tsariwangiki ebukwini ya vutomi ka ha ri mpfhuka loko misava yi tumbuluka, va ta hlamala loko va vona xivandzana, hikuva a xi ri kona, kutani a xa ha ri kona, kasi xi ta tlhela xi va kona.

AMOSI 3:7
Hikuva Hosi, Yehovha, a nga endli nchumu a nga si kombisa makungu ya yena eka malandza ya yena va nga vaprofeta.

YAKOBO 4:1-17
[1] Ku lwa ku huma kwihi exikarhi ka n'wina, ni ku hambana ku huma kwihi xana? Xana a ku humi eku naveleni ka n'wina loku lwaka eswirhweni swa n'wina?[2] Ma navela, kambe a mi na nchumu; ma dlaya, mi ni mona, kambe a mi swi koti ku kuma nchumu; mi ni ku hambana ni ku lwa, kambe a mi na nchumu, hikuva a mi komberi;[3] ma kombela, kambe a mi nyikiwi, hikuva mi kombela hi mukhuva lowo biha, leswaku mi ta kuma swa ku korwisa ku navela ka n'wina.[4] Vavanuna ni vavasati va vuoswi, xana a mi swi tivi leswaku ku rhandza ka misava i ku venga Xikwembu xana? Hikwalaho, mani na mani la tinyiketaka eku rhandzeni ka misava u tiendla nala wa Xikwembu.[5] Xana mi ringanisa leswaku Matsalwa ma vula swahava xana? Moya lowu akeke eka hina, xana wu ni ku navela loku yisaka eku kalaleni xana?[6] Kasi wu hi engetela tintswalo hikwalaho wu nge: “Xikwembu xi alela lava tikurisaka, kambe xi tsetselela lava titsongahataka.”[7] Hikwalaho, tivekani ehansi ka Xikwembu; alelani Diyavulosi, kutani u ta suka eka n'wina.[8] Tshinelelani Xikwembu, kutani xi ta mi tshinelela. Hlambani mandla, n'wina vadyohi; na n'wina va timbilu timbirhi hlantswani timbilu ta n'wina.[9] Mi va ni nhlomulo, mi rila, mi kolola; mahleko ya n'wina a ma hundzuke swirilo, ni ku tsaka ka n'wina a ku hundzuke gome.[10] Titsongahateni emahlweni ka Hosi, kutani yi ta mi tlakusa.[11] Mi nga tshuki mi hlevana, vamakwerhu; la hlevaka makwavo, kumbe la avanyisaka makwavo, u hleva nawu, kambe u avanyisa nawu; kutani loko u avanyisa nawu, a ku muhlayisi wa nawu, kambe u muavanyisi wa wona.[12] Ku ni un'we a nga muveki wa nawu ni muavanyisi; hi yena la nga ni matimba ya ku hlayisa ni ku lovisa. Wena-ke, u mani la avanyisaka van'wana xana?[13] Sweswi, ndzi ta eka n'wina lava nge: “Namuntlha, kumbe mundzuku, hi ta famba hi ya emutini wo karhi, hi ya pindzuka lembe kona, hi bindzula, hi kuma xuma”;[14] n'wina vanhu lava nga ti tiviki swa mundzuku; hikuva vutomi bya n'wina i yini-ke? I hunguva leyi vonakaka hi nkarhi wu nga ri wungani, kutani yi hangalaka.[15] Kasi mi fanele ku vulavula, mi ku: “Loko Hosi yi swi rhandza, loko ha ha hanya, hi ta endla swo karhi ni swo karhi.”[16] Kambe sweswi, ma tidzunisa hi ku tikukumuxa ka n'wina: Ku tidzunisa loko tano ku bihile hinkwako.[17] Loko swi ri tano, la tivaka ku endla leswo saseka, kambe a nga swi endli, u ni vudyoho. Ku tshinyiwa vafuwi lava nga lulamangiki.

SWIVURISO 3:5-6
[5] Tshemba Yehovha hi mbilu ya wena hinkwayo, U nga titshembi ku tlhariha ka wena.[6] U n'wi nghenisa emakungwini ya wena hinkwawo, U ta lulamisa tindlela ta wena.

2 PETRO 3:9
Hosi a yi hlweri ku endla leswi yi nga tshembisa swona, kukotisa loko van'wana va ehleketa leswaku ku hlwela ku kona, kambe wa ha lehisa mbilu hikwalaho ka n'wina, hikuva a nga rhandzi leswaku ku lova ni un'we, kambe u rhandza leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni.

1 TIMOTIYA 2:4
la rhandzaka leswaku vanhu hinkwavo va hlayiseka, va fika eku tiveni ka ntiyiso;

GENESA 1:26
Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”

MATEWU 28:18-20
[18] Kutani Yesu a va tshinelela a vulavula na vona, a ku: “Ndzi nyikiwile vuhosi hinkwabyo etilweni ni le misaveni;[19] yanani hakona mi ya dyondzisa va matiko hinkwawo, mi va khuvula hi vito ra Tatana, ni ra N'wana ni ra Moya lowo Kwetsima,[20] mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona; kutani vonani, ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo, ku ko ku hela misava.”

SWIVURISO 6:6-8
[6] Wena lolo, yana eka vusokoti, U xiya mikhuva ya byona, u ta tlhariha.[7] A byi na murisi, Hambi mukamberi, kumbe hosi;[8] Byi tilunghisela swakudya swa byona hi ximumu, Byi tihlengeletela mphamo loko ku tshoveriwa.

YEREMIYA 1:5
“Ndzi ku tivile ndzi nga si ku vumba ekhwirini ra mana wa wena, kambe u nga si huma enyimbeni, ndzi ku hlawurile, kutani ndzi ku vekile muprofeta wa matiko.”

VAEFESA 1:4
hilaha xi hi hlawuleke eka yena, loko misava yi nga si tumbuluka, leswaku hi kwetsima, kutani hi pfumala xisandzu emahlweni ka xona,

VAHEVERU 4:3
Hikuva hi ta nghena eku wiseni, hina lava pfumeleke, hilaha xi nga te: “Hi leswi ndzi hlambanyeke evukarini bya mina leswaku va nga ti nghena eku wiseni ka mina,” hambi mitirho yi tirhiwile ku sukela eku vumbiweni ka misava.

VARHOMA 3:10-18
[10] kukota leswi tsariweke leswaku: “A ku na la lulameke, hambi a ri un'we.[11] A ku na la nga ni ku twisisa, a ku na la lavaka Xikwembu.[12] Hinkwavo va hambukile, hinkwavo swin'we va hundzukele eka swahava; a ku na la endlaka leswo lulama, hambi a ri un'we.”[13] “Milomu ya vona i masirha lama ahlameke va xisa hi tindzimi ta vona. Vuxungu bya ti mhiri byi le hansi ka milomu ya vona.”[14] “Milon'wini ya vona ku tele tinhlambha ni ku bava.”[15] “Milenge ya vona yi ni matsambo ku ya halata ngati;[16] ku onhaka ni makhombo swi le tindleleni ta vona;[17] ndlela ya ku rhula a va yi tivi.”[18] “A ku na ku chava Xikwembu emahlweni ka vona.”

ESAYA 55:10-11
[10] Ku fana ni mpfula ni gamboko loko swi xika hi le tilweni, a swi tlheleri kona, swi nga si cheleta misava, ni ku mirisa, ni ku hlukisa leswi milaka, swi nga si nyika mbewu eka mubyari, ni swakudya eka loyi a dyaka,[11] swi tano ni rito ra mina, le ri humaka enon'wini wa mina: Ri nga ka ri nga tlheleri eka mina ri nga si tirha nchumu, ri nga si endla ku rhandza ka mina, ri nga si hetisa makungu ya mina.

ESAYA 9:6-7
[6] Hikuva hi velekeriwe n'wana, hi nyikiwe n'wana wa wandzisanyana, vuhosi byi vekiwile ekhatleni ra yena. U ta thyiwa Muhlamarisi, Mutsundzuxi, Xikwembu xa matimba, Tatana la nga riki na ku hela, Hosi ya ku rhula;[7] ku kurisa ku fuma, ni ku nyika xiluvelo xa Davhida ni ku fuma ka yena ku rhula loku nga heriki, ni ku xi tiyisa, ni ku xi seketela hi ku avanyisa ni ku lulama, sweswi ni hilaha ku nga heriki; ku hiseka ka Yehovha wa tinyimpi ku ta endla sweswo!

DEUTERONOMA 29:29
“Timhaka leti fihliweke i ta Yehovha, Xikwembu xa hina, kambe timhaka leti hlavuteriweke i ta hina ni vana va hina, hilaha ku nga heriki, leswaku hi ta endla hi marito hinkwawo ya nawu lowu.

VARHOMA 9:22-24
[22] Kambe loko Xikwembu xi rhandzile ku kombisa vukari bya xona ni ku twarisa matimba ya xona, xi honisile hi mbilu leyo leha ngopfu timbita ta vukari leti lunghiseriweke ku lahleka,[23] leswaku xi twarisa hi vukulu bya ku kwetsima ka xona etimbiteni ta ku tsetseleriwa, leto ingi xi ti lunghisele ku kwetsima, ka ha ri eku sunguleni;[24] hikwalaho xi hi vitaneke, ku nga ri exikarhi ka Vayuda ntsena, kambe ni le xikarhi ka vamatiko.

1 PETRO 2:9-10
[9] Kambe loko mi ri n'wina, mi rixaka leri hlawuriweke, mi vaprista va Hosi, mi tiko lero kwetsima, tiko leri xaviweke, leswaku mi twarisa matimba ya la mi vitaneke ku huma emunyameni, mi ya nghena eku vonakaleni ka yena loku hlamarisaka;[10] n'wina lava khale a mi nga ri tiko, kambe sweswi, mi tiko ra Xikwembu; n'wina lava nga tsetseleriwangiki, kambe sweswi, mi tsetseleriwile.

VARHOMA 8:18-25
[18] Hikuva ndzi ringanisa leswaku nhlomulo wa nguva leyi, a wu faneri ku ringanisiwa ni ku kwetsima loku ku nga ta kombisiwa eka hina.[19] Hikuva leswi vumbiweke hinkwaswo swi langutela ku kombisiwa ka vana va Xikwembu hi ku navela lokukulu.[20] Hikuva leswi vumbiweke swi vekiwile ehansi ka ku fuma ka swahava, ku nga ri hi ku swi rhandza, kambe ku ri hikwalaho ka loyi a swi vekeke ehansi ka kona;[21] na swona, leswi vumbiweke swi tshembile leswaku swi ta tshunxiwa evukhumbini bya ku onhaka, swi ta va eku tshunxekeni loku kwetsimaka ka vana va Xikwembu.[22] Hikuva ha swi tiva leswaku leswi vumbiweke hinkwaswo swi ni ku hefemuteka swin'we, onge swi le khombyeni ra ku veleka, ka ha ri mpfhuka, ku fika sweswi.[23] Kambe a hi swona ntsena, kambe hina hi nga ni swirhangana swa Moya, na hina hi hefemuteka endzeni ka hina, hi langutela ku vekiwa vana, ku nga ku kutsuriwa ka miri wa hina.[24] Hikuva hi hlayisekile hi ku langutela; kasi leswi languteriweke, loko swi voniwile, ku langutela a ka ha ri kona; hikuva, leswi munhu a swi voneke, a nga swi languterisa ku yini xana?[25] Kambe loko hi langutela leswi hi nga swi voniki, hi swi langutela hi ku tiyisela.

EKSODA 20:1-17
[1] Kutani Xikwembu xi vulavula marito walawo hinkwawo, xi ku:[2] “Hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena la ku humeseke etikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi.[3] “U nga tshuki u va ni swikwembu swin'wana emahlweni ka mina.[4] “U nga tshuki u tiendlela xifaniso lexi vatliweke, ni loko xi ri xifaniso xihi ni xihi xa swilo leswi nga ehenhla etilweni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ehansi emisaveni, ni loko xi ri xa swilo leswi nga ematini, ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi khinsamela, ni loko ku ri ku swi tirhela; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa wena, xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava ndzi vengaka;[6] kambe ndzi tsetselela lava ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina ku yisa erixakeni ra khume ra madzana.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra Yehovha Xikwembu xa wena, hikuva Yehovha a nga ka a nga tshiki nandzu wa la tlangaka hi vito ra yena.[8] “Anakanya siku ra ku wisa ku ri hlawulekisa.[9] U ta tirha hi masiku ya ntlhanu na rin'we, u tirha ntirho wa wena hinkwawo;[10] kambe siku ra vuntlhanu na mambirhi, i siku ro wisa ra Yehovha, Xikwembu xa wena. U nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we hi siku lero, hambi u ri wena, hambi a ri n'wana wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi a ri nandza wa wena wa wanuna, kumbe wa wansati; hambi swi ri swifuwo swa wena, hambi a ri muendzi wa wena la nga emutini wa wena.[11] Hikuva hi masiku ya ntlhanu na rin'we, Yehovha u endle tilo ni misava, ni lwandle, ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona; kambe u wisile hi siku ra vuntlhanu na mambirhi. Hikwalaho Yehovha a nga katekisa siku ra ku wisa, a va a ri hlawulekisa.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku masiku ya wena ma engeteriwa emisaveni leyi u yi nyikiwaka hi Yehovha, Xikwembu xa wena.[13] “U nga tshuki u dlaya.[14] “U nga tshuki u oswa.[15] “U nga tshuki u yiva.[16] “U nga tshuki u lumbeta warikwenu hi vumbhoni byo hemba.[17] “U nga tshuki u navela yindlu ya warikwenu, u nga tshuki u navela nsati wa yena, hambi a ri nandza wa yena wa wanuna, kumbe wa wansati hambi yi ri homu ya yena, hambi yi ri mbhongolo ya yena, hambi xi ri xilo xin'wana xa warikwenu.”

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved