A A A A A

Church: [Church Persecution]


TIMHAKA 8:1
Kambe Sawulo u khensile ku dlawa ka Stefano. Enkarhini wolowo, kereke ya Yerusalema yi humeleriwa hi ku xaniseka lokukulu, va hangalasiwa hinkwavo ematikweni ya Yudiya ni ya Samariya; ku sala vaapostola ntsena.

MATEWU 5:44
Kambe mina ndzi ri eka n'wina: Rhandzani lava nga valala eka n'wina; mi katekisa lava mi rhukanaka; lava mi vengaka mi va endla swinene; mi khongelela lava mi xanisaka;

2 TIMOTIYA 3:12
Kambe hinkwavo lava rhandzaka ku hanya hi vukhongeri lebyi nga eka Yesu Kriste, va ta xanisiwa.

YOHANE 15:20
Tsundzukani rito leri ndzi nga mi byela, loko ndzi te: ‘Nandza a hi nkulukumba eka hosi ya yena. Loko va ndzi xanisile va ta mi xanisa, na n'wina.’ Loko va hlayisile rito ra mina, va ta hlayisa ni ra n'wina.

NHLAVUTELO 2:10
U nga chavi nchumu eka leswi u nga ta xanisiwa ha swona. Vona, Diyavulosi u ta nghenisa van'wana va n'wina ekhotsweni leswaku mi ringiwa kutani mi ta va ni nhlomulo wa masiku ya khume. U va u tshembeka ku yisa eku feni, kutani ndzi ta ku nyika harhi ya vutomi.

VARHOMA 8:35
I mani la nga hi hambanyisaka ni rirhandzu ra Kriste xana? Xana i ku karhateka, kumbe maxangu, kumbe ku xaniseka, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe mhangu, kumbe fumu?

MATEWU 5:11
Mi ta kateka loko va mi rhuketela hikwalaho ka mina, loko va mi lumbeta hi mavunwa layo tala.

VARHOMA 12:14
Katekisani lava mi xanisaka; katekisani, mi nga tshuki mi rhukana.

YOHANE 5:16
Hikwalaho Vayuda va landza Yesu ku n'wi khoma hikuva a a endlise sweswo hi Savata.

MATEWU 5:10-12
[10] Ku katekile lava xanisiwaka hikwalaho ka ku lulama, hikuva ku fuma ka matilo i ka vona.[11] Mi ta kateka loko va mi rhuketela hikwalaho ka mina, loko va mi lumbeta hi mavunwa layo tala.[12] Tsakani, mi tsaka ngopfu hikuva hakelo ya n'wina i yikulu ematilweni, hikuva va xanisile sweswo vaprofeta lavo rhanga.

2 VAKORINTO 12:10
Hikwalaho ndzi titsakelaka eku tsaneni, ni le xisandzwini, ni le vusiwaneni, ni le ku xanisiweni ni le maxangwini hikwalaho ka Kriste; hikuva siku ndzi tsaneke, hi kona ndzi nga ni matimba.

TIMHAKA 13:50
Kambe Vayuda va hlohlotela vavasati lava chaviwaka, lava gandzelaka Xikwembu, ni vakulukumba va muti, kutani va pfuxela Pawulo na Barnaba ku xaniseka, kutani va va hlongola etikweni ra vona.

TIMHAKA 7:52
Hi wihi muprofeta loyi vatata wa n'wina va nga n'wi xanisangiki? Va dlele ni lava vuleke eku sunguleni ku ta eka loyi a lulameke, loyi sweswi, mi n'wi xengeke, kutani mi hundzukile vadlayi va yena;

MARKA 4:17
kambe va nga ri na timitsu eka vona, a va ri va nkarhi wu nga ri wungani ntsena, kutakuloko khombo ni ku xaniseka swi va humelela hikwalaho ka rito, va hatlisa va khunguvanyeka.

VAGALATIYA 4:29
Kutani enkarhini wolowo, kukota loko la velekiweke hi nyama a xanisa loyi a nga tswariwa hi Moya, ni sweswi, swa ha ri tano.

MARKA 10:30
emikarhini leyi, u ta nyikiwa ka dzana, tindlu, ni vamakwavo, ni vamanana, ni vana, ni masimu, swin'we ni ku xaniseka, kutani emikarhini leyi nga ta ta, u ta nyikiwa vutomi le byi nga heriki.

MATEWU 13:21
kambe a nga na timitsu endzeni ka yena; wa tiya nkarhinyana ntsena, kutani loko makhombo kumbe ku xanisa swi humelela hikwalaho ka rito, a hatlisa a khunguvanyeka.

TIMHAKA 22:4
ndzi kondza ndzi xanisa dyondzo leyi, ku yisa eku dlayeni, ndzi boha vavanuna ni vavasati ndzi va nghenisa ekhotsweni,

MATEWU 5:10
Ku katekile lava xanisiwaka hikwalaho ka ku lulama, hikuva ku fuma ka matilo i ka vona.

VAGALATIYA 6:12
Hinkwavo lava rhandzaka ku tidzunisa enyameni, va mi sindzisa ku yimba, ntsena hileswaku va nga tshuki va xaniseriwa xihambano xa Kriste;

LUKA 21:12
“Kambe eku sunguleni ka leswo hinkwaswo, va ta mi khoma, va mi xanisa, va mi yisa emasinagogeni ni le khotsweni, va mi yisa emahlweni ka tihosi ni vafumi hikwalaho ka vito ra mina;

MARKA 10:29-30
[29] Yesu a hlamula, a ku: “Ndzi tiyisile ndzi ri eka n'wina: Un'wana ni un'wana la tshikeke yindlu, kumbe vamakwavo, kumbe tata wa yena, hambi a ri mana wa yena, hambi nsati, kumbe vana, hambi ma ri masimu, hikwalaho ka mina ni ka Evhangeli,[30] emikarhini leyi, u ta nyikiwa ka dzana, tindlu, ni vamakwavo, ni vamanana, ni vana, ni masimu, swin'we ni ku xaniseka, kutani emikarhini leyi nga ta ta, u ta nyikiwa vutomi le byi nga heriki.

VARHOMA 8:35-37
[35] I mani la nga hi hambanyisaka ni rirhandzu ra Kriste xana? Xana i ku karhateka, kumbe maxangu, kumbe ku xaniseka, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe mhangu, kumbe fumu?[36] Kukotisa loko ku tsariwile leswaku: “Hi dlayiwa hi masiku hinkwawo hikwalaho ka wena, hi ringanisiwa ni tinyimpfu leti tlhaviwaka.”[37] Kambe eka leswo hinkwaswo, hi hlula hi ku tlurisa ha loyi a hi rhandzeke.

TIMHAKA 11:19-21
[19] Loko va ri lava ingi va hangalasiwile hi ku xanisiwa loku nga humelela hikwalaho ka Stefano, va hundzela emahlweni ku ya fika eFenikiya, na Kipra, na Antiyoka, va nga byeri munhu rito loko va nga ri Vayuda ntsena.[20] Hambiswiritano, van'wana eka vona, va nga vavanuna va Kipra ni va Kirene, kakuloko va nghene eAntiyoka, va hlamulana ni Vagriki, va va byela Evhangeli ya Hosi Yesu.[21] Kutani voko ra Hosi ri va na vona; vanhu lavo tala va pfumela, va hundzukela eka Hosi.

TIMHAKA 9:4-5
[4] Kutani a wela ehansi, a twa rito leri nge eka yena: “Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini?”[5] Kutani a ku: “U mani, Hosi?” Hosi yi ku: “Hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka; swa nonon'hwa eka wena ku khadlanya risungunhu.”

VAGALATIYA 5:11
Kasi loko ndzi ri mina, vamakwerhu, loko kunene ndza ha dyondzisa swa ngoma, ndza ha xaniseriwa yini xana? Kasi ku khunguvanyisa ka xihambano ku nga va ku sukile!

MATEWU 10:23
Kutani kutakuloko va mi xanisa emutini wun'wana, tsutsumelani eka wun'wana, hikuva kunene ndzi ri eka n'wina: N'wana wa Munhu u ta humelela mi nga si hlanganisa miti hinkwayo ya Israele.

MATEWU 5:12
Tsakani, mi tsaka ngopfu hikuva hakelo ya n'wina i yikulu ematilweni, hikuva va xanisile sweswo vaprofeta lavo rhanga.

1 TIMOTIYA 1:13
Kambe ndzi tsetseleriwile hi tintswalo, hikuva a ndzi endla hi ku kohleka, ndzi nga si pfumela;

MATEWU 5:11-12
[11] Mi ta kateka loko va mi rhuketela hikwalaho ka mina, loko va mi lumbeta hi mavunwa layo tala.[12] Tsakani, mi tsaka ngopfu hikuva hakelo ya n'wina i yikulu ematilweni, hikuva va xanisile sweswo vaprofeta lavo rhanga.

LUKA 11:49
Hikwalaho, vutlhari bya Xikwembu byi vurile, byi ku: ‘Ndzi ta va rhumela vaprofeta ni vaapostola, va ta dlaya van'wana eka vona, va xanisa van'wana,’

1 VATESALONIKA 3:3-4
[3] ku nga tsekatsekisiwi ni un'we hi ku xanisiwa kuloko; kasi ma tiva leswaku hi averiwe swona.[4] Hikuva ni loko ha ha ri na n'wina, hi tshama hi mi byela leswaku swa hi fanela ku xanisiwa hilaha swi humeleleke, na n'wina ma swi tiva.

VAHEVERU 11:36-38
[36] Van'wana va ringiwile hi ku soriwa, ni ku biwa, ni ku bohiwa, ni khotso.[37] Va khandliwile hi maribye va sahiwile, va ringiwile, va dlayiwile hi ku kariha ka fumu, va tsendzeleke hinkwako va ambele madzovo ya tinyimpfu ni ya timbuti; va lahlekeriwa hi hinkwaswo, va xanisiwa, va endliwa hi nsele;[38] vona misava a yi nga va fanelanga, va tsendzeleka emananga, ni le tintshaveni, ni le mabakweni, ni le miceleni ya misava.

YOHANE 15:20-21
[20] Tsundzukani rito leri ndzi nga mi byela, loko ndzi te: ‘Nandza a hi nkulukumba eka hosi ya yena. Loko va ndzi xanisile va ta mi xanisa, na n'wina.’ Loko va hlayisile rito ra mina, va ta hlayisa ni ra n'wina.[21] Kambe va ta mi endla hinkwaswo leswi, hikwalaho ka vito ra mina, hikuva a va tivi la ndzi rhumeke.

MATEWU 10:21-23
[21] “Makwavo u ta nyiketa makwavo eku dlaweni, na tatana n'wana wa yena, vana va ta hundzukela vatswari va vona hi matimba, va va dlaya.[22] Kutani hinkwavo va ta mi venga hikwalaho ka vito ra mina; kambe la tiyiselaka ku fika siku ra makumu, hi yena la nga ta hlayiseka.[23] Kutani kutakuloko va mi xanisa emutini wun'wana, tsutsumelani eka wun'wana, hikuva kunene ndzi ri eka n'wina: N'wana wa Munhu u ta humelela mi nga si hlanganisa miti hinkwayo ya Israele.

MATEWU 24:8-10
[8] Kambe sweswo hinkwaswo ku ta va ku sungula ntsena ka khombo.[9] Enkarhini wolowo va ta mi nyiketa ku xanisiwa, ni ku dlawa; mi ta vengiwa hi matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina.[10] Hikwalaho lavo tala va ta khunguvanyeka, kutani va ta hehlana ni ku vengana.

LUKA 21:12-19
[12] “Kambe eku sunguleni ka leswo hinkwaswo, va ta mi khoma, va mi xanisa, va mi yisa emasinagogeni ni le khotsweni, va mi yisa emahlweni ka tihosi ni vafumi hikwalaho ka vito ra mina;[13] kambe xi ta va xikombiso xa n'wina.[14] Hikwalaho, nghenisani etimbilwini ta n'wina mhaka leyi, leswaku mi nga tshuki mi vilela hi leswi mi nga ta va hlamula ha swona;[15] hikuva mina ndzi ta mi nyika nomu ni vutlhari lebyi, lava tivekaka valala va n'wina, va nga ta tsandzeka ku byi hlamula ni ku byi kaneta.[16] Mi ta nyiketiwa hi vatswari va n'wina, ni vamakwenu, ni vanakuloni, ni varikwenu; kambe va ta dlaya van'wana va n'wina.[17] Mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito ra mina.[18] Kambe nsisi ni wun'we wa tinhloko ta n'wina, wu nga ka wu nga lovi.[19] Hlayisani mimoya ya n'wina hi ku tiyisela ka n'wina.

1 VAKORINTO 4:8-13
[8] Na sweswi mi xurhile, na sweswi mi fuwile, ma fuma ehandle ka hina. Kunene a swi sasekile loko mi fuma, leswaku na hina hi ta fuma na n'wina.[9] Hikuva ndzi ringanisa leswaku Xikwembu xi hi kombisile, hina vaapostola, lava nga ndzhaku ka hinkwavo, kukota vanhu lava vekeriweke rifu, hikuva hi kombisiwile erivaleni emahlweni ka misava, ni le mahlweni ka tintsumi, ni ka vanhu.[10] Hina, hi swihunguki hikwalaho ka Kriste; kambe n'wina mi tlharihile eka Kriste, hina ha tsana, n'wina mi ni matimba; n'wina mi ni ku twala, kambe hina ha soriwa.[11] Ni ku fika sweswi, hi ni ndlala ni torha, hi pfumala tinguvu, hi phakatiwa emahlweni, ha yingayinga,[12] ha karhala hi ku tirha hi mavoko ya hina. Hambi hi hleviwa, ha katekisa, hambi hi xanisiwa, ha yingisela,[13] hambi hi lumbetiwa, ha khongela. Hi endliwile thyaka ra misava ni xisandzu xa hinkwavo ku fikela sweswi.

VAHEVERU 10:32-34
[32] Kambe anakanyani mikarhi leyo sungula, leyi kungakuloko mi voningiwile, mi nga tiyela ku lwa lokukulu ka ku vaviseka:[33] hambi ku ri loko mi khomiwe hi tingana ni ku xanisiwa emahlweni ka vanhu, hambi ku ri loko mi yimile, mi va vanakulobye va lava toloveleke sweswo.[34] Hikuva mi twele vusiwana lava bohiweke, kutani mi pfumerile hi ku tsaka loko swa n'wina swi tekiwa hi ku tiva leswaku mi ni rifuwo leri tlurisaka, leri nga kona hi masiku etilweni.

VAHEVERU 11:33-38
[33] volavo, hi ku pfumela, va hlurile matiko, va avanyisile hi ku lulama, va kumile leswi va nga tshembisiwa swona, va sivile milomu ya tinghala,[34] va timile matimba ya ndzilo, va ponisiwile eku kariheni ka fumu, va hanyisiwile emavabyini ya vona, va endliwile tinhenha enyimpini, va hangalasile mavandla ya valala.[35] Vavasati va tlhela va nyikiwa vafi va vona hi ku pfuka; van'wana va xanisiwa hi ku manyiwa miri, va ala ku tshunxiwa, leswaku va ta vona ku pfuka loku tlurisaka hi ku saseka.[36] Van'wana va ringiwile hi ku soriwa, ni ku biwa, ni ku bohiwa, ni khotso.[37] Va khandliwile hi maribye va sahiwile, va ringiwile, va dlayiwile hi ku kariha ka fumu, va tsendzeleke hinkwako va ambele madzovo ya tinyimpfu ni ya timbuti; va lahlekeriwa hi hinkwaswo, va xanisiwa, va endliwa hi nsele;[38] vona misava a yi nga va fanelanga, va tsendzeleka emananga, ni le tintshaveni, ni le mabakweni, ni le miceleni ya misava.

TIMHAKA १२:१-१९
[१] Enkarhini wolowo, hosi Heroda a sungula ku xanisa van'wana va kereke.[२] Kutani a dlaya Yakobo, makwavo wa Yohane, hi ripanga.[३] Kakuloko a vona leswaku swi tsakisile Vayuda, a engeta a khoma na Petro; a ma ri masiku ya xinkwa lexo kala comela.[४] Loko a n'wi khomile, a n'wi nghenisa ekhotsweni, kutani a n'wi nyiketa mitlawa ya mune, ntlawa wun'wana ni wun'wana a wu ri wa mune wa masocha leswaku yi n'wi rindza; a navela ku n'wi humesa emahlweni ka tiko loko Paseka yi hundzile.[५] Sweswo, Petro a tshama a languteriwa ekhotsweni. Kambe kereke a yi tiyisela ku n'wi khongelela eka Xikwembu.[६] Hi siku Heroda a lavaka ku n'wi humesa emahlweni ka tiko, hi vusiku byebyo, Petro a etlele exikarhi ka masocha mambirhi, a bohiwile hi timpecana timbirhi; kutani valanguteri va nyangwa a va langutela khotso.[७] Kambe vonani, ntsumi ya Hosi yi humelela, ku vonakala ku vangama endlwini; kutani yi hlakahla Petro etsheveni, yi n'wi pfuxa, yi ku: “Hatlisa u pfuka.” Kutani timpecana ti wa emavokweni ya yena.[८] Ntsumi yi ku eka yena: “Tikhame xisuti, u vehela ni tintanghu ta wena”; kutani a endlisa sweswo. Kambe yi ku eka yena: “Funengela nguvu ya wena u ndzi landza.”[९] Kuteloko a humile a yi landzelela, a nga vonisisi leswaku leswi endliwaka hi ntsumi hi swona hi xiviri; kambe a anakanya leswaku u vone mahlori.[१०] Loko va hundzile ntlawa wo sungula ni lowa vumbirhi, va fika enyangweni ya nsimbhi leyi yisaka emutini; kutani yi tipfulekela vona, va huma, va famba mpfhuka etsendzeleni; kutani ntsumi yi suka eka yena xikan'we.[११] Petro, loko a xalamuka, a ku: “Sweswi ndza swi tiva swinene leswaku Hosi yi rhumile ntsumi ya yona, kutani yi ndzi ponisile emavokweni ya Heroda, ni le ku languteleni ka tiko hinkwaro ra Vayuda.”[१२] Kuteloko a tiyingiserile, a ya endlwini ya Mariya, mana wa Yohane la thyiweke Marka, laha vapfumeri lavo talanyana ingi va hlengeletene kona, va khongela.[१३] Kakuloko Petro a gongondza enyangweni ya rikupakupa, ku ta wanhwana loyi va nge i Rhoda, a ta yingisela.[१४] Kuteloko a twile rito ra Petro, a nga pfulangi nyangwa hikwalaho ka ku tsaka ka yena; kambe a tsutsumela ku ya va byela leswaku Petro u kona handle emahlweni ka nyangwa.[१५] Va ku eka yena: “U ni rihuhu.” Kambe yena a tiyisa leswaku swi tano; kutani va ku: “I ntsumi ya yena.”[१६] Kambe Petro a ha gongondza; kuteloko va pfurhile va n'wi vona, va hlamala ngopfu.[१७] Kambe yena a va kwehleta hi voko leswaku va miyela; kutani a va byela hilaha Hosi yi n'wi humeseke ekhotsweni hakona; kambe a ku: “Tivisani Yakobo ni vamakwerhu timhaka teto.” Kutani a huma, a tifambela kun'wana.[१८] Loko ri xile, dzolonga lerikulu, ri va kona exikarhi ka masocha, leswaku Petro u endlise ku yini.[१९] Kutani Heroda, kuteloko a n'wi lavisisile, a nga n'wi kumi, a avanyisa masocha, a lerisa leswaku ma dlawa. Kutani a suka eYudiya, a ngirimela eKhezariya, a aka kona.

TIMHAKA 9:1-14
[1] Kambe Sawulo, hikuva a ha ri ni mahika ya ku songela ni ku dlaya vadyondzisiwa va Hosi, a ya eka muprista lonkulu,[2] a kombela eka yena mapapila lama tsaleriweke masinagoga ya Damaska leswaku kutakuloko a kuma van'wana va dyondzo yoleyo, hambi va ri vavanuna, kumbe vavasati, a va yisa eYerusalema, va bohiwile.[3] A ku a ha famba a ri ekusuhi na Damaska, hi nomu lowu, a tshuka; ku vonakala loku pfaka etilweni kukota rihati, ku n'wi rhendzela.[4] Kutani a wela ehansi, a twa rito leri nge eka yena: “Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini?”[5] Kutani a ku: “U mani, Hosi?” Hosi yi ku: “Hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka; swa nonon'hwa eka wena ku khadlanya risungunhu.”[6] Kutani hi ku rhurhumela ni ku tshuka, a ku: “Hosi, u ri ndzi endla yini xana?” Hosi yi ku eka yena: “Pfuka, u nghena emutini, kutani u ta byeriwa kona leswi u fanelaka ku swi endla.”[7] Kambe vavanuna lava ingi a famba na vona, a va yimile hi ku tsemeka nhlana, hikuva a va twile rito ntsena, va nga voni munhu.[8] Kutani Sawulo a pfuka ehansi, kambe loko a pfula mahlo, a nga ha voni; kutani va n'wi khoma hi voko, va n'wi yisa eDamaska.[9] Kutani ku hundza masiku manharhu a nga voni, a nga dyi, a nga n'wi nchumu.[10] Mudyondzisiwa loyi va nge i Ananiya a a ri kona eDamaska; kutani Hosi yi n'wi byela enorhweni, yi ku: “Ananiya!” yena a ku: “Ndzi loyi, Hosi.”[11] Hosi yi ku eka yena: “Suka u ya entsendzeleni lowu va nge wo Lulama, kutani u lava endlwini ya Yuda munhu la thyiweke Sawulo wa Tarso;[12] hikuva vona, wa khongela; kutani u vonile, na yena, hi norho munhu loyi va nge i Ananiya a nghena, a n'wi tlhandleka mavoko henhla leswaku a vona.”[13] Kambe Ananiya a hlamula, a ku: “Hosi, ndzi twile hi lavo tala timhaka ta munhu yeloyi hilaha a tluriseke hi ku endla swo biha eka vahlawuriwa va wena eYerusalema.[14] Kambe ni kwala, u tile a nyikiwile hi vaprista lavakulu matimba ya ku boha hinkwavo lava khongelaka vito ra wena.”

VAGALATIYA 1:13
Hikuva mi twile ta mahanyelo ya mina ya khale, loko ndza ha ri eVuyudeni, hilaha ndzi nga xanisa hakona kereke ya Xikwembu hi ku kariha loko nghasi, a ndzi ri karhi ndzi yi hangalasa,

NHLAVUTELO 2:8-10
[8] “Tsalela ni ntsumi ya kereke ya Smirna, u ku: “ ‘Lowo rhanga ni wa le ndzhaku, loyi a nga fa a tlhela a hanya, u vulavula sweswo, u ri:[9] Ndzi tiva nhlomulo wa wena, ni vusiwana bya wena (hambi u ri mufuwi), ni ku sandza ka lava tivulaka Vayuda, kasi a hi vona, kambe i sinagoga ya Satana.[10] U nga chavi nchumu eka leswi u nga ta xanisiwa ha swona. Vona, Diyavulosi u ta nghenisa van'wana va n'wina ekhotsweni leswaku mi ringiwa kutani mi ta va ni nhlomulo wa masiku ya khume. U va u tshembeka ku yisa eku feni, kutani ndzi ta ku nyika harhi ya vutomi.

TIMHAKA 26:9-11
[9] “Loko ndzi ri mina, a ndzi anakanyile leswaku ndzi fanele ku endla leswo tala ku lwa ni vito ra Yesu wa Nazareta.[10] Kunene ndzi endlise sweswo Yerusalema, ndzi pfalela vakwetsimi lavo tala ekhotsweni, hi matimba lawa ndzi ma nyikiweke hi vaprista lavakulu; ni siku va dlawaka, na mina a ndzi pfumela.[11] Kutani emasinagogeni hinkwawo ndzi va tshinya hakanyingi, ndzi va sindzisa leswaku va sandza, ndzi va xanisa, ni ku fika emitini ya matiko man'wana.

1 VAKORINTO 4:12
ha karhala hi ku tirha hi mavoko ya hina. Hambi hi hleviwa, ha katekisa, hambi hi xanisiwa, ha yingisela,

TIMHAKA 12:1
Enkarhini wolowo, hosi Heroda a sungula ku xanisa van'wana va kereke.

VAFILIPIYA 3:6
loko ku ri ku chivirika, hi mina la xaniseke kereke, loko ku ri ku lulameni ka nawu, a ndzi na xisandzu.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved