A A A A A

Church: [Womens Roles]


VAGALATIYA 3:28
A ka ha ri na Muyuda hambi Mugriki; a ka ha ri na khumbi, ni loko a ri n'wana wa xitswalwa; a ka ha ri na wanuna, ni loko a ri wansati, hikuva hinkwenu mi un'we eka Yesu Kriste.

1 TIMOTIYA 2:9-15
[9] Hi sweswo na vona vavasati, a va ambale tinguvu leti fanekelaka, va tisasekisa hi xichavo, ni ku rhula; ku nga ri hi misisi leyi horhiweke ngopfu, ni nsuku, hambi byi ri vuhlalu, ni tinguvu ta vubombi,[10] kambe ku va hi mitirho leyo saseka, hilaha swi lulamelaka hakona vavasati lava tivulaka leswaku va dzunisa Xikwembu.[11] Wansati a a dyondze a timiyelela eku yingiseni hinkwako;[12] hikuva a ndzi pfumeleri wansati ku dyondzisa, hambi ku ri ku lerisa nuna, kambe u fanele ku tshama a miyerile.[13] Hikuva Adamu u rhange a vumbiwa, kutani ndzhaku ku vumbiwa Evha;[14] na swona a hi Adamu la kanganyisiweke, kambe i wansati, kuteloko a kanganyisiwile, a wela eku dyoheni.[15] Hambiswiritano, u ta ponisiwa hi ku veleka vana, loko a tshama eku pfumeleni, ni le rirhandzwini, ni le ku kwetsimeni, a ri ni ku chava.

1 TIMOTIYA 2:12
hikuva a ndzi pfumeleri wansati ku dyondzisa, hambi ku ri ku lerisa nuna, kambe u fanele ku tshama a miyerile.

GENESA 3:16
Eka wansati, a ku: “Ndzi ta ku engetelela ngopfu ku vaviseka ka ku tika ka wena, u ta veleka vana hi ku vaviseka; ku navela ka wena ku ta ya eka nuna wa wena, kambe yena u ta ku fuma.”

1 VAKORINTO 11:3
Kambe ndzi rhandza loko mi swi tiva leswaku nhloko ya wanuna un'wana ni un'wana i Kriste; kutani nhloko ya wansati i nuna, kutani nhloko ya Kriste, i Xikwembu.

LUKA 8:1-3
[1] Endzhaku ka swona, Yesu a famba hi miti ni swimitana a ri karhi a dyondzisa, a vula Evhangeli ya ku fuma ka Xikwembu; na vona lava khume na vambirhi a va ri na yena,[2] swin'we ni vavasati van'wana lava horisiweke mimoya leyo biha ni vuvabyi; a a ri Mariya, la vuriwaka wa Magadala, loyi mademona ya ntlhanu na mambirhi ma humeke eka yena,[3] na Yohana, nsati wa Khuza, ndhuna ya Heroda, na Suzana, ni van'wana lavo tala lava n'wi tirheleke hi leswi ngi va ri na swona.

GENESA 2:18
Kutani Yehovha Xikwembu a ku: “A swi sasekanga loko munhu a tshama a ri swakwe, ndzi ta n'wi endlela nakulobye la fanaka na yena.”

VAEFESA 5:22-33
[22] N'wina vavasati, yingisani vanuna va n'wina kukotisa loko mi yingisa Hosi;[23] hikuva nuna i nhloko ya wansati, kukotisa leswi Kriste, na yena, a nga nhloko ya Kereke, yena a nga Mukutsuri wa miri;[24] kutani kukotisa leswi Kereke yi yingisaka Kriste, vavasati na vona, a va yingise vanuna va vona etimhakeni hinkwato.[25] N'wina, vavanuna, rhandzani vasati va n'wina, kukotisa leswi Kriste, na yena, a nga rhandza Kereke, kutani u tinyikete rifu hikwalaho ka yona,[26] leswaku a yi kwetsimisa, loko a yi basisile hi ku yi khuvula hi mati hi rito ra yena,[27] a ta tiyimisela yona emahlweni ka yena, yi ri Kereke leyo kwetsima, leyi nga riki na xivati ni mikonya, ni loko xi ri xanchumu lexi fanaka na swona; kambe yi ri leyi nga riki na xisandzu.[28] Hi mukhuva wolowo, vavanuna va fanele ku rhandza vasati va vona, kukota miri wa vona wa xiviri. La rhandzaka nsati wa yena wa tirhandza.[29] Hikuva a ku si va na munhu la nga vengaka nyama ya yena, ni siku ni rin'we, kambe wa yi fihluta, wa yi kufumeta, hilaha Kriste na yena, a endlelaka Kereke hakona,[30] hikuva hina hi swirho swa miri wa yena, leswi hi nga nyama ya yena, ni marhambu ya yena.[31] “Hikwalaho-ke, wanuna u ta sukela tata wa yena ni mana wa yena, a namarhela nsati wa yena, kutani hi vumbirhi bya vona yi ta va nyama yi ri yin'we.”[32] Xihundla lexi xi kurile, kambe ndzi vulavurisa sweswo hi ku ringanisa Kriste ni Kereke.[33] Hi sweswo na n'wina, un'wana ni un'wana a a rhandze nsati wa yena, kukotisa loko a tirhandza; kutani wansati, na yena, a a ve ni xichavo eka nuna wa yena.

1 TIMOTIYA 2:11-15
[11] Wansati a a dyondze a timiyelela eku yingiseni hinkwako;[12] hikuva a ndzi pfumeleri wansati ku dyondzisa, hambi ku ri ku lerisa nuna, kambe u fanele ku tshama a miyerile.[13] Hikuva Adamu u rhange a vumbiwa, kutani ndzhaku ku vumbiwa Evha;[14] na swona a hi Adamu la kanganyisiweke, kambe i wansati, kuteloko a kanganyisiwile, a wela eku dyoheni.[15] Hambiswiritano, u ta ponisiwa hi ku veleka vana, loko a tshama eku pfumeleni, ni le rirhandzwini, ni le ku kwetsimeni, a ri ni ku chava.

LUKA 10:38-42
[38] Kakuloko va famba, a nghena emutini, kutani wansati la vuriwaka Marta a n'wi amukela endlwini ya yena.[39] A a ri ni makwavo loyi va nge i Mariya, la nga va a tshama emilengeni ya Yesu, a yingisa rito ra yena.[40] Kambe Marta a khomiwile ngopfu hi mitirho leyo tala. Kutani a ta eka Yesu, a ku: “Hosi, xana a hi nchumu eka wena loko makwerhu a ndzi tshika ndzi tirha ndzi ri swanga; a ku n'wi byeri leswaku a ndzi pfuna xana?”[41] Kambe Yesu a n'wi hlamula, a ku eka yena: “Marta, Marta, u vilela ni ku tikarhata hi leswo tala;[42] kasi xilo lexi pfumariwaka i xin'we ntsena, kutani Mariya u tihlawulele ku averiwa loko saseka, loku a nga tiki tekeriwaka kona.”

TITO 2:3-5
[3] Na vona vavasati lava kuleke, a va ve ni ku famba loku lulamelaka ku kwetsima, va nga tshuki va hleva, va nga toloveli ku nwa vhinyo leyo tala; va dyondzisa leswo lulama;[4] va ta tlharihisa lavantshwa va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona, ni ku rhandza vana;[5] va ve ni ku titsongahata, ni ku tenga, ni ku titshamela emakaya ka vona; va ve lavanene, lava yingisaka vanuna va vona, leswaku rito ra Xikwembu ri nga tshuki ri sandziwa.

1 VAKORINTO 11:2-16
[2] Ndza mi khensa, vamakwerhu, hikuva mi ndzi tsundzuka eka hinkwaswo, na swona mi hlayisa tidyondzo hi laha ndzi mi nyikeke tona hakona.[3] Kambe ndzi rhandza loko mi swi tiva leswaku nhloko ya wanuna un'wana ni un'wana i Kriste; kutani nhloko ya wansati i nuna, kutani nhloko ya Kriste, i Xikwembu.[4] Wanuna un'wana ni un'wana la khongelaka, kumbe ku profeta, a funengerile nhloko, u tixumbadza nhloko ya yena.[5] Kambe wansati un'wana ni un'wana la khongelaka, hambi ku profeta, a nga funengelanga nhloko, u tixumbadza nhloko ya yena, hikuva swi fana ni loko a byewula.[6] Hikuva loko wansati a nga funengeli nhloko, u fanele ku tsemela misisi. Kambe loko swi ri ni tingana eka wansati ku tsemeleriwa, kumbe ku byewuriwa, a a funengete nhloko kwalaho.[7] Loko a ri wanuna, yena a nga faneli ku funengela nhloko, hikuva i xifaniso ni ku kwetsima ka Xikwembu; kasi wansati, i ku kwetsima ka wanuna.[8] Hikuva wanuna a nga humesiwanga eka wansati kambe i wansati la humesiweke ka wanuna;[9] kambe wanuna a nga vumberiwanga wansati; kambe i wansati la vumberiweke wanuna.[10] Hikwalaho, wansati u fanele ku va ni mfungho wa ku fumiwa enhlokweni hikwalaho ka tintsumi.[11] Hambiswiritano, wanuna a nga le handle ka wansati, ni wansati a nga le handle ka wanuna eHosini.[12] Hikuva kukota leswi wansati a nga humesiwa eka wanuna, na yena wanuna u velekiwa hi wansati, kutani hinkwaswo swi huma eka Xikwembu.[13] Na n'wina, mi nga avanyisa leswaku xana swa fanela leswaku wansati a khongela Xikwembu a nga funengelanga nhloko xana?[14] A ndzi ku, na wona ntumbuluko wu mi dyondzisa leswaku loko wanuna a kurisa misisi ya yena swi ni tingana eka yena;[15] kasi wansati loko a ri ni misisi yo leha, i ku kwetsima ka yena, hikuva u nyikiwile misisi ku va xisirhelelo.[16] Kambe loko munhu a rhandza ku kaneta, hina a hi na mukhuva wolowo, na tona tikereke ta Xikwembu a ti na wona.

TIMHAKA 18:26
A sungula ku vulavula esinagogeni, a nga chavi. Kuteloko Akwila na Prisila va n'wi twile va n'wi tekela eka vona, va n'wi dyondzisa swinenenene ndlela ya Xikwembu.

1 VAKORINTO 14:33-35
[33] hikuva Xikwembu a hi Xikwembu xa dzolonga, kambe i xa ku rhula.[34] Kukotisa etikerekeni hinkwato ta vakwetsimi, vavasati va n'wina a va miyele etinhlengeletanweni; hikuva a va pfumeleriwi ku vulavula; va fanele ku yingisa, kukota leswi nawu wu swi vulaka na wona.[35] Kutakuloko mhaka yi ri kona leyi va rhandzaka ku yi tiva, a va yi vutise eka vanuna va vona ekaya, hikuva a swi lulameli vavasati loko va vulavula ekerekeni.

1 TIMOTIYA 2:11
Wansati a a dyondze a timiyelela eku yingiseni hinkwako;

VAEFESA 5:22-24
[22] N'wina vavasati, yingisani vanuna va n'wina kukotisa loko mi yingisa Hosi;[23] hikuva nuna i nhloko ya wansati, kukotisa leswi Kriste, na yena, a nga nhloko ya Kereke, yena a nga Mukutsuri wa miri;[24] kutani kukotisa leswi Kereke yi yingisaka Kriste, vavasati na vona, a va yingise vanuna va vona etimhakeni hinkwato.

VARHOMA 16:1
Febe, makwerhu wa wansati, a nga nandza wa kereke ya Kenikreya, ndza n'wi vula eka n'wina;

TITO 2:4-5
[4] va ta tlharihisa lavantshwa va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona, ni ku rhandza vana;[5] va ve ni ku titsongahata, ni ku tenga, ni ku titshamela emakaya ka vona; va ve lavanene, lava yingisaka vanuna va vona, leswaku rito ra Xikwembu ri nga tshuki ri sandziwa.

VAEFESA 5:22
N'wina vavasati, yingisani vanuna va n'wina kukotisa loko mi yingisa Hosi;

1 TIMOTIYA 5:14
Hikwalaho, ndzi rhandza leswaku lavantshwa va tekiwa, va veleka vana, va risa tindlu ta vona, va nga tshuki va nyika mukaneti nkarhi, ni lowutsongo, wa ku hleva.

MATEWU ۲۷:۵۵-۵۶
[۵۵] Vavasati lavo tala a va ri kwalaho va languta va ri ekule va ri lava nga n'wi landzela loko a huma eGaleliya, lava n'wi tirheleke;[۵۶] exikarhi ka vona, a ku ri na Mariya wa Magadala, na Mariya, mana wa Yakobo na Yose, ni mana wa vana va Zebediya.

1 VAKORINTO ۱۴:۳۴-۳۵
[۳۴] Kukotisa etikerekeni hinkwato ta vakwetsimi, vavasati va n'wina a va miyele etinhlengeletanweni; hikuva a va pfumeleriwi ku vulavula; va fanele ku yingisa, kukota leswi nawu wu swi vulaka na wona.[۳۵] Kutakuloko mhaka yi ri kona leyi va rhandzaka ku yi tiva, a va yi vutise eka vanuna va vona ekaya, hikuva a swi lulameli vavasati loko va vulavula ekerekeni.

VAAVANYISI 4:4
Enkarhini wolowo, Debora, muprofeta wa wansati, nsati wa Lapidoto, a avanyisela Israele.

VARHOMA ۱۶:۷
Ndzi runguleleni Androniko na Yuniya, maxaka ya mina, lava tshamaka va bohiwa na mina, kambe va twakele exikarhi ka vaapostola, na swona va ndzi rhangele eka Kriste.

VAEFESA 5:21
Titsongahateni, van'wana eka van'wana exichabyeni xa Kriste.

TITO 2:1
Loko u ri wena, vula leswi lulameleke ku dyondzisa loku tengeke:

1 VAKORINTO 11:7
Loko a ri wanuna, yena a nga faneli ku funengela nhloko, hikuva i xifaniso ni ku kwetsima ka Xikwembu; kasi wansati, i ku kwetsima ka wanuna.

SWIVURISO 31:10-31
[10] Wansati wa matimba, i mani la nga ta n'wi kuma? U tlula kule nxavo wa risima wa tidayimani.[11] Mbilu ya nuna wa yena ya n'wi tshemba, A nga ka a nga pfumari ndzalo.[12] A n'wi endla swinene, swi nga ri swo biha, Hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena.[13] A lava voya bya tinyimpfu ni ntsembyana, A tirha hi mavoko ya ku tsaka.[14] U fana ni byatso bya muxavi, U lava swakudya swa yena ekule.[15] U pfuka bya ha ri vusiku, U avela va yindlu ya yena swakudya, Ni malandza ya yena mitirho.[16] U anakanya nsimu, a ya xava; Hi leswi a swi kumeke, u byala nsimu ya vhinya.[17] U tiboha xifungha hi matimba, U tiyisa mavoko ya yena.[18] U tsakela ku bindzula ka yena; Nivusiku, rivoningo ra yena a ri timeki.[19] Mavoko ya yena ma tamela nhonga ya ku luka, Ni tintiho ta yena nhonga ya ku swula.[20] U pfulela vapfumari voko ra yena; U ri tshambulutela loyi a pfumalaka.[21] A nga chavi gamboko hikwalaho ka va yindlu ya yena. Hikuva va yindlu ya yena hinkwavo va funengele tinguvu ta crimson.[22] U tilukela masangu yo saseka, Swiambalo swa yena i ntsembyana ni xivunguvungu.[23] Nuna wa yena u tiviwa ehubyeni ya muti, Loko a tshamile exikarhi ka vavanuna lavakulu va tiko.[24] Nsati u endla tinguvu, a xavisa, Ni mavamba, a xavisa eka vaxavi.[25] Matimba ni xichavo, i xifunengelo xa yena; U hleka siku ra mundzuku.[26] U ahlamisa nomu wa yena hi vutlhari, Milawu ya vunene yi le ririmini ra yena.[27] U risa yindlu ya yena, A nga dyi vuswa bya vulolo.[28] Vana va yena va pfuka va n'wi vula mukateki; Nuna wa yena wa n'wi dzunisa:[29] A ku: “Vana lavo tala va xisati a ti ri tinhenha, Kambe wena u va tlula hinkwavo.”[30] Ku saseka ka kanganyisa, vumbhurhi i vusinge! Wansati la chavaka Yehovha hi yena la nga ta dzunisiwa.[31] N'wi nyikeni mihandzu ya mavoko ya yena, Mitirho ya yena yi n'wi dzunisa etihubyeni ta muti.

1 TIMOTIYA 2:13-14
[13] Hikuva Adamu u rhange a vumbiwa, kutani ndzhaku ku vumbiwa Evha;[14] na swona a hi Adamu la kanganyisiweke, kambe i wansati, kuteloko a kanganyisiwile, a wela eku dyoheni.

1 TIMOTIYA 3:2
Kambe swi fanele leswaku murisi a pfumala xisandzu, a va nuna wa nsati un'we, a va ni ku hiteka, ni ku tlhariha, ni mafundza, a rhandza ku amukela vaendzi, a tiva ku dyondzisa,

1 TIMOTIYA 3:11
Na vona vasati va vona va ve lava fundzhekaka, va nga vi valumbeti, kambe va va ni ku hiteka, ni ku tshembeka eka hinkwaswo.

GENESA 1:27
Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona. Xi n'wi endla a fana ni Xikwembu; xi endla wanuna ni wansati.

VAEFESA 5:23
hikuva nuna i nhloko ya wansati, kukotisa leswi Kriste, na yena, a nga nhloko ya Kereke, yena a nga Mukutsuri wa miri;

TITO 2:3
Na vona vavasati lava kuleke, a va ve ni ku famba loku lulamelaka ku kwetsima, va nga tshuki va hleva, va nga toloveli ku nwa vhinyo leyo tala; va dyondzisa leswo lulama;

1 PETRO 3:7
Hi mukhuva wolowo, na n'wina vavanuna, tshamani ni vasati va n'wina hi mukhuva lowu sasekeke, mi tiva leswaku va kotisa swibya leswi nga tiyangiki, mi va ni xichavo, hikuva na vona, swin'we na n'wina, va ta dya ndzhaka ya tintswalo ta vutomi, leswaku ku khongela ka n'wina ku nga ti tsandzekisiwa.

VAKOLOSA 3:18-19
[18] N'wina vavasati, yingisani vanuna va n'wina hilaha swi fanelaka eHosini.[19] N'wina vavanuna, rhandzani vasati va n'wina, mi nga tshuki mi va ni xiviti eka vona.

GENESA 1:26-28
[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”[27] Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona. Xi n'wi endla a fana ni Xikwembu; xi endla wanuna ni wansati.[28] Xikwembu xi va katekisa. Xi ku eka vona: “Tswalanani, mi andza, mi tata misava mi yi fuma, mi fuma ni tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni.”

1 PETRO 3:1-7
[1] Hi mukhuva wolowo, na n'wina, vavasati, yingisani vanuna va n'wina, leswaku hambi van'wana va nga va kona lava nga yingisiki rito, va ta kokiwa hi mikhuva ya vasati va vona ku nga ri hi rito,[2] loko va ta va va vonile mikhuva ya n'wina leyi tengeke, leyi nga ni xichavo.[3] Ku tibombisa ka n'wina ku nga tshuki ku va ka le handle, hi misisi leyi horhiweke, ni swibombiso swa nsuku kumbe ku tibombisa hi tinguvu;[4] kambe a ku ve hi munhu wa xihundla xa mbilu, la nga onhakiki, a nga ni moya wa ku olova ni ku rhula lowo pfumariwaka ngopfu emahlweni ka Xikwembu.[5] Hikuva khale vavasati lavo kwetsima, lava tshembeke Xikwembu, na vona, a va tibombisisa xi sweswo, va ri karhi va yingisa vanuna va vona,[6] kukotisa Sara la nga yingisa Abrahama, a n'wi vula hosi ya yena, loyi mi nga vana va yena, loko mi endla swinene, mi nga tshukisiwi ha nchumu.[7] Hi mukhuva wolowo, na n'wina vavanuna, tshamani ni vasati va n'wina hi mukhuva lowu sasekeke, mi tiva leswaku va kotisa swibya leswi nga tiyangiki, mi va ni xichavo, hikuva na vona, swin'we na n'wina, va ta dya ndzhaka ya tintswalo ta vutomi, leswaku ku khongela ka n'wina ku nga ti tsandzekisiwa.

SWIVURISO 12:4
Wansati lonene i harhi ya vubombi eka nuna wa yena, Kambe la khomisaka tingana u kotisa ku bola emarhambyini ya yena.

1 VAKORINTO 14:34
Kukotisa etikerekeni hinkwato ta vakwetsimi, vavasati va n'wina a va miyele etinhlengeletanweni; hikuva a va pfumeleriwi ku vulavula; va fanele ku yingisa, kukota leswi nawu wu swi vulaka na wona.

VAKOLOSA 4:15
Rungulani vamakwerhu va le Lawodikiya na Nimfa, ni kereke leyi nga endlwini ya yena.

VAFILIPIYA 4:2-3
[2] Ndzi khongotela Efodiya na Sintika leswaku va va ni mianakanyo yin'we eHosini.[3] Na wena, nakulorhi wa xiviri, va pfune; vavasati volavo va tirhele Evhangeli na mina, na Klemento, ni van'wana vatirhikulorhi, valavo mavito ya vona ma tsariweke ebukwini ya vutomi.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved