A A A A A

Church: [Parables From Jesus]


MATEWU 5:14-16
[14] “Mi ku vonakala ka misava; muti lowu nga ehenhla ka ntshava a wu tumberi.[15] Rivoningo, na rona, a ri lumekiwi ku nghenisiwa ehansi ka xirhundzu, kambe ri tlhomiwa ehenhla, ri voninga hinkwavo lava nga endlwini.[16] Ku vonakala ka n'wina a ku voningise vanhu sweswo, va ta vona mitirho ya n'wina leyo saseka, va dzunisa Tata wa n'wina la nga etilweni.

MATEWU 7:1-5
[1] “Mi nga tshuki mi avanyisa, mi nga ti avanyisiwa na n'wina;[2] hikuva mi ta avanyisiwa hi ku avanyisa loku mi avanyisaka van'wana hakona; kutani mpimo lowu mi pimaka van'wana ha wona, mi ta pimiwa ha wona, na n'wina.[3] “Kutani u langutela yini xilavi lexi nga le tihlweni ra makwenu, kasi a ku tsundzuki ntsandze lowu nga le tihlweni ra wena?[4] Kumbe u vulavurisa ku yini eka makwenu, u ku: ‘Tshika, ndzi pfuta xilavi etihlweni ra wena,’ kasi ntsandze wu kona etihlweni ra wena![5] Mukanganyisi, rhanga u pfuta ntsandze lowu nga le tihlweni ra wena, kutani hilaha u nga ta vonisisa swinene ku pfuta xilavi etihlweni ra makwenu.

MATEWU 9:16-17
[16] A ku na munhu la nga babelaka xitiva lexintshwa engubyeni; a khale, hikuva xitiva lexi baberiwaka xi nga handzula nguvu, kutani nguvu yi engetelaka ku handzuka.[17] Kambe vanhu a va cheri vhinyo leyintshwa emikwameni ya khale, hikuva mikwama yi nga handzuka, kutani vhinyo yi halaka, mikwama, yona, yi onhaka; vhinyo leyintshwa yi cheriwa mikwameni leyintshwa, yi hlayisana swin'we na yona.”

MATEWU 12:24-30
[24] Kambe Vafarisi loko va twa mhaka yoleyo, va ku: “Loyi a nga hlongoli mademona loko ku nga ri ha Belzebule ntsena, hosi ya mademona.”[25] Kasi Yesu hi ku tiva ku anakanya ka vona, a ku eka vona: “Ku fuma kun'wana ni kun'wana loku avanaka hi le xikarhi ka tilwisa, ku ta hundzuka mananga; ni muti wun'wana ni wun'wana, hambi yi ri yindlu leyi avanaka hi le xikarhi yi tilwisa, yi nga ka yi nga tiyi.[26] Loko Satana a hlongola Satana, u tiavile hi le xikarhi a tilwisa; xana ku fuma ka yena ku nga tiyisa ku yini?[27] Loko kunene ndzi hlongola mademona ha Belzebule, vana va n'wina vona, va va hlongola hi mani xana? Hikwalaho va ta va vaavanyisi va n'wina va ri vona.[28] Kambe loko ndzi hlongola mademona hi Moya wa Xikwembu, hakunene ku fuma ka Xikwembu ku tile eka n'wina.[29] Kumbe munhu a nga nghenisa ku yini endlwini ya munhu wa matimba ku teka xuma xa yena, loko a nga rhanganga a boha munhu yeloyi; ku va kona a phangaka yindlu ya yena.[30] Loyi a nga yimiki na mina, u lwa na mina; ni la nga hlengeletiki na mina, wa hangalasa.

MATEWU 13:1-23
[1] Hi siku rero, Yesu a huma endlwini, a tshama ekusuhi ni lwandle.[2] Kutani mitshungu leyikulu yi hlengeletana eka yena; hikwalaho Yesu a nghena ebyatsweni, a tshama eka byona; ntshungu hinkwawo a wu yime eribuwini.[3] Kutani a va byela timhaka leto tala hi swifaniso, a ku: “Vonani, muhaxi u humile ku ya haxa.[4] Kakuloko a haxa, timbewu tin'wana ti wela endleleni; kutani tinyanyana ti ta, ti ta ta dya.[5] “Tindzhoho tin'wana ti wela emaribyeni, laha ku nga riki na misava yo tala, kutani ti hatlisa ti mila, hikuva ti nga ri na misava, a yi nga entanga.[6] Kutani dyambu loko ri tlhava, ti vuna, ti tshwa hi ku pfumala timitsu.[7] Tin'wanyana ti wela exikarhi ka mitwa; kutani mitwa yi kula, yi ti kama.[8] Kambe tin'wanyana ti wela emisaveni leyinene, kutani ti veka swakudya, ndzhoho yin'wana yi veka dzana, yin'wana ntlhanu wa makume na khume rin'we, yin'wana makume manharhu.[9] La nga ni tindleve ku yingisa a a yingise.”[10] Vadyondzisiwa va tshinela, va ku eka yena: “Xana u vulavulela yini na vona hi swifaniso?”[11] A va hlamula, a ku: “Hikuva n'wina mi nyikiwile ku tiva swihundla swa ku fuma ka le tilweni, kambe vona a va nyikiwanga.[12] Hikuva la nga na swona, u ta nyikiwa a taleriwa; kambe la nga riki na nchumu, u ta tekeriwa ni leswi a nga na swona.[13] Hikwalaho ndzi vulavulaka na vona hi swifaniso hileswaku, hambi va vona, va nga ka va nga vonisisi, hambi va yingisa, va nga ka va nga yingisi ni ku swi twisisa.[14] Kutani ku hetisekile eka vona leswi nga bvumbhiwa hi Esaya, loko a te: ‘Hi ku yingisa, mi ta yingisa, kambe mi nga ka mi nga twisisi, mi ta vona hi mahlo, kambe mi nga ka mi nga vonisisi.[15] Hikuva timbilu ta tiko leri ti nonile, ni tindleve ta vona va ti nonon'hwisile, ni mahlo ya vona va ma pfarile, leswaku va nga tshuki va vona hi mahlo, ni ku yingisa hi tindleve, ni ku twisisa hi timbilu, ni ku hundzuka leswaku ndzi nga ti tshuka ndzi va hanyisa.’[16] “Kambe loko mi ri n'wina, mahlo ya n'wina ma katekile hikuva ma vona, na tona tindleve ta n'wina, hikuva ta yingisa.[17] Ndzi vurisile ndzi ri eka n'wina: Vaprofeta lavo tala ni lava lulameke lavo tala, va naverile ku vona leswi mi swi vonaka, kambe a va swi vonanga; ni ku yingisa leswi mi swi yingisaka, kambe a va swi yingisanga.[18] Loko mi ri n'wina, yingisani timhaka ta xifaniso xa muhaxi:[19] “Un'wana ni un'wana loko a yingisa rito ra ku fuma, a nga ri twisisi, lowo biha a ta eka yena, a n'wi tekela leswi byariweke embilwini ya yena; hi la byariweke ekusuhi ni ndlela.[20] La byariweke emaribyeni, i munhu la yingisaka marito, a hatlisa a ma amukela hi ku tsaka,[21] kambe a nga na timitsu endzeni ka yena; wa tiya nkarhinyana ntsena, kutani loko makhombo kumbe ku xanisa swi humelela hikwalaho ka rito, a hatlisa a khunguvanyeka.[22] Loko a ri loyi a byariweke emitweni, i munhu la yingisaka rito, kambe a tikarhatela swilo swa misava, ni ku kanganyisiwa hi xuma; kutani swi tsondziyela rito, ri ko ri nyumba.[23] Kambe la byariweke emisaveni leyinene, i munhu la yingisaka rito a ri twisisa; kutani a veka tindzhoho, yin'wana yi veleka dzana, yin'wana ntlhanu wa makume na khume rin'we, yin'wana makume manharhu.”

MATEWU 13:24-30
[24] Yesu a va vekela xifaniso xin'wana, a ku: “Ku fuma ka le tilweni ku fana ni munhu la byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena.[25] Kutani loko vanhu va etlele, ku ta nala wa yena, a ta byala mfava emaveleni, a tifambela.[26] Kuteloko mavele ma tlhavile, ri ri khava, na wona mfava wu vonaka.[27] Kutani malandza ya n'wini wa yindlu ma ta ma ku eka yena: ‘Hosi, a hi ku u byarile mbewu leyinene ensin'wini ya wena; xana mfava lowu wu pfa kwihi-ke?’[28] A ku eka vona: ‘I ku endla ka nala.’ Malandza ma ku eka yena: ‘A ku swi rhandzi leswaku hi ya tsuvula mfava-ke?’[29] A ku eka vona: ‘E-e, kumbexana loko mi ya tsuvula mfava, mi nga tsuvula ni mavele:[30] Swi tshikeni ha swimbirhi, swi kula kun'we, ku kondza ku fika ku tshovela! Hilaha ndzi nga ta ku eka vatshoveri: Rhangani hi mfava, mi tsuvula, mi wu boha hi tinyandza, mi hisa, kambe mavele, mi ma hlengeleta exivuyeni xa mina.’ ”

MATEWU 13:31-32
[31] Kutani a va vekela xifaniso xin'wana, a ku: “Ku fuma ka matilo ku fana ni ndzhoho ya sinapi yoleyo munhu a yi tekeke, a ya yi byala ensin'wini ya yena.[32] Kunene yi ri yona leyitsongo eka timbewu hinkwato kambe loko yi mirile, yi tlula matsavu hinkwawo, yi hundzuka murhi lowukulu, kutani tinyanyana ta le henhla ti ta aka emarhavini ya wona.”

MATEWU 13:33-34
[33] A va byela xifaniso xin'wana, a ku: “Ku fuma ka matilo ku fana ni comela lexi wansati a xi tekeke, a xi fihla mapeni ya mipimo minharhu, ma ko ma kukumuka hinkwawo.”[34] Timhaka teto hinkwato Yesu a byela ntshungu hi swifaniso, a nga vulavuri na vona hi swimbe,

MATEWU 13:44
“Kambe ku fuma ka matilo ku fana ni xuma lexi fihliweke ensin'wini; ku nga te loko munhu a xi kumile, a xi fihla, kutani, eku tsakeni ka yena, a xavisa swilo swa yena hinkwaswo, a tixavela nsimu yoleyo.

MATEWU 13:45-46
[45] Ku fuma ka le tilweni kukotisa muxavi la lavaka tidayimani letinene;[46] kutani loko a kumile dayimani yin'wana ya nxavo lowukulu, a ya xavisa swilo hinkwaswo leswi a nga na swona, a tixavela yona.

MATEWU 13:47-50
[47] “Kambe ku fuma ka le tilweni ku kotisa nkukuto lowu petiweke elwandle, kutani wu phasa swilo swa tinxakaxaka;[48] loko wu tele va wu kokela eribuwini, va tshamisa, va hlengeleta leswinene eswibyeni swa vona, va cukumeta leswo biha.[49] Swi ta va tano emakun'wini ya mikarhi leyi; tintsumi ti ta huma, ti hlawula lavo homboloka eka lava lulameke,[50] ti va cukumeta ekheleni ra ndzilo laha mikosi yi nga ta va kona, ni ku getsela ka meno.”

MATEWU 15:10-20
[10] Sweswo Yesu a vitana ntshungu, a ku eka vona: “Yingiselani, mi twisisa:[11] Leswi nghenaka enon'wini, a hi swona leswi bihisaka munhu, kambe leswi humaka enon'wini, hi swona leswi bihisaka munhu.”[12] Sweswi, vadyondzisiwa va yena va n'wi tshinelela, va ku eka yena: “Xana wa swi tiva leswaku Vafarisi va khunguvanyekile loko va yingisa ku vulavula ka wena xana?”[13] Kambe a hlamula, a ku eka vona: “Ximudyana xin'wana ni xin'wana lexi nga simekiwiki hi Tatana wa le tilweni, xi ta tsuvuriwa.[14] Va tshikeni, i vo fa mahlo lava fambisaka vo fa mahlo. Lowo fa mahlo loko a fambisa lowo fa mahlokulobye va ta wela ekheleni havambirhi.”[15] Petro a angula, a ku eka yena: “Hi hlamusele xifaniso lexiyani.”[16] Kambe Yesu a ku: “Xana ma ha pfumala ku anakanya na n'wina-ke?[17] Xana a mi twisisi leswaku hinkwaswo leswi nghenaka enon'wini, swi ya ekhwirini swi kondza swi ya cukumetiwa enhoveni.[18] Kambe leswi humaka enon'wini swi pfa hi le mbilwini; hi swona leswi bihisaka munhu.[19] Hikuva miehleketo leyo biha, ni ku dlayana, ni timholovo, ni vuoswi, ni vukhamba, ni ku hembelana, ni ku sandzana swi huma embilwini,[20] hi swona leswi bihisaka munhu, kambe loko ku ri ku dya hi mavoko lama nga hlambiwangiki, a hi xilo lexi bihisaka munhu.”

MATEWU 18:10-14
[10] “Tilanguteleni, mi nga tshuki mi sola un'wana wa lavatsongo lava hikuva ndzi ri eka n'wina, tintsumi ta vona ematilweni ti languta hi masiku mombo wa Tatana la nga ematilweni.[11] Hikuva N'wana wa Munhu u tile ku ta hanyisa leswi loveke.[12] “Xana mhaka leyi yi ri yini ka n'wina? Loko munhu a ri ni tinyimpfu ta dzana, kutani yin'we ya tona yi lahlekile, a nga ka a nga siyi leta ntlhanu wa makume, na mune wa makume, na ntlhanu na mune, a ya lava leyi lahlekeke xana?[13] Kutani loko a tshuka a yi kuma, ndzi ri eka n'wina, u ta yi tsakela hi ku tsaka loku tlurisaka loku a nga tsakelaka leta ntlhanu wa makume, na mune wa makume, na ntlhanu na mune leti nga ka ti nga lahlekanga.[14] Kutani sweswi, a hi ku rhandza ka tata wa n'wina la nga ematilweni, leswaku un'wana wa lavatsongo lava a ya eku lahlekeni.

MATEWU 18:23-35
[23] “Hikwalaho ku fuma ka le tilweni ku fana ni hosi leyi rhandzeke ku kambela malandza ya yona.[24] Kuteloko a sungule ku hlaya, ku tisiwa ka yena un'wana la nga ni nandzu wa titalenta ta dzana ra madzana;[25] kambe, hikuva a pfumale lexi a nga rihaka ha xona, hosi ya yena yi lerisa leswaku a a xavisiwe ni nsati wa yena, ni vana va yena, ni hinkwaswo leswi a nga na swona, nandzu wu ko wu hela.[26] Kambe nandza yeloyi a khinsama, a khongela, a ku: ‘Hosi, wanga ndzi lehisela mbilu, ndzi ta ku rihela hinkwaswo.’[27] Kutani hosi ya nandza loyi yi n'wi rivalela nandzu.[28] Kambe nandza loyi, loko a huma ehandle, a hlangana ni nandzakulobye loyi ngi a ri ni nandzu eka yena wa tidenari ta dzana; kavaloko a n'wi khoma, a n'wi kametela, a ku: ‘Riha nandzu wa wena!’[29] Nakulobye a wa emilengeni ya yena, a n'wi khongela, a ku: ‘Ndzi rhutelele, ndzi ta ku rihela hinkwaswo.’[30] Yeloyi a ala, a ya n'wi susumetela ekhotsweni, a kondza a riha nandzu wa yena hinkwawo.[31] Kutani vanakulobye va malandza, loko va vona leswi endliweke, va khomiwa hi tingana ngopfu, va ya byela hosi ya vona hinkwaswo leswi endliweke.[32] Kavaloko hosi yi vita nandza loyi, yi ku eka yena: ‘Nandza wa mona, a ndzi ku tshikele nandzu wa wena hinkwawo, hikuva u ndzi khongele;[33] xana a swi nga ku faneri, na wena, ku tsetselela nakuloni kukotisa leswi ndzi nga, ku tsetselela xana?’[34] Kutani hosi ya yena yi n'wi karihela yi n'wi nyika maphorisa a kondza a riha nandzu wa yena hinkwawo.[35] Mi ta endlisiwa sweswo hi Tatana wa le tilweni, loko un'wana ni un'wana wa n'wina a nga rivaleli makwavo ku dyoha ka yena hi mbilu hinkwayo ya yena.”

MATEWU 20:1-16
[1] “Ku fuma ka matilo ku fana ni n'wini wa yindlu la humeke wa ha ri mixo ku ya rhamba varimi, va ta ya rima nsimu ya yena ya vhinya.[2] Kuteloko a pfumelelane ni varimi leswaku hakelo ya siku yi ta va mali ya denari yin'we, a va rhuma ensin'wini ya yena ya vhinya.[3] A tlhela a huma ku lave ku endla nkarhi wa vunharhu, a vona van'wana va yimile entsendzeleni wa muti, va nga tirhi nchumu,[4] a va byela, a ku: ‘Yanani na n'wina ensin'wini ya mina ya vhinya, ndzi ta mi nyika leswi lulameke,’[5] kutani va ya. A tlhela a huma ku lave ku endla nkarhi wa ntlhanu na wun'we; ni le nkarhini wa ntlhanu na mune a endlisa sweswo.[6] Kuteloko a hume hi nkarhi wa khume na wun'we, a vona van'wana va yimile va nga tirhi nchumu, a ku eka vona: ‘Mi tshamele yini siku hinkwaro mi nga tirhi nchumu?’[7] Va ku eka yena: ‘Hikuva a hi rhambiwanga hi munhu.’ A ku eka vona: ‘Na n'wina, yanani ensin'wini ya mina ya vhinya.’[8] Kutani nimadyambu n'wini wa nsimu ya vhinya a ku eka mulanguteri wa yindlu ya yena: ‘Vitana varimi, u va nyika hakelo ya vona, u sungula hi lave ndzhaku ku hetelela hi lavo rhanga.’[9] Kutani lava nga rhambiwa enkarhini wa khume na wun'we, loko va ta, un'wana ni un'wana a amukela denari.[10] Kambe lavo rhanga, loko va ta, va ehleketa leswaku va ta hakeriwa ngopfu; kambe, na vona, va nyikiwa un'wana ni un'wana denari yin'we;[11] loko va yi amukerile va dzumadzuma eka n'wini wa yindlu,[12] va ku: ‘Va le ndzhaku, lava nga tirha hi nkarhi wun'we ntsena, u lo va ringanisa na hina hi nga tirha hi kukumbana, ni loko dyambu ri hisa.’[13] Kambe a va hlamula, a ku eka un'wana wa vona: ‘Nakulorhi, a ndzi ku dyanga; xana a ku pfumelelananga na mina hi denari yin'we xana?[14] Teka xilo xa wena u tifambela; ndzi rhandza ku nyika un'wana wa le ndzhaku kukotisa leswi ndzi ku nyikeke.[15] Kumbe a ndzi swi koti ku tirha hi swa mina hilaha ndzi swi rhandzaka xana? Kumbe u hlunamele yini vunene bya mina xana?’[16] Hi mukhuva wolowo, va le ndzhaku va ta va ve mahlweni, ve mahlweni va ta va ve ndzhaku.”

MATEWU 21:28-32
[28] “Kambe mi ri yini hi mhaka leyi: Munhu a a ri ni vana vambirhi; a ya eka lowo rhanga, a ku eka yena: ‘N'wananga, famba u ya tirha namuntlha ensin'wini ya mina ya vhinya.’[29] Yeloyi a hlamula, a ku: ‘Ndza ala,’ kambe ndzhaku a tisola, a ya kona.[30] Kutani a ya eka lowa vumbirhi, a n'wi byerisa sweswo. Yeloyi a n'wi hlamula, a ku: ‘Ndza ya, hosi,’ kambe a nga ha yanga.[31] Xana eka vona vambirhi, hi wihi la nga endla ku rhandza ka tata wa yena?” Va ku eka yena: “Hi lowo rhanga.” Yesu a ku eka vona: “Kunene ndza mi byela, ndzi ri: Valuvisi ni vavasati va vuoswi va mi rhangela eku fumeni ka Xikwembu.[32] Hikuva Yohane u tile eka n'wina hi ndlela leyo lulama, a mi n'wi pfumelanga; kasi valuvisi ni vavasati va vuoswi va pfumerile eka yena; kambe n'wina, hambi mi vona sweswo a mi tisolanga mi va mi pfumela eka yena.

MATEWU 21:33-45
[33] “Yingisani xifaniso xin'wana. Munhu a a ri kona, a ri n'wini wa yindlu, a byarile nsimu ya vhinya, a yi biyerile rihlampfu, a cerile xikhuvuto, a ake ni tshala; kutani loko a yi vekile emavokweni ya varimi, a ya endza.[34] Kuteloko nkarhi wa mihandzu wu ri ekusuhi, a rhuma malandza ya yena eka varimi ku ya amukela mihandzu ya yena.[35] Kutani varimi va khoma malandza ya yena, va ba un'wana, un'wana va n'wi dlaya, un'wana va n'wi khandla hi maribye.[36] A engeta a rhuma malandza man'wana, a tlula layo rhanga hi ku tala, kambe, na wona ma endliwa kukota layo rhanga.[37] A kondza a rhuma eka vona n'wana wa yena, a ku: ‘Va ta chava n'wana wa mina.’[38] Kambe varimi loko va vona n'wana wa yena, va byelana, va ku: ‘Mudyandzhaka hi loyi; tanani hi n'wi dlaya, hi ta teka ndzhaka ya yena.’[39] Kutani va n'wi khoma, va n'wi cukumeta ehandle ka nsimu ya vhinya, va n'wi dlaya.[40] Xana siku n'wini wa nsimu ya vhinya a fikaka, varimi valavo, u ta va endla yini xana?”[41] Va hlamula, va ku eka yena: “U ta onha ni ku lovisa vaonhi valavo, kutani nsimu ya vhinya, u ta yi veka emavokweni ya varimi van'wana lava nga ta n'wi tlherisela mihandzu ya yona emikarhini ya yona.”[42] Yesu a ku eka vona: “Xana a mi si hlaya eMatsalweni mhaka leyi nge: ‘Ribye leri vaaki va ri soleke, hi rona leri nga endliwa ribye ro rhanga ra yinhla; leswo swi endliwe hi Hosi, i mhaka leyi hlamarisaka emahlweni ka hina!’[43] Hikwalaho ndzi nge eka n'wina: Ku fuma ka Xikwembu, mi ta tekeriwa, ku ta nyikiwa tiko rin'wana leri nga ta veka mihandzu ya kona.[44] Kutani la nga ta wela ehenhla ka ribye rero u ta handzuka; ri ta phyandlasa yeloyi ri n'wi weleke ehenhla.”[45] Vaprista lavakulu ni Vafarisi loko va twa swifaniso leswi swa yena, va tiva leswaku u hlambanyisele vona;

MATEWU 22:1-14
[1] Kutani Yesu a tlhela a vulavula na vona hi xifaniso, a ku:[2] “Ku fuma ka matilo ku fana ni hosi leyi endlelaka n'wana wa yona nkhuvo wa vukati.[3] Kutani a rhuma malandza ya yena ku ya vitana lava nga rhambiwa enkhubyeni, kambe va ala ku ta.[4] A engeta a rhuma malandza man'wana, a ku: ‘Byelani lava rhambiweke, mi ku: Maswivo, ndzi lunghisile swakudya swa mina, tihavi ta mina ni swifuwo swo nona swa mina swi tlhaviwile; swilo hinkwaswo swi lunghisiwile, tanani enkhubyeni.’[5] Kambe valavo va kaneta, va famba un'wana ensin'wini ya yena, un'wana eku xaviseni ka yena;[6] kutani van'wana va khoma malandza ya yena, va ma endla hi tihanyi, va ma dlaya.[7] Kutani hosi, loko yi twa timhaka leti, yi kariha yi rhuma mavandla ya yona ku ya lovisa vadlayi valavo, yi hisa ni muti wa vona.[8] Kutani a byela malandza ya yena, a ku: ‘Nkhuvo wu lunghisiwile kambe lava ngi va vitaniwile a wu nga va fanekelanga.[9] Sweswi, yanani emahandzeni ya tindlela, mi ya vitana enkhubyeni, hinkwavo lava mi nga ta va kuma.’[10] Kutani malandza wolawo ma huma ma ya etindleleni, ma hlengeleta hinkwavo lava ma va kumaka, lavo biha ni lavo lulama, kutani yindlu ya nkhuvo yi tala hi vanhu lava tshameke eswakudyeni.[11] Kuteloko hosi yi nghena ku ta languta lava tshameke eswakudyeni, yi vona munhu la nga ambalangiki nguvu ya nkhuvo,[12] yi ku eka yena: ‘Nakulorhi, u nghenise ku yini la, u nga ri na nguvu ya nkhuvo?’ Yeloyi a miyela.[13] Kutani hosi yi ku eka malandza: ‘N'wi boheni milenge ni mavoko, mi n'wi cukumeta emunyameni wa le handle, laha ku nga ni mikosi ni ku getsela ka meno.’[14] Hikuva lava vitaniweke va tele, kambe lava nga hlawuriwa a hi vangani.”

MATEWU 24:32-35
[32] “Dyondzani hi murhi wa nkuwa xifaniso lexi; marhavi ya wona, loko ma sungula ku olova, ma humesa matluka, ma swi tiva leswaku ximumu xi kusuhi.[33] Na n'wina, kutakuloko mi vona hinkwaswo leswo, tivisisani leswaku N'wana wa Munhu u kusuhi, u le nyangweni.[34] Kunene, ndzi ri eka n'wina, rixaka leri, ri nga ka ri nga hundzi, leswo hinkwaswo swi nga si humelela.[35] Tilo ni misava swi ta hundza, kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.

MATEWU 24:45-51
[45] “Xana i mani nandza lonene, wo tlhariha, loyi Hosi ya yena yi n'wi vekeke mulanguteri wa malandza ya yona ku va nyika swakudya enkarhini wa swona?[46] Ku katekile nandza yeloyi Hosi ya yena, siku yi fikaka, yi nga ta n'wi kuma a endlise sweswo.[47] Kunene ndzi ri eka n'wina, u ta n'wi veka muhlayisi wa hinkwaswo leswi a nga na swona.[48] Kutakuloko nandza yeloyi a hombolokile, kutani a tianakanya embilwini ya yena, a ku: ‘Hosi yanga yi hlwela ku fika;’[49] kutani a sungula ku ba malandzakulobye, a dya, a nwa ni lava pyopyaka,[50] hosi ya nandza yeloyi yi ta fika enkarhini lowu a nga wu langutelangiki, ni le nkarhini lowu a nga wu tiviki;[51] kutani yi ta n'wi pulukanyisa, yi n'wi nyika ku averiwa ku ri kun'we ni vamanyunyu; hilaha swirilo swi nga ta va kona ni ku getsela ka meno.

MATEWU 25:1-13
[1] “Enkarhini wolowo, ku fuma ka matilo ku ta fana ni vanhwanyana va khume, lava nga teka mavoningo ya vona ku ya hlangana ni muteki.[2] Lava ntlhanu eka vona a va rivarile; lava ntlhanu van'wana a va tlharihile.[3] Lavo rivala va ku va teka mavoningo ya vona, va nga ha teki mafurha etimbiteni ta vona;[4] kambe lavo tlhariha a va tekile mafurha etimbiteni ta vona swin'we ni mavoningo ya vona.[5] Kutani, hi leswi muteki a hlwelaka, va khudzehela hinkwavo, va etlela.[6] Kutani hi vusiku lebyikulu ku twakala huwa, va ku: ‘Vonani, muteki wa ta, humani mi ya hlangana na yena.’[7] Kutani vanhwanyana hinkwavo va pfuka, va lunghisa mavoningo ya vona.[8] Lavo rivala va ku eka lavo tlhariha: ‘Hi cheleleni mafurha, hikuva mavoningo ya hina ma timeka.’[9] Kambe lavo tlhariha va hlamula, va ku: ‘E-e, ha chava, ma nga ka ma nga ringani hina na n'wina; yanani eka lava ma xavisaka, mi ya tixavela.’[10] Va ku va ha ya eku xaveni, muteki a fika, kutani lava ingi va tilunghisile va nghena na yena evukatini, nyangwa yi pfariwa.[11] Vanhwanyana lavan'wana va fika, na vona, va ku: ‘Hosi, hosi, hi pfulele.’[12] Kambe a va hlamula, a ku: ‘Ndza vurisa, ndzi ri eka n'wina, a ndzi mi tivi.’[13] Hitekani hakona, hikuva a mi tivi siku hambi nkarhi lowu N'wana wa Munhu a nga ta ta ha wona.

MATEWU 25:14-30
[14] “Hikuva kukotisa munhu la endzaka, a vitana malandza ya yena, a ma nyika xuma xa yena.[15] A nyika un'wana titalenta ta ntlhanu, un'wana timbirhi, un'wana yin'we; un'wana ni un'wana a nyikiwa ku ringana matimba ya yena, kutani a hatlisa a famba.[16] Loyi ingi a nyikiwile titalenta ta ntlhanu, a ya bindzula ha tona, kutani a kuma tin'wana ta ntlhanu.[17] Loyi ingi a nyikiwile titalenta timbirhi, a ya bindzula ha tona, kutani a kuma tin'wana timbirhi.[18] Kambe loyi ingi a nyikiwile talenta yin'we, a ya cela ehansi, a yimbela mali ya hosi ya yena.[19] Masiku layo tala loko ma hundzile, hosi ya malandza walawo yi fika, yi ma kambela.[20] Kutani loyi ingi a nyikiwile titalenta ta ntlhanu, a humesa tin'wana ta ntlhanu, a ku: ‘Hosi, a u ndzi nyikile titalenta ta ntlhanu; vona, ndzi bindzurile tin'wana ta ntlhanu ehenhla ka tona.’[21] Hosi ya yena yi ku eka yena: ‘Hi swona nandza lonene, la tshembekaka; u tshembekile eswilweni swi nga ri swingani; sweswi, ndzi ta ku veka ehenhla ka leswo tala; nghena eku tsakeni ka Hosi ya wena.’[22] Ku ta na yena loyi ingi a nyikiwile titalenta timbirhi, a ku: ‘Hosi, a wu ndzi nyikile titalenta timbirhi; vona ndzi bindzurile tin'wana timbirhi henhla ka tona.’[23] Hosi ya yena yi ku eka yena: ‘Hi swona nandza lonene, la tshembekaka; u tshembekile eswilweni swi nga ri swingani, sweswi ndzi ta ku veka ehenhla ka leswo tala; nghena eku tsakeni ka Hosi ya wena.’[24] Loyi ingi a nyikiwile talenta yin'we na yena a ta, a ku: ‘Hosi, ndzi ku tivile leswaku u munhu wa ku nonon'hwa, la tshovelaka laha u nga byalangiki kona, u hlengeleta laha u nga hlwanyangiki kona;[25] kwalaho ndzi chavile, kutani ndzi ya fihla talenta ya wena emisaveni; vona, xa ha ri xolexo xilo xa wena.’[26] Kutani hosi ya yena yi n'wi hlamula, yi ku: ‘Nandza lowa lunya, wo loloha, a wu ri karhi u ndzi tiva leswaku ndzi tshovela laha ndzi nga byalangiki kona, ndzi hlengeleta laha ndzi nga hlwanyangiki kona;[27] loko swi ri sweswo, ingi u vekile mali ya mina eka lava bindzurisaka, kutani loko ndzi fika, ingi ndzi tekile xilo xa mina ni bindzu ra xona.[28] N'wi tekeleni talenta, mi nyika la nga ni titalenta ta khume.[29] Hikuva un'wana ni un'wana la nga ni xilo, u ta nyikiwa, kutani u ta va ni swilo leswo tala; kambe la nga riki na nchumu u ta tekeriwa ni leswi a nga na swona.[30] Cukumetani nandza lowo loloha emunyameni wa le handle, laha swirilo swi nga ta va kona, ni ku getsela ka meno.’

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved