Instagram
English
A A A A A

Additional: [Police Officers]
2 TIMOTIYA 1:7
Hikuva Xikwembu a xi hi nyikangi moya wa vutoya, kambe i moya wa matimba, ni wa rirhandzu, ni wa vutlhari.

ESAYA 1:17
Dyondzani ku endla leswinene, lavani leswi lulameke, lamulelani la xanisiwaka; sirhelelani xisiwana, lwelani noni.

ESAYA 6:8
Kutani ndzi twa rito ra Hosi, ri ku: “Ndzi ta rhuma mani, i mani la nga ta famba ematshan'weni ya hina?” kutani ndzi ku: “Hi mina loyi, ndzi rhume.”

ESAYA 54:17
Fumu rin'wana ni rin'wana leri va ri fulaka ku ku onha, ri nga ka ri nga pfuni nchumu kambe ririmi rin'wana ni rin'wana leri nga tikurisa ku kanetana na wena, u ta ri avanyisa. Hi yona ndzhaka ya malandza ya Yehovha, ni ku lulama loku ndzi nga ta va nyika,” ku vula Yehovha.

YOHANE 15:13
A ku na munhu la nga ni rirhandzu leri tlulaka ra loyi a tshikelaka vanakulobye vutomi bya yena.

YOXUWA 1:9
Xana a ndzi ku lerisanga ndzi ku: ‘Tiya mbilu, u tiya: u nga chavi, u nga tsemeki nhlana; hikuva Yehovha, Xikwembu xa wena, xi na wena hinkwako laha u nga ta ya kona.’ ”

LUKA 1:79
leri nga huma ehenhla ku voninga lava nga tshama emunyameni ni le ndzhutini wa rifu, ni ku fambisa mikondzo ya hina endleleni ya ku tsaka.”

LUKA 10:19
Vonani, ndzi mi nyika matimba ya ku kandziya tinyoka ni swipame, ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala; kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha.

LUKA 5:9
A a vula sweswo, hikuva a a chava, swin'we ni hinkwavo lava ngi va ri na yena, hikwalaho ka ku phasa ka tinhlampfi leti; a swi ri tano na Yakobo na Yohane, vana va Zebediya, lava ngi va ri vanakulobye va Simoni.

SWIVURISO 21:15
Swi tsakisa la lulameke, ku endla ku lulama Kambe i ku dlawa ka lavo homboloka.

SWIVURISO 24:11
Kutsula lava yisiwaka eku feni, U ponisa lava yaka eku dlayiweni va karhi va dedeleka.

SWIVURISO 27:17
Nsimbhi yi lota nsimbhi, Hi sweswo eka munhu, u hlohlotela vukari bya munhu.

TIPISALEMA 101:8
Nimpundzu wun'wana ni wun'wana ndzi ta herisa vadyohi hinkwavo va tiko, Leswaku emutini wa Yehovha ku ta suseteriwa Hinkwavo vatirhi va ku homboloka.

TIPISALEMA 82:3-4
[3] Avanyisani lontsongo hi ku lulama ni la nga riki na tatana, Mi lulamisa ta la nga ekhombyeni ni ta xisiwana.[4] Ponisani la xanisekaka ni la pfumalaka, Mi va kutsula emavokweni ya lavo biha.”

TITO 3:1-2
[1] U va tsundzuxa ku yingisa vuhosi ni tindhuna, ni ku ya hi nawu, ni ku tilunghisela mitirho hinkwayo leyo saseka;[2] va nga tshuki va lumbeta munhu, va tshika timholovo, va tikhoma, va kombisa ku olova hinkwako eka vanhu hinkwavo.

1 PETRO 2:13-17
[13] Loko swi ri tano, hikwalaho ka Hosi, tivekeni ehansi ka hinkwavo lava vekiweke eku fumeni, exikarhi ka vanhu; hambi yi ri hosi, hikuva hi yona leyi nga ehenhla ka van'wana;[14] hambi ti ri tindhuna, hikuva hi tona leti rhumiwaka hi yona ku ta avanyisa lava endlaka swo biha ni ku dzunisa lava endlaka swinene.[15] Hikuva hi kona ku rhandza ka Xikwembu, leswaku hi ku endla leswinene, mi miyeta vuphukuphuku bya vanhu lava nga tiviki nchumu;[16] mi nga lava tshunxiweke, kambe ku tshunxeka ka n'wina ku nga tshuki ku va xisirhelelo xa ku endla swo biha, kambe mi va makhumbi ya Xikwembu.[17] Mi va ni xichavo eka vanhu hinkwavo; rhandzani vamakwenu; chavani Xikwembu; mi va ni xichavo eka hosi ya tiko.

TIPISALEMA 18:37-43
[37] Ndzi tsutsumele valala va mina, ndzi va kuma, Kutani a ndzi tlhelanga ndzi nga si va heta.[38] Ndzi va kandziyela, va hluleka ku pfuka; Va wa ehansi ka mikondzo ya mina.[39] U ndzi bohile hi vamba ra matimba ro huma nyimpi, U ndzi tsongahatela lava ndzi pfukelaka matimba.[40] U rhendzelekisile mihlana ya valala va mina emahlweni ka mina, Kutani ndzi herisile lava ndzi vengeke.[41] Va huwelela, kambe va pfumala mulweri; Va huwelele eka Yehovha, kambe a nga va hlamulanga.[42] Ndzi va sirile kukota ntshuri lowu hungiwaka hi moya, Ndzi va cukumeta ekule kukota ndzhope wa mitsendzele.[43] U ndzi lwerile eku kanetaneni ka tiko, Kambe u ndzi vekile hosi ya matiko; Tiko leri ingi ndzi nga ri tivi, ra ndzi tirhela.

VARHOMA 13:1-14
[1] Munhu un'wana ni un'wana a a yingise vuhosi; hikuva a ku na vuhosi lebyi nga humiki eka Xikwembu; kutani tihosi leti nga kona, ti vekiwile hi Xikwembu.[2] Hikwalaho la alaka vuhosi, u ala nawu wa Xikwembu, kutani lava wu alaka, va tikokela ku avanyisiwa ehenhla ka vona.[3] Hikuva lava fumaka a va chaviwi hi lava endlaka swinene, kambe va chaviwa hi lava endlaka swo biha. Xana u rhandza leswaku u nga chavi vuhosi? Endla swinene, u ta khensiwa hi byona,[4] hikuva hosi i nandza wa Xikwembu ku ku endlela swo saseka; kambe loko u endla swo biha, u fanele ku chava, hikuva hosi a yi tamelanga fumu ntsena; hikuva i nandza wa Xikwembu, ni murisi la vekiweke ku ba lava endlaka swo biha.[5] Hikwalaho mi fanele ku tiveka ehansi ka vuhosi, ku nga ri hikwalaho ka ku chava ku biwa ntsena, kambe hikwalaho ka ripfalo.[6] Hikwalaho mi humesaka ndzuvo; hikuva tihosi, i vatirhi va Xikwembu lava tiyiselaka entirhweni wa vona hi mikarhi.[7] Nyikani vanhu hinkwavo leswi va fanelaka; la fanelaka ku nyikiwa ndzuvo, mi n'wi ha ndzuvo; la fanelaka ku kungiwa, mi n'wi kunga; la fanelaka ku chaviwa, mi n'wi chava; la fanelaka ku fundzhiwa, mi n'wi fundzha.[8] Mi nga tshuki mi va ni nandzu eka munhu, loko wu nga ri wa ku rhandzana hikuva la rhandzaka van'wana, hi yena la hetiseke nawu.[9] Hikuva milawu leyi nge: “U nga tshuki u oswa; u nga tshuki u dlaya; u nga tshuki u yiva; u nga tshuki u lumbeta warikwenu; u nga tshuki u navela swilo swa un'wana”; hambi wu ri nawu wihi ni wihi lowu nga kona, wu katsakanyiwa hi rito leri nge: “Rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.”[10] Rirhandzu a ri endli warikwavo swo biha hikwalaho rirhandzu i ku hetiseka ka nawu.[11] A hi tiyiseleni kona, hikuva ha tiva mikarhi leswaku hi wona nkarhi wa ku pfuka evurhongweni; hikuva loko ku ri namuntlha, ku hlayiseka ku kusuhi ku tlula siku hi pfumeleke.[12] Vusiku byi hundzile, dyambu ri tshinele; a hi cukumeteni hakona mitirho ya munyama, kutani hi hakarha matlhari ya ku vonakala.[13] A hi fambeni hi mukhuva lowu fanelaka, kukota vanhu lava fambaka ninhlekanhi, ku nga ri hi mahlomi ni ku pyopyiwa, ni vuoswi, ni vumbhisa, ni timholovo, ni mona;[14] kambe mi tifunengeta ha Hosi Yesu Kriste, kutani mi nga tsetseleri nyama hi ku yi xurhisa eku naveleni ka yona.

SWIVURISO 28:1-28
[1] Lowo biha u tsutsuma hambi a nga landziwi, Kambe lowo lulama u tsakile kukota xinghalana.[2] Loko tiko ri ngheniwile hi ku onhaka, tihosi ti tele, Kambe ku fuma ku tiyisiwa hi wanuna wa ku twisisa ni wa vutivi.[3] Munhu wo pfumala la tikerisaka swisiwana, I xihuhuri lexi nga siyiki swakudya.[4] Lava nga vuriki nchumu hi milawu va dzunisa lavo biha, Kambe lava yi hlayisaka va lwa na vona.[5] Lavo biha a va twisisi swo lulama, Kambe lava lavaka Yehovha, va twisisa timhaka hinkwato.[6] Xisiwana lexi fambaka hi ku lulama ka xona, Xi tlula wa tindlela to homboloka hambi a fuwile.[7] La hlayisaka milawu i n'wana wa ku twisisa, Kambe la tolovelanaka ni swipombolo, u khomisa tata wa yena tingana.[8] La andzisaka rifuwo ra yena hi bindzu leri tlulaka mpimo U hlengeletela munhu la nga ta tsetselela swisiwana.[9] La pfalaka tindleve leswaku a nga twi milawu, Xikhongelo xa yena i manyala.[10] La hambukisaka lavo lulama endleleni yo biha, U ta wela erindzini leri a ri celeke; Vona vo lulama va ta dya ndzhaka yo kateka.[11] Mufuwi u tlharihile emahlweni ya yena, Kambe u pimiwa hi xisiwana xa ku anakanya.[12] Siku lavo lulama va hlulaka, ku twala lokukulu ku kona; Kambe lavo biha loko va tlakuka, vanhu va tumbela.[13] La fihlaka swidyoho swa yena, a nga ka a nga kateki, Kambe la swi vulaka, a tshika, u ta kuma tintswalo.[14] Ku katekile munhu la nga ni ripfalo hi masiku! Kambe la tinonon'hwisaka mbilu u ta wela eku biheni.[15] Hosi ya mona leyi fumaka tiko ra vapfumari, I nghala leyi dzumadzumaka, ni bere leyi nga ni ndlala.[16] Mufumi la kalaka miehleketo i muxanisi lonkulu, Kambe la vengaka ku dya vanhu u ta engeteleriwa masiku ya yena.[17] Munhu la tikeriwaka hi ngati ya vanhu, U ta baleka ku fikela esirheni; a nga tshuki a yimisiwa.[18] La fambaka eku lulameni u ta hlayiseka; Kambe wa ku homboloka, wa tindlela timbirhi, u ta wa xikan'we.[19] La rimaka nsimu ya yena u ta xurha swakudya, Kambe la tolovelaka xihunguki u ta xurha vusiwana.[20] Munhu la tshembekaka u fuwile mikateko, Kambe la navelaka ku fuwa hi ku hatlisa, a nga ka a nga pfumali nandzu.[21] Ku ya hi nghohe ya vanhu a swi sasekanga. Hikwalaho ka xipandzwa xa vuswa munhu a nga tlula milawu.[22] Munhu wa tihlo lero biha, u tsutsumela rifuwo, Kasi a nga tivi leswaku ndlala yi ta n'wi wela ehenhla.[23] La tshinyaka vanhu, endzhaku u ta kuma tintswalo Ku tlula wa ririmi ra ku sasela van'wana.[24] La yivelaka tata wa yena ni mana wa yena, A ku: “A swi na nandzu!” I warikwavo eka vadyohi.[25] Moya lowu tikukumuxaka wu pfuxa mholovo, Kambe la tshembaka Yehovha u ta xurha.[26] La tshembaka mbilu ya yena i xihunguki, Kambe la fambaka evutlharini u ta hlayiseka.[27] La pfunaka vapfumari a nga ka a nga pfumali, Loko a ri loyi a tipfalaka mahlo, u ta talela hi ku rhukaniwa.[28] Loko ku tlakuka lavo biha, vanhu va tumbela; Siku va lovaka, lavo lulama va tala.

LUKA 11:21
Siku xihontlovila xi khomeke matlhari, xi risa yindlu ya xona, mitirho ya xona hinkwayo yi titshamele swinene,

MATEWU 5:9
Ku katekile lava lamulaka, hikuva va ta thyiwa vana va Xikwembu.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved