A A A A A

บาป: [การแช่ง]


โคโลสี 3:8
แต่ บัดนี้ สารพัด สิ่ง เหล่า นี้ ท่าน จง เปลื้อง ทิ้ง เสีย ด้วย คือ ความ โกรธ ความ ขัดเคือง การ คิด ปอง ร้าย การ หมิ่นประมาท คำ พูด หยาบ โลน จาก ปากขอ ง ท่าน

โคโลสี ๔:๖
จง ให้ วาจา ของ ท่าน ประกอบด้วย เมตตา คุณ เสมอ ปรุง ด้วย เกลือ ให้ มี รส เพื่อ ท่าน จะ ได้ รู้ ว่า ควร ตอบ ทุก คน อย่างไร

เอเฟซัส ๔:๒๙
อย่า ให้ คำ หยาบคาย ออก มา จาก ปาก ท่าน เลย แต่ จง กล่าว คำ ที่ ดี และ เป็น ประโยชน์ ให้ เกิด ความ จำเริญ เพื่อ จะ ได้ เป็น คุณ แก่ คน ที่ ได้ยิน ได้ ฟัง

เอเฟซัส ๕:๔
ทั้ง อย่า พูด หยาบคาย พูด เล่น ไม่ เป็น เรื่อง และ พูด ตลก หยาบ โลน เกเร ซึ่ง เป็นการ ไม่ สมควร แต่ ให้ ขอบพระคุณ ดี กว่า

อพยพ ๒๐:๗
อย่า ออก พระ นาม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ ประโยชน์ เพราะ ผู้ ที่ ออก พระ นาม พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์ นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้

ยากอบ ๑:๒๖
ความ เชื่อ แท้ ถ้า ผู้ ใด ใน พวก ท่าน ดูเหมือน ว่า เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ และ มิได้ เหนี่ยวรั้ง ลิ้น ของ ตน ไว้ แต่ ล่อลวง ใจ ของ ตน เอง การ เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ ของ ผู้ นั้น ก็ ไร้ ประโยชน์

ยากอบ ๓:๑๐
คำ สรรเสริญ และ คำ แช่ง ด่า ก็ ออก มา จาก ปาก อัน เดียวกัน พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า ไม่ ควร ให้ เป็น เช่น นั้น เลย

ยากอบ ๓:๕-๑๒
[๕] เช่น นั้น แหละ ลิ้น ก็ เป็น อวัยวะ เล็ก ๆ ด้วย และ พูด โอ้อวด อ้าง การ ใหญ่ จง ดูเถิด ไฟ นิดเดียว อาจ เผา ไหม้ มาก เท่าใด[๖] และ ลิ้น นั้น ก็ เป็นไฟ เป็น โลก แห่ง การ ชั่วช้า ซึ่ง ตั้ง อยู่ ใน บรรดา อวัยวะ ของ เรา เป็น เหตุ ให้ ทั้ง กาย เป็น มลทิน ไป ทำให้ วิถี แห่ง ธรรมชาติ เผา ไหม้ และ มัน เอง ก็ ติดไฟ จาก นรก[๗] เพราะ สัตว์ เดียรัจฉาน ทุก ชนิด ทั้ง นก งู และ สัตว์ ใน ทะเล ก็ เลี้ยง ให้ เชื่อง ได้ และ มนุษย์ ก็ได้ เลี้ยง ให้ เชื่อง แล้ว[๘] แต่ ลิ้น นั้น ไม่ มี มนุษย์ คน ใด สามารถ ทำให้ เชื่อง ได้ ลิ้น เป็น สิ่ง ชั่ว ซึ่ง ยับยั้ง ไม่ ได้ และ เต็ม ไป ด้วย พิษ ร้าย ถึง ตาย[๙] เรา ทั้งหลาย สรรเสริญ พระเจ้า คือ พระ บิดา ด้วย ลิ้น นั้น และ ด้วย ลิ้น นั้น เรา ก็ แช่ง ด่า มนุษย์ ซึ่ง ถูก สร้าง ขึ้น ตาม พระ ฉายา ของ พระเจ้า[๑๐] คำ สรรเสริญ และ คำ แช่ง ด่า ก็ ออก มา จาก ปาก อัน เดียวกัน พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า ไม่ ควร ให้ เป็น เช่น นั้น เลย[๑๑] บ่อ น้ำพุ จะ มี น้ำ จืด และ น้ำ กร่อย พุ่ง ออก มา จาก ช่อง เดียวกัน ได้ หรือ[๑๒] พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า ต้น มะเดื่อ จะ ออก ผล เป็น มะกอก เทศ ได้ หรือ หรือ เถา องุ่น จะ ออก ผล เป็น มะเดื่อ ได้ หรือ เช่น เดียวกัน ไม่ มี บ่อ น้ำพุ ใด จะ ให้ ทั้ง น้ำเค็ม และ น้ำ จืด ได้

เลวีนิติ ๒๐:๙
เพราะว่า ทุก คน ที่ แช่ง บิดา หรือ มารดา ของ ตน จะ ต้อง มี โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ เขา ได้ แช่ง บิดา หรือ มารดา ของ เขา ให้ โลหิต ของ ผู้ นั้น ตก อยู่ บน ผู้ นั้น เอง

ลูกา ๖:๒๘
จง อวย พร แก่ คน ที่ แช่ง ด่า ท่าน จง อธิษฐาน เพื่อ คน ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน

มัทธิว ๕:๒๒
ฝ่าย เรา บอก ท่าน ทั้งหลาย ว่า ผู้ ใด โกรธ พี่น้อง ของ ตน โดย ไม่ มี เหตุ ผู้ นั้น จะ ต้อง ถูก พิพากษา ลงโทษ ถ้า ผู้ ใด จะ พูด กับ พี่น้อง ว่า ` อ้ายบ้า ' ผู้ นั้น ต้อง ถูก นำ ไป ที่ ศาลสูง ให้ พิพากษา ลงโทษ และ ผู้ ใด จะ ว่า ` อ้าย โง่ ' ผู้ นั้น จะ มี โทษ ถึง ไฟ นรก

๑ เปโตร ๓:๑๐
เพราะว่า ` ผู้ ที่ จะ รัก ชีวิต และ ปรารถนา ที่ จะ เห็น วัน ดี ก็ ให้ ผู้ นั้น บังคับ ลิ้น ของ ตน จาก ความ ชั่ว และ ห้าม ริมฝีปาก ไม่ พูด เป็น อุบาย ล่อลวง

มัทธิว ๑๕:๑๑
มิ ใช่ สิ่ง ซึ่ง เข้าไป ใน ปาก จะ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน แต่ สิ่ง ซึ่ง ออก มา จาก ปาก นั้น แหละ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน "

สุภาษิต ๑๘:๒๑
ความ ตาย และ ความ เป็น อยู่ ที่ อำนาจ ของ ลิ้น และ บรรดา ผู้ ที่รัก มัน ก็ จะ กิน ผล ของ มัน

สดุดี ๑๐๙:๑๗
เขา รัก ที่ จะ แช่ง ขอ ให้ คำ แช่ง ตก บน เขา เขา ไม่ ชอบ การ ให้ พร ขอ พร จง ห่าง ไกล จาก เขา

โรม ๑๒:๑๔
จง อวย พร แก่ คน ที่ ข่มเหง ท่าน จง อวย พร อย่า แช่ง ด่า เลย

๒ พงศ์กษัตริย์ ๒:๒๓-๒๔
[๒๓] หมี ทำโทษ คน ล้อเลียน ท่าน ได้ ขึ้น ไป จาก ที่ นั่น ถึง เมืองเบธเอล และ ขณะ เมื่อ ท่าน ขึ้น ไป ตาม ทาง มี เด็กชาย เล็ก ๆ บาง คน ออก มา จาก เมือง ล้อเลียน ท่าน ว่า " อ้าย หัวล้าน จง ขึ้น ไป เถิด อ้าย หัวล้าน จง ขึ้น ไป เถิด "[๒๔] ท่าน ก็ เหลียว ดู แล้ว จึง แช่ง เขา ใน พระ นาม พระ เยโฮวาห์ และ หมี ตัวเมีย สอง ตัว ออก มา จาก ป่า ฉีก เด็กชาย พวก นั้น เสีย สี่ สิบ สอง คน

มัทธิว ๑๕:๑๐-๑๑
[๑๐] แล้ว พระองค์ ทรง เรียก ประชาชน และ ตรัส กับ เขา ว่า " จง ฟัง และ เข้าใจ เถิด[๑๑] มิ ใช่ สิ่ง ซึ่ง เข้าไป ใน ปาก จะ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน แต่ สิ่ง ซึ่ง ออก มา จาก ปาก นั้น แหละ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน "

ยากอบ ๓:๘-๑๐
[๘] แต่ ลิ้น นั้น ไม่ มี มนุษย์ คน ใด สามารถ ทำให้ เชื่อง ได้ ลิ้น เป็น สิ่ง ชั่ว ซึ่ง ยับยั้ง ไม่ ได้ และ เต็ม ไป ด้วย พิษ ร้าย ถึง ตาย[๙] เรา ทั้งหลาย สรรเสริญ พระเจ้า คือ พระ บิดา ด้วย ลิ้น นั้น และ ด้วย ลิ้น นั้น เรา ก็ แช่ง ด่า มนุษย์ ซึ่ง ถูก สร้าง ขึ้น ตาม พระ ฉายา ของ พระเจ้า[๑๐] คำ สรรเสริญ และ คำ แช่ง ด่า ก็ ออก มา จาก ปาก อัน เดียวกัน พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า ไม่ ควร ให้ เป็น เช่น นั้น เลย

มัทธิว ๑๕:๑๘-๒๐
[๑๘] แต่ สิ่ง ที่ ออก จาก ปาก ก็ ออก มา จาก ใจ สิ่ง นั้น แหละ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน[๑๙] ความ คิด ชั่ว ร้าย การ ฆาตกรรม การ ผิด ผัว ผิดเมีย การ ล่วงประเวณี การ ลัก ขโมย การ เป็น พยาน เท็จ การ พูด หมิ่นประมาท ก็ ออก มา จาก ใจ[๒๐] สิ่ง เหล่า นี้ แหละ ที่ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน แต่ ซึ่ง จะ รับประทาน อาหาร โดย ไม่ ล้างมือ ก่อน ไม่ ทำให้ มนุษย์ เป็น มลทิน "

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?