A A A A A

ลึกลับ: [มังกร]


เอเสเคียล ๒๙:๓
พูด ไป เถิด และ กล่าว ว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ตรัส ดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา เป็น ปฏิปักษ์ กับ เจ้า ฟาโรห์กษัตริย์ แห่ง อียิปต์ ผู้ เป็น พญา นาค มหึมา นอน อยู่ กลาง แม่น้ำ ทั้งหลาย ของ มัน ผู้ กล่าว ว่า ` แม่น้ำ ของ ข้า ก็ เป็น ของ ข้า ข้า สร้าง มัน ขึ้น เพื่อ ตัว ของ ข้า เอง '

เอเสเคียล ๓๒:๒
" บุตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย จง เปล่ง เสียง บท คร่ำครวญ เรื่อง ฟาโรห์กษัตริย์ แห่ง อียิปต์ และ กล่าว ให้ท่า น ฟัง ดังนี้ ว่า ท่าน เหมือน สิงโต หนุ่ม ท่ามกลาง ประชาชาติ แต่ ท่าน เป็น เหมือน ปลาวาฬ ใน ทะเล ทั้งหลาย ท่าน เผ่น ออก มา ใน แม่น้ำ ทั้งหลาย ของ ท่าน เอา เท้า ของ ท่าน กวน น้ำ และ กระทำ แม่น้ำ ของ มัน ให้ มลทิน ไป

อิสยาห์ ๒๗:๑
อิส รา เอลจะถูก รวบรวม กัน อีก ใน วัน นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ลงโทษ ด้วย พระ แสง อัน ร้ายกาจ ยิ่ง ใหญ่ และ แข็งแกร่ง ของ พระองค์ ต่อ เลวีอาธาน ซึ่ง เป็น พญา นาค ที่ ฉก กัด คือ เลวีอาธาน พญา นาค ที่ ขด และ พระองค์ จะ ทรง ประหาร มังกร ที่ อยู่ ใน ทะเล

อิสยาห์ ๕๑:๙
โอ ข้า แต่ พระ กร ของ พระ เยโฮวาห์ จง ตื่น เถิด ตื่น เถิด จง สวม กำลัง จง ตื่น อย่าง สมัย โบราณ ใน ชั่ว อายุ นาน มา แล้ว ท่าน ไม่ ใช่ หรือ ที่ ฟัน รา หับ และ ทำให้ พญา นาค ได้ รับ บาดเจ็บ

โยบ ๗:๑๒
ข้าพระ องค์ เป็น ทะเล หรือ เป็น ปลาวาฬ หรือ พระองค์ จึง ทรง วาง ยาม เฝ้า ข้าพระ องค์

โยบ ๔๑:๑๘-๒๑
[๑๘] การ จาม ของ มัน ปล่อย แสงสว่าง ออก มา ตาขอ ง มัน เหมือน อย่าง แสง อรุณ รุ่งเช้า[๑๙] คบเพลิง ออก มา จาก ปากขอ ง มัน ประกาย ไฟ กระโดด ออก มา[๒๐] ควัน ออก มา ทาง รู จมูก ของ มัน อย่าง กับ มา จาก หม้อ หรือ หม้อ ขนาด ใหญ่ ที่ เดือด พล่าน[๒๑] ลม หายใจ ของ มัน จุด ถ่าน ลุก เปลว เพลิง ออก มา จาก ปากขอ ง มัน

สดุดี ๑๘:๘
ควัน ออก ไป ตาม ช่อง พระ นาสิก ของ พระองค์ และ เพลิง ผลาญ ออก มา จาก พระ โอษฐ์ ของ พระองค์ ถ่าน ก็ ติด เปลว ไฟ นั้น

สดุดี ๔๔:๑๙
ถึง แม้ พระองค์ ทรง ให้ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย แหลกลาญ ใน ที่ ของ มังกร และ คลุม ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ไว้ ด้วย เงา มัจจุราช

สดุดี ๗๔:๑๓
พระองค์ ทรง แยก ทะเล ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์ พระองค์ ทรง หัก หัว มังกร ใน น้ำ

วิวรณ์ ๑:๗
คำนับ มายัง ค ริ สต จักร ทั้งหลาย ` ดูเถิด พระองค์ จะ เสด็จ มา ใน เมฆ และ นัยน์ตา ทุก ดวง และ คน เหล่า นั้น ที่ ได้ แทง พระองค์ จะ เห็น พระองค์ และ มนุษย์ ทุก ชาติ ทั่ว โลก จะ ร่ำไห้ เพราะ พระองค์ ' จง เป็น ไป อย่าง นั้น เอ เมน

วิวรณ์ ๑๑:๗
และ เมื่อ เสร็จ สิ้น การ เป็น พยาน แล้ว สัตว์ ร้าย ที่ ขึ้น มา จาก เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว ก็ จะ สู้ รบ กับ เขา จะ ชนะ เขา และ จะ ฆ่า เขา เสีย

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๓๓
น้ำ องุ่น ของ เขา เป็น พิษ ของ มังกร เป็น พิษ อำมหิต ของ งูเห่า

วิวรณ์ ๑๓:๘
และ บรรดา คน ที่ อยู่ ใน แผ่นดิน โลก จะ บูชา สัตว์ ร้าย นั้น คือ คน ทั้งปวง ที่ ไม่ มีชื่อ จด ไว้ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต ของ พระ เมษ โปดก ผู้ทรง ถูก ปลง พระ ชนม์ ตั้งแต่ แรก ทรง สร้าง โลก

วิวรณ์ ๑๖:๑๓
และ ข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครก สาม ตน รูปร่าง คล้าย กบ ออก มา จาก ปาก พญา นาค และ ออก จาก ปาก สัตว์ ร้าย นั้น และ ออก จาก ปากขอ ง ผู้ พยากรณ์ เท็จ

อพยพ ๗:๑๐-๑๒
[๑๐] ไม้เท้า ของ อา โร นก ลาย เป็น งู โมเสส กับ อา โร น จึง เข้าไป เฝ้าฟาโรห์ เขา กระทำ ตาม ที่ พระ เยโฮ วาห์ทรง บัญชา อา โร น โยน ไม้เท้า ของ ท่าน ลง ต่อหน้า ฟาโรห์และ ต่อหน้า ข้าราชการ ทั้งปวง ไม้เท้า นั้น ก็ กลาย เป็น งู[๑๑] ฝ่าย ฟาโรห์ก็ เรียก พวก นักปราชญ์ และ พวก นัก วิทยากล มา ด้วย พวก นัก แสดง กล แห่ง อี ยิปต์จึง ทำได้ เหมือน กัน ด้วย เล่ห์ กล ของ เขา[๑๒] ด้วยว่า เขา ต่าง คน ต่าง โยน ไม้เท้า ลง ไม้เท้า เหล่า นั้น ก็ กลาย เป็น งู แต่ ไม้เท้า ของ อา โร น กลืน ไม้เท้า ของ พวก เขา เสีย ทั้งหมด

โยบ ๔๐:๑๕-๒๐
[๑๕] ดู เบเฮโม ท เถิด ซึ่ง เรา ได้ สร้าง อย่าง ที่ เรา ได้ สร้าง เจ้า มัน กิน หญ้า เหมือน วัว[๑๖] ดูเถิด กำลัง ของ มัน อยู่ ใน เอว และ ฤทธิ์ ของ มัน อยู่ ใน กล้าม เนื้อ ท้อง[๑๗] มัน ขยับ หาง ของ มัน ให้ แข็ง เหมือน ไม้ สน สีดาร์ เอ็น โคน ขา ของ มัน ก็ สาน เข้า ด้วย กัน[๑๘] กระดูก ของ มัน เหมือน ท่อน ทองเหลือง และ กระดูก ของ มัน เหมือน ท่อน เหล็ก[๑๙] มัน เป็น พระราช กิจ ชิ้น ที่ สำคัญ ของ พระเจ้า ผู้ทรง สร้าง มัน นำ ดาบ มา ให้[๒๐] ภูเขา ผลิต อาหาร ให้ มัน แน่ เป็น ที่ ที่ สัตว์ ป่า ทุ่ง ทุก ชนิด เล่น

วิวรณ์ ๑๒:๑-๑๗
[๑] ผู้หญิง และ พญา นาค มี การ มหัศจรรย์ ใหญ่ ยิ่ง ปรากฏ ใน สวรรค์ คือ ผู้หญิง คน หนึ่ง มีด วง อาทิตย์ เป็น อาภรณ์ มีด วง จันทร์ อยู่ ใต้เท้า และ บน ศีรษะ มีด วง ดาว สิบ สอง ดวง เป็น มงกุฎ[๒] ผู้หญิง นั้น มี ครรภ์ และ ร้อง ครวญ ด้วย ความ เจ็บ ครรภ์ ที่ ใกล้ จะ คลอด[๓] และ มี การ มหัศจรรย์ อีก อย่าง หนึ่ง ปรากฏ ใน สวรรค์ ดูเถิด มี พญา นาค ใหญ่ สี แดง ตัว หนึ่ง มี เจ็ด หัว และ มี สิบ เขา และ ที่ หัว เหล่า นั้น มี มงกุฎ เจ็ด อัน[๔] หาง พญา นาค ตวัด ดวง ดาว ใน ท้อง ฟ้า ทิ้ง ลง มา ที่ แผ่นดิน โลก เสีย หนึ่ง ใน สาม ส่วน และ พญา นาค นั้น ยืน อยู่ เบื้องหน้า ผู้หญิง ที่ กำลัง จะ คลอด บุตร เพื่อ จะ กิน บุตร เมื่อ คลอด ออก มา แล้ว[๕] บุตร นั้น จะ ได้ ครอบครอง หญิง นั้น คลอด บุตร ชาย ผู้ ซึ่ง จะ ครอบครอง ประชาชาติ ทั้งปวง ด้วย คทา เหล็ก และ บุตร นั้น ได้ ขึ้น ไป ถึง พระเจ้า ถึง พระ ที่นั่ง ของ พระองค์[๖] และ หญิง นั้น ก็ หนี เข้าไป ใน ถิ่น ทุรกันดาร ที่ นาง มี สถาน ที่ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง จัด เตรียม ไว้ ให้ เพื่อ นาง จะ ได้ รับ การ เลี้ยงดู อยู่ ที่ นั่น ตลอด พัน สอง ร้อย หก สิบ วัน[๗] มี คา เอลและ ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ต่อสู้ กับ ซา ตาน และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์ มี คา เอลและ พวก ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ได้ ต่อสู้ กับ พญา นาค และ พญา นาค กับ พวก ทูต ของ มัน ก็ ต่อสู้[๘] แต่ ฝ่าย พญา นาค แพ้ และ พวก พญา นาค ไม่ มี ที่ อยู่ ใน สวรรค์ อีก เลย[๙] พญา นาค ใหญ่ ซึ่ง เป็น งู ดึกดำบรรพ์ ที่ เขา เรียก กัน ว่า พญา มาร และ ซา ตาน ผู้ ล่อลวง มนุษย์ ทั้ง โลก พญา นาค และ พวก ทูต ของ มัน ก็ ถูก ผลัก ทิ้ง ลง มา ใน แผ่นดิน โลก[๑๐] และ ข้าพเจ้า ได้ยิน เสียง ดัง ขึ้น ใน สวรรค์ ว่า " บัดนี้ ความ รอด และ ฤทธิ์ เดช และ ราช อาณาจักร แห่ง พระเจ้า ของ เรา และ อำนาจ พระ คริสต์ ของ พระองค์ ได้ มา ถึง แล้ว เพราะว่า ผู้ ที่ กล่าวโทษ พวก พี่น้อง ของ เรา ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ เรา ทั้ง กลางวัน และ กลางคืน นั้น ก็ได้ ถูก ผลัก ทิ้ง ลง มา แล้ว[๑๑] เขา เหล่า นั้น ชนะ พญา มาร ด้วย พระ โลหิต ของ พระ เมษ โปดก และ โดย คำ พยาน ของ พวก เขา เอง และ เขา ไม่ ได้เสีย ดาย ที่ จะ พลี ชีพ ของ ตน[๑๒] ฉะนั้น สวรรค์ และ บรรดา ผู้ ที่ อยู่ ใน สวรรค์ จง รื่นเริง ยินดี เถิด แต่ วิบัติ จะ มี แก่ ผู้ ที่ อยู่ ใน แผ่นดิน โลก และ ทะเล เพราะว่า พญา มาร ได้ ลง มา หา เจ้า ด้วย ความ โกรธ ยิ่ง นัก เพราะ มัน รู้ ว่า เวลา ของ มัน มี น้อย "[๑๓] ซา ตาน ข่มเหง หญิง นั้น เมื่อ พญา นาค นั้น เห็น ว่า มัน ถูก ผลัก ทิ้ง ลง มา ใน แผ่นดิน โลก แล้ว มัน ก็ ข่มเหง หญิง ที่ คลอด บุตร ชาย นั้น[๑๔] แต่ ทรง ประทาน ปีกนก อินทรี ใหญ่ สอง ปีก แก่ หญิง นั้น เพื่อให้ นาง บิน หนี หน้า งู เข้าไป ใน ถิ่น ทุรกันดาร ใน สถาน ที่ ของ นาง จนถึง ที่ ซึ่ง นาง จะ ได้ รับ การ เลี้ยงดู ตลอด วาระ หนึ่ง และ สอง วาระ และ ครึ่ง วาระ[๑๕] งู นั้น ก็ พ่น น้ำ ออก จาก ปาก เหมือน น้ำ ท่วม ไหล ตาม หญิง นั้น เพื่อ จะ ให้ พัด หญิง นั้น ไป กับ น้ำ ท่วม[๑๖] แต่ แผ่นดิน ก็ได้ ช่วย หญิง นั้น ไว้ ได้ โดย แยก ออก เป็น ช่อง แล้ว สูบ น้ำ ท่วม นั้น ที่ พ่น ออก จาก ปาก พญา นาค นั้น ลง ไป[๑๗] พญา นาค โกรธ แค้น หญิง นั้น มัน จึง ออก ไป ทำ สงคราม กับ เชื้อสาย ของ นาง ที่ เหลือ อยู่ นั้น คือ ผู้ ที่ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า และ ยึดถือ คำ พยาน ของ พระ เยซู คริสต์

วิวรณ์ ๑๓:๑-๑๘
[๑] สัตว์ ร้าย ที่ ขึ้น มา จาก ทะเล และ ข้าพเจ้า ได้ ยืน อยู่ ที่ หาด ทราย ชายทะเล และ เห็น สัตว์ ร้าย ตัว หนึ่ง ขึ้น มา จาก ทะเล มัน มี เจ็ด หัว และ สิบ เขา ที่ เขา ทั้ง สิบ นั้น มี มงกุฎ สิบ อัน และ มีชื่อ ที่ เป็น คำ หมิ่นประมาท จารึก ไว้ ที่ หัว ทั้งหลาย ของ มัน[๒] สัตว์ ร้าย ที่ ข้าพเจ้า ได้ เห็น นั้น เหมือน เสือดาว และ เท้า เหมือน เท้า หมี และ ปาก เหมือน ปาก สิงโต และ พญา นาค ได้ ให้ ฤทธิ์ ของ มัน และ ที่นั่ง ของ มัน และ สิทธิ อำนาจ อัน ใหญ่ ยิ่ง แก่ สัตว์ ร้าย นั้น[๓] ข้าพเจ้า ได้ เห็น ว่า หัว ๆ หนึ่ง ของ สัตว์ ร้าย ดูเหมือน ถูก ฟัน ปาง ตาย แต่ แผล ที่ ถูก ฟัน นั้น รักษา หาย แล้ว คน ทั้ง โลก ติดตาม สัตว์ ร้าย นั้น ไป ด้วย ความ อัศจรรย์ ใจ[๔] เขา ทั้งหลาย ได้ บูชา พญา นาค ที่ ได้ ให้ อำนาจ แก่ สัตว์ ร้าย นั้น เขา ได้ บูชา สัตว์ ร้าย นั้น กล่าว ว่า " ใคร จะ เปรียบ ปาน สัตว์ นี้ ได้ และ ใคร สามารถ จะ ทำ สงคราม กับ สัตว์ นี้ ได้ "[๕] และ ยอม ให้ สัตว์ ร้าย นั้น มี ปาก ที่ พูด คำ กล่าว ร้าย และ หมิ่นประมาท และ ยอม ให้ มัน ใช้ อำนาจ กระทำ อย่าง นั้น ตลอด สี่ สิบ สอง เดือน[๖] มัน กล่าว คำ หมิ่นประมาท ต่อ พระเจ้า เพื่อ หมิ่นประมาท ต่อ พระ นาม ของ พระองค์ ต่อ พลับพลา ของ พระองค์ และ ต่อ ผู้ ที่ อยู่ ใน สวรรค์[๗] สัตว์ ร้าย กระทำ สงคราม กับ พวก วิ สุทธิ ชน และ ยอม ให้ มัน ทำ สงคราม กับ พวก วิ สุทธิ ชน และ ชนะ เขา และ ให้ มัน มี อำนาจ เหนือ ชน ทุก ตระกูล ทุก ภาษา และ ทุก ประชาชาติ[๘] และ บรรดา คน ที่ อยู่ ใน แผ่นดิน โลก จะ บูชา สัตว์ ร้าย นั้น คือ คน ทั้งปวง ที่ ไม่ มีชื่อ จด ไว้ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต ของ พระ เมษ โปดก ผู้ทรง ถูก ปลง พระ ชนม์ ตั้งแต่ แรก ทรง สร้าง โลก[๙] ใคร มี หู ก็ ให้ ฟัง เอาเถิด[๑๐] ผู้ ใด ที่ กำหนด ไว้ ให้ ไป เป็น เชลย ผู้ นั้น ก็ จะ ต้อง ไป เป็น เชลย ผู้ ใด ฆ่า เขา ด้วย ดาบ ผู้ นั้น ก็ ต้อง ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ นี่แหละ คือ ความ อดทน และ ความ เชื่อ ของ พวก วิ สุทธิ ชน[๑๑] สัตว์ ร้าย ที่ ขึ้น มา จาก แผ่นดิน และ ข้าพเจ้า เห็น สัตว์ ร้าย อีก ตัว หนึ่ง ขึ้น มา จาก แผ่นดิน มี สอง เขา เหมือน ลูก แกะ และ พูด เหมือน พญา นาค[๑๒] มัน ใช้ อำนาจ ของ สัตว์ ร้าย ตัว เดิม นั้น อย่าง ครบถ้วน ต่อหน้า สัตว์ ร้าย ตัว เดิม นั้น มัน ทำให้ โลก และ คน ที่ อยู่ ใน โลก บูชา สัตว์ ร้าย ตัว เดิม นั้น ที่ มี แผล ปาง ตาย แต่ รักษา หาย แล้ว[๑๓] สัตว์ ร้าย นี้ แสดง การ มหัศจรรย์ ใหญ่ จน กระทำ ให้ ไฟ ตกลง มา จาก ฟ้า สู่ แผ่นดิน โลก ประจักษ์ แก่ ตา มนุษย์ ทั้งหลาย[๑๔] มัน ล่อลวง คน ทั้งหลาย ที่ อยู่ ใน โลก ด้วย การ อัศจรรย์ นั้น ซึ่ง มัน มี อำนาจ กระทำ ท่ามกลาง สายตา ของ สัตว์ ร้าย ตัว เดิม นั้น และ มัน สั่ง ให้ คน ทั้งหลาย ที่ อยู่ ใน โลก สร้าง รูป จำลอง ให้ แก่ สัตว์ ร้าย ที่ ถูก ฟัน ด้วย ดาบ แต่ ยัง มี ชีวิต อยู่ นั้น[๑๕] และ มัน มี อำนาจ ที่ จะ ให้ ลม หายใจ แก่ รูป สัตว์ นั้น เพื่อให้ รูป สัตว์ ร้าย นั้นทั้ง พูด ได้ และ กระทำ ให้ บรรดา คน ที่ ไม่ ยอม บูชา รูป สัตว์ ร้าย นั้น ถึง แก่ ความ ตาย ได้[๑๖] และ มัน ยัง ได้ บังคับ คน ทั้งปวง ทั้ง ผู้ใหญ่ ผู้น้อย คน มั่งมี และ คน จน ไทยและ ทาส ให้ รับ เครื่องหมาย ไว้ ที่ มือขวา หรือ ที่ หน้าผาก ของ เขา[๑๗] เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใด ทำ การ ซื้อขาย ได้ นอกจาก ผู้ ที่ มี เครื่องหมาย นั้น หรือ ชื่อ ของ สัตว์ ร้าย นั้น หรือ เลข ชื่อ ของ มัน[๑๘] ใน เรื่อง นี้ จง ใช้ สติปัญญา ถ้า ผู้ ใด มีค วาม เข้าใจ ก็ ให้ คิด ตรึกตรอง เลข ของ สัตว์ ร้าย นั้น เพราะว่า เป็น เลข ของ บุคคล ผู้ หนึ่ง เลข ของ มัน คือ หก ร้อย หก สิบ หก

วิวรณ์ ๒๐:๑-๑๕
[๑] ซา ตาน ถูก ขัง ไว้ พันปี แล้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หนึ่ง ลง มา จาก สวรรค์ ท่าน ถือ ลูก กุญแจ ของ เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว นั้น และ ถือ โซ่ ใหญ่[๒] และ ท่าน ได้ จับ พญา นาค ซึ่ง เป็น งู ดึกดำบรรพ์ ผู้ ซึ่ง เป็น พญา มาร และ ซา ตาน และ ล่าม มัน ไว้ พันปี[๓] แล้ว ทิ้ง มัน ลง ไป ใน เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว นั้น แล้ว ได้ ลั่นกุญแจ ประทับตรา เพื่อ ไม่ ให้ มัน ล่อลวง บรรดา ประชาชาติ ได้ อีก ต่อ ไป จน ครบ กำหนด พันปี แล้ว หลังจาก นั้น จะ ต้อง ปล่อย มัน ออก ไป ชั่ว ขณะ หนึ่ง[๔] การ ฟื้น ขึ้น ของ คริสเตียน เพื่อ ครอบครอง ร่วม กับ พระ คริสต์ ข้าพเจ้า ได้ เห็น บัลลังก์ หลาย บัลลังก์ และ ผู้ ที่นั่ง บน บัลลังก์ นั้น ทรง มอบ ให้ เป็น ผู้ ที่ จะ พิพากษา และ ข้าพเจ้า ยัง ได้ เห็น ดวง วิญญาณ ของ คน ทั้งปวง ที่ ถูก ตัด ศีรษะ เพราะ เป็น พยาน ของ พระ เยซู และ เพราะ พระ วจนะ ของ พระเจ้า และ เป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ บูชา สัตว์ ร้าย นั้น หรือ รูป ของ มัน และ ไม่ ได้ รับ เครื่องหมาย ของ มัน ไว้ ที่ หน้าผาก หรือ ที่ มือ ของ เขา คน เหล่า นั้น กลับ มี ชีวิต ขึ้น มา ใหม่ และ ได้ ครอบครอง ร่วม กับ พระ คริสต์ เป็น เวลา พันปี[๕] แต่ คน อื่นๆ ที่ ตาย แล้ว ไม่ ได้ กลับ มี ชีวิต อีก จนกว่า จะ ครบ กำหนด พันปี นี่แหละ คือ การ ฟื้น จาก ความ ตาย ครั้ง แรก[๖] ผู้ ใด ที่ ได้ มี ส่วน ใน การ ฟื้น จาก ความ ตาย ครั้ง แรก ก็ เป็น สุข และ บริสุทธิ์ ความ ตาย ครั้ง ที่ สอง จะ ไม่ มี อำนาจ เหนือ คน เหล่า นั้น แต่ เขา จะ เป็น ปุโรหิต ของ พระเจ้า และ ของ พระ คริสต์ และ จะ ครอบครอง ร่วม กับ พระองค์ ตลอด เวลา พันปี[๗] การก บฏ ใน ยุค พันปี ซา ตาน ถูก ทิ้ง ลง ใน นรก ครั้น พันปี ล่วง ไป แล้ว ก็ จะ ปล่อย ซา ตาน ออก จาก คุก ที่ ขัง มัน ไว้[๘] และ มัน จะ ออก ไปล่ อ ลวง บรรดา ประชาชาติ ทั้ง สี่ ทิศ ของ แผ่นดิน โลก คือ โกก และ มา โกก ให้ คน มา ชุมนุม กัน ทำ ศึก สงคราม จำนวน คน เหล่า นั้น มากมาย ดุจ เม็ด ทราย ที่ ทะเล[๙] และ คน เหล่า นั้น ยก ขบวน ออก ไป ทั่ว แผ่นดิน โลก และ ล้อม กองทัพ ของ พวก วิ สุทธิ ชน และ เมือง อันเป็น ที่รัก นั้น ไว้ แต่ ไฟ ได้ ตกลง มา จาก พระเจ้า ออก จาก สวรรค์ เผา ผลาญ คน เหล่า นั้น[๑๐] ส่วน พญา มาร ที่ ล่อลวง เขา เหล่า นั้น ก็ ถูก โยน ลง ไป ใน บึง ไฟ และ กำมะถัน ที่ สัตว์ ร้าย และ ผู้ พยากรณ์ เท็จ อยู่ นั้น และ มัน ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน ทั้ง กลางวัน และ กลางคืน ตลอด ไป เป็นนิตย์[๑๑] การ พิพากษา บน พระ ที่นั่ง ใหญ่ สี ขาว ข้าพเจ้า ได้ เห็น พระ ที่นั่ง ใหญ่ สี ขาว และ เห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บน พระ ที่นั่ง นั้น และ แผ่นดิน โลก และ ฟ้า อากาศ ก็ อันตรธาน ไป จาก พระ พักตร์ พระองค์ และ ไม่ มี ที่ อยู่ สำหรับ แผ่นดิน โลก และ ฟ้า อากาศ นั้น ต่อ ไป เลย[๑๒] ข้าพเจ้า ได้ เห็น บรรดา ผู้ ที่ ตาย แล้ว ทั้ง ผู้ใหญ่ และ ผู้น้อย ยืน อยู่ จำเพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า และ หนังสือ ต่างๆ ก็ เปิด ออก หนังสือ อีก ม้วน หนึ่ง ก็ เปิด ออก ด้วย คือ หนังสือ แห่ง ชีวิต และ ผู้ ที่ ตาย ไป แล้ว ก็ ถูก พิพากษา ตาม ข้อความ ที่ จารึก ไว้ ใน หนังสือ เหล่า นั้น ตาม ที่ เขา ได้ กระทำ[๑๓] ทะเล ก็ ส่ง คืน คน ทั้งหลาย ที่ ตาย ใน ทะเล ความ ตาย และ นรก ก็ ส่ง คืน คน ทั้งหลาย ที่ อยู่ ใน ที่ เหล่า นั้น และ คน ทั้งหลาย ก็ ถูก พิพากษา ตาม การก ระ ทำ ของ ตน หมด ทุก คน[๑๔] แล้ว ความ ตาย และ นรก ก็ ถูก ผลัก ทิ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ นี่แหละ เป็นความ ตาย ครั้ง ที่ สอง[๑๕] และ ผู้ ใด ที่ ไม่ มีชื่อ จด ไว้ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต ผู้ นั้น ก็ ถูก ทิ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?