A A A A A

สัญญาณคณิตศาสตร์: [หมายเลข ๘]


วิวรณ์ ๑๓:๑๘
ใน เรื่อง นี้ จง ใช้ สติปัญญา ถ้า ผู้ ใด มีค วาม เข้าใจ ก็ ให้ คิด ตรึกตรอง เลข ของ สัตว์ ร้าย นั้น เพราะว่า เป็น เลข ของ บุคคล ผู้ หนึ่ง เลข ของ มัน คือ หก ร้อย หก สิบ หก

เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๔
โอ คน อิส ราเอล จง ฟัง เถิด พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เรา ทั้งหลาย เป็น พระ เยโฮ วาห์เดียว

เลวีนิติ ๒๐:๑๓
ถ้า ชาย คน ใด คน หนึ่ง หลับ นอน กับ ผู้ชาย ด้วย กัน เหมือน อย่าง ที่ เขา หลับ นอน กับ ผู้หญิง ทั้ง สอง คน ก็ได้ กระทำ สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทั้ง สอง คน นั้น จะ ต้อง ถูก ประหาร ให้ ตาย อย่าง แน่นอน ให้ โลหิต ของ ผู้ นั้น ตก อยู่ บน ผู้ นั้น เอง

๑ โครินธ์ ๖:๙-๑๑
[๙] ชีวิต เดิม ก่อน ถูก แยก ตั้ง ไว้ และ ได้ รับ ความชอบ ธรรม โดย ความ เชื่อ ท่าน ไม่ รู้ หรือ ว่า คน อธรรม จะ ไม่ ได้ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น มรดก อย่า หลง เลย คน ล่วงประเวณี คน ถือ รูป เคารพ คน ผิด ผัว เมีย เขา คน นิสัย เหมือน ผู้หญิง หรือ คน ที่ เป็น กะเทย[๑๐] คน ขโมย คน โลภ คน ขี้ เมา คน ปากร้าย คน ฉ้อโกง จะ ไม่ ได้ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น มรดก[๑๑] แต่ ก่อน มี บาง คนใน พวก ท่าน เป็น คน อย่าง นั้น แต่ ท่าน ได้ รับ ทรง ชำระ แล้ว และ ได้ ทรง แยก ตั้งท่า น ไว้ แล้ว แต่ พระ วิญญาณ แห่ง พระเจ้า ของ เรา ได้ ทรง ตั้งท่า น ให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม ใน พระ นาม ของ พระ เยซู เจ้า

วิวรณ์ ๑๑:๒-๓
[๒] แต่ ไม่ ต้อง วัด ลาน ชั้น นอก พระ วิหาร นั้น เพราะว่า ที่ นั่น ได้ มอบ ไว้ แก่ คน ต่าง ชาติ แล้ว และ เขา จะ เหยียบย่ำ เมือง บริสุทธิ์ ลง ใต้เท้า ตลอด สี่ สิบ สอง เดือน[๓] คำ พยากรณ์ ของ พยาน ทั้ง สอง และ เรา จะ ให้ ฤทธิ์ อำนาจ แก่ พยาน ทั้ง สอง ของ เรา และ เขา จะ พยากรณ์ ตลอด พัน สอง ร้อย หก สิบ วัน นุ่งห่ม ด้วย ผ้า กระสอบ

เลวีนิติ ๒๐:๒๗
ชาย หรือ หญิง คน ใด ที่ เป็น คนทรง หรือ พ่อ มด แม่มด จะ ต้อง มี โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ จง เอา หิน ขว้าง ให้ ตาย ให้ โลหิต ของ ผู้ นั้น ตก อยู่ บน ผู้ นั้น เอง "

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๐-๑๒
[๑๐] อย่า ให้ มีค น หนึ่ง คน ใด ใน หมู่ พวก ท่าน ซึ่ง ให้ บุตร ชาย หรือ บุตร สาว ของ เขา ลุย ไฟ อย่า ให้ ผู้ ใด เป็น คน ทำนาย เป็น หมอดู เป็น หมอ จับยาม ดู เหตุการณ์ หรือ เป็น นัก วิทยาคม[๑๑] เป็น หมอผี เป็น คนทรง เป็น พ่อ มด แม่มด หรือ เป็น หมอ พราย[๑๒] เพราะ ทุก คน ที่ กระทำ สิ่ง เหล่า นี้ ย่อม เป็น ที่ สะอิดสะเอียน แด่ พระ เยโฮวาห์ และ ด้วย เหตุ จาก การก ระ ทำ ที่ น่า สะอิดสะเอียน เหล่า นี้ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ทั้งหลาย จึง ทรง ขับ ไล่ เขา ออก ไป จาก เบื้องหน้า ท่าน

๒ พงศ์กษัตริย์ ๒๑:๖
และ พระองค์ ได้ ทรง ถวาย โอรส ของ พระองค์ ให้ ลุย ไฟ ถือ ฤกษ์ ยาม การ ใช้ เวทมนตร์ ทรงเจ้าเข้าผี และ พ่อ มด หมอผี พระองค์ ทรง กระทำ ความ ชั่ว ร้าย เป็นอันมาก ใน สาย พระ เนตร ของ พระ เยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการ ยั่ว ยุ ให้ พระองค์ ทรง กริ้ว โกรธ

มีคาห์ ๕:๑๒
เรา จะ ขจัด วิทยาคม ให้ หมด ไป จาก มือ ของ เจ้า เจ้า จะ ไม่ มี หมอผี อีก ต่อ ไป

อิสยาห์ ๔๗:๑๒
จง ตั้ง มั่น อยู่ ใน เวทมนตร์ ของ เจ้า และ วิทยาคม เป็นอันมาก ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า ทำ มา หนัก นักหนา ตั้งแต่ สาว ๆ ชะรอย มัน จะ เป็น ประโยชน์ แก่ เจ้า ได้ ชะรอย เจ้า จะ มี ชัย

กิจการของอัครทูต ๘:๑๑-๒๔
[๑๑] คน ทั้งหลาย นับถือ เขา เพราะ เขา ได้ ทำ เวทมนตร์ ให้ คน ทั้งหลาย พิศวง หลงใหล มา นาน แล้ว[๑๒] แต่ เมื่อ ฟีลิป ได้ ประกาศ เรื่อง อาณาจักร ของ พระเจ้า และ พระ นาม แห่ง พระ เยซู คริสต์ แล้ว คน ทั้งหลาย ก็ เชื่อ และ รับ บัพ ติ ศ มา ทั้ง ชาย และ หญิง[๑๓] ฝ่าย ซี โมน เอง จึง เชื่อ ด้วย เมื่อ รับ บัพ ติ ศ มา แล้ว ก็ อยู่ กับ ฟีลิป ต่อ ไป และ ประหลาด ใจ ที่ เห็น การ อัศจรรย์ กับ หมาย สำคัญ ต่างๆ ซึ่ง ฟีลิป ได้ กระทำ[๑๔] เมื่อ พวก อัครสาวก ซึ่ง อยู่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม ได้ยิน ว่า ชาว สะ มา เรียได้รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า แล้ว จึง ให้ เปโตร กับ ยอ ห์น ไป หา เขา[๑๕] ครั้น เปโตร กับ ยอ ห์น ลง ไป ถึง ก็ อธิษฐาน เผื่อ เขา เพื่อให้ เขา ได้ รับ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์[๑๖] ( ด้วยว่า พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ยัง ไม่ ได้ เสด็จ ลง มา สถิต กับ ผู้ ใด เป็น แต่ เขา ได้ รับ บัพ ติ ศ มา ใน พระ นาม แห่ง พระ เยซู เจ้า เท่านั้น )[๑๗] เปโตร กับ ยอ ห์น จึง วางมือ บน เขา แล้ว เขา ทั้งหลาย ก็ได้ รับ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์[๑๘] เมื่อ ซี โมน เห็น ว่า คน เหล่า นั้น ได้ รับ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ด้วย การ วางมือ ของ อัครสาวก จึง นำ เงิน มา ให้ อัครสาวก[๑๙] และ ว่า " ขอ ให้ ข้าพเจ้า มี ฤทธิ์ อย่าง นี้ ด้วย เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า จะ วางมือ บน ผู้ ใด ผู้ นั้น จะ ได้ รับ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ "[๒๐] ฝ่ายเปโตร จึง กล่าว แก่ ซี โมน ว่า " ให้ เงิน ของ เจ้า พินาศ ไป ด้วย กัน กับ เจ้า เถิด เพราะ เจ้า คิด ว่า จะ ซื้อ ของ ประทาน แห่ง พระเจ้า ด้วย เงิน ได้[๒๑] เจ้า ไม่ มี ส่วน หรือ ส่วน แบ่ง ใน การ นี้ เลย เพราะ ใจ ของ เจ้า ไม่ ซื่อตรง ใน สาย พระ เนตร ของ พระเจ้า[๒๒] เหตุ ฉะนั้น จง กลับ ใจ ใหม่ จาก การ ชั่ว ร้าย ของ เจ้า นี้ และ อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ชะรอย พระองค์ จะ ทรง โปรด ยก ความ ผิด ซึ่ง เจ้า คิด ใน ใจ ของ เจ้า[๒๓] ด้วย เรา เห็น ว่า เจ้า จะ ต้อง รับ ความ ขมขื่น และ ติดพัน ธ นะ แห่ง ความ ชั่วช้า "[๒๔] ฝ่าย ซี โมน จึง ตอบ ว่า " ขอ ท่าน อธิษฐาน ต่อ องค์ พระผู้เป็นเจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุการณ์ ที่ ท่าน ได้ กล่าว แล้ว นั้น จะ ไม่ ได้ อุบัติ แก่ตัว ข้าพเจ้า สัก อย่าง เดียว "

ปฐมกาล ๑:๒๔-๓๑
[๒๔] วัน ที่ หก ปรากฏ มี สัตว์ บก และ แมลง นานา ชนิด พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ แผ่นดิน โลก เกิด สัตว์ ที่ มี ชีวิต ตาม ชนิด ของ มัน สัตว์ ใช้ งาน สัตว์ เลื้อยคลาน และ สัตว์ ป่า บน แผ่นดิน โลก ตาม ชนิด ของ มัน " ก็ เป็น ดังนั้น[๒๕] พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง สัตว์ ป่า บน แผ่นดิน โลก ตาม ชนิด ของ มัน สัตว์ ใช้ งาน ตาม ชนิด ของ มัน และ บรรดา สัตว์ ที่ เลื้อยคลาน บน แผ่นดิน โลก ตาม ชนิด ของ มัน แล้ว พระเจ้า ทรง เห็น ว่า ดี[๒๖] วัน ที่ หก ปรากฏ มี ชาย หญิง คู่ แรก และ พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ พวก เรา สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ ฉายา ของ พวก เรา ตาม อย่าง พวก เรา และ ให้ พวก เขา ครอบครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล ฝูง นก ใน อากาศ และ สัตว์ ใช้ งาน ให้ ครอบครอง ทั่ว ทั้ง แผ่นดิน โลก และ บรรดา สัตว์ เลื้อยคลาน ที่ คลาน ไป มาบ น แผ่นดิน โลก "[๒๗] ดังนั้น พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ขึ้น ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง สร้าง พวก เขา ให้ เป็น ชาย และ หญิง[๒๘] พระเจ้า ได้ ทรง อวย พร พวก เขา และ พระเจ้า ตรัส แก่ พวก เขา ว่า " จง มี ลูก ดก และ ทวี มาก ขึ้น จน เต็ม แผ่นดิน จง มี อำนาจ เหนือ แผ่นดิน นั้น และ ครอบครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล ฝูง นก ใน อากาศ และ บรรดา สัตว์ ที่ มี ชีวิต ที่ เคลื่อนไหว บน แผ่นดิน โลก "[๒๙] พระเจ้า ตรัส ว่า " ดูเถิด เรา ให้ บรรดา ต้น ผัก ที่ มี เมล็ด ซึ่ง อยู่ ทั่ว พื้น แผ่นดิน โลก และ บรรดา ต้นไม้ ซึ่ง มี เมล็ด ใน ผล แก่ เจ้า ให้ เป็น อาหาร แก่ เจ้า[๓๐] สำหรับ บรรดา สัตว์ ป่า บน แผ่นดิน โลก บรรดา นก ใน อากาศ และ บรรดา สัตว์ ที่ เลื้อยคลาน ที่ มี ชีวิต บน แผ่นดิน โลก เรา ให้ บรรดา พืช ผัก เขียว สด เป็น อาหาร " ก็ เป็น ดังนั้น[๓๑] พระเจ้า ทอดพระเนตร บรรดา สิ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรง สร้าง และ ดูเถิด เป็น สิ่ง ที่ ดี ยิ่ง นัก มี เวลา เย็น และ เวลา เช้า เป็น วัน ที่ หก

๑ โครินธ์ ๖:๙
ชีวิต เดิม ก่อน ถูก แยก ตั้ง ไว้ และ ได้ รับ ความชอบ ธรรม โดย ความ เชื่อ ท่าน ไม่ รู้ หรือ ว่า คน อธรรม จะ ไม่ ได้ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น มรดก อย่า หลง เลย คน ล่วงประเวณี คน ถือ รูป เคารพ คน ผิด ผัว เมีย เขา คน นิสัย เหมือน ผู้หญิง หรือ คน ที่ เป็น กะเทย

ยอห์น ๑:๘
ท่าน ไม่ ใช่ ความ สว่าง นั้น แต่ ทรง ใช้ มา เพื่อ เป็น พยาน ถึง ความ สว่าง นั้น

วิวรณ์ ๔:๖-๘
[๖] และ ตรง หน้า พระ ที่นั่ง นั้น มี ทะเล แก้ว ดูเหมือน แก้วผลึก และ ท่ามกลาง พระ ที่นั่ง และ ล้อม รอบ พระ ที่นั่ง นั้น มี สัตว์ สี่ ตัว ซึ่ง มี ตา เต็ม ทั้ง ข้าง หน้า และ ข้าง หลัง[๗] สัตว์ ตัว ที่ หนึ่ง นั้น เหมือน สิงโต สัตว์ ตัว ที่ สอง นั้น เหมือน ลูก โค สัตว์ ตัว ที่ สาม นั้น มีหน้า เหมือน มนุษย์ และ สัตว์ ตัว ที่ สี่ เหมือน นก อินทรี กำลัง บิน[๘] สัตว์ ทั้ง สี่ นั้นแต่ ละ ตัว มี ปีก หก ปีก อยู่ รอบ ตัว และ มี ตา เต็ม ข้าง ใน และ สัตว์ เหล่า นั้น ร้อง ตลอด วัน ตลอด คืน ไม่ ได้ หยุด เลย ว่า " บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ สูง สุด ผู้ ได้ ทรง สภาพ อยู่ ใน กาล ก่อน ผู้ทรง สภาพ อยู่ ใน ปัจจุบัน และ ผู้ ซึ่ง จะ เสด็จ มา "

ปฐมกาล ๓:๑๕
เรา จะ ให้ เจ้า กับ หญิง นี้ เป็น ปฏิปักษ์ กัน ทั้ง เชื้อสาย ของ เจ้า กับ เชื้อสาย ของ นาง เชื้อสาย ของ นาง จะ กระทำ ให้ หัว ของ เจ้า ฟก ช้ำ และ เจ้า จะ กระทำ ให้ ส้น เท้า ของ ท่าน ฟก ช้ำ "

วิวรณ์ ๑๓:๕
และ ยอม ให้ สัตว์ ร้าย นั้น มี ปาก ที่ พูด คำ กล่าว ร้าย และ หมิ่นประมาท และ ยอม ให้ มัน ใช้ อำนาจ กระทำ อย่าง นั้น ตลอด สี่ สิบ สอง เดือน

อพยพ ๗:๑๑
ฝ่าย ฟาโรห์ก็ เรียก พวก นักปราชญ์ และ พวก นัก วิทยากล มา ด้วย พวก นัก แสดง กล แห่ง อี ยิปต์จึง ทำได้ เหมือน กัน ด้วย เล่ห์ กล ของ เขา

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?