A A A A A

สัญญาณคณิตศาสตร์: [หมายเลข ๓]


๑ ทิโมธี ๒:๕
ด้วย เหตุ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียว และ มีค นก ลาง แต่ ผู้ เดียว ระหว่าง พระเจ้า กับ มนุษย์ คือ พระ เยซู คริสต์ ผู้ทรง สภาพ เป็น มนุษย์

๒ ทิโมธี ๓:๑๖
พระ คัมภีร์ ทุก ตอน ได้ รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า และ เป็น ประโยชน์ ใน การ สอน การ ตักเตือน ว่ากล่าว การ ปรับปรุง แก้ไข คน ให้ ดี และ การ อบรม ใน เรื่อง ความชอบ ธรรม

กิจการของอัครทูต ๑๗:๒๘
ด้วยว่า ` เรา มี ชีวิต และ ไหวตัว และ เป็น อยู่ ใน พระองค์ ' ตาม ที่ กวี บาง คนใน พวก ท่าน ได้ กล่าว ว่า ` เรา ทั้งหลาย เป็น เชื้อสาย ของ พระองค์ '

โคโลสี ๒:๙
เพราะว่า ใน พระองค์ นั้น สภาพ ของ พระเจ้า ดำรง อยู่ อย่าง บริบูรณ์

อพยพ ๓:๑๔
พระเจ้า จึง ตรัส กับ โมเสส ว่า " เรา เป็น ผู้ ซึ่ง เรา เป็น " แล้ว พระองค์ ตรัส ว่า " เจ้า จง ไป บอก ชน ชาติ อิส รา เอลว่า ` เรา เป็นได้ ทรง ใช้ ข้าพเจ้า มา หา ท่าน ทั้งหลาย ' "

ปฐมกาล ๑:๒๖
วัน ที่ หก ปรากฏ มี ชาย หญิง คู่ แรก และ พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ พวก เรา สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ ฉายา ของ พวก เรา ตาม อย่าง พวก เรา และ ให้ พวก เขา ครอบครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล ฝูง นก ใน อากาศ และ สัตว์ ใช้ งาน ให้ ครอบครอง ทั่ว ทั้ง แผ่นดิน โลก และ บรรดา สัตว์ เลื้อยคลาน ที่ คลาน ไป มาบ น แผ่นดิน โลก "

ฮีบรู ๔:๑๒
เพราะว่า พระ วจนะ ของ พระเจ้า นั้น มี ชีวิต และ ทรง พ ลา นุ ภาพ อยู่ เสมอ คม ยิ่ง กว่า ดาบส อง คม ใดๆ แทง ทะลุ กระทั่ง จิต และ วิญญาณ ตลอด ข้อ กระดูก และ ไข ใน กระดูก และ สามารถ วินิจฉัย ความ คิด และ ความ มุ่งหมาย ใน ใจ ด้วย

ยอห์น ๔:๒๔
พระเจ้า ทรง เป็น พระ วิญญาณ และ ผู้ ที่ นมัสการ พระองค์ ต้อง นมัสการ ด้วย จิต วิญญาณ และ ความ จริง "

เลวีนิติ ๑๙:๒๘
เจ้า อย่า เชือด เนื้อ ของ เจ้า เพราะ เหตุ มีค น ตาย หรือ สัก เป็น เครื่องหมาย ใดๆ ลง ที่ ตัว เจ้า เรา คือ พระ เยโฮวาห์

มัทธิว ๑๒:๔๐
ด้วยว่า ` โย นาห์ได้ อยู่ ใน ท้อง ปลาวาฬ สาม วัน สาม คืน ' ฉันใด บุตร มนุษย์ จะ อยู่ ใน ท้อง แผ่นดิน สาม วัน สาม คืน ฉันนั้น

วิวรณ์ ๑:๔
เขียน ถึง ค ริ สต จักร ทั้ง เจ็ด ใน แคว้น เอเชีย ยอ ห์น เรียน มายัง ค ริ สต จักร ทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย ขอ ให้ท่า น ทั้งหลาย จง ได้ รับ พระ คุณ และ สันติ สุข จาก พระองค์ ผู้ทรง เป็น อยู่ เดี๋ยวนี้ และ ผู้ทรง เป็น อยู่ ใน กาล ก่อน และ ผู้ จะ เสด็จ มา นั้น และ จาก พระ วิญญาณ ทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ หน้า พระ ที่นั่ง ของ พระองค์

ทิตัส ๑:๑๒
ใน พวก เขา เอง มีค น หนึ่ง เป็น ผู้ พยากรณ์ ได้ กล่าว ว่า " ชาว ค รีต เป็น คน พูด ปด เสมอ เป็น เหมือน อย่าง สัตว์ ร้าย เป็น คน เกียจคร้าน กิน เติบ "

๑ โครินธ์ ๑๕:๓๓
อย่า หลง เลย การ คบ กับ คน ชั่ว ย่อม ทำให้ นิสัย ที่ ดี เสีย ไป

๑ ยอห์น ๕:๗-๙
[๗] เพราะ มี พยาน อยู่ สาม พยาน ใน สวรรค์ คือ พระ บิดา พระ วา ทะ และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ และ พยาน ทั้ง สาม นี้ เป็น องค์ เดียวกัน[๘] มี พยาน อยู่ สาม พยาน ใน แผ่นดิน โลก คือ พระ วิญญาณ น้ำ และ พระ โลหิต และ พยาน ทั้ง สาม นี้ สอดคล้อง กัน[๙] ถ้า เรา ยัง รับ พยาน หลักฐาน ของ มนุษย์ พยาน หลักฐาน ของ พระเจ้า ก็ ยิ่ง ใหญ่ กว่า เพราะ นี่ คือ พยาน หลักฐาน ของ พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง เป็น พยาน ถึง พระ บุตร ของ พระองค์

ยอห์น ๓:๑๖-๑๘
[๑๖] เพราะว่า พระเจ้า ทรง รัก โลก จน ได้ ทรง ประทาน พระ บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ ที่ บังเกิด มา เพื่อ ผู้ ใด ที่ เชื่อ ใน พระ บุตร นั้น จะ ไม่ พินาศ แต่ มี ชีวิตนิรันดร์[๑๗] เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง ใช้ พระ บุตร ของ พระองค์ เข้า มา ใน โลก เพื่อ จะ พิพากษา โลก แต่ เพื่อ ช่วย โลก ให้ รอด โดย พระ บุตร นั้น[๑๘] ผู้ ที่ เชื่อ ใน พระ บุตร ก็ ไม่ ต้อง ถูก พิพากษา ลงโทษ แต่ ผู้ ที่ มิได้ เชื่อ ก็ ต้อง ถูก พิพากษา ลงโทษ อยู่ แล้ว เพราะ เขา มิได้ เชื่อ ใน พระ นาม พระ บุตร องค์ เดียว ที่ บังเกิด จาก พระเจ้า

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?