A A A A A

ชีวิต: [ความงาม]


๑ เปโตร ๓:๓-๔
[๓] การ ประดับ กาย ของ ท่าน นั้น อย่า ให้ เป็นการ ประดับ ภายนอก คือ การ ถัก ผม ประดับ ด้วย เครื่องทอง คำ และ นุ่งห่ม เสื้อ ผ้า สวย งาม[๔] แต่ จง ให้ เป็น อย่าง คน ที่ ซ่อน ไว้ ใน จิตใจ ด้วย สิ่ง ที่ ไม่ รู้ เสื่อม สลาย คือ เครื่องประดับ แห่ง จิตใจ ที่ อ่อน สุภาพ และ สงบเสงี่ยม ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ มี ค่า มาก ใน สาย พระ เนตร พระเจ้า

๒ โครินธ์ ๔:๑๖
เหตุ ฉะนั้น เรา จึง ไม่ ย่อท้อ ถึง แม้ ว่า กาย ภายนอก ของ เรา กำลัง ทรุดโทรม ไป แต่ จิตใจ ภายใน นั้น ก็ ยัง คง จำเริญ ขึ้น ใหม่ ทุก วัน

เอเฟซัส ๒:๑๐
เพราะว่า เรา เป็น ฝี พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ที่ ทรง สร้าง ขึ้น ใน พระ เยซู คริสต์ เพื่อให้ ประกอบ การ ดี ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ดำริ ไว้ ล่วงหน้า เพื่อให้ เรา ดำเนิน ตาม นั้น

ปฐมกาล ๑:๒๗
ดังนั้น พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ขึ้น ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง สร้าง พวก เขา ให้ เป็น ชาย และ หญิง

อิสยาห์ ๔๐:๘
ต้น หญ้า เหี่ยวแห้ง ไป ดอกไม้ นั้น ก็ ร่วงโรย ไป แต่ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ของ เรา จะ ยั่งยืน อยู่ เป็นนิตย์

ฟีลิปปี ๔:๘
จะ มี สันติ สุข จาก พระเจ้า ได้ อย่างไร พี่น้อง ทั้งหลาย ใน ที่สุด นี้ สิ่ง ใด ที่จริง สิ่ง ใด ที่ น่า นับถือ สิ่ง ใด ที่ ยุติธรรม สิ่ง ใด ที่ บริสุทธิ์ สิ่ง ใด ที่ น่า รัก สิ่ง ใด ที่ น่า ฟัง คือ ถ้า มี สิ่ง ใด ที่ ล้ำเลิศ สิ่ง ใด ที่ ควร แก่ การ สรรเสริญ ก็ ขอ จง ใคร่ครวญ ดู สิ่ง เหล่า นี้

สดุดี ๑๓๙:๑๔
ข้าพระ องค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ ข้าพระ องค์ ถูก สร้าง มา อย่าง แปลก ประหลาด และ น่า กลัว พระราช กิจ ของ พระองค์ มหัศจรรย์ จิตใจ ข้าพระ องค์ ทราบ เรื่อง นี้ อย่าง ดี

โรม ๘:๖
ด้วยว่า ซึ่ง ปักใจ อยู่ กับ เนื้อ หนัง ก็ คือ ความ ตาย และ ซึ่ง ปักใจ อยู่ กับ พระ วิญญาณ ก็ คือ ชีวิต และ สันติ สุข

เพลงโซโลมอน ๔:๗
ที่รัก ของ ฉัน เอ๋ย เธอ ช่าง งาม สะพรั่ง ไป ทั้งนั้น ใน ตัว เธอ จะ หา ตำหนิ สัก นิด ก็ ไม่ มี

มัทธิว ๖:๒๘-๒๙
[๒๘] ท่าน กระวนกระวาย ถึง เครื่อง นุ่งห่ม ทำไม จง พิจารณา ดอก ลิ ลลีที่ ทุ่ง นา ว่า มัน งอกงาม เจริญ ขึ้น ได้ อย่างไร มัน ไม่ ทำ งาน มัน ไม่ ปั่น ด้าย[๒๙] และ เรา บอก ท่าน ทั้งหลาย ว่า ซา โลม อ น เมื่อ บริบูรณ์ ด้วย สง่า ราศี ของ ท่าน ก็ มิได้ ทรงเครื่อง งาม เท่า ดอกไม้ นี้ ดอก หนึ่ง

๑ ทิโมธี ๒:๙-๑๐
[๙] คำ แนะนำ สำหรับ สตรี ใน ค ริ สต จักร ฝ่าย พวก ผู้หญิง ก็ เหมือน กันให้ แต่งตัว สุภาพ เรียบร้อย พร้อม ด้วย ความ รู้จัก ละอาย และ ความ มี สติสัมปชัญญะ ไม่ ใช่ ถัก ผม หรือ ประดับ กาย ด้วย เครื่องทอง และ ไข่มุก หรือ เสื้อ ผ้า ราคา แพง[๑๐] แต่ ให้ ประดับ ด้วย การก ระ ทำ ดี ( ซึ่ง สม กับ หญิง ที่ ประกาศ ตัว ว่า ถือ พระเจ้า )

๑ ซามูเอล ๑๖:๗
แต่ พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ ซามูเอลว่า " อย่า มอง ดู ที่ รูปร่าง หน้าตา หรือ ที่ ความ สูง แห่ง ร่างกาย ของ เขา ด้วย เรา ไม่ ยอม รับ เขา เพราะ พระ เยโฮ วาห์ทอดพระเนตร ไม่ เหมือนกับ ที่ มนุษย์ ดู ด้วยว่า มนุษย์ ดู ที่ รูปร่าง ภายนอก แต่ พระ เยโฮ วาห์ทอดพระเนตร จิตใจ "

ปัญญาจารย์ ๓:๑๑
พระองค์ ทรง กระทำ ให้ สรรพ สิ่ง งดงาม ตาม ฤดูกาล ของ มัน พระองค์ ทรง บรรจุ โลก ไว้ ใน จิตใจ ของ มนุษย์ เพื่อ มนุษย์ จะ มอง ไม่ เห็น ว่า พระเจ้า ทรง กระทำ อะไร ไว้ ตั้งแต่ เดิม จน กาล สุด ปลาย

กาลาเทีย ๓:๒๖-๒๗
[๒๖] เพราะว่า ท่าน ทั้งหลาย เป็น บุตร ของ พระเจ้า โดย ความ เชื่อ ใน พระ เยซู คริสต์[๒๗] เพราะ เหตุ ว่า ทุก คนใน พวก ท่าน ที่ รับ บัพ ติ ศ มา เข้า ร่วม ใน พระ คริสต์ แล้ว ก็ได้ สวม ชีวิต พระ คริสต์

สุภาษิต ๓:๑๕-๑๘
[๑๕] เธอ ประเสริฐ กว่า ทับทิม และ บรรดา สิ่ง ที่ เจ้า ปรารถนา จะ เปรียบ กับ เธอ ไม่ ได้[๑๖] ชีวิต ยืน ยาว อยู่ ที่ มือขวา ของ เธอ และ ที่ มือ ซ้าย ของ เธอ มีค วาม มั่งคั่ง และ เกียรติยศ[๑๗] ทาง ของ เธอ เป็น ทาง ของ ความ ร่ม รื่น และ วิถี ทั้งสิ้น ของ เธอ คือ สันติภาพ[๑๘] เธอ เป็นต้น ไม้ แห่ง ชีวิต แก่ ผู้ ที่ ยึด เธอ ไว้ บรรดา ผู้ ที่ ยึด เธอ ไว้ แน่น ก็ เป็น สุข

เอเสเคียล ๒๘:๑๗-๑๘
[๑๗] จิตใจ ของ เจ้า ผยอง ขึ้น เพราะ ความ งาม ของ เจ้า เจ้า กระทำ ให้ สติปัญญา ของ เจ้า เสื่อมทราม ลง เพราะ เห็นแก่ ความ งาม ของ เจ้า เรา จะ เหวี่ยง เจ้า ลง ที่ดิน เรา จะ ตีแผ่ เจ้า ต่อหน้า กษัตริย์ ทั้งหลาย เพื่อ ตาขอ ง ท่าน ทั้งหลาย เหล่า นั้น จะ เพลิน อยู่ ที่ เจ้า[๑๘] เจ้า กระทำ ให้ สถาน บริสุทธิ์ ของ เจ้า เป็น มลทิน โดย ความ ชั่วช้า เป็นอันมาก ของ เจ้า ใน การ ค้า อัน ชั่วช้า ของ เจ้า เหตุ ฉะนั้น เรา จะ นำ ไฟ ออก มา จาก ท่ามกลาง เจ้า ไฟ จะ เผา ผลาญ เจ้า เรา จะ กระทำ ให้ เจ้า เป็น เถ้า ถ่าน ไป บน แผ่นดิน โลก ท่ามกลาง สายตา ของ คน ทั้งปวง ที่ มอง ดู เจ้า อยู่

ยากอบ ๑:๒๓
เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด ฟัง พระ วจนะ และ ไม่ ได้ ประพฤติ ตาม ผู้ นั้น ก็ เป็น เหมือน คน ที่ ดู หน้า ของ ตัว ใน กระจกเงา

มัทธิว ๒๓:๒๘
เจ้า ทั้งหลาย ก็ เป็น อย่าง นั้น แหละ ภายนอก นั้น ปรากฏ แก่ มนุษย์ ว่าเป็น คน ชอบธรรม แต่ ภายใน เต็ม ไป ด้วย ความ หน้า ซื่อ ใจ คด และ ความ ชั่วช้า

สุภาษิต ๓๑:๓๐
เสน่ห์ เป็น ของ หลอกลวง และ ความ งาม ก็ เปล่า ประโยชน์ แต่ สตรี ยำเกรง พระ เยโฮ วาห์จะ ได้ รับ การ สรรเสริญ

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?