A A A A A

ชีวิต: [วันเกิด]


เอเฟซัส ๒:๑๐
เพราะว่า เรา เป็น ฝี พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ที่ ทรง สร้าง ขึ้น ใน พระ เยซู คริสต์ เพื่อให้ ประกอบ การ ดี ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ดำริ ไว้ ล่วงหน้า เพื่อให้ เรา ดำเนิน ตาม นั้น

เยเรมีย์ 29:11
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ว่า เพราะ เรา รู้ แผนงาน ที่ เรา มี ไว้ สำหรับ เจ้า เป็น แผนงาน เพื่อ สันติภาพ ไม่ ใช่ เพื่อ ความ ทุกข์ ยาก เพื่อ จะ ให้ อนาคต ตาม ที่ คาด หมาย ไว้ แก่ เจ้า

ยอห์น ๑๖:๒๑
เมื่อ ผู้หญิง กำลัง จะ คลอด บุตร นาง ก็ มีค วาม ทุกข์ เพราะ ถึง กำหนด แล้ว แต่ เมื่อ คลอด บุตร แล้ว นาง ก็ ไม่ ระลึก ถึง ความ เจ็บปวด นั้น เลย เพราะ มีค วาม ชื่นชมยินดี ที่ คน หนึ่ง เกิด มา ใน โลก

สุภาษิต ๙:๑๑
เนื่องจาก เรา วัน คืน ของ เจ้า จะ เพิ่ม ทวีคูณ และ ปี เดือน แห่ง ชีวิต ของ เจ้า จะ เพิ่มพูน

สดุดี ๑๖:๑๑
พระองค์ จะ ทรง สำแดง วิถี แห่ง ชีวิต แก่ ข้าพระ องค์ ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ มีค วาม ชื่นบาน อย่าง เปี่ยม ล้น ใน พระ หัตถ์ ขวา ของ พระองค์ มีค วาม เพลิดเพลิน อยู่ เป็นนิตย์

สดุดี ๒๐:๔
ขอ ทรง ประสิทธิ์ประสาท ตามใจ ปรารถนา ของ ท่าน ด้วย และ ให้ โครงการ ที่ ท่าน คิด นั้น สำเร็จ ทั้งสิ้น

สดุดี ๒๗:๔-๗
[๔] ดา วิด ปรนนิบัติ พระเจ้า ด้วย ความ รัก ข้าพเจ้า ทูล ขอ สิ่ง หนึ่ง จาก พระ เยโฮ วาห์ซึ่ง ข้าพเจ้า จะ เสาะ แสวง หา เสมอ คือ ที่ ข้าพเจ้า จะ ได้ อยู่ ใน พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮ วาห์ตลอด วัน เวลา ชั่ว ชีวิต ของ ข้าพเจ้า เพื่อ จะ ดู ความ งาม ของ พระ เยโฮวาห์ และ เพื่อ จะ พินิจ พิจารณา อยู่ ใน พระ วิหาร ของ พระองค์[๕] เพราะ พระองค์ จะ ทรง ซ่อน ข้าพเจ้า ใน ที่ กำบัง ของ พระองค์ ใน ยาม ยาก ลำบาก พระองค์ จะ ปิด ข้าพเจ้า ไว้ ใน ที่ ซ่อน เร้น แห่ง พลับพลา ของ พระองค์ พระองค์ จะ ทรง ตั้ง ข้าพเจ้า ไว้ สูง บน ศิลา[๖] และ บัดนี้ ศีรษะ ของ ข้าพเจ้า จะ เชิด ขึ้น เหนือ ศัตรู ของ ข้าพเจ้า ที่ อยู่ รอบ ข้าง ฉะนั้น ข้าพเจ้า จะ ถวาย เครื่อง สัต ว บูชา แห่ง การ โห่ ร้อง ใน พลับพลา ของ พระองค์ ข้าพเจ้า จะ ร้องเพลง และ ร้องเพลง สรรเสริญ แด่ พระ เยโฮวาห์[๗] โอ ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ ขอ ทรง สดับ เมื่อ ข้าพระ องค์ ร้อง ทูล ด้วย เสียง ของ ข้าพระ องค์ ขอ ทรง กรุณา และ ตรัส ตอบ ข้าพระ องค์

สดุดี ๙๐:๑๒
ขอ พระองค์ ทรง สอน ให้ นับ วัน ของ ข้าพระ องค์ เพื่อ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย จะ ตั้ง จิต ตั้งใจ ได้สติ ปัญญา

สดุดี ๙๑:๑๑
เพราะ พระองค์ จะ รับสั่ง เหล่า ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ใน เรื่อง ท่าน ให้ ระแวดระวัง ท่าน ใน ทาง ทั้งปวง ของ ท่าน

สดุดี ๙๑:๑๖
เรา จะ ให้ เขา อิ่มใจ ด้วย ชีวิต ยืน ยาว และ สำแดง ความ รอด ของ เรา แก่ เขา

สดุดี ๑๑๘:๒๔
นี่ เป็น วัน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์ได้ ทรง สร้าง เรา จะ เปรม ปรีดิ์ และ ยินดี ใน วัน นั้น

เศฟันยาห์ ๓:๑๗
พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ซึ่ง อยู่ ท่ามกลาง เจ้า ทรง มหิทธิ ฤทธิ์ พระองค์ จะ ทรง ช่วย ให้ รอด พระองค์ จะ ทรง เปรม ปรีดิ์ เพราะ เจ้า ด้วย ความ ยินดี พระองค์ จะ ทรง พำนัก ใน ความ รัก ของ พระองค์ พระองค์ จะ ทรง เริง โลด เพราะ เจ้า ด้วย ร้องเพลง เสียง ดัง

สดุดี ๓๗:๔-๕
[๔] จง ปีติ ยินดี ใน พระ เยโฮ วาห์และ พระองค์ จะ ประทาน ตามใจ ปรารถนา ของ ท่าน[๕] จง มอบ ทาง ของ ท่าน ไว้ กับ พระ เยโฮวาห์ วางใจ ใน พระองค์ และ พระองค์ จะ ทรง กระทำ ให้ สำเร็จ

เพลงคร่ำครวญ ๓:๒๒-๒๓
[๒๒] เพราะ เหตุ พระ เมตตา ของ พระ เยโฮ วาห์เรา จึง ไม่ สูญ สิ้น ไป เพราะ พระ เมตตา ของ พระองค์ ไม่ มี สิ้นสุด[๒๓] เป็น ของ ใหม่ อยู่ ทุก เวลา เช้า ความ สัตย์ ซื่อ ของ พระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก

กันดารวิถี ๖:๒๔-๒๖
[๒๔] ขอ พระ เยโฮ วาห์ทรง อำนวย พระ พร แก่ ท่าน และ พิทักษ์ รักษา ท่าน[๒๕] ขอ พระ เยโฮ วาห์ทรง ให้ พระ พักตร์ ของ พระองค์ ทอแสง แก่ ท่าน และ ทรง พระ กรุณา ท่าน[๒๖] ขอ พระ เยโฮ วาห์ทรง มี สี พระ พักตร์ แช่มชื่น ต่อ ท่าน และ ประทาน สันติ สุข แก่ ท่าน

สดุดี ๑๓๙:๑-๒๔
[๑] ดา วิด สรรเสริญ พระเจ้า และ ทูล ขอ ความ จริงใจ ถึง หัวหน้า นัก ร้อง เพลง สดุดี ของ ดา วิด โอ ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรง ตรวจ สอบ ข้าพระ องค์ และ ทรง รู้จัก ข้าพระ องค์[๒] เมื่อ ข้าพระ องค์ นั่ง ลง และ ลุก ขึ้น พระองค์ ทรง ทราบ พระองค์ ทรง ประจักษ์ ใน ความ คิด ของ ข้าพระ องค์ ได้ แต่ ไกล[๓] พระองค์ ทรง ค้น วิถี ของ ข้าพระ องค์ และ การ นอน ของ ข้าพระ องค์ และ ทรง คุ้นเคย กับ ทาง ทั้งสิ้น ของ ข้าพระ องค์[๔] โอ ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ แม้ ก่อน ที่ ลิ้น ของ ข้าพระ องค์ จะ พูด ดูเถิด พระองค์ ก็ ทรง ทราบ ความ เสีย หมด แล้ว[๕] พระองค์ ทรง ล้อม ข้าพระ องค์ อยู่ ทั้ง ข้าง หลัง และ ข้าง หน้า และ ทรง วาง พระ หัตถ์ บน ข้าพระ องค์[๖] ความ รู้ อย่าง นี้ มหัศจรรย์ เกิน ข้าพระ องค์ สูง นัก ข้าพระ องค์ เอื้อม ไม่ ถึง[๗] ข้าพระ องค์ จะ ไป ไหน ให้ พ้น พระ วิญญาณ ของ พระองค์ ได้ หรือ ข้าพระ องค์ จะ หนี ไป ไหน ให้ พ้น พระ พักตร์ ของ พระองค์[๘] ถ้า ข้าพระ องค์ ขึ้น ไป ยัง สวรรค์ พระองค์ ทรง สถิต ที่ นั่น ถ้า ข้าพระ องค์ จะ ทำ ที่นอน ไว้ ใน นรก ดูเถิด พระองค์ ทรง สถิต ที่ นั่น[๙] ถ้า ข้าพระ องค์ จะ ติด ปีก แสง อรุณ และ อาศัย อยู่ ที่ ส่วน ของ ทะเล ไกล โพ้น[๑๐] แม้ ถึงที่ นั่น พระ หัตถ์ ของ พระองค์ จะ นำ ข้าพระ องค์ และ พระ หัตถ์ ขวา ของ พระองค์ จะ ยึด ข้าพระ องค์ ไว้[๑๑] ถ้า ข้าพระ องค์ จะ ว่า " แน่นอน ความ มืด จะ ปกคลุม ข้า ไว้ และ แม้ กลางคืน ก็ จะ เป็นความ สว่าง อยู่ รอบ ข้า "[๑๒] สำหรับ พระองค์ แม้ ความ มืด ก็ มิได้ ซ่อน อะไร ไว้ จาก พระองค์ กลางคืน ก็ แจ้ง อย่าง กลางวัน ความ มืด เป็น อย่าง ความ สว่าง[๑๓] เพราะ พระองค์ ทรง ปั้น ส่วน ภายใน ของ ข้าพระ องค์ พระองค์ ทรง ทอ ข้าพระ องค์ เข้า ด้วย กัน ใน ครรภ์ มารดา ของ ข้าพระ องค์[๑๔] ข้าพระ องค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ ข้าพระ องค์ ถูก สร้าง มา อย่าง แปลก ประหลาด และ น่า กลัว พระราช กิจ ของ พระองค์ มหัศจรรย์ จิตใจ ข้าพระ องค์ ทราบ เรื่อง นี้ อย่าง ดี[๑๕] เมื่อ ข้าพระ องค์ ถูก สร้าง อยู่ ใน ที่ ลับลี้ ประดิษฐ์ ขึ้น มา ณ ภายใน ที่ ลึก แห่ง โลก โครง ร่าง ของ ข้าพระ องค์ ไม่ ปิดบัง ไว้ จาก พระองค์[๑๖] พระ เนตร ของ พระองค์ ทรง เห็น ส่วนประกอบ ของ ข้าพระ องค์ ใน เมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ใน วัน ทั้งหลาย ที่ กำลัง ประกอบ ขึ้น เมื่อ ครั้ง ไม่ เกิด ขึ้น อวัยวะ ทั้งหลาย ของ ข้าพระ องค์ ก็ ทรง จารึก ไว้ ใน พระ ตำรับ ของ พระองค์[๑๗] โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระ ดำริ ของ พระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้าพระ องค์ จริงๆ รวม กัน เข้า ก็ ไพศาล นักหนา[๑๘] ถ้า ข้าพระ องค์ จะ นับ ก็ มาก กว่า เม็ด ทราย เมื่อ ข้าพระ องค์ ตื่น ขึ้น ข้าพระ องค์ ก็ ยัง อยู่ กับ พระองค์[๑๙] โอ ข้า แต่ พระเจ้า แน่นอน พระองค์ จะ ทรง สังหาร คน ชั่ว เสีย ดังนั้น คน กระหาย เลือด เอ๋ย จง พราก ไป จาก ข้าพระ องค์[๒๐] เพราะ พวก เขา กล่าว ต่อต้าน พระองค์ ด้วย มุ่ง ร้าย และ พวก ศัตรู ของ พระองค์ ใช้ พระ นาม ของ พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์[๒๑] โอ ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ ข้าพระ องค์ มิได้ เกลียด ผู้ ที่ เกลียด พระองค์ หรือ และ ข้าพระ องค์ มิได้ สะอิดสะเอียน คน เหล่า นั้น ผู้ ลุก ขึ้น ต่อสู้ พระองค์ ดอก หรือ[๒๒] ข้าพระ องค์ เกลียด เขา ด้วย ความ เกลียด อย่าง ที่สุด และ นับ เขา เป็น ศัตรู ของ ข้าพระ องค์[๒๓] โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง ค้น ดู ข้าพระ องค์ และ ทรง ทราบ จิตใจ ของ ข้าพระ องค์ ขอ ทรง ลอง ข้าพระ องค์ และ ทรง ทราบ ความ คิด ของ ข้าพระ องค์[๒๔] และ ทอดพระเนตร ว่า มี ทาง ชั่ว ใดๆ ใน ข้าพระ องค์ หรือ ไม่ และ ขอ ทรง นำ ข้าพระ องค์ ไป ใน มรรคานิรันดร์

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?