A A A A A

ชีวิต: [เอาเด็ก]


๑ ซามูเอล ๑:๒๗
ดิฉัน อธิษฐาน ขอ เด็ก คน นี้ และ พระ เยโฮ วาห์ประทาน ตาม คำ ทูล ขอ ของ ดิฉัน

๒ โครินธ์ ๖:๑๘
เรา จะ เป็น บิดา ของ พวก เจ้า และ พวก เจ้า จะ เป็น บุตร ชาย บุตร สาว ของ เรา ' องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ ทั้งสิ้น ได้ ตรัส ดังนั้น

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๐:๑๘
พระองค์ ประทาน ความ ยุติธรรม แก่ ลูก กำพร้า พ่อ และ แม่ม่าย และ ทรง รัก คน ต่างด้าว ประทาน อาหาร และ เครื่อง นุ่งห่ม แก่ เขา

โฮเชยา ๑๔:๓
อัสซูร จะ ไม่ ช่วย ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ข้าพระ องค์ ทั้งหมด จะ ไม่ ขี่ ม้า ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย จะ ไม่ กล่าว ต่อ ไป ว่า ` พระ ของ เรา ทั้งหลาย ' แก่ สิ่ง ที่ มือ ของ ข้าพระ องค์ ได้ สร้าง ขึ้น เพราะว่า ใน พระองค์ ลูก กำพร้า พ่อ พบ พระ กรุณา คุณ "

อิสยาห์ ๔๐:๓๑
แต่ เขา ทั้งหลาย ผู้ รอ คอย พระ เยโฮ วาห์จะ เสริม เรี่ยวแรง ใหม่ เขา จะ บิน ขึ้น ด้วย ปีก เหมือน นก อินทรี เขา จะ วิ่ง และ ไม่ เหน็ดเหนื่อย เขา จะ เดิน และ ไม่ อ่อนเปลี้ย

ยากอบ ๑:๒๗
การ เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ อย่าง บริสุทธิ์ ไร้ มลทิน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า และ พระ บิดา นั้น คือ การ เยี่ยมเยียน เด็ก กำพร้า พ่อ และ หญิง ม่าย ที่ มีค วาม ทุกข์ ร้อน และ การ รักษา ตัว ให้ พ้น จาก ราคี ของ โลก

เยเรมีย์ ๒๙:๑๑
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ว่า เพราะ เรา รู้ แผนงาน ที่ เรา มี ไว้ สำหรับ เจ้า เป็น แผนงาน เพื่อ สันติภาพ ไม่ ใช่ เพื่อ ความ ทุกข์ ยาก เพื่อ จะ ให้ อนาคต ตาม ที่ คาด หมาย ไว้ แก่ เจ้า

มัทธิว ๒๕:๔๐
แล้ว พระ มหา กษัตริย์ จะ ตรัส ตอบ เขา ว่า ` เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทั้งหลาย ว่า ซึ่ง ท่าน ได้ กระทำ แก่ คน ใด คน หนึ่ง ใน พวก พี่น้อง ของ เรา นี้ ถึง แม้ จะ ต่ำต้อย เพียง ไร ก็ เหมือน ได้ กระทำ แก่ เรา ด้วย '

สุภาษิต ๑๓:๑๒
ความ หวัง ที่ ถูก หน่วง ไว้ ทำให้ ใจ เจ็บ ช้ำ แต่ ความ ปรารถนา ที่ สำเร็จ แล้ว เป็นต้น ไม้ แห่ง ชีวิต

สดุดี ๘๒:๓
จง ให้ ความ ยุติธรรม แก่ คน ยากจน และ กำพร้า พ่อ จง ดำรง สิทธิ ของ ผู้ ที่ ทุกข์ ยาก และ คน ขัดสน

สดุดี ๑๔๖:๙
พระ เยโฮ วาห์ทรง เฝ้า ดู คน ต่างด้าว พระองค์ ทรง ชู ลูก กำพร้า พ่อ และ หญิง ม่าย แต่ พระองค์ ทรง พลิก ทาง ของ คน ชั่ว

สดุดี ๖๘:๕-๖
[๕] พระเจ้า ใน ที่ ประทับ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ทรง เป็น พระ บิดา ของ คน กำพร้า พ่อ และ ทรง เป็น ผู้ พิพากษา ของ หญิง ม่าย[๖] พระเจ้า ทรง ให้ คน เปลี่ยว เปล่า อยู่ ใน ครอบครัว พระองค์ ทรง ปลดปล่อย คน เหล่า นั้น ที่ ถูก ล่าม ด้วย โซ่ ตรวน แต่ คน มัก กบฏ จะ อาศัย ใน แผ่นดิน ที่ แห้งแล้ง

สุภาษิต ๓๑:๘-๙
[๘] จง อ้า ปากขอ ง เจ้า แทน คน ใบ้ เพื่อ สิทธิ ของ ทุก คน ที่ ถูก ทิ้ง ร้าง อยู่[๙] จง อ้า ปากขอ ง เจ้า พิพากษา อย่าง ชอบธรรม รักษา สิทธิ ของ คน จน และ คน ขัดสน ให้ คง อยู่

ยอห์น ๑:๑๒-๑๓
[๑๒] แต่ ส่วน บรรดา ผู้ ที่ ต้อนรับ พระองค์ พระองค์ ทรง ประทาน อำนาจ ให้ เป็น บุตร ของ พระเจ้า คือ คน ทั้งหลาย ที่ เชื่อ ใน พระ นาม ของ พระองค์[๑๓] ซึ่ง มิได้ เกิด จาก เลือด หรือ ความ ประสงค์ ของ เนื้อ หนัง หรือ ความ ประสงค์ ของ มนุษย์ แต่ เกิด จาก พระเจ้า

กาลาเทีย ๔:๔-๕
[๔] ทรง ไถ่ ผู้ เชื่อ ออก จาก พระราชบัญญัติ ให้ เป็น บุตร ของ พระเจ้า แต่ เมื่อ ครบ กำหนด แล้ว พระเจ้า ก็ ทรง ใช้ พระ บุตร ของ พระองค์ มา ประสูติ จาก สตรี เพศ และ ทรง ถือกำเนิด ใต้ พระราชบัญญัติ[๕] เพื่อ จะ ทรง ไถ่ คน เหล่า นั้น ที่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อให้ เรา ได้ รับ ฐานะ เป็น บุตร

โรม ๘:๑๔-๑๗
[๑๔] ผู้ เชื่อ เป็น ทายาท ร่วม กัน กับ พระ คริสต์ ด้วยว่า พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ได้ ทรง นำพา คน หนึ่ง คน ใด คน เหล่า นั้น ก็ เป็น บุตร ของ พระเจ้า[๑๕] เหตุ ว่า ท่าน ไม่ ได้ รับ นิสัย อย่าง ทาส ซึ่ง ทำให้ ตกใน ความ กลัว อีก แต่ ท่าน ได้ รับ พระ วิญญาณ ผู้ทรง ให้ เป็น บุตร ซึ่ง ให้ เรา ทั้งหลาย ร้อง เรียก พระเจ้า ว่า " อับ บา " คือ พระ บิดา[๑๖] พระ วิญญาณ นั้น เป็น พยาน ร่วม กับ จิต วิญญาณ ของ เรา ทั้งหลาย ว่า เรา ทั้งหลาย เป็น บุตร ของ พระเจ้า[๑๗] และ ถ้า เรา ทั้งหลาย เป็น บุตร แล้ว เรา ก็ เป็น ทายาท คือ เป็น ทายาท ของ พระเจ้า และ เป็น ทายาท ร่วม กับ พระ คริสต์ เมื่อ เรา ทั้งหลาย ทน ทุกข์ ทรมาน ด้วย กัน กับ พระองค์ นั้น ก็ เพื่อ เรา ทั้งหลาย จะ ได้ สง่า ราศี ด้วย กัน กับ พระองค์ ด้วย

สดุดี ๑๐:๑๔-๑๘
[๑๔] พระองค์ ทรง เห็น เออ พระองค์ ทรง พิเคราะห์ ความ ยาก ลำบาก และ ความ โกรธ เคือง แล้ว เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง ดำเนินคดี ด้วย พระ หัตถ์ ของ พระองค์ คน ยากจน มอบ ตัว ไว้ กับ พระองค์ พระองค์ ทรง เป็น ผู้ ช่วย คน กำพร้า พ่อ[๑๕] ขอ พระองค์ ทรง หัก แขน ของ คน ชั่ว และ คน กระทำ ชั่ว ขอ ทรง ค้น ความ ชั่ว ของ เขา ออก มา จน หมด สิ้น[๑๖] พระ เยโฮ วาห์ทรง เป็น พระ มหา กษัตริย์ อยู่ เป็นนิตย์นิรันดร์ บรรดา ประชาชาติ จะ พินาศ ไป จาก แผ่นดิน ของ พระองค์[๑๗] ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ พระองค์ ทรง สดับ ฟัง ความ ปรารถนา ของ คน ที่ ถ่อมตัว ลง จะ ทรง เสริม กำลังใจ เขา และ พระองค์ จะ ทรง เงี่ยพระ กรรณ สดับ ฟัง ถ้อยคำ ของ เขา[๑๘] เพื่อ ประทาน ความ ยุติธรรม แก่ คน กำพร้า พ่อ และ คน ถูก บีบบังคับ เพื่อ มนุษย์ บน แผ่นดิน โลก จะ ไม่ บีบบังคับ เขา อีก ต่อ ไป

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?