A A A A A

ชีวิต: [เริ่มแก่ขึ้น]


๑ ทิโมธี ๕:๘
แต่ ถ้า แม้ ผู้ ใด ไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของ ตน และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง คนใน บ้านเรือน ของ ตน ผู้ นั้น ก็ได้ ปฏิเสธ ความ เชื่อ เสีย แล้ว และ ชั่ว ยิ่ง กว่า คน ที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสีย อีก

๒ โครินธ์ 4:16
เหตุ ฉะนั้น เรา จึง ไม่ ย่อท้อ ถึง แม้ ว่า กาย ภายนอก ของ เรา กำลัง ทรุดโทรม ไป แต่ จิตใจ ภายใน นั้น ก็ ยัง คง จำเริญ ขึ้น ใหม่ ทุก วัน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๗
จง ระลึก ถึง โบราณ กาล จง พิจารณา ถึง จำนวน ปี ที่ ผ่าน มา หลาย ชั่ว อายุ คน แล้ว นั้น จง ถาม บิดา ของ ท่าน แล้ว เขา จะ สำแดง ให้ท่า นท ราบ จง ถาม พวก ผู้ใหญ่ ของ ท่าน แล้ว เขา จะ บอก ท่าน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๔:๗
เมื่อ โมเสส สิ้นชีวิต นั้น ท่าน มีอายุ หนึ่ง ร้อย ยี่สิบ ปี นัยน์ตา ของ ท่าน มิได้ มัว ไป หรือ กำลัง ของ ท่าน ก็ ไม่ ถอย

ปัญญาจารย์ ๗:๑๐
อย่า ว่า " อะไร หนอ เป็น เหตุ ให้ กาล ก่อน ดี กว่า กาล บัดนี้ " เพราะ ที่ เจ้า ไต่ถาม นั้น ไม่ ได้ ถาม ด้วย สติปัญญา

อพยพ ๒๐:๑๒
จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า เพื่อ อายุ ของ เจ้า จะ ได้ ยืน นาน บน แผ่นดิน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ประทาน ให้ แก่ เจ้า

ปฐมกาล ๖:๓
คำ เตือน ของ พระเจ้า ถึง การ พิพากษา พระ เยโฮ วาห์ตรัส ว่า " วิญญาณ ของ เรา จะ ไม่ วิงวอน กับ มนุษย์ ตลอด ไป เพราะ เขา เป็น แต่ เนื้อ หนัง อายุ ของ เขา จะ เพียง แค่ ร้อย ยี่สิบ ปี "

ปฐมกาล ๒๕:๘
อับ รา ฮัมสิ้นลม หายใจ เมื่อ แก่ หง่อม แล้ว และ เป็น คน ชรา มีอายุ มาก และ ถูก รวบรวม ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ ท่าน

อิสยาห์ ๔๐:๒๙
พระองค์ ทรง ประทาน กำลัง แก่ คน อ่อนเปลี้ย และ แก่ ผู้ ที่ ไม่ มี กำลัง พระองค์ ทรง เพิ่ม แรง

อิสยาห์ ๔๖:๔
จนกระทั่ง เจ้า แก่ เรา ก็ คือ พระองค์ นั้น เรา จะ อุ้ม เจ้า จน เจ้า ถึง ผม หงอก เรา ได้ สร้าง เรา จะ ชู ไว้ เรา จะ อุ้ม และ เรา จะ ช่วย ให้ พ้น

โยบ ๕:๒๖
ท่าน จะ มา ที่ หลุม ศพ ของ ท่าน เมื่อ แก่ หง่อม อย่าง ฟ่อน ข้าว ที่ นำ มา สู่ ลาน ตาม ฤดู

โยบ ๑๒:๑๒-๒๐
[๑๒] สติปัญญา อยู่ กับ คน มีอายุ มาก และ อายุ ยืน ยาว ทำให้ เกิด ความ เข้าใจ[๑๓] สติปัญญา และ ฤทธา นุ ภาพ อยู่ กับ พระเจ้า พระองค์ ทรง มี คำ แนะนำ และ ความ เข้าใจ[๑๔] ดูเถิด พระองค์ ทรง พัง ทลาย ลง และ ไม่ มี ผู้ ใด สร้าง ใหม่ ได้ พระองค์ ทรง กักขัง มนุษย์ คน หนึ่ง ไว้ และ ไม่ มี ผู้ ใด เปิด ได้[๑๕] ดูเถิด พระองค์ ทรง ยึด น้ำ ไว้ และ มัน ก็ แห้ง ไป ดังนั้น พระองค์ ทรง ส่ง มัน ออก ไป และ มัน ก็ ท่วม แผ่นดิน[๑๖] พระ กำลัง และ พระ สติปัญญา อยู่ กับ พระองค์ ผู้ ถูก ลวง ทั้ง ผู้ ลวง เป็น ของ พระองค์[๑๗] พระองค์ ทรง นำ ที่ ปรึกษา ตัว ล่อนจ้อน ไป และ พระองค์ ทรง กระทำ ผู้ พิพากษา ให้ เป็น คน โง่[๑๘] พระองค์ ทรง แก้ พันธนาการ ของ กษัตริย์ และ ทรง ผูกมัด เอว ของ กษัตริย์ เหล่า นั้น ด้วย ผ้า คาด เอว[๑๙] พระองค์ ทรง นำ เจ้า ชาย ตัว ล่อนจ้อน ไป และ ทรง คว่ำ ผู้ มี กำลัง เสีย[๒๐] พระองค์ ทรง เอา คำ พูด ไป เสีย จาก ผู้ ที่ เขา วางใจ และ ทรง นำ การ พินิจ พิจารณา ไป เสีย จาก พวก ผู้ มีอายุ

โยบ ๓๒:๗
ข้าพเจ้า ว่า ` ขอ ให้ วัย พูด เถิด และ ให้ ปี หลาย ปี สอน สติปัญญา '

โยเอล 2:28
ใน วาระ สุดท้าย พระเจ้า จะ ทรง เทพ ระ วิญญาณ ของ พระองค์ เหนือ เนื้อ หนัง ทั้งปวง ต่อ มา ภายหลัง จะ เป็น อย่าง นี้ คือ เรา จะ เทพ ระ วิญญาณ ของ เรา มา เหนือ เนื้อ หนัง ทั้งปวง บุตร ชาย บุตร สาว ของ เจ้า ทั้งหลาย จะ พยากรณ์ คน ชรา ของ เจ้า จะ ฝัน และ คน หนุ่ม ของ เจ้า จะ เห็น นิมิต

เลวีนิติ ๑๙:๓๒
เจ้า จง ลุก ขึ้น คำนับ คน ผม หงอก และ เคารพ ต่อหน้า คน ชรา และ จง ยำเกรง พระเจ้า ของ เจ้า เรา คือ พระ เยโฮวาห์

ฟีเลโมน ๑:๙
แต่ เพราะ เห็นแก่ ความ รัก ข้าพเจ้า ขอ อ้อนวอน ท่าน ดี กว่า คือ อ้อนวอน อย่าง เปาโล ผู้ ชรา แล้ว และ บัดนี้ เป็น ผู้ ถูก จองจำ อยู่ เพราะ เห็นแก่ พระ เยซู คริสต์

สดุดี ๗๑:๙
เมื่อ วัย ชรา ขอ อย่า ทรง เหวี่ยง ข้าพระ องค์ ทิ้ง เสีย ขอ อย่า ทรง ทอดทิ้ง ข้าพระ องค์ เมื่อ ข้าพระ องค์ หมด แรง

สดุดี ๗๑:๑๘
แม้ จะ ถึง วัย ชรา และ ผม หงอก ก็ตาม โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ อย่า ทรง ทอดทิ้ง ข้าพระ องค์ เสีย จนกว่า ข้าพระ องค์ จะ ประกาศ ถึง อานุภาพ ของ พระองค์ แก่ ชั่ว อายุ ถัด ไป และ ฤทธิ์ เดช ของ พระองค์ แก่ บรรดา ผู้ ที่ จะ เกิด มา

สดุดี ๗๓:๒๖
เนื้อ หนัง และ จิตใจ ของ ข้าพระ องค์ จะ วาย ไป แต่ พระเจ้า ทรง เป็น กำลังใจ ของ ข้าพระ องค์ และ เป็น ส่วน ของ ข้าพระ องค์ เป็นนิตย์

สดุดี ๙๐:๑๐-๑๒
[๑๐] ความ สั้น แห่ง ชีวิต กำหนด ปี ของ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย คือ เจ็ด สิบ หรือ ถ้า เป็น เหตุ จาก มี กำลัง ก็ ถึง แปด สิบ แต่ ช่วง ชีวิต นั้น มี แต่ งาน และ ความ โศก เศร้า ไม่ ช้า ก็ สูญ ไป และ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ก็ จาก ไป[๑๑] ผู้ ใด จะ ทราบ ถึง ฤทธิ์ ความ กริ้ว ของ พระองค์ และ พระ พิโรธ ของ พระองค์ ตาม ความ เกรง กลัว พระองค์[๑๒] ขอ พระองค์ ทรง สอน ให้ นับ วัน ของ ข้าพระ องค์ เพื่อ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย จะ ตั้ง จิต ตั้งใจ ได้สติ ปัญญา

สดุดี ๙๑:๑๖
เรา จะ ให้ เขา อิ่มใจ ด้วย ชีวิต ยืน ยาว และ สำแดง ความ รอด ของ เรา แก่ เขา

สุภาษิต ๑๗:๖
หลาน ๆ เป็น มงกุฎ ของ คน แก่ และ สง่า ราศี ของ บุตร คือ บิดา ของ เขา

สุภาษิต ๒๐:๒๙
สง่า ราศี ของ คน หนุ่ม คือ กำลัง ของ เขา แต่ ความ งาม ของ คน แก่ คือ ผม หงอก ของ เขา

สุภาษิต ๒๓:๒๒
จง ฟัง บิดา ของ เจ้า ผู้ ให้ กำเนิด เจ้า และ อย่า ดูหมิ่น มารดา ของ เจ้า เมื่อ นาง แก่

สดุดี ๓๗:๓๕
ข้าพเจ้า เห็น คน ชั่ว มี อำนาจ มาก ยิ่ง และ สูง เด่น อย่าง ต้นไม้ เขียว สด ที่ อยู่ ใน ท้องถิ่น ของ มัน

๑ พงศาวดาร ๒๙:๒๘
แล้ว พระองค์ สิ้นพระชนม์ เมื่อ ทรง พระ ชรา มาก หง่อม แล้ว ทั้ง ทรง มั่งคั่ง และ มี พระ เกียรติ และ ซา โลม อ น โอรส ของ พระองค์ ครอบครอง แทน พระองค์

๑ พงศ์กษัตริย์ ๓:๑๔
และ ถ้า เจ้า จะ ดำเนิน ตาม ทาง ของ เรา รักษา กฎเกณฑ์ ของ เรา และ บัญญัติ ของ เรา ดัง ดา วิด บิดา ของ เจ้า ได้ ดำเนิน นั้น เรา ก็ จะ ให้ วัน เวลา ของ เจ้า ยืน ยาว "

สดุดี ๑๐๓:๕
ผู้ทรง ให้ ปาก ท่าน อิ่ม ด้วย ของดี วัย หนุ่ม ของ ท่าน จึง กลับคืน มา ใหม่ อย่าง วัย นก อินทรี

ทิตัส ๒:๓
ส่วน ผู้หญิง ที่ สูงอายุ ก็ เหมือน กัน ให้ เขา มี การ ประพฤติ อย่าง บริสุทธิ์ อย่า ให้ เป็น คน ใส่ความ เท็จ ไม่ เป็น คน ที่ สนใจ เหล้า องุ่น มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอน สิ่ง ที่ ดี งาม

๑ ทิโมธี ๕:๑-๒
[๑] อย่า พูด สบประมาท คน มี อาวุโส แต่ จง ตักเตือน เขา เสมือน เป็น บิดา และ คน หนุ่ม ๆ ทั้งหลาย เป็น เสมือน พี่ หรือ น้อง[๒] และ ผู้หญิง ผู้ มี อาวุโส เป็น เสมือน มารดา และ ส่วน หญิง สาว ๆ ก็ ให้ เป็น เสมือน พี่ สาว น้อง สาว ด้วย ความ บริสุทธิ์ ทั้งหมด

สดุดี ๗๑:๘-๙
[๘] ขอ ให้ ปากขอ ง ข้าพระ องค์ เต็ม ไป ด้วย การ สรรเสริญ พระองค์ และ ถวาย เกียรติ แด่ พระองค์ วันยังค่ำ[๙] เมื่อ วัย ชรา ขอ อย่า ทรง เหวี่ยง ข้าพระ องค์ ทิ้ง เสีย ขอ อย่า ทรง ทอดทิ้ง ข้าพระ องค์ เมื่อ ข้าพระ องค์ หมด แรง

ฟีลิปปี ๓:๒๐-๒๑
[๒๐] จง เฝ้า รอ การ เสด็จ กลับ มา ของ พระ คริสต์ ฝ่าย เรา เป็น ชาว สวรรค์ เรา รอ คอย พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ซึ่ง จะ เสด็จ มา จาก สวรรค์ คือ พระ เยซู คริสต์ เจ้า[๒๑] พระองค์ จะ ทรง เปลี่ยนแปลง กาย อัน ต่ำต้อย ของ เรา ให้ เหมือน พระ กาย อัน ทรง สง่า ราศี ของ พระองค์ ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ซึ่ง พระองค์ ทรง สามารถ ปราบ สิ่ง สารพัด ลง ใต้ อำนาจ ของ พระองค์

อิสยาห์ ๔๖:๓-๔
[๓] โอ วงศ์วาน ของ ยา โค บ เอ๋ย จง ฟัง เรา คือ บรรดา คน ที่ เหลือ อยู่ ใน วงศ์วาน ของ อิส ราเอล ผู้ ซึ่ง เรา อุ้ม มา ตั้งแต่ กำเนิด ชู มา ตั้งแต่ ใน ครรภ์[๔] จนกระทั่ง เจ้า แก่ เรา ก็ คือ พระองค์ นั้น เรา จะ อุ้ม เจ้า จน เจ้า ถึง ผม หงอก เรา ได้ สร้าง เรา จะ ชู ไว้ เรา จะ อุ้ม และ เรา จะ ช่วย ให้ พ้น

สดุดี ๙๒:๑๒-๑๕
[๑๒] คน ชอบธรรม จะ งอก ขึ้น อย่าง ต้น อินทผลัม เขา จะ เจริญ ขึ้น อย่าง ต้น สน สี ดาร์ใน เลบานอน[๑๓] คน ที่ ถูก ปลูก ไว้ ใน พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮ วาห์จะ เจริญ ขึ้น ใน บริเวณ ของ พระเจ้า ของ เรา ทั้งหลาย[๑๔] เขา แก่ แล้ว ก็ ยัง เกิด ผล เขา จะ มี น้ำเลี้ยง เต็ม และ เขียว สด อยู่[๑๕] เพื่อ แสดง ว่า พระ เยโฮ วาห์นั้น เที่ยงธรรม พระองค์ ทรง เป็น ศิลา ของ ข้าพระ องค์ ใน พระองค์ ไม่ มีค วาม อธรรม

ปัญญาจารย์ ๑๒:๑-๗
[๑] มาตรฐาน ที่ สมบูรณ์ เมื่อ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ปราศจาก พระ คุณ ใน ปี เดือน แห่ง ปฐมวัย ของ เจ้า เจ้า จง ระลึก ถึง พระ ผู้ เนรมิต สร้าง ของ เจ้า ก่อน ที่ ยาม ทุกข์ ร้อน จะ มา ถึง และ ปี เดือน ใกล้ เข้า มา เมื่อ เจ้า จะ กล่าว ว่า " ข้า ไม่ มีค วาม เพลิดเพลิน ใน ปี เดือน นั้น เลย "[๒] ก่อน ที่ ดวง อาทิตย์ แสงสว่าง ดวง จันทร์ และ ดวง ดาว ทั้งหลาย อับ แสง และ ก่อน ที่ เมฆ กลับ มา เมื่อ หมด ฝน แล้ว[๓] ใน กาล เมื่อ คน ยาม เฝ้า เรือน จะ ตัว สั่น และ คน แข็งแรง จะ คุดคู้ ไป และ หญิง โม่ จะ เลิก โม่ เพราะ จำนวน ลด น้อย ลง และ บรรดา ผู้ ที่ เยี่ยม หน้าต่าง จะ มืดมัว[๔] และ ประตู คู่ ที่ เปิด ออก ถนน จะ ปิด เสีย เมื่อ เสียง โม่ อ่อย ลง เมื่อ มีเสียง นก เขา จะ ลุก ขึ้น และ บรรดา นัก ร้อง สตรี จะ ย่อ ตัว ลง[๕] เออ เขา ทั้งหลาย จะ กลัว ที่ สูง และ สิ่ง น่า สยดสยอง ก็ จะ อยู่ ใน หนทาง ต้น อัลมัน ด์จะ มีด อก และ ตั๊กแตน จะ เป็น ภาระ ความ ปรารถนา ก็ จะ ประลาต ไป เสีย เพราะ มนุษย์ กำลัง ไป บ้าน อัน ถาวร ของ เขา ส่วน ผู้ ไว้ทุกข์ ก็ เวียน ไป มา ตาม ถนน[๖] ก่อน ที่ สาย เงิน จะ ขาด หรือ ชาม ทองคำ จะ บรรลัย หรือ เหยือก น้ำ จะ แตก เสีย ที่ น้ำพุ หรือ ล้อ จะ หัก เสีย ณ ที่ ขัง น้ำ[๗] และ ผงคลี จะ กลับ ไป เป็น ดิน อย่าง เดิม และ จิต วิญญาณ จะ กลับ ไป สู่ พระเจ้า ผู้ทรง ประทาน ให้ มา นั้น

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?