A A A A A

ตัวละครที่ดี: [ดูแล]


๑ ทิโมธี ๕:๔
แต่ ถ้า แม่ม่าย คน ใด มี ลูก หลาน ก็ ให้ ลูก หลาน นั้น เรียน เพื่อให้ รู้จัก ที่ จะ ปฏิบัติ กับ ครอบครัว ของ ตน ก่อน และ ให้ ตอบแทน คุณ บิดา มารดา ของ ตน เพราะว่า การก ระ ทำ เช่น นี้ เป็นการ ดี และ เป็น ที่ ชอบ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า

๑ ทิโมธี ๓:๑๕
แต่ หากว่า ข้าพเจ้า มา ช้า ท่าน ก็ จะ ได้ รู้ ว่า ควร ประพฤติ อย่างไร ใน ครอบครัว ของ พระเจ้า คือ ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ผู้ ดำรง พระ ชนม์ เป็น หลัก และ ราก แห่ง ความ จริง

ยอห์น ๘:๓๒
และ ท่าน ทั้งหลาย จะ รู้จัก ความ จริง และ ความ จริง นั้น จะ ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย เป็น ไทย "

วิวรณ์ ๑๗:๕
และ ที่ หน้าผาก ของ หญิง นั้น เขียน ชื่อ ไว้ ว่า " ความ ลึกลับ บา บิ โลน มหานคร แม่ ของ หญิง แพศยา ทั้งหลาย และ แม่ แห่ง สิ่ง ทั้งปวง ที่ น่า สะอิดสะเอียน แห่ง แผ่นดิน โลก "

ยากอบ ๑:๒๗
การ เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ อย่าง บริสุทธิ์ ไร้ มลทิน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า และ พระ บิดา นั้น คือ การ เยี่ยมเยียน เด็ก กำพร้า พ่อ และ หญิง ม่าย ที่ มีค วาม ทุกข์ ร้อน และ การ รักษา ตัว ให้ พ้น จาก ราคี ของ โลก

ยอห์น ๖:๕๔
ผู้ ที่ กิน เนื้อ และ ดื่ม โลหิต ของ เรา ก็ มี ชีวิตนิรันดร์ และ เรา จะ ให้ ผู้ นั้น ฟื้น ขึ้น มา ใน วัน สุดท้าย

มาระโก ๖:๓
คน นี้ เป็น ช่าง ไม้ บุตร ชาย นาง มา รี ย์มิ ใช่ หรือ ยาก อบ โย เส ส ยู ดา ส และ ซี โมน เป็น น้อง ชาย มิ ใช่ หรือ และ น้อง สาว ทั้งหลาย ของ เขา ก็ อยู่ ที่ นี่ กับ เรา มิ ใช่ หรือ " เขา ทั้งหลาย จึง หมางใจ ใน พระองค์

ยอห์น ๑๔:๖
พระ เยซู ตรัส กับ เขา ว่า " เรา เป็น ทาง นั้น เป็นความ จริง และ เป็น ชีวิต ไม่ มี ผู้ ใด มา ถึง พระ บิดา ได้ นอกจาก มา ทาง เรา

ปฐมกาล ๑:๑-๗
[๑] ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก[๒] แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น[๓] วัน ที่ หนึ่ง ปรากฏ มีค วาม สว่าง เกิด ขึ้น พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ มีค วาม สว่าง " แล้ว ความ สว่าง ก็ เกิด ขึ้น[๔] พระเจ้า ทรง เห็น ว่าความ สว่าง นั้น ดี และ พระเจ้า ทรง แยก ความ สว่าง นั้น ออก จาก ความ มืด[๕] พระเจ้า ทรง เรียก ความ สว่าง นั้น ว่า วัน และ พระองค์ ทรง เรียก ความ มืด นั้น ว่า คืน มี เวลา เย็น และ เวลา เช้า เป็น วัน ที่ หนึ่ง[๖] วัน ที่ สอง มี เมฆ ปรากฏ อยู่ เหนือ ผิวน้ำ นั้น พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ มี พื้น อากาศ ใน ระหว่าง น้ำ และ จง ให้ พื้น อากาศ นั้น แยก น้ำ ออก จาก น้ำ "[๗] พระเจ้า ทรง สร้าง พื้น อากาศ และ ทรง แยก น้ำ ซึ่ง อยู่ ใต้ พื้น อากาศ จาก น้ำ ซึ่ง อยู่ เหนือ พื้น อากาศ ก็ เป็น ดังนั้น

๑ ทิโมธี ๕:๘
แต่ ถ้า แม้ ผู้ ใด ไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของ ตน และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง คนใน บ้านเรือน ของ ตน ผู้ นั้น ก็ได้ ปฏิเสธ ความ เชื่อ เสีย แล้ว และ ชั่ว ยิ่ง กว่า คน ที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสีย อีก

กาลาเทีย ๑:๑๙
แต่ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบ อัครสาวก คน อื่น เลย นอกจาก ยาก อบ น้อง ชาย ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า

มาลาคี ๑:๑๑
พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ว่า ตั้งแต่ ที่ ดวง อาทิตย์ ขึ้น ถึงที่ ดวง อาทิตย์ ตก นาม ของ เรา จะ ใหญ่ ยิ่ง ท่ามกลาง ประชาชาติ ทั้งหลาย และ เขา ถวาย เครื่อง หอม และ ของ ถวาย ที่ บริสุทธิ์ แด่ นาม ของ เรา ทุก ที่ ทุกแห่ง เพราะว่า นาม ของ เรา นั้น จะ ใหญ่ ยิ่ง ท่ามกลาง ประชาชาติ

ปฐมกาล ๒:๗
พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ทรง ปั้น มนุษย์ ด้วย ผงคลี ดิน ทรง ระบาย ลมปราณ แห่ง ชีวิต เข้า ทาง จมูก ของ เขา และ มนุษย์ จึง เกิด เป็น จิต วิญญาณ มี ชีวิต อยู่

ยอห์น ๓:๓-๕
[๓] พระ เยซู ตรัส ตอบ เขา ว่า " เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ไม่ ได้ บังเกิด ใหม่ ผู้ นั้น จะ เห็น อาณาจักร ของ พระเจ้า ไม่ ได้ "[๔] นิ โค เด มัสทูลพ ระ องค์ ว่า " คน ชรา แล้ว จะ บังเกิด ใหม่ อย่างไร ได้ จะ เข้า ใน ครรภ์ มารดา ครั้ง ที่ สอง และ บังเกิด ใหม่ ได้ หรือ "[๕] พระ เยซู ตรัส ตอบ ว่า " เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ไม่ ได้ บังเกิด จาก น้ำ และ พระ วิญญาณ ผู้ นั้น จะ เข้า ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า ไม่ ได้

ฮีบรู ๑๒:๑๔
จง อุตส่าห์ ที่ จะ สงบ สุข อยู่ กับ คน ทั้งปวง และ ที่ จะ ได้ใจ บริสุทธิ์ ด้วยว่า นอกจาก นั้น ไม่ มี ใคร จะ ได้ เห็น องค์ พระผู้เป็นเจ้า

วิวรณ์ ๑๗:๑๘
และ ผู้หญิง ที่ ท่าน เห็น นั้น ก็ คือ นคร ใหญ่ ที่ มี อำนาจ เหนือ กษัตริย์ ทั้งหลาย ทั่ว แผ่นดิน โลก "

มัทธิว ๑๖:๑๘
ฝ่าย เรา บอก ท่าน ด้วยว่า ท่าน คือ เปโตร และ บน ศิลา นี้ เรา จะ สร้าง ค ริ สต จักร ของ เรา ไว้ และ ประตู แห่ง นรก จะ มี ชัย ต่อ ค ริ สต จักร นั้น ก็ หามิได้

ปฐมกาล ๑:๑
ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก

อพยพ ๑๕:๓
พระ เยโฮ วาห์ทรง เป็น นักรบ พระ นาม ของ พระองค์ คือ พระ เยโฮวาห์

วิวรณ์ ๑๗:๙
นี่ ต้อง ใช้ สติปัญญา หัว ทั้ง เจ็ด นั้น คือ ภูเขา เจ็ด ยอด ที่ หญิง นั้น นั่ง อยู่

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] อย่า ทุกข์ ร้อน ใน สิ่ง ใดๆ เลย แต่ จง ทูล เรื่อง ความ ปรารถนา ของ ท่าน ทุก อย่าง ต่อ พระเจ้า ด้วย การ อธิษฐาน การ วิงวอน กับ การ ขอบพระคุณ[๗] แล้ว สันติ สุข แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความ เข้าใจ ทุก อย่าง จะ คุ้มครอง จิตใจ และ ความ คิด ของ ท่าน ไว้ ใน พระ เยซู คริสต์

กาลาเทีย ๔:๑๙
การ เปรียบเทียบ ระหว่าง นาง ฮา การ์กับ นาง ซา ราห์ลูก น้อย ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ต้อง เจ็บปวด เพราะ ท่าน อีก จนกว่า พระ คริสต์ จะ ได้ ทรง ก่อ ร่าง ขึ้น ใน ตัว ท่าน

๑ เปโตร ๓:๑๕
แต่ ใน ใจ ของ ท่าน จง เคารพ นับถือ พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์ พระผู้เป็นเจ้า และ จง เตรียมตัว ไว้ ให้ พร้อม เสมอ เพื่อ ท่าน จะ สามารถ ตอบ ทุก คน ที่ ถาม ท่าน ว่า ท่าน มีค วาม หวัง ใจ เช่น นี้ ด้วย เหตุผล ประการ ใด แต่ จง ตอบ ด้วย ใจ สุภาพ และ ด้วย ความ ยำเกรง

วิวรณ์ ๑๗:๑
การ พิพากษา ลงโทษ แม่ ของ หญิง แพศยา ทั้งหลาย ทูต สวรรค์ องค์ หนึ่ง ใน เจ็ด องค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบ นั้น มา หา ข้าพเจ้า และ พูด ว่า " เชิญ มา ที่ นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะ ให้ท่า น ดู การ พิพากษา ลงโทษ หญิง แพศยา คน สำคัญ ที่นั่ง อยู่ บน น้ำ มาก หลาย

มัทธิว ๑๘:๑๕-๑๘
[๑๕] การ ปฏิบัติ ต่อ พี่น้อง ที่ ทำ ผิด ต่อ ท่าน หากว่า พี่น้อง ของ ท่าน ผู้ หนึ่ง ทำ การ ละเมิด ต่อ ท่าน จง ไป แจ้งความ ผิด บาป นั้น แก่ เขา สองต่อสอง เท่านั้น ถ้า เขา ฟัง ท่าน ท่าน จะ ได้ พี่น้อง คืน มา[๑๖] แต่ ถ้า เขา ไม่ ฟัง ท่าน จง นำ คน หนึ่ง หรือ สอง คน ไป ด้วย ให้ เป็น พยาน สอง สาม ปาก เพื่อ ทุก คำ จะ เป็น หลักฐาน ได้[๑๗] ถ้า เขา ไม่ ฟัง คน เหล่า นั้น จง ไป แจ้งความ ต่อ ค ริ สต จักร แต่ ถ้า เขา ยัง ไม่ ฟัง ค ริ สต จักร อีก ก็ ให้ ถือ เสีย ว่า เขา เป็น เหมือน คน ต่าง ชาติ และ คน เก็บ ภาษี[๑๘] เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทั้งหลาย ว่า สิ่ง ใด ซึ่ง ท่าน จะ ผูกมัด ใน โลก ก็ จะ ถูก ผูกมัด ใน สวรรค์ และ สิ่ง ซึ่ง ท่าน จะ ปล่อย ใน โลก ก็ จะ ถูก ปล่อย ใน สวรรค์

เอเฟซัส ๑:๒๒-๒๓
[๒๒] พระ คริสต์ ประมุข แห่ง ค ริ สต จักร พระเจ้า ได้ ทรง ปราบ สิ่ง สารพัด ลง ไว้ ใต้ พระ บาท ของ พระ คริสต์ และ ได้ ทรง ตั้ง พระองค์ ไว้ เป็น ประมุข เหนือ สิ่ง สารพัด แห่ง ค ริ สต จักร[๒๓] ซึ่ง เป็น พระ กาย ของ พระองค์ คือ ซึ่ง เต็ม บริบูรณ์ ด้วย พระองค์ ผู้ทรง อยู่ เต็ม ทุก อย่าง ทุกแห่ง หน

เอเฟซัส ๕:๒๓
เพราะว่า สามี เป็น ศีรษะ ของ ภรรยา เหมือน พระ คริสต์ ทรง เป็น ศีรษะ ของ ค ริ สต จักร และ พระองค์ ทรง เป็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ กาย นั้น

กิจการของอัครทูต ๔:๓๒
ใจ เป็น หนึ่ง เดียว ทุก สิ่ง เป็น ของกลาง และ อำนาจ ใน ท่ามกลาง พวก คริสเตียน คน ทั้งปวง ที่ เชื่อ นั้น เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน และ ไม่ มี ใคร อ้าง ว่า สิ่งของ ที่ ตน มี อยู่ เป็น ของ ตน แต่ ทั้งหมด เป็น ของกลาง

๑ โครินธ์ ๑:๑๐
การ แตกแยก ใน ค ริ สต จักร พี่น้อง ทั้งหลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอน ท่าน ใน พระ นาม ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา ขอ ให้ท่า น เห็น พร้อม กัน ใน ทาง วาจา และ ไม่ มี การ แตกแยก กัน ระหว่าง พวก ท่าน แต่ ขอ ให้ท่า น เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน ใน ทาง ความ คิด และ ตัดสิน อย่าง เดียวกัน

ยอห์น ๑๒:๔๘
ผู้ ใด ที่ ปฏิเสธ เรา และ ไม่ รับคำ ของ เรา ผู้ นั้น จะ มี สิ่ง หนึ่ง พิพากษา เขา คือ คำ ที่ เรา ได้ กล่าว แล้ว นั้น แหละ จะ พิพากษา เขา ใน วัน สุดท้าย

ยอห์น ๑๔:๒๘
ท่าน ได้ยิน เรา กล่าว แก่ ท่าน ว่า ` เรา จะ จาก ไป และ จะ กลับ มา หา ท่าน อีก ' ถ้า ท่าน รัก เรา ท่าน ก็ จะ ชื่นชมยินดี ที่ เรา ว่า ` เรา จะ ไป หา พระ บิดา ' เพราะ พระ บิดา ของ เรา ทรง เป็น ใหญ่ กว่า เรา

ฮีบรู ๑:๑๔
ทูต สวรรค์ ทั้งปวง เป็น แต่ เพียง วิญญาณ ผู้ ปรนนิบัติ ที่ พระองค์ ทรง ส่ง ไป ช่วยเหลือ บรรดา ผู้ ที่ จะ ได้ รับ ความ รอด เป็น มรดก มิ ใช่ หรือ

มัทธิว ๑๘:๑๐
จง ระวัง ให้ ดี อย่า ดูหมิ่น ผู้ เล็กน้อย เหล่า นี้ สัก คน หนึ่ง ด้วย เรา กล่าว แก่ ท่าน ทั้งหลาย ว่า บน สวรรค์ ทูต สวรรค์ ประจำ ของ เขา เฝ้า อยู่ เสมอ ต่อ พระ พักตร์ พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์

เอเฟซัส ๖:๑๒
เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้อ หนัง และ เลือด แต่ ต่อสู้ กับ เทพ ผู้ ครอบครอง ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า วิญญาณ ที่ ชั่ว ใน สถาน ฟ้า อากาศ

ยอห์น ๓:๑๖
เพราะว่า พระเจ้า ทรง รัก โลก จน ได้ ทรง ประทาน พระ บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ ที่ บังเกิด มา เพื่อ ผู้ ใด ที่ เชื่อ ใน พระ บุตร นั้น จะ ไม่ พินาศ แต่ มี ชีวิตนิรันดร์

ยอห์น ๑๗:๑๗
ขอ ทรง โปรด ชำระ เขา ให้ บริสุทธิ์ ด้วย ความ จริง ของ พระองค์ พระ วจนะ ของ พระองค์ เป็นความ จริง

วิวรณ์ ๒:๙
เรา รู้จัก แนว การก ระ ทำ ของ เจ้า และ เรา รู้ ว่า พวก เจ้า มีค วาม ทุกข์ ลำบาก และ ยากจน ( แต่ว่า เจ้า ก็ มั่งมี ) และ รู้ เรื่อง การ หมิ่นประมาท ของ คน เหล่า นั้น ที่ กล่าว ว่า เขา เป็น พวก ยิวและ หา ได้ เป็น ไม่ แต่ พวก เขา เป็น ธรรม ศาลา ของ ซา ตาน

สดุดี ๖๘:๕
พระเจ้า ใน ที่ ประทับ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ทรง เป็น พระ บิดา ของ คน กำพร้า พ่อ และ ทรง เป็น ผู้ พิพากษา ของ หญิง ม่าย

สดุดี ๑๔๖:๙
พระ เยโฮ วาห์ทรง เฝ้า ดู คน ต่างด้าว พระองค์ ทรง ชู ลูก กำพร้า พ่อ และ หญิง ม่าย แต่ พระองค์ ทรง พลิก ทาง ของ คน ชั่ว

กาลาเทีย ๒:๑๐
ท่าน เหล่า นั้น ขอ แต่ เพียง ไม่ ให้ เรา ลืม นึกถึง คน จน ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ ข้าพเจ้า กระตือรือร้น ที่ จะ กระทำ

โรม ๓:๒๓
เหตุ ว่า ทุก คน ทำบาป และ เสื่อม จาก สง่า ราศี ของ พระเจ้า

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?