A A A A A

ตัวละครที่ดี: [การยอมรับ]


๑ โครินธ์ ๕:๑๑-๑๓
[๑๑] เรา ควร แยก ตัว จาก พี่น้อง คริสเตียน ที่ กำลัง ดำรง ชีวิต อยู่ ใน ความ บาป แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียน บอก ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ได้ชื่อ ว่าเป็น พี่น้อง แล้ว แต่ ยัง ล่วงประเวณี เป็น คน โลภ เป็น คน ถือ รูป เคารพ เป็น คน ปากร้าย เป็น คน ขี้ เมา หรือ เป็น คน ฉ้อโกง อย่า คบ กับ คน อย่าง นั้น แม้ จะ กิน ด้วย กัน ก็ อย่า เลย[๑๒] ไม่ ใช่ หน้าที่ ของ ข้าพเจ้า ที่ จะ ไป ตัดสิน ลงโทษ คน ภายนอก ท่าน จะ ต้อง ตัดสิน ลงโทษ คน ภายใน มิ ใช่ หรือ[๑๓] ส่วน คน ภายนอก นั้น พระเจ้า จะ ทรง ตัดสิน ลงโทษ เหตุ ฉะนั้น จง กำจัด คน ชั่วช้า นั้น ออก จาก พวก ท่าน เสียเถิด

๑ ยอห์น ๑:๙
พระ สัญญา เกี่ยว กับ การ สารภาพ บาป ถ้า เรา สารภาพ บาป ของ เรา พระองค์ ทรง สัตย์ ซื่อ และ เที่ยงธรรม ก็ จะ ทรง โปรด ยก บาป ของ เรา และ จะ ทรง ชำระ เรา ให้ พ้น จาก การ อธรรม ทั้งสิ้น

๑ เปโตร ๓:๘-๙
[๘] จง ใฝ่ใจ ประพฤติ การ ดี ใน ที่สุด นี้ ท่าน ทั้งหลาย จง เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน เห็น อก เห็นใจ กัน รัก กัน ฉัน พี่น้อง มี จิตใจ อ่อนโยน มี ใจ สุภาพ[๙] อย่า ทำ การ ร้าย ตอบแทน การ ร้าย อย่า ด่า ตอบ การ ด่า แต่ ตรงกันข้าม จง อวย พร แก่ เขา โดย รู้อยู่ ว่า พระองค์ ได้ ทรง เรียก ท่าน กระทำ เช่น นั้น เพื่อ ท่าน จะ ได้ รับ พระ พร เป็น มรดก

ยอห์น ๓:๑๖
เพราะว่า พระเจ้า ทรง รัก โลก จน ได้ ทรง ประทาน พระ บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ ที่ บังเกิด มา เพื่อ ผู้ ใด ที่ เชื่อ ใน พระ บุตร นั้น จะ ไม่ พินาศ แต่ มี ชีวิตนิรันดร์

สุภาษิต ๑๓:๒๐
บุคคล ที่ เดิน กับ ปราชญ์ จะ กลาย เป็น คน ฉลาด แต่ เพื่อนฝูง ของ คน โง่ จะ ถูก ทำลาย

โรม ๒:๑๑
เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง เห็นแก่หน้า ผู้ ใด เลย

โรม ๕:๘
แต่ พระเจ้า ทรง สำแดง ความ รัก ของ พระองค์ แก่ เรา ทั้งหลาย คือ ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น คน บาป อยู่ นั้น พระ คริสต์ ได้ ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ เรา

โรม ๘:๓๑
ถ้า เช่น นั้น เรา จะ ว่า อย่างไร ถ้า พระเจ้า ทรง อยู่ ฝ่าย เรา ใคร จะ ขัดขวาง เรา

โรม ๑๔:๑-๒
[๑] ความ รัก ของ คริสเตียน คือ ต้อง ยอม ทน ต่อ ผู้ ที่ มี ธรรมเนียม ต่าง กัน ส่วน คน ที่ ยัง อ่อน ใน ความ เชื่อ นั้น จง รับ เขา ไว้ แต่ มิ ใช่ เพื่อให้ โต้เถียง กัน ใน เรื่อง ความ เชื่อ ที่ แตก ต่าง กัน นั้น[๒] คน หนึ่ง ถือว่า จะ กิน อะไร ก็ได้ ทั้งนั้น แต่ อีก คน หนึ่ง ที่ ยัง อ่อน ใน ความ เชื่อ อยู่ ก็ กิน แต่ ผัก เท่านั้น

ฮีบรู ๑๐:๒๔-๒๕
[๒๔] และ ให้ เรา พิจารณา ดู กันและกัน เพื่อ เป็น เหตุ ให้ มีค วาม รัก และ กระทำ การ ดี[๒๕] ซึ่ง เรา เคย ประชุม กัน นั้น อย่า ให้ หยุด เหมือน อย่าง บาง คน เคย กระทำ นั้น แต่ จง เตือนสติ กันและกัน และ ให้ มาก ยิ่ง ขึ้น เมื่อ ท่าน ทั้งหลาย เห็น วัน เวลา นั้น ใกล้ เข้า มา แล้ว

ยอห์น ๖:๓๕-๓๗
[๓๕] พระ เยซู ตรัส กับ เขา ว่า " เรา เป็น อาหาร แห่ง ชีวิต ผู้ ที่มา หา เรา จะ ไม่ หิว อีก และ ผู้ ที่ เชื่อ ใน เรา จะ ไม่ กระหาย อีก เลย[๓๖] แต่ เรา ได้ บอก ท่าน ทั้งหลาย แล้ว ว่า ท่าน ได้ เห็น เรา แล้วแต่ ก็ ไม่ เชื่อ[๓๗] สารพัด ที่ พระ บิดา ทรง ประทาน แก่ เรา จะ มา สู่ เรา และ ผู้ ที่มา หา เรา เรา ก็ จะ ไม่ ทิ้ง เขา เลย

โคโลสี ๓:๑๒-๑๔
[๑๒] เหตุ ฉะนั้น ใน ฐานะ ที่ เป็น พวก ซึ่ง พระเจ้า ทรง เลือก ไว้ เป็น พวก ที่ บริสุทธิ์ และ เป็น พวก ที่ ทรง รัก จง สวม ใจ เมตตา ใจ ปรานี ใจ ถ่อม ใจอ่อน สุภาพ ใจ อดทน ไว้ นาน[๑๓] จง ผ่อน หนัก ผ่อน เบา ซึ่ง กันและกัน และ ถ้า แม้ ว่าผู้ ใด มี เรื่องราว ต่อ กัน ก็ จง ยก โทษ ให้ กันและกัน พระ คริสต์ ได้ ทรง โปรด ยก โทษ ให้ท่า น ฉันใด ท่าน จง กระทำ อย่าง นั้น เหมือน กัน[๑๔] แล้ว จง สวม ความ รัก ทับ สิ่ง เหล่า นี้ ทั้งหมด เพราะ ความ รัก ย่อม ผูกพัน ทุก สิ่ง ไว้ ให้ ถึง ซึ่ง ความ สมบูรณ์

มัทธิว ๕:๓๘-๔๒
[๓๘] จงรัก ศัตรู ท่าน ทั้งหลาย เคย ได้ยิน คำ ซึ่ง กล่าว ไว้ ว่า ` ตา แทน ตา และ ฟัน แทน ฟัน '[๓๙] ฝ่าย เรา บอก ท่าน ว่า อย่า ต่อสู้ คน ชั่ว ถ้า ผู้ ใด ตบ แก้ม ขวา ของ ท่าน ก็ จง หัน แก้ม อีก ข้าง หนึ่ง ให้ เขา ด้วย[๔๐] ถ้า ผู้ ใด อยาก จะ ฟ้อง ศาล เพื่อ จะ ริบ เอา เสื้อ ของ ท่าน ก็ จง ให้ เสื้อ คลุม แก่ เขา ด้วย[๔๑] ถ้า ผู้ ใด จะ เกณฑ์ ท่าน ให้ เดินทาง ไป หนึ่ง กิโลเมตร ก็ ให้ เลย ไป กับ เขา ถึง สอง กิโลเมตร[๔๒] ถ้า เขา จะ ขอ สิ่ง ใด จาก ท่าน ก็ จง ให้ อย่า เมิน หน้า จาก ผู้ ที่ อยาก ขอยืม จาก ท่าน

มัทธิว ๒๕:๓๔-๔๐
[๓๔] ขณะ นั้น พระ มหา กษัตริย์ จะ ตรัส แก่ บรรดา ผู้ ที่ อยู่ เบื้อง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ว่า ` ท่าน ทั้งหลาย ที่ ได้ รับ พระ พร จาก พระ บิดา ของ เรา จง มา รับ เอา ราช อาณาจักร ซึ่ง ได้ ตระเตรียม ไว้ สำหรับ ท่าน ทั้งหลาย ตั้งแต่ แรก สร้าง โลก เป็น มรดก[๓๕] เพราะว่า เมื่อ เรา หิว ท่าน ทั้งหลาย ก็ได้ จัดหา ให้ เรา กิน เรา กระหาย น้ำ ท่าน ก็ ให้ เรา ดื่ม เรา เป็น แขก แปลก หน้า ท่าน ก็ได้ ต้อนรับ เรา ไว้[๓๖] เรา เปลือยกาย ท่าน ก็ได้ ให้ เสื้อ ผ้า เรา นุ่งห่ม เมื่อ เรา เจ็บป่วย ท่าน ก็ได้ มา เยี่ยม เรา เมื่อ เรา ต้อง จำ อยู่ ใน คุก ท่าน ก็ได้ มา เยี่ยม เรา '[๓๗] เวลา นั้น บรรดา ผู้ ชอบธรรม จะ กราบ ทูล พระองค์ ว่า ` พระองค์เจ้า ข้า ที่ ข้าพระ องค์ เห็น พระองค์ ทรง หิว และ ได้ จัด มา ถวาย แด่ พระองค์ แต่ เมื่อ ไร หรือ ทรง กระหาย น้ำ และ ได้ ถวาย ให้ พระองค์ ดื่ม แต่ เมื่อ ไร[๓๘] ที่ ข้าพระ องค์ ได้ เห็น พระองค์ ทรง เป็น แขก แปลก หน้า และ ได้ ต้อนรับ พระองค์ ไว้ แต่ เมื่อ ไร หรือ เปลือย พระ กาย และ ได้ สวม ฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อ ไร[๓๙] ที่ ข้าพระ องค์ เห็น พระองค์ ประชวร หรือ ต้อง จำ อยู่ ใน คุก และ ได้ มา เฝ้า พระองค์ นั้นแต่ เมื่อ ไร '[๔๐] แล้ว พระ มหา กษัตริย์ จะ ตรัส ตอบ เขา ว่า ` เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทั้งหลาย ว่า ซึ่ง ท่าน ได้ กระทำ แก่ คน ใด คน หนึ่ง ใน พวก พี่น้อง ของ เรา นี้ ถึง แม้ จะ ต่ำต้อย เพียง ไร ก็ เหมือน ได้ กระทำ แก่ เรา ด้วย '

โรม ๑๕:๑-๗
[๑] จง อดทน ใน การ ประพฤติ ต่อ พี่น้อง ที่ อ่อน ใน ความ เชื่อ พวก เรา ที่ มีค วาม เชื่อ เข้มแข็ง ควร จะ อดทน ใน ข้อ เคร่งหยุมๆ หยิมๆ ของ คน ที่ อ่อน ใน ความ เชื่อ และ ไม่ ควร กระทำ สิ่ง ใด ตาม ความ พอใจ ของ ตัว เอง[๒] เรา ทุก คน จง กระทำ ให้ เพื่อนบ้าน พอใจ เพื่อ นำ ประโยชน์ และ ความ เจริญ มา ให้ เขา[๓] เพราะว่า พระ คริสต์ ก็ มิได้ ทรง กระทำ สิ่ง ที่ พอ พระทัย พระองค์ ตาม ที่ มี คำ เขียน ไว้ แล้ว ว่า ` คำ พูด เยาะ เย้ย ของ บรรดา ผู้ ที่ เยาะ เย้ย พระองค์ ตก อยู่ แก่ ข้าพระ องค์ '[๔] คริสเตียน จง ยอม รับ ซึ่ง กันและกัน เพราะว่า สิ่ง ที่ เขียน ไว้ ใน สมัย ก่อน นั้น ก็ เขียน ไว้ เพื่อ สั่งสอน เรา เพื่อ เรา จะ ได้ มีค วาม หวัง โดย ความ เพียร และ ความ ชูใจ ด้วย พระ คัมภีร์[๕] ขอ พระเจ้า แห่ง ความ เพียร และ ความ ชูใจ ทรง โปรด ช่วย ให้ท่า น มี น้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ตาม อย่าง พระ เยซู คริสต์[๖] เพื่อ ท่าน ทั้งหลาย จะ ได้ มี ใจ และ ปาก พร้อมเพรียง กัน สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา[๗] เหตุ ฉะนั้น จง ต้อนรับ กันและกัน เช่น เดียว กับ ที่ พระ คริสต์ ได้ ทรง ต้อนรับ เรา ทั้งหลาย เพื่อ พระ เกียรติ ของ พระเจ้า

โรม ๑๔:๑๐-๑๙
[๑๐] แต่ ตัว ท่าน เล่า เหตุ ไฉน ท่าน จึง กล่าวโทษ พี่น้อง ของ ท่าน หรือ เหตุ ไฉน ท่าน จึง ดูหมิ่น พี่น้อง ของ ท่าน เพราะว่า เรา ทุก คน ต้อง ยืน อยู่ หน้า บัลลังก์ พิพากษา ของ พระ คริสต์[๑๑] เพราะ มี คำ เขียน ไว้ ว่า ` องค์ พระผู้เป็นเจ้า ได้ ตรัส ว่า " เรา มี ชีวิต อยู่ ฉันใด หัว เข่า ทุก หัว เข่า จะ ต้อง คุก กราบ ลง ต่อ เรา และ ลิ้น ทุก ลิ้น จะ ต้อง ร้อง สรรเสริญ พระเจ้า " '[๑๒] ฉะนั้น เรา ทุก คน จะ ต้อง ทูล เรื่องราว ของ ตัว เอง ต่อ พระเจ้า[๑๓] เพราะ เห็นแก่ ความ รัก คริสเตียน จึง ยอม ชนะ ตน เอง ดังนั้น เรา อย่า กล่าวโทษ กันและกัน อีก เลย แต่ จง ตัดสินใจ เสีย ดี กว่า คือ อย่า ให้ ผู้ หนึ่ง ผู้ ใด วาง สิ่ง ซึ่ง ให้ สะดุด หรือ สิ่ง ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ล้ม ลง ไว้ ต่อหน้า พี่น้อง[๑๔] ข้าพเจ้า รู้ และ ปลงใจ เชื่อ เป็น แน่ ใน องค์ พระ เยซู เจ้า ว่า ไม่ มี สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ที่ เป็น มลทิน ใน ตัว เอง เลย แต่ ถ้า ผู้ ใด ถือว่า สิ่ง ใด เป็น มลทิน สิ่ง นั้น ก็ เป็น มลทิน สำหรับ คน นั้น[๑๕] แต่ ถ้า พี่น้อง ของ ท่าน ไม่ สบาย ใจ เพราะ อาหาร ที่ ท่าน กิน ท่าน ก็ ไม่ ได้ ดำเนิน ตาม ทาง แห่ง ความ รัก เสีย แล้ว พระ คริสต์ ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ ผู้ ใด ก็ อย่า ให้ คน นั้น พินาศ เพราะ อาหาร ที่ ท่าน กิน เลย[๑๖] ฉะนั้น อย่า ให้การ ดี ของ ท่าน เป็น ที่ ให้ เขา ติเตียน ได้[๑๗] เพราะว่า อาณาจักร ของ พระเจ้า นั้น ไม่ ใช่ การ กิน และ การ ดื่ม แต่ เป็นความ ชอบธรรม และ สันติ สุข และ ความ ชื่นชมยินดี ใน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์[๑๘] ผู้ ที่ ปรนนิบัติ พระ คริสต์ ใน การ เหล่า นั้น ก็ เป็น ที่ พอ พระทัย พระเจ้า และ เป็น ที่ พอใจ ของ มนุษย์ ด้วย[๑๙] เหตุ ฉะนั้น ให้ เรา มุ่ง กระทำ ใน สิ่ง ซึ่ง ทำให้ เกิด ความ สงบ สุข แก่ กันและกัน และ สิ่ง เหล่า นั้น ซึ่ง ทำให้ เกิด ความ เจริญ แก่ กันและกัน

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?