A A A A A

พระเจ้า: [คำสาป]


เลวีนิติ ๒๐:๙
เพราะว่า ทุก คน ที่ แช่ง บิดา หรือ มารดา ของ ตน จะ ต้อง มี โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ เขา ได้ แช่ง บิดา หรือ มารดา ของ เขา ให้ โลหิต ของ ผู้ นั้น ตก อยู่ บน ผู้ นั้น เอง

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘:๑๕
ชน ชาติ ที่ ไม่ เชื่อฟัง พระเจ้า จะ ถูก สาป แช่ง และ ภัย พิบัติ ต่างๆ แต่ ต่อ มา ถ้า ท่าน ไม่ เชื่อฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน และ ไม่ ระวัง ที่ จะ กระทำ ตาม พระ บัญญัติ และ กฎเกณฑ์ ทั้งสิ้น ของ พระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ แล้ว บรรดา คำ สาป แช่ง เหล่า นี้ จะ ตาม มา ทัน ท่าน

อพยพ ๒๑:๑๗
ผู้ ใด แช่ง ด่า บิดา มารดา ของ ตน ผู้ นั้น ต้อง ถูก ปรับโทษ ถึง ตาย เป็น แน่

เยเรมีย์ ๑๕:๑๐
พระ สัญญา และ การ ขู่เข็ญ แม่ จ๋า วิบัติ แก่ ฉัน ที่ แม่ คลอด ฉัน มา เป็น คน ที่ ให้ เกิด การ แก่งแย่ง และ การ ชิง ดี แก่ แผ่นดิน ทั้งสิ้น ฉัน ก็ มิได้ ให้ ยืม โดย คิด ดอกเบี้ย หรือ ฉัน ก็ มิได้ ยืม เขา โดย คิด ดอกเบี้ย แต่ เขา ทุก คน แช่ง ฉัน

กาลาเทีย ๓:๑๓
พระ คริสต์ ทรง ไถ่ เรา จาก การ สาป แช่ง แห่ง พระราชบัญญัติ พระ คริสต์ ทรง ไถ่ เรา ให้ พ้น ความ สาป แช่ง แห่ง พระราชบัญญัติ โดย การ ที่ พระองค์ ทรง ยอม ถูก สาป แช่ง เพื่อ เรา เพราะ มี คำ เขียน ไว้ ว่า ` ทุก คน ที่ ต้อง ถูก แขวน ไว้ บน ต้นไม้ ก็ ต้อง ถูก สาป แช่ง '

อพยพ ๓๔:๗
ผู้ทรง สำแดง ความ เมตตา ต่อ มนุษย์ กระทั่ง พัน ชั่ว อายุ ผู้ทรง โปรด ยก โทษ ความ ชั่วช้า การ ละเมิด และ บาป ของ เขา เสีย แต่ จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้ และ ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน "

ลูกา ๖:๒๘
จง อวย พร แก่ คน ที่ แช่ง ด่า ท่าน จง อธิษฐาน เพื่อ คน ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน

กันดารวิถี ๑๔:๑๘
` พระ เยโฮ วาห์ทรง พระ พิโรธ ช้า ทรง อุดม ใน ความ เมตตา ทรง โปรด ยก โทษ ความ ชั่วช้า และ ให้อภัย การ ละเมิด แต่ ถือว่า ไม่ มี โทษ หามิได้ ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ '

ปฐมกาล ๓:๑๗
พระองค์ ตรัส แก่ อาดัมว่า " เพราะ เหตุ เจ้า ได้ ฟัง เสียง ของ ภรรยา เจ้า และ ได้ กิน ผล จาก ต้นไม้ ซึ่ง เรา ได้ สั่ง เจ้า ว่า เจ้า อย่า กิน ผล จาก ต้น นั้น แผ่นดิน จึง ต้อง ถูก สาป แช่ง เพราะ ตัว เจ้า เจ้า จะ ต้องหา กิน บน แผ่นดิน นั้น ด้วย ความ ทุกข์ ยาก ตลอด วัน เวลา ใน ชีวิต ของ เจ้า

สุภาษิต ๒๖:๒
คำ สาป แช่ง ที่ ไร้ เหตุผล ย่อม ไม่ มา เกาะ เช่น เดียว กับ นก ที่ กำลัง โผ ไป มา และ นก นางแอ่น ที่ กำลัง บิน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๙
อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน

กาลาเทีย ๕:๑
การ พึ่ง ใน พระราชบัญญัติ ก็ ทำให้ ขาด จาก พระ คริสต์ และ หลุด ไป จาก พระ คุณ เพื่อ เสรีภาพ นั้น เอง พระ คริสต์ จึง ได้ ทรง โปรด ให้ เรา เป็น ไทย เหตุ ฉะนั้น จง ตั้ง มั่น และ อย่า เข้า เทียม แอก เป็น ทาส อีก เลย

อพยพ ๒๐:๕
อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน

๒ โครินธ์ ๕:๑๗
เหตุ ฉะนั้น ถ้า ผู้ ใด อยู่ ใน พระ คริสต์ ผู้ นั้น ก็ เป็น คน ที่ ถูก สร้าง ใหม่ แล้ว สิ่ง เก่า ๆ ก็ ล่วง ไป ดูเถิด สิ่ง สารพัด กลาย เป็น สิ่ง ใหม่ ทั้งนั้น

๑ ยอห์น ๔:๔
ลูก เล็ก ๆ ทั้งหลาย เอ๋ย ท่าน เป็น ฝ่าย พระเจ้า และ ได้ ชนะ เขา เหล่า นั้น เพราะว่า พระองค์ ผู้ สถิต อยู่ ใน ท่าน ทั้งหลาย เป็น ใหญ่ กว่า ผู้ นั้น ที่ อยู่ ใน โลก

๒ ซามูเอล ๑๖:๕-๘
[๕] ชิ เม อี ด่า ดา วิด เมื่อ กษัตริย์ ดา วิด เสด็จ มายัง ตำบล บาฮูริม ดูเถิด มี ชาย คน หนึ่ง อยู่ ใน ครอบครัว วงศ์วาน ซา อู ลชื่อ ชิ เม อี บุตร ชาย เก - รา เขา ออก มา เดิน พลาง ด่า พลาง[๖] และ เอา หิน ขว้าง ดา วิด และ ขว้าง บรรดา ข้าราชการ ของ กษัตริย์ ดา วิด พวก พล และ ชาย ฉกรรจ์ ทั้งสิ้น ก็ อยู่ ข้าง ขวา และ ข้าง ซ้าย ของ พระองค์[๗] ชิ เม อี ร้อง ด่า มา ว่า " จง ไป เสีย ให้ พ้น เจ้า คน กระหาย โลหิต เจ้า คน อันธพาล จง ไป เสีย ให้ พ้น[๘] พระ เยโฮ วาห์ได้ ทรง สนอง เจ้า ใน เรื่อง โลหิต ทั้งสิ้น แห่ง วงศ์วาน ของ ซา อู ลผู้ซึ่ง เจ้า เข้า ครอง แทน อยู่ นั้น และ พระ เยโฮ วาห์ทรง มอบ ราช อาณาจักร ไว้ ใน มือ อับ ซา โลม บุตร ของ เจ้า ดูเถิด ความ พินาศ ตก อยู่ บน เจ้า แล้ว เพราะ เจ้า เป็น คน กระหาย โลหิต "

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๑:๒๓
อย่า ให้ ศพ ค้าง อยู่ ที่ ต้นไม้ ข้าม คืน ท่าน จง ฝัง เขา เสีย ใน วัน เดียวกัน นั้น ( ด้วยว่า ผู้ ที่ ต้อง ถูก แขวน ไว้ บน ต้นไม้ ก็ ต้อง ถูก สาป แช่ง โดย พระเจ้า ) ท่าน อย่า กระทำ ให้ แผ่นดิน ของ ท่าน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน ให้ เป็น มรดก นั้น เป็น มลทิน "

อพยพ ๒๐:๕-๖
[๕] อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน[๖] แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน

๑ ซามูเอล ๑๗:๔๓
คน ฟีลิส เตียจึง พูด กับ ดา วิด ว่า " ข้า เป็น หมา หรือ เจ้า จึง ถือ ไม้เท้า มา หา ข้า " และ คน ฟีลิส เตียคน นั้น ก็ แช่ง ด่า ดา วิด ออก นาม พระ ของ ตน

เอเสเคียล ๑๘:๒๐
ชีวิต ที่ กระทำ บาป จะ ต้อง ตาย บุตร ชาย ไม่ ต้อง รับ โทษ ความ ชั่วช้า ของ บิดา บิดา ก็ ไม่ ต้อง รับ โทษ ความ ชั่วช้า ของ บุตร ชาย คน ชอบธรรม จะ รับ ความชอบ ธรรม ของ ตัว และ คน ชั่ว จะ รับ ความ ชั่ว ของ ตน

เยเรมีย์ ๓๑:๒๙-๓๐
[๒๙] " ใน สมัย นั้น เขา จะ ไม่ กล่าว ต่อ ไป อีก ว่า ` บิดา รับประทาน องุ่น เปรี้ยว และ บุตร ก็ เข็ดฟัน '[๓๐] แต่ ทุก คน จะ ต้อง ตาย เพราะ ความ ชั่วช้า ของ ตน เอง มนุษย์ ทุก คน ที่ รับประทาน องุ่น เปรี้ยว ก็ จะ เข็ดฟัน "

อพยพ ๒๐:๖
แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๐-๑๒
[๑๐] อย่า ให้ มีค น หนึ่ง คน ใด ใน หมู่ พวก ท่าน ซึ่ง ให้ บุตร ชาย หรือ บุตร สาว ของ เขา ลุย ไฟ อย่า ให้ ผู้ ใด เป็น คน ทำนาย เป็น หมอดู เป็น หมอ จับยาม ดู เหตุการณ์ หรือ เป็น นัก วิทยาคม[๑๑] เป็น หมอผี เป็น คนทรง เป็น พ่อ มด แม่มด หรือ เป็น หมอ พราย[๑๒] เพราะ ทุก คน ที่ กระทำ สิ่ง เหล่า นี้ ย่อม เป็น ที่ สะอิดสะเอียน แด่ พระ เยโฮวาห์ และ ด้วย เหตุ จาก การก ระ ทำ ที่ น่า สะอิดสะเอียน เหล่า นี้ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ทั้งหลาย จึง ทรง ขับ ไล่ เขา ออก ไป จาก เบื้องหน้า ท่าน

โรม ๘:๓๗-๓๙
[๓๗] แต่ว่า ใน เหตุการณ์ ทั้งปวง เหล่า นี้ เรา มี ชัย ยิ่ง กว่า ผู้ พิชิต โดย พระองค์ ผู้ ได้ ทรง รัก เรา ทั้งหลาย[๓๘] เพราะ ข้าพเจ้า เชื่อ มั่น ว่า แม้ ความ ตาย หรือ ชีวิต หรือ ทูต สวรรค์ หรือ ผู้ มี บรรดาศักดิ์ หรือ ฤทธิ์ เดช ทั้งหลาย หรือ สิ่ง ซึ่ง มี อยู่ ใน ปัจจุบัน นี้ หรือ สิ่ง ซึ่ง จะ มี ใน ภายหน้า[๓๙] หรือ ซึ่ง สูง หรือ ซึ่ง ลึก หรือ สิ่ง อื่น ใดๆ ที่ ได้ ทรง สร้าง แล้ว นั้น จะ ไม่ สามารถ กระทำ ให้ เรา ทั้งหลาย ขาด จาก ความ รัก ของ พระเจ้า ซึ่ง มี อยู่ ใน พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา ได้

๑ เปโตร ๕:๘-๙
[๘] ท่าน ทั้งหลาย จง เป็น คน ใจหนักแน่น จง ระวัง ระไว ให้ ดี ด้วยว่า ศัตรู ของ ท่าน คือ พญา มาร วนเวียน อยู่ รอบ ๆ ดุจ สิงโต คำราม เที่ยว ไป เสาะ หา คน ที่ มัน จะ กัด กิน ได้[๙] จง ต่อสู้ กับ ศัตรู นั้น ด้วย ตั้งใจ มั่นคง ใน ความ เชื่อ โดย รู้อยู่ ว่าความ ยาก ลำบาก อย่าง นั้น ก็ มี แก่ พวก พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ท่าน ที่ อยู่ ใน โลก เช่น เดียวกัน

ปฐมกาล ๓:๑๗-๑๙
[๑๗] พระองค์ ตรัส แก่ อาดัมว่า " เพราะ เหตุ เจ้า ได้ ฟัง เสียง ของ ภรรยา เจ้า และ ได้ กิน ผล จาก ต้นไม้ ซึ่ง เรา ได้ สั่ง เจ้า ว่า เจ้า อย่า กิน ผล จาก ต้น นั้น แผ่นดิน จึง ต้อง ถูก สาป แช่ง เพราะ ตัว เจ้า เจ้า จะ ต้องหา กิน บน แผ่นดิน นั้น ด้วย ความ ทุกข์ ยาก ตลอด วัน เวลา ใน ชีวิต ของ เจ้า[๑๘] แผ่นดิน จะ งอก ต้นไม้ ที่ มี หนาม และ ผัก ที่ มี หนาม แก่ เจ้า และ เจ้า จะ กิน ผัก ใน ท้อง ทุ่ง[๑๙] เจ้า จะ ต้องหา กิน ด้วย เหงื่อ ไหล โซม หน้า จนกว่า เจ้า กลับ ไป เป็น ดิน เพราะ เจ้า มา จาก ดิน เจ้า เป็น ผงคลี ดิน และ เจ้า จะ กลับ ไป เป็น ผงคลี ดิน "

ปฐมกาล ๔:๑๐-๑๒
[๑๐] การ สาป แช่ง คา อิน พระองค์ ตรัส ว่า " เจ้า ทำ อะไร ไป เสียง ร้องขอ ง โลหิต น้อง ชาย ของ เจ้า ร้อง จาก ดิน ถึง เรา[๑๑] บัดนี้ เจ้า ถูก สาป แช่ง จาก แผ่นดิน แล้ว ซึ่ง ได้ อ้า ปาก รับ โลหิต น้อง ชาย ของ เจ้า จาก มือ เจ้า[๑๒] เมื่อ เจ้า ทำ ไร่ ไถนา มัน จะ ไม่ เกิด ผล แก่ เจ้า เหมือน เดิม เจ้า จะ ต้อง พเนจร ร่อนเร่ ไป มา ใน โลก "

ปฐมกาล ๙:๑๘-๒๗
[๑๘] บุตร ชาย ของ โน อาห์ที่ได้ ออก จาก นาวา คือเชม ฮาม และ ยาเฟท และ ฮาม เป็น บิดา ของ คา นา อัน[๑๙] นี่ เป็น บุตร ชาย สาม คน ของ โนอาห์ และ มนุษย์ ที่ กระจัดกระจาย ออก ไป ทั่ว โลก มา จาก คน เหล่า นี้[๒๐] โน อาห์เมา เหล้า องุ่น โน อาห์เริ่มเป็น ชาว สวน และ เขา ทำ สวน องุ่น[๒๑] ท่าน ได้ ดื่ม เหล้า องุ่น จน เมา และ ท่าน ก็ เปลือยกาย อยู่ ใน เต็นท์ ของ ท่าน[๒๒] ฮาม บิดา ของ คา นา อัน เห็น บิดา ของ ตน เปลือยกาย อยู่ จึง บอก พี่น้อง ทั้ง สอง คน ของ เขา ที่ อยู่ ภายนอก[๒๓] เชมกับ ยา เฟทเอา ผ้า ผืน หนึ่ง พาด บ่า ของ เขา ทั้ง สอง คน เดิน หัน หลัง เข้าไป ปกปิด กาย บิดา ของ พวก เขา ที่ เปลือย อยู่ และ มิได้ หัน หน้า ดู กาย บิดา ของ พวก เขา ที่ เปลือย อยู่ นั้น[๒๔] โน อาห์สร่าง เมา แล้ว จึง รู้ ว่า บุตร ชาย สุดท้อง ของ เขา ได้ ทำ อะไร แก่ ท่าน[๒๕] คา นา อัน ถูก สาป แช่ง ท่าน พูด ว่า " คา นา อัน จง ถูก สาป แช่ง และ เขา จะ เป็น ทาส แห่ง ทาส ทั้งหลาย ของ พี่น้อง ของ เขา "[๒๖] ท่าน พูด ว่า " สรรเสริญ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของเชม และ คา นา อัน จะ เป็น ทาส ของ เขา[๒๗] พระเจ้า จะ ทรง เพิ่มพูน ยา เฟทและ เขา จะ อาศัย อยู่ ใน เต็นท์ ของเชม และ คา นา อัน จะ เป็น ทาส ของ เขา "

๑ พงศ์กษัตริย์ ๒:๓๒-๔๖
[๓๒] พระ เยโฮ วาห์ทรง ทำให้ โลหิต ของ เขา กลับ มา ตก บน ศีรษะ ของ เขา เอง เพราะว่า เขา ได้ โจมตี และ ฆ่า ชาย สอง คน ที่ ชอบธรรม และ ดี กว่า ตัว เขา ด้วย ดาบ โดยที่ ดา วิด ราช บิดา ของ เรา หา ทรง ทราบ ไม่ คือ อับ เนอ ร์บุตร เนอ ร์ผู้ บัญชาการ กองทัพ ของ อิส ราเอล และ อา มา สา บุตร เยเธ อร์ผู้ บัญชาการ กองทัพ ของ ยูดาห์[๓๓] ดังนั้น ต้อง ให้ โลหิต ของ เขา ทั้ง สอง ตก บน ศีรษะ ของ โย อาบ และ บน ศีรษะ เชื้อสาย ของ เขา เป็นนิตย์ แต่ ส่วน ดา วิด และ เชื้อสาย ของ พระองค์ และ ราชวงศ์ ของ พระองค์ และ ราช บัลลังก์ ของ พระองค์ จะ มี สันติภาพ จาก พระ เยโฮ วาห์อยู่ เป็นนิตย์ "[๓๔] แล้ว เบไน ยาห์บุตร ชาย เยโฮ ยาดา ก็ ขึ้น ไป ประหารชีวิต เขา เสีย และ ฝัง เขา ไว้ ใน บ้าน ของ เขา เอง ซึ่ง อยู่ ใน ถิ่น ทุรกันดาร[๓๕] เบไน ยาห์รับ ตำแหน่ง เป็น แม่ทัพ ศาโดก รับ ตำแหน่ง เป็น มหา ปุโรหิต กษัตริย์ ได้ ทรง แต่งตั้ง เบไน ยาห์บุตร ชาย เยโฮ ยาดา เหนือ กองทัพ แทน โย อาบ และ กษัตริย์ ก็ ทรง แต่งตั้ง ศาโดก ผู้ เป็น ปุโรหิต ไว้ ใน ตำแหน่ง ของ อา บี ยาธาร์[๓๖] ชิ เม อี ถูก ประหารชีวิต แล้ว กษัตริย์ ทรง ใช้ คน ไป เรียก ชิ เม อี ให้ เข้า มา เฝ้า และ ตรัส กับ เขา ว่า " ท่าน จง สร้าง บ้าน อยู่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม และ อาศัย อยู่ ที่ นั่น อย่า ออก จาก ที่ นั่น ไป ที่ไหน เลย[๓๗] เพราะ ใน วัน ที่ ท่าน ออก ไป และ ข้าม ลำธาร ขิด โร น นั้น ท่าน จง รู้ เป็น แน่ เถิด ว่า ท่าน จะ ต้อง ตาย แน่ แล้ว โลหิต ของ เจ้า จะ ต้อง ตก บน ศีรษะ ของ เจ้า เอง "[๓๘] และ ชิ เม อี ทูล กษัตริย์ ว่า " ที่ พระองค์ ตรัส นั้น ก็ดี แล้ว ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ จะ กระทำ ตาม ที่ กษัตริย์ เจ้านาย ของ ข้าพระ องค์ ตรัส นั้น " ชิ เม อี จึง ได้ อาศัย อยู่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม เป็น เวลา นาน[๓๙] ต่อ มา เมื่อ ล่วง ไป สาม ปี แล้ว ทาส สอง คน ของ ชิ เม อี ได้ หลบ หนี ไป ยัง อา คีชโอรส ของ มา อา คา ห์กษัตริย์ เมืองกัท และ เมื่อ เขา มาบ อก ชิ เม อี ว่า " ดูเถิด ทาส ของ ท่าน อยู่ ใน เมืองกัท "[๔๐] ชิ เม อี ก็ ลุก ขึ้น ผูก อาน ขี่ ลา ไป เฝ้า อา คีชที่ เมือง กัทเพื่อ เสาะ หา ทาส ของ ตน ชิ เม อี ได้ ไป นำ ทาส ของ ตน มา จาก เมืองกัท[๔๑] และ เมื่อ มี ผู้ กราบ ทูล ซา โลม อ น ว่า ชิ เม อี ได้ ไป จาก กรุง เยรูซา เล็ม ถึง เมืองกัท และ กลับ มา แล้ว[๔๒] กษัตริย์ ก็ ทรง ใช้ ให้ เรียก ชิ เม อี มา เฝ้า และ ตรัส กับ เขา ว่า " เรา ได้ ให้ท่า น ปฏิญาณ ใน พระ นาม ของ พระ เยโฮ วาห์มิ ใช่ หรือ และ ได้ ตักเตือน ท่าน แล้ว ว่า ` ท่าน จง รู้ เป็น แน่ ว่า ใน วัน ที่ ท่าน ออก ไป ไม่ ว่า ไป ที่ ใดๆ ท่าน จะ ต้อง ตาย แน่ ' และ ท่าน ก็ได้ ตอบ เรา ว่า ` คำ ตรัส ที่ ข้าพระ องค์ ได้ยิน นั้น ก็ดี แล้ว '[๔๓] ทำไม ท่าน จึง ไม่ รักษา คำ ปฏิญาณ ไว้ ต่อ พระ เยโฮวาห์ และ รักษา คำ บัญชา ซึ่ง เรา ได้ กำชับ ท่าน นั้น "[๔๔] กษัตริย์ ตรัส กับ ชิ เม อี ว่า " ท่าน เอง รู้ เรื่อง เหตุ ร้าย ทั้งสิ้น ซึ่ง อยู่ ใน ใจ ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน ได้ กระทำ ต่อ ดา วิด ราช บิดา ของ เรา เพราะฉะนั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง นำ เหตุ ร้าย มาส นอง เหนือ ศีรษะ ของ ท่าน เอง[๔๕] แต่ กษัตริย์ ซา โลม อ น จะ ได้ รับ พระ พร และ พระ ที่นั่ง ของ ดา วิด จะ ตั้ง มั่นคง ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮ วาห์อยู่ เป็นนิตย์ "[๔๖] แล้ว กษัตริย์ ทรง บัญชา เบไน ยาห์บุตร ชาย เยโฮ ยาดา และ เขา ก็ ออก ไป ประหารชีวิต ชิ เม อี เสีย ดังนั้น ราช อาณาจักร ก็ ตั้ง มั่นคง อยู่ ใน พระ หัตถ์ ของ ซา โลม อ น

โยบ ๒:๙
ภรรยา โย บ เยาะ เย้ย ท่าน แล้ว ภรรยา ท่าน เรียน ว่า " ท่าน ยัง จะ ยึด มั่น ใน ความ ซื่อสัตย์ ของ ท่าน อีก หรือ จง แช่ง พระเจ้า และ ตาย เสียเถอะ "

โยบ ๑๙:๑๗
ลม หายใจ ข้า เป็น ที่ ขยะแขยง แก่ ภรรยา ของ ข้า ถึง แม้ ข้า ได้ อ้อนวอน เพื่อ ลูก ๆ ที่ บังเกิด แก่ ข้า เอง

โยบ 1:10
พระองค์ มิได้ ทรง กั้น รั้ว ต้นไม้ รอบ ตัว เขา และ ครัวเรือน ของ เขา และ ทุก สิ่ง ที่ เขา มี อยู่ เสีย ทุก ด้าน หรือ พระองค์ ได้ ทรง อำนวย พระ พร งาน น้ำมือ ของ เขา และ ฝูง สัตว์ ของ เขา ได้ ทวี ขึ้น ใน แผ่นดิน

เอเฟซัส 6:10-17
[10] Այսուհետեւ, եղբայրներս, զօրացէք Տէրով եւ նորա զօրութեան կարողութիւնովը։[11] Եւ Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագէք, որ կարող լինիք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։[12] Որովհետեւ մեր պատերազմը արիւնի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանութիւնների եւ պետութիւնների հետ, այս աշխարհի խաւարի աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ որ երկնաւորների մէջ են։[13] Սորա համար Աստուծոյ սպառազինութիւնն առէք, որ կարող լինիք հակառակ կենալ չարութեան օրումը, եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել.[14] Արդ հաստատ կանգնեցէք ձեր մէջքերը ճշմարտութեամբ գօտեւորուած, եւ արդարութեան զրահը հագած,[15] Եւ ձեր ոտները կօշիկ հագած խաղաղութեան աւետարանի պատրաստութիւնովը։[16] Եւ ամենի վերայ հաւատքի վահանն առէք. որով կարող լինիք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել։[17] Եւ փրկութեան սաղաւարտն առէք, եւ Հոգու սուրը՝ որ Աստուծոյ խօսքն է։

มัทธิว 5:22
Բայց ես ասում եմ ձեզ թէ՝ Ամեն ով որ զուր տեղը բարկանայ իր եղբօրը, պարտական կլինի դատաստանին. եւ ով որ իր եղբօրն ասէ Յիմար, պարտական կլինի ատեանին. եւ ով որ իր եղբօրն ասէ Մորոս, պարտական կլինի գեհենի կրակին։

โรม 3:23
Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios;

โรม 6:23
Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

ปฐมกาล 9:25
Y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será á sus hermanos.

สดุดี 104:9
Pusísteles término, el cual no traspasarán; Ni volverán á cubrir la tierra.

ปฐมกาล 6:12
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.

ปฐมกาล 7:20
Quince codos en alto prevalecieron las aguas; y fueron cubiertos los montes.

ปฐมกาล 8:5-9
[5] Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo: en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.[6] Y sucedió que, al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho,[7] Y envió al cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.[8] Envió también de sí á la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra;[9] Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse á él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra: entonces él extendió su mano y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca.

ปฐมกาล 9:11
Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio; ni habrá más diluvio para destruir la tierra.

โรม 12:14
Bendecid á los que os persiguen: bendecid y no maldigáis.

Spanish Bible Reina Valera 1909
Public Domain: Reina Valera 1909