A A A A A

พระเจ้า: [ประการ]


มาระโก 10:19
ท่าน รู้จัก พระ บัญญัติ แล้ว ซึ่ง ว่า ` อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า ฉ้อ เขา จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ ตน ' "

ลูกา ๑๘:๒๐
ท่าน รู้จัก พระ บัญญัติ แล้ว ซึ่ง ว่า ` อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ ตน ' "

มัทธิว ๒๒:๓๔-๔๐
[๓๔] พระ บัญญัติ ข้อ ใหญ่ ที่สุด ( มก 12 : 28 - 34 ; ลก 10 : 25 - 28 ) แต่ พวก ฟาริสี เมื่อ ได้ยิน ว่า พระองค์ ทรง กระทำ ให้ พวก สะ ดู สี นิ่ง อั้น อยู่ จึง ประชุม กัน[๓๕] มี นัก กฎหมาย ผู้ หนึ่ง ใน พวก เขา ทดลอง พระองค์ โดย ถาม พระองค์ ว่า[๓๖] " อาจารย์ เจ้าข้า ใน พระราชบัญญัติ นั้น พระ บัญญัติ ข้อ ใด สำคัญ ที่สุด "[๓๗] พระ เยซู ทรง ตอบ เขา ว่า " ` จงรัก องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ เจ้า ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ เจ้า และ ด้วย สิ้นสุด ความ คิด ของ เจ้า '[๓๘] นี่แหละ เป็น พระ บัญญัติ ข้อ ต้น และข้อ ใหญ่[๓๙] ข้อ ที่ สอง ก็ เหมือน กัน คือ ` จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง '[๔๐] พระราชบัญญัติ และ คำ พยากรณ์ ทั้งสิ้น ก็ ขึ้น อยู่ กับ พระ บัญญัติ สอง ข้อ นี้ "

โรม ๑๓:๙
พระ บัญญัติ กล่าว ว่า ` อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า โลภ ' ทั้ง พระ บัญญัติ อื่นๆ ก็ รวม อยู่ ใน ข้อ นี้ คือ ` ท่าน จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง '

มัทธิว ๑๙:๑๖-๑๙
[๑๖] เรื่อง เศรษฐี หนุ่ม ( มก 10 : 17 - 30 ; ลก 10 : 25 - 30 ) ดูเถิด มีค น หนึ่ง มา ทูล พระองค์ ว่า " ท่าน อาจารย์ ผู้ ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทำ ดี ประการ ใด จึง จะ ได้ ชีวิตนิรันดร์ "[๑๗] พระองค์ ตรัส ตอบ เขา ว่า " ท่าน เรียก เรา ว่า ประเสริฐ ทำไม เล่า ไม่ มี ผู้ ใด ประเสริฐ นอกจาก พระองค์ เดียว คือ พระเจ้า แต่ ถ้า ท่าน ปรารถนา จะ เข้า ใน ชีวิต ก็ ให้ ถือ รักษา พระ บัญญัติ ไว้ "[๑๘] คน นั้น ทูล ถาม พระองค์ ว่า " คือ พระ บัญญัติ ข้อ ใด บ้าง " พระ เยซู ตรัส ว่า " อย่า กระทำ การ ฆาตกรรม อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ[๑๙] จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ ตน และ จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง "

มัทธิว ๒๒:๓๖-๔๐
[๓๖] " อาจารย์ เจ้าข้า ใน พระราชบัญญัติ นั้น พระ บัญญัติ ข้อ ใด สำคัญ ที่สุด "[๓๗] พระ เยซู ทรง ตอบ เขา ว่า " ` จงรัก องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ เจ้า ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ เจ้า และ ด้วย สิ้นสุด ความ คิด ของ เจ้า '[๓๘] นี่แหละ เป็น พระ บัญญัติ ข้อ ต้น และข้อ ใหญ่[๓๙] ข้อ ที่ สอง ก็ เหมือน กัน คือ ` จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง '[๔๐] พระราชบัญญัติ และ คำ พยากรณ์ ทั้งสิ้น ก็ ขึ้น อยู่ กับ พระ บัญญัติ สอง ข้อ นี้ "

มัทธิว ๑๐:๑๗-๒๒
[๑๗] แต่ จง ระวัง ผู้คน ไว้ ให้ ดี เพราะ พวก เขา จะ มอบ ท่าน ทั้งหลาย ไว้ กับ ศาล และ จะ เฆี่ยน ท่าน ใน ธรรม ศาลา ของ เขา[๑๘] และ ท่าน จะ ถูก นำ ตัว ไป อยู่ ต่อหน้า เจ้า เมือง และ กษัตริย์ เพราะ เห็นแก่ เรา เพื่อ ท่าน จะ ได้ เป็น พยาน ต่อ เขา และ ต่อ คน ต่าง ชาติ[๑๙] แต่ เมื่อ เขามอ บ ท่าน ไว้ นั้น อย่า เป็น กังวล ว่า จะ พูด อะไร หรือ อย่างไร เพราะ เมื่อ ถึง เวลา คำ ที่ ท่าน จะ พูด นั้น จะ ทรง ประทาน แก่ ท่าน ใน เวลา นั้น[๒๐] เพราะว่า ผู้ ที่ พูด มิ ใช่ ตัว ท่าน เอง แต่ เป็น พระ วิญญาณ แห่ง พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ ตรัส ทาง ท่าน[๒๑] แม้ ว่า พี่ ก็ จะ มอบ น้อง ให้ ถึง ความ ตาย พ่อ จะ มอบ ลูก และ ลูก ก็ จะ ทรยศ ต่อ พ่อ แม่ ให้ ถึง แก่ ความ ตาย[๒๒] ท่าน จะ ถูก คน ทั้งปวง เกลียด ชัง เพราะ เห็นแก่ นาม ของ เรา แต่ ผู้ ใด ที่ ทน ได้ ถึงที่ สุด ผู้ นั้น จะ รอด

โรม ๑๓:๘-๑๔
[๘] " เรา จะ รัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตัว เอง " ได้ อย่างไร อย่า เป็น หนี้ อะไร ใคร นอกจาก ความ รัก ซึ่ง มี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่รัก คน อื่น ก็ ทำให้ พระราชบัญญัติ สำเร็จ แล้ว[๙] พระ บัญญัติ กล่าว ว่า ` อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า โลภ ' ทั้ง พระ บัญญัติ อื่นๆ ก็ รวม อยู่ ใน ข้อ นี้ คือ ` ท่าน จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง '[๑๐] ความ รัก ไม่ ทำ อันตราย เพื่อนบ้าน เลย เหตุ ฉะนั้น ความ รัก จึง เป็น ที่ ให้ พระราชบัญญัติ สำเร็จ แล้ว[๑๑] นอกจาก นี้ ท่าน ควร จะ รู้ กาล สมัย ว่า เดี๋ยวนี้ เป็น เวลา ที่ เรา ควร จะ ตื่น จาก หลับ แล้ว เพราะว่า บัดนี้ เวลา ที่ เรา จะ รอด นั้น ใกล้ กว่า เวลา ที่ เรา ได้ เริ่ม เชื่อ นั้น[๑๒] กลางคืน ล่วง ไป มาก แล้ว และ รุ่งเช้า ก็ ใกล้ เข้า มา เหตุ ฉะนั้น เรา จง เลิก การก ระ ทำ ของ ความ มืด และ จง สวม เครื่อง อาวุธ ของ ความ สว่าง[๑๓] เรา จง ดำเนิน ชีวิต ให้ เหมาะสม กับ เวลา กลางวัน มิ ใช่ เลี้ยง เสพ สุรา เมามาย มิ ใช่ หยาบ โลน ลามก มิ ใช่ วิวาท ริษยา กัน[๑๔] แต่ ท่าน ทั้งหลาย จง ประดับ ตัว ด้วย พระ เยซู คริสต์ เจ้า และ อย่า จัด เตรียม อะไร ไว้ บำเรอ เนื้อ หนัง เพื่อ จะ ให้ สำเร็จ ตาม ความ ปรารถนา ของ เนื้อ หนัง นั้น

มาระโก ๑๒:๒๘-๓๔
[๒๘] พระ บัญญัติ ข้อ ใหญ่ ที่สุด ( มธ 22 : 34 - 40 ; ลก 10 : 25 - 37 ) มี ธร ร มา จาร ย์คน หนึ่ง เมื่อ มา ถึง ได้ยิน เขา ไล่เลียง กัน และ เห็น ว่า พระองค์ ทรง ตอบ เขา ได้ ดี จึง ทูล ถาม พระองค์ ว่า " พระ บัญญัติ ข้อ ใด เป็น เอก เป็น ใหญ่ กว่า บัญญัติ ทั้งปวง "[๒๙] พระ เยซู จึง ตรัส ตอบ คน นั้น ว่า " พระ บัญญัติ ซึ่ง เป็น เอก เป็น ใหญ่ กว่า บัญญัติ ทั้งปวง นั้น คือ ว่า ` โอ คน อิส ราเอล จง ฟัง เถิด องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ของ เรา ทั้งหลาย เป็น องค์ พระผู้เป็นเจ้า องค์ เดียว[๓๐] และ พวก ท่าน จงรัก องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน ด้วย สิ้นสุด ความ คิด และ ด้วย สิ้นสุด กำลัง ของ ท่าน ' นี่ เป็น พระ บัญญัติ ที่ เป็น เอก เป็น ใหญ่[๓๑] และ พระ บัญญัติ ที่ สอง นั้น ก็ เป็น เช่น กัน คือ ` จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง ' พระ บัญญัติ อื่น ที่ ใหญ่ กว่า พระ บัญญัติ ทั้ง สอง นี้ ไม่ มี "[๓๒] ฝ่าย ธร ร มา จาร ย์คน นั้น ทูล พระองค์ ว่า " ดีแล้ว อาจารย์ เจ้าข้า ท่าน กล่าว ถูก จริง ว่า พระเจ้า มี แต่ พระองค์ เดียว และ นอกจาก พระองค์ แล้ว พระเจ้า อื่น ไม่ มี เลย[๓๓] และ ซึ่ง จะ รัก พระองค์ ด้วย สุดใจ สุด ความ เข้าใจ สุดจิต และ สิ้นสุด กำลัง และ รัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง ก็ ประเสริฐ กว่า เครื่อง เผา บูชา และ เครื่อง สัต ว บูชา ทั้งสิ้น "[๓๔] เมื่อ พระ เยซู ทรง เห็น แล้ว ว่า คน นั้น พูด โดย ใช้ ความ คิด จึง ตรัส แก่ เขา ว่า " ท่าน ไม่ ไกล จาก อาณาจักร ของ พระเจ้า " ตั้งแต่ นั้น ไป ไม่ มี ใคร กล้า ถาม พระองค์ ต่อ ไป อีก

อพยพ ๓๔:๒๘
โมเสส กลับ มา ด้วย แผ่น ศิลา ใหม่ สำหรับ พัน ธ สัญญา ฝ่าย โมเสส เฝ้า พระ เยโฮ วาห์อยู่ ที่ นั่น สี่ สิบ วัน สี่ สิบ คืน มิได้ รับประทาน อาหาร หรือ น้ำ เลย และ ท่าน จารึก คำ พัน ธ สัญญา ไว้ ที่ แผ่น ศิลา คือ พระ บัญญัติ สิบ ประการ

เฉลยธรรมบัญญัติ ๔:๑๓
และ พระองค์ ทรง ประกาศ พัน ธ สัญญา ของ พระองค์ แก่ ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรง บัญชา ให้ท่า น ทั้งหลาย ปฏิบัติ ตาม คือ พระ บัญญัติ สิบ ประการ และ พระองค์ ทรง จารึก พระ บัญญัติ นั้น ไว้ บน ศิลา สอง แผ่น

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๐:๔
แล้ว พระองค์ จึง ทรง จารึก พระ บัญญัติ สิบ ประการ ลง บน แผ่น ศิลา อย่าง ครั้ง ก่อน ซึ่ง เป็น พระ วจนะ ที่ พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ ท่าน บน ภูเขา จาก ท่ามกลาง เพลิง ใน วัน ที่ ประชุม นั้น และ พระ เยโฮ วาห์ทรง ประทาน แผ่น ศิลา นั้น แก่ ข้าพเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๗-๒๒
[๗] การก ล่า ว ซ้ำ ถึง พระ บัญญัติ สิบ ประการ อย่า มี พระ อื่น ใด นอกเหนือ จาก เรา[๘] อย่า ทำ รูป เคารพ สลัก สำหรับ ตน เป็น รูป สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ซึ่ง มี อยู่ ใน ฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ง มี อยู่ ที่ แผ่นดิน เบื้อง ล่าง หรือ ซึ่ง มี อยู่ ใน น้ำ ใต้ แผ่นดิน[๙] อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน[๑๐] แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน[๑๑] อย่า ออก พระ นาม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ ประโยชน์ เพราะ ผู้ ที่ ออก พระ นาม พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์ นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้[๑๒] จง ถือ วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริสุทธิ์ ดัง ที่ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ทรง บัญชา ไว้ แก่ เจ้า[๑๓] จง ทำ การ งาน ทั้งสิ้น ของ เจ้า หก วัน[๑๔] แต่ วัน ที่ เจ็ด นั้น เป็น สะ บา โต ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ใน วัน นั้น อย่า กระทำ การ งาน ใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร สาว ของ เจ้า หรือ ทาส ทาสี ของ เจ้า หรือ วัว ของ เจ้า หรือ ลา ของ เจ้า หรือ สัตว์ ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที่ อาศัย อยู่ ใน ประตู เมือง ของ เจ้า เพื่อ ทาส ทาสี ของ เจ้า จะ ได้ หยุด พัก อย่าง เจ้า[๑๕] จง ระลึก ว่า เจ้า เคย เป็น ทาส อยู่ ใน แผ่นดิน อียิปต์ และ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ได้ พา เจ้า ออก มา จาก ที่ นั่น ด้วย พระ หัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์ และ ด้วย พระ กร ที่ เหยียด ออก เหตุ ฉะนี้ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ได้ ทรง บัญชา ให้ เจ้า รักษา วัน สะ บา โต[๑๖] จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า ดัง ที่ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ทรง บัญชา เจ้า ไว้ เพื่อ เจ้า จะ มี ชีวิต ยืน นาน และ เจ้า จะ ไป ดี มา ดี ใน แผ่นดิน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ประทาน ให้ แก่ เจ้า[๑๗] อย่า ฆ่า คน[๑๘] อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา[๑๙] อย่า ลัก ทรัพย์[๒๐] อย่า เป็น พยาน เท็จ ใส่ร้าย เพื่อนบ้าน[๒๑] อย่า อยาก ได้ ภรรยา ของ เพื่อนบ้าน และ อย่า โลภ ครัวเรือน ของ เพื่อนบ้าน คือ ไร่ นา ของ เขา หรือ ทาส ทาสี ของ เขา หรือ วัว ลา ของ เขา หรือ สิ่ง ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อนบ้าน '[๒๒] พระ วจนะ เหล่า นี้ พระ เยโฮ วาห์ได้ ตรัส แก่ ชุมนุมชน ทั้งปวง ของ ท่าน ที่ ภูเขา ออก มา จาก ท่ามกลาง เพลิง เมฆ และ ความ มืด คลุ้ม หนา ทึบ ด้วย พระ สุรเสียง อัน ดัง และ มิได้ ทรง เพิ่มเติม สิ่ง ใด อีก และ พระองค์ ทรง จารึก ไว้ บน แผ่น ศิลา สอง แผ่น และ ประทาน แก่ ข้าพเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๒๑
แล้ว ท่าน จะ ตอบ บุตร ชาย ของ ท่าน ว่า ` เรา เป็น ทาส ของ ฟาโรห์อยู่ ใน อียิปต์ และ พระ เยโฮ วาห์ได้ ทรง พา เรา ออก มา จาก อี ยิปต์ด้วย พระ หัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๐:๑-๕
[๑] ไม่ มี พระ อื่น ใด เหมือน พระ เยโฮวาห์ " ครั้ง นั้น พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ` จง สกัด ศิลา สอง แผ่น ให้ เหมือน อย่าง เดิม และ ขึ้น มา หา เรา ที่ บน ภูเขา และ ทำ หีบ ไม้ ไว้ ด้วย[๒] และ เรา จะ จารึก ถ้อยคำ ที่ อยู่ ใน แผ่น ศิลา แผ่น เดิม ที่ เจ้า ทำ แตก เสีย นั้น จง เก็บ ศิลา นั้น ไว้ ใน หีบ ไม้ '[๓] ข้าพเจ้า จึง ทำ หีบ ด้วย ไม้ กระถิน เทศ และ สกัด ศิลา สอง แผ่น เหมือน อย่าง เดิม ขึ้น ไป บน ภูเขา มี ศิลา สอง แผ่น อยู่ ใน มือ ของ ข้าพเจ้า[๔] แล้ว พระองค์ จึง ทรง จารึก พระ บัญญัติ สิบ ประการ ลง บน แผ่น ศิลา อย่าง ครั้ง ก่อน ซึ่ง เป็น พระ วจนะ ที่ พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ ท่าน บน ภูเขา จาก ท่ามกลาง เพลิง ใน วัน ที่ ประชุม นั้น และ พระ เยโฮ วาห์ทรง ประทาน แผ่น ศิลา นั้น แก่ ข้าพเจ้า[๕] แล้ว ข้าพเจ้า ก็ กลับ ลง มา จาก ภูเขา และ เก็บ แผ่น ศิลา นั้น ไว้ ใน หีบ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทำ ขึ้น และ แผ่น ศิลา ก็ ยัง อยู่ ใน หีบ นั้น ดัง ที่ พระ เยโฮ วาห์ทรง บัญชา ข้าพเจ้า ไว้

อพยพ ๒๐:๑-๑๗
[๑] พระเจ้า ทรง ตรัส พระ บัญญัติ สิบ ประการ จาก สวรรค์ พระเจ้า ตรัส พระ วจนะ ทั้งสิ้น ต่อ ไป นี้ ว่า[๒] " เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ผู้ ได้ นำ เจ้า ออก จาก แผ่นดิน อี ยิปต์คือ จาก เรือน ทาส[๓] อย่า มี พระ อื่น ใด นอกเหนือ จาก เรา[๔] อย่า ทำ รูป เคารพ สลัก สำหรับ ตน เป็น รูป สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ซึ่ง มี อยู่ ใน ฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ง มี อยู่ ที่ แผ่นดิน เบื้อง ล่าง หรือ ซึ่ง มี อยู่ ใน น้ำ ใต้ แผ่นดิน[๕] อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน[๖] แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน[๗] อย่า ออก พระ นาม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ ประโยชน์ เพราะ ผู้ ที่ ออก พระ นาม พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์ นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้[๘] จง ระลึก ถึง วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริสุทธิ์[๙] จง ทำ การ งาน ทั้งสิ้น ของ เจ้า หก วัน[๑๐] แต่ วัน ที่ เจ็ด นั้น เป็น สะ บา โต ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ใน วัน นั้น อย่า กระทำ การ งาน ใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร สาว ของ เจ้า หรือ ทาส ทาสี ของ เจ้า หรือ สัตว์ ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที่ อาศัย อยู่ ใน ประตู เมือง ของ เจ้า[๑๑] เพราะ ใน หก วันพระ เยโฮ วาห์ทรง สร้าง ฟ้า และ แผ่นดิน ทะเล และ สรรพ สิ่ง ซึ่ง มี อยู่ ใน ที่ เหล่า นั้น แต่ ใน วัน ที่ เจ็ด ทรง พัก เพราะฉะนั้น พระ เยโฮ วาห์ทรง อวย พระ พร วัน สะ บา โต และ ทรง ตั้ง วัน นั้น ไว้ เป็น วัน บริสุทธิ์[๑๒] จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า เพื่อ อายุ ของ เจ้า จะ ได้ ยืน นาน บน แผ่นดิน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ประทาน ให้ แก่ เจ้า[๑๓] อย่า ฆ่า คน[๑๔] อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา[๑๕] อย่า ลัก ทรัพย์[๑๖] อย่า เป็น พยาน เท็จ ใส่ร้าย เพื่อนบ้าน[๑๗] อย่า โลภ ครัวเรือน ของ เพื่อนบ้าน อย่า โลภ ภรรยา ของ เพื่อนบ้าน หรือ ทาส ทาสี ของ เขา หรือ วัว ลา ของ เขา หรือ สิ่ง ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อนบ้าน "

อพยพ ๒๔:๑๒
พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า " ขึ้น มา หา เรา บน ภูเขา แล้ว คอย อยู่ ที่ นั่น เรา จะ ให้ แผ่น ศิลา อัน มี ราช บัญญัติ และข้อ บัญญัติ ซึ่ง เรา จารึก ไว้ เพื่อ เก็บ ไว้ สอน เขา "

อพยพ ๓๔:๑๐-๒๙
[๑๐] ทรง ห้าม ไม่ ให้ อิส รา เอ ลร่ว มกับ คน ต่าง ชาติ ใน คา นา อัน ฝ่าย พระองค์ ตรัส ว่า " ดูเถิด เรา จะ ทำ พัน ธ สัญญา ไว้ เรา จะ ทำ การ มหัศจรรย์ ต่อหน้า ชน ชาติ ของ เจ้า ทุก คน ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใด กระทำ ใน ประชาชาติ ใด ทั่ว พิภพ และ ประชาชน ทั้งปวง ซึ่ง เจ้า อยู่ ท่ามกลาง เขา นั้น จะ เห็น กิจการ ของ พระ เยโฮวาห์ เพราะ การ ซึ่ง เรา จะ ทำ ต่อ เจ้า นั้น จะ เป็น สิ่ง ที่ น่า กลัว ยิ่ง นัก[๑๑] จง ถือ ตาม คำ ซึ่ง เรา บัญชา เจ้า ใน วัน นี้ ดูเถิด เรา จะ ไล่ คน อา โม ไรต์ คน คา นา อัน คน ฮิตไทต์ คน เปริส ซี คนฮีไวต์ และ คน เยบุส ไป ให้ พ้น หน้า เจ้า[๑๒] จง ระวัง ตัว ให้ ดี อย่า กระทำ พัน ธ สัญญา กับ ชาว เมือง ซึ่ง เจ้า จะ ไป ถึง นั้น เกรง ว่า จะ เป็น บ่วง แร้ว ดัก พวก เจ้า[๑๓] แต่ เจ้า ทั้งหลาย จง ทำลาย แท่น บูชา และ ทุบ เสา อัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ เขา ให้ แหลก ละเอียด และ โค่น เสา รูป เคารพ ของ เขา เสีย[๑๔] เจ้า อย่า นมัสการ พระ อื่น เลย เพราะ พระ เยโฮ วาห์ผู้ทรง พระ นาม ว่า หวงแหน เป็น พระเจ้า ผู้ทรง หวงแหน[๑๕] เกรง ว่า เจ้า จะ ทำ พัน ธ สัญญา กับ ชาว เมือง นั้น และ เมื่อ เขา เล่นชู้ กับ พระ ของ เขา และ ถวาย สัต ว บูชา แก่ บรรดา พระ นั้น เขา จะ เชิญ พวก เจ้า ไป ร่วม ด้วย และ พวก เจ้า จะ ไป กิน ของ ที่ เขา ถวาย บูชา นั้น[๑๖] เกรง ว่า เจ้า จะ รับ บุตร สาว ของ เขา มา เป็น ภรรยา บุตร ชาย ของ เจ้า และ บุตร สาว ของ เขา นั้น จะ ไป เล่นชู้ กับ พระ ของ เขา และ ชักชวน ให้ บุตร ชาย ของ เจ้า ไป เล่นชู้ กับ พระ นั้น ด้วย[๑๗] เจ้า อย่า หล่อ รูป พระ ไว้ สำหรับ ตัว เอง เลย[๑๘] คำ บัญชา ซ้ำ เรื่อง เครื่องบูชา เจ้า ทั้งหลาย จง ถือ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ จง กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ให้ ครบ เจ็ด วัน ตาม กำหนด ใน เดือน อา บีบ ตาม ที่ เรา บัญชา เจ้า เพราะ เจ้า ออก จาก อี ยิปต์ใน เดือน อา บีบ[๑๙] ทุก สิ่ง ซึ่ง ออก จาก ครรภ์ ครั้ง แรก เป็น ของ เรา คือ สัตว์ ตัวผู้ ทั้งหมด ของ เจ้า ลูก หัวปี ของ วัว และ ของ แกะ[๒๐] ส่วน ลูก ลา หัวปี นั้น เจ้า จง นำ ลูก แกะ มา ไถ่ ไว้ ถ้า แม้ เจ้า มิได้ ไถ่ ก็ จง หักคอ มัน เสีย บุตร ชาย หัวปี ทั้งหลาย ของ พวก เจ้า นั้น จะ ต้อง ไถ่ ไว้ ด้วย อย่า ให้ ผู้ ใด มา เฝ้า เรา มือ เปล่า เลย[๒๑] เจ้า จง ทำ การ งาน ใน กำหนด หก วัน แต่ วัน ที่ เจ็ด จง พัก แม้ ว่า ใน ฤดู ไถนา และ ฤดู เกี่ยวข้าว ก็ จง พัก[๒๒] จง ถือ เทศกาล สัปดาห์ คือ เทศกาล เลี้ยง ฉลอง ผล ต้น ฤดู เกี่ยวข้าว สาลี และ ถือ เทศกาล เลี้ยง ฉลอง การ เก็บ ผลิตผล ใน ปลาย ปี[๒๓] บรรดา ผู้ชาย ทั้งหลาย ของ พวก เจ้า ต้อง มา ประชุม กัน ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ง อิส รา เอ ลปีละ สาม ครั้ง[๒๔] เพราะ เรา จะ ขับ ไล่ ชน ชาติ ทั้งหลาย ออก ไป ให้ พ้น หน้า พวก เจ้า และ จะ ขยาย เขตแดน เมือง ของ เจ้า ให้ กว้าง ออก ไป เมื่อ พวก เจ้า จะ ขึ้น ไป เฝ้า พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ปี ละ สาม ครั้ง นั้น จะ ไม่ มี ใคร อยาก ได้ แผ่นดิน ของ เจ้า เลย[๒๕] อย่า ถวาย เลือด บูชา พร้อม กับ ขนมปัง มี เชื้อ และ เครื่องบูชา อัน เกี่ยว กับ เทศกาล เลี้ยง ปัสกานั้น อย่า ให้ เหลือ ไว้ จนถึง วัน รุ่ง ขึ้น[๒๖] จง คัด พืช ผล แรก จาก ผล รุ่น แรก ใน ไร่ นา มา ถวาย ใน พระ นิเวศ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่า ต้ม เนื้อ ลูก แพะ ด้วย น้ำนม แม่ ของ มัน เลย "[๒๗] พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า " คำ เหล่า นี้ จง เขียน ไว้ เพราะ เรา ทำ พัน ธ สัญญา ไว้ กับ เจ้า และ พวก อิส รา เอลตามข้อ ความ เหล่า นี้ แล้ว "[๒๘] โมเสส กลับ มา ด้วย แผ่น ศิลา ใหม่ สำหรับ พัน ธ สัญญา ฝ่าย โมเสส เฝ้า พระ เยโฮ วาห์อยู่ ที่ นั่น สี่ สิบ วัน สี่ สิบ คืน มิได้ รับประทาน อาหาร หรือ น้ำ เลย และ ท่าน จารึก คำ พัน ธ สัญญา ไว้ ที่ แผ่น ศิลา คือ พระ บัญญัติ สิบ ประการ[๒๙] อยู่ ต่อ มา โมเสส ได้ ลง มา จาก ภูเขา ซี นาย ถือ แผ่น พระ โอวาท สอง แผ่น มา ด้วย เวลา ที่ ลง มา จาก ภูเขา นั้น โมเสส ก็ ไม่ ทราบ ว่า ผิว หน้า ของ ตน ทอแสง เนื่องด้วย พระเจ้า ทรง สนทนา กับ ท่าน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๔-๙
[๔] โอ คน อิส ราเอล จง ฟัง เถิด พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เรา ทั้งหลาย เป็น พระ เยโฮ วาห์เดียว[๕] พวก ท่าน จงรัก พระ เยโฮ วาห์ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน และ ด้วย สิ้นสุด กำลัง ของ ท่าน[๖] จง อุตส่าห์ สอน พระ วจนะ ของ พระเจ้า แก่ ลูก หลาน ของ ตน และ จง ให้ ถ้อยคำ ที่ ข้าพเจ้า บัญชา พวก ท่าน ใน วัน นี้ อยู่ ใน ใจ ของ ท่าน[๗] และ พวก ท่าน จง อุตส่าห์ สอน ถ้อยคำ เหล่า นี้ แก่ ลูก หลาน ของ ท่าน เมื่อ ท่าน นั่ง อยู่ ใน เรือน เดิน อยู่ ตาม ทาง และ นอน ลง หรือ ลุก ขึ้น จง พูด ถึง ถ้อยคำ นี้[๘] จง เอา ถ้อยคำ เหล่า นี้ พัน ไว้ ที่ มือ ของ ท่าน เป็น หมาย สำคัญ และ จง เป็น ดัง เครื่องหมาย ระหว่าง นัยน์ตา ของ ท่าน[๙] และ เขียน ไว้ ที่ เสา ประตู เรือน และ ที่ ประตู ของ ท่าน

อพยพ ๒๐:๒-๑๗
[๒] " เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ผู้ ได้ นำ เจ้า ออก จาก แผ่นดิน อี ยิปต์คือ จาก เรือน ทาส[๓] อย่า มี พระ อื่น ใด นอกเหนือ จาก เรา[๔] อย่า ทำ รูป เคารพ สลัก สำหรับ ตน เป็น รูป สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ซึ่ง มี อยู่ ใน ฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ง มี อยู่ ที่ แผ่นดิน เบื้อง ล่าง หรือ ซึ่ง มี อยู่ ใน น้ำ ใต้ แผ่นดิน[๕] อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน[๖] แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน[๗] อย่า ออก พระ นาม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ ประโยชน์ เพราะ ผู้ ที่ ออก พระ นาม พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์ นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้[๘] จง ระลึก ถึง วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริสุทธิ์[๙] จง ทำ การ งาน ทั้งสิ้น ของ เจ้า หก วัน[๑๐] แต่ วัน ที่ เจ็ด นั้น เป็น สะ บา โต ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ใน วัน นั้น อย่า กระทำ การ งาน ใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร สาว ของ เจ้า หรือ ทาส ทาสี ของ เจ้า หรือ สัตว์ ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที่ อาศัย อยู่ ใน ประตู เมือง ของ เจ้า[๑๑] เพราะ ใน หก วันพระ เยโฮ วาห์ทรง สร้าง ฟ้า และ แผ่นดิน ทะเล และ สรรพ สิ่ง ซึ่ง มี อยู่ ใน ที่ เหล่า นั้น แต่ ใน วัน ที่ เจ็ด ทรง พัก เพราะฉะนั้น พระ เยโฮ วาห์ทรง อวย พระ พร วัน สะ บา โต และ ทรง ตั้ง วัน นั้น ไว้ เป็น วัน บริสุทธิ์[๑๒] จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า เพื่อ อายุ ของ เจ้า จะ ได้ ยืน นาน บน แผ่นดิน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ประทาน ให้ แก่ เจ้า[๑๓] อย่า ฆ่า คน[๑๔] อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา[๑๕] อย่า ลัก ทรัพย์[๑๖] อย่า เป็น พยาน เท็จ ใส่ร้าย เพื่อนบ้าน[๑๗] อย่า โลภ ครัวเรือน ของ เพื่อนบ้าน อย่า โลภ ภรรยา ของ เพื่อนบ้าน หรือ ทาส ทาสี ของ เขา หรือ วัว ลา ของ เขา หรือ สิ่ง ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อนบ้าน "

อพยพ ๓๑:๑๘
เมื่อ พระองค์ ตรัส แก่ โมเสส บน ภูเขา ซี นาย เสร็จ แล้ว พระองค์ ได้ ประทาน แผ่น พระ โอวาท สอง แผ่น เป็น แผ่น ศิลา จารึก ด้วย นิ้ว พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า

ยอห์น ๑๔:๑๕
ถ้า ท่าน ทั้งหลาย รัก เรา จง รักษา บัญญัติ ของ เรา

มัทธิว ๑๙:๑๘
คน นั้น ทูล ถาม พระองค์ ว่า " คือ พระ บัญญัติ ข้อ ใด บ้าง " พระ เยซู ตรัส ว่า " อย่า กระทำ การ ฆาตกรรม อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ

ยอห์น ๑๕:๑๐
ถ้า ท่าน ทั้งหลาย รักษา บัญญัติ ของ เรา ท่าน ก็ จะ ยึด มั่น อยู่ ใน ความ รัก ของ เรา เหมือน ดัง ที่ เรา รักษา พระ บัญญัติ ของ พระ บิดา เรา และ ยึด มั่น อยู่ ใน ความ รัก ของ พระองค์

มัทธิว ๕:๑๗
ทุก จุด ทุก ตัว อักษร จะ ต้อง สำเร็จ อย่า คิด ว่า เรา มา เพื่อ จะ ทำลาย พระราชบัญญัติ หรือ คำขอ ง ศาสดา พยากรณ์ เสีย เรา มิได้ มา เพื่อ จะ ทำลาย แต่ มา เพื่อ จะ ให้ สำเร็จ

อพยพ ๓๒:๑๕
อิส รา เอลเป ลือ ยกายและ ไหว้ รูป เคารพ โมเสส ทำลาย รูป เคารพ ฝ่าย โมเสส กลับ ลง มา จาก ภูเขา ถือ แผ่น ศิลา พระ โอวาท มาส อง แผ่น ซึ่ง จารึก ทั้ง สอง ด้าน จารึก ทั้ง ด้าน นี้ และ ด้าน นั้น

ยอห์น ๑๕:๑๒-๑๗
[๑๒] นี่แหละ เป็น บัญญัติ ของ เรา คือ ให้ท่า น ทั้งหลาย รัก ซึ่ง กันและกัน เหมือน ดัง ที่ เรา ได้ รัก ท่าน[๑๓] ไม่ มี ผู้ ใด มีค วาม รัก ที่ ยิ่ง ใหญ่ กว่า นี้ คือ การ ที่ ผู้ หนึ่ง ผู้ ใด จะ สละ ชีวิต ของ ตน เพื่อ มิตรสหาย ของ ตน[๑๔] ถ้า ท่าน ทั้งหลาย ประพฤติ ตาม ที่ เรา สั่ง ท่าน ท่าน ก็ จะ เป็น มิตรสหาย ของ เรา[๑๕] คริสเตียน คือ มิตรสหาย ของ พระ คริสต์ เรา ไม่ เรียก ท่าน ทั้งหลาย ว่า ทาส อีก เพราะ ทาส ไม่ ทราบ ว่า นาย ของ เขา ทำ อะไร แต่ เรา เรียก ท่าน ว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิ่ง ที่ เรา ได้ยิน จาก พระ บิดา ของ เรา เรา ได้ สำแดง แก่ ท่าน แล้ว[๑๖] ท่าน ทั้งหลาย ไม่ ได้ เลือก เรา แต่ เรา ได้ เลือก ท่าน ทั้งหลาย และ ได้ แต่งตั้ง ท่าน ทั้งหลาย ไว้ ให้ท่า น จะ ไป เกิด ผล และ เพื่อให้ ผล ของ ท่าน อยู่ ถาวร เพื่อ ว่า เมื่อ ท่าน ทูล ขอ สิ่ง ใด จาก พระ บิดา ใน นาม ของ เรา พระองค์ จะ ได้ ประทาน สิ่ง นั้น ให้ แก่ ท่าน[๑๗] สิ่ง เหล่า นี้ เรา สั่ง ท่าน ทั้งหลาย ไว้ ว่า ท่าน จงรัก ซึ่ง กันและกัน

อพยพ ๓๒:๑๖
แผ่น ศิลา เหล่า นั้น เป็น งาน จาก ฝี พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า และ อักษร ที่ จารึก นั้น เป็น ลายพระหัตถ์ ของ พระเจ้า สลัก ไว้ บน แผ่น ศิลา นั้น

อพยพ ๓๔:๒๗
พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า " คำ เหล่า นี้ จง เขียน ไว้ เพราะ เรา ทำ พัน ธ สัญญา ไว้ กับ เจ้า และ พวก อิส รา เอลตามข้อ ความ เหล่า นี้ แล้ว "

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?