A A A A A

โบสถ์: [การกดขี่คริสตจักร]


กิจการของอัครทูต ๘:๑
เซา โลข่มเหงค ริ สต จักร การ ที่ เขา ฆ่า ส เท เฟนเสีย นั้น เซา โลก็เห็น ชอบ ด้วย คราว นั้น เกิด การ ข่มเหง ค ริ สต จักร ครั้ง ใหญ่ ใน กรุง เยรูซา เล็ม และ ศิษย์ ทั้งปวง นอกจาก พวก อัครสาวก ได้ กระจัดกระจาย ไป ทั่ว แว่น แคว้น ยู เดียกับ สะ มาเรีย

มัทธิว ५:४४
ฝ่าย เรา บอก ท่าน ว่า จงรัก ศัตรู ของ ท่าน จง อวย พร แก่ ผู้ ที่ สาป แช่ง ท่าน จง ทำ ดี แก่ ผู้ ที่ เกลียด ชัง ท่าน และ จง อธิษฐาน เพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่าน อย่าง เหยียดหยาม และ ข่มเหง ท่าน

๒ ทิโมธี ३:१२
पाङ्‌नोन तोःमा ख्रीष्‍ट येशूदा सेमहेन्‍सेन तेन्‍सी थेदेन छ्‌याम भ्रबागदे जम्‍मादान म्‍हिगदेसे दुख मी पिन्‍नोन पिन्‍ना।

ยอห์น १५:२०
‘नोकर मालिक भन्‍दा घ्रेन आत’ भिसी ङाइ पाङ्बा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। थेनीगदेसे ङादा दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदेदाएनोन दुख पिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदेसे पाङ्बा तामएनोन ङ्‌यान्‍ना।

วิวรณ์ २:१०
एनीगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा दुख म्राङ्सी थालोङ्‍गो। च्‍यागो, एला विश्‍वास च्‍याबाला लागिरी शैतानसे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। तर एसे च्‍युइरे जे दुख नातोःला। ए सिनोन तोःसै ङादा विश्‍वास लबा थाख्‍लागो। ओच्‍छे ङाइ एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा इनाम पिन्‍ना।

โรม ८:३५
दाहेन्‍से य्‍हाङदा दुख कष्‍ट, बिरोध, चआम्‍याङ्बा, क्‍वानआम्‍याङ्बा, आपत विपत, साइबारी म्‍हाइबा चु तामसे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टला मायाग्‍याम फेबारी खम्‍ला?

มัทธิว ५:११
“ङादा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खिसी लला, दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्सी एनीगदेला बिरोधरी जम्‍मान नइबा ताम लमैनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।

โรม १२:१४
एनीगदेदा दुख पिन्‍बा म्‍हिगदेदा मोलम पिन्‍गो। थेनीगदेदा केःबा आहिन, बरु मोलम पिन्‍गो।

ยอห์น ५:१६
येशूसे चु गे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबासे लमा यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा बिरोध लबारी छ्‌याइजी।

มัทธิว ५:१०-१२
[१०] म्‍हिगदेसे दुख पिन्‍सैनोन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा थेनीगदेलान हिन्‍ना।[११] “ङादा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खिसी लला, दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्सी एनीगदेला बिरोधरी जम्‍मान नइबा ताम लमैनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।[१२] तसैनोन एनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छाला अगमवक्तागदेदाएनोन थेनीगदेसे चुह्रङ् लसीन दुख पिन्‍मुबा।

๒ โครินธ์ १२:१०
थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला लागिरी कमजोर तसैनोन, ङादा बेइज्‍जत लसैनोन, बिरोध लसैनोन, स्‍य्‍हान्‍दोसे दुख पिन्‍सैनोन, ओच्‍छे आपत विपत तसैनोन ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम कमजोर तबा धुइरी ङा झन भङ्‍बा तला।

กิจการของอัครทูต १३:५०
तर पावलदेन बारनाबासला बिरोध लसी यहूदीगदेसे म्‍हिगदेग्‍याम मान याङ्बा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्रिङम्‍हेमेगदेदेन शहरला मुल म्‍हिगदेदा थीसी, पावलदेन बारनाबासदा ह्राङला ग्‍लाग्‍याम तेःजी।

กิจการของอัครทูต ७:५२
एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे अगमवक्तागदे न्‍हङला खजिबा अगमवक्तादा चा दुख आपिन्‍नी तला? थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि फेप्‍खबान मुला भिसी थेःना लबागदे जम्‍मादान साइजी। दान्‍दे ह्राङनी चा परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिदा धोका पिन्‍बादेन साइबा म्‍हि दोजी।

มาระโก ४:१७
तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला।

กาลาเทีย ४:२९
तर थे धुइरी सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार न्‍हबा झासे परमेश्‍वरला आत्‍मासे म्‍हन्‍बा अन्‍छार न्‍हबा झादा दुख पिन्‍मुबा, दान्‍देनोन थेह्रङ्बान मुला।

มาระโก १०:३०
थेसे नाबा दुखदेन छ्‌यामनोन दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना दिमनाम, आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा याङ्ला। ओच्‍छे खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।

มัทธิว १३:२१
तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला।

กิจการของอัครทูต २२:४
ओच्‍छे ङाइ थार्बा याङ्बा ग्‍यामरी भ्रबा म्‍हिगदेदा सिबाधोनान तोसी ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे न्‍हीदान चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी।

มัทธิว ५:१०
म्‍हिगदेसे दुख पिन्‍सैनोन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा थेनीगदेलान हिन्‍ना।

กาลาเทีย ६:१२
च्‍यागो, ङा चा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बारी म्‍हाइबागदेसे जे एनीगदेदा खतना लनोन तोःला भिसी कर लमुला। ख्रीष्‍टला क्रुससे जे थार्ना लला भिबा तामरी विश्‍वास लबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम दुख नाआतोःगै भिसी थेनीगदे जोगब तबाला लागिरी जे चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना।

ลูกา २१:१२
“तर चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी दुख पिन्‍ना। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी जिम्‍मा लसी एनीगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबासे लमा ग्‍लेदेन अञ्‍चलाधीशगदेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला।

มาระโก १०:२९-३०
[२९] येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालैसे ङादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ह्राङला आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा, दिमनाम ख्‍लाला,[३०] थेसे नाबा दुखदेन छ्‌यामनोन दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना दिमनाम, आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा याङ्ला। ओच्‍छे खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।

โรม ८:३५-३७
[३५] दाहेन्‍से य्‍हाङदा दुख कष्‍ट, बिरोध, चआम्‍याङ्बा, क्‍वानआम्‍याङ्बा, आपत विपत, साइबारी म्‍हाइबा चु तामसे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टला मायाग्‍याम फेबारी खम्‍ला?[३६] परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “ह्राङला लागिरी ङन्‍दा धिन धिननोन साइबा मुला, ओच्‍छे ङन्‍दा साइबारी ठीक लबा ग्‍युदा ह्रङ्नोन लमुला।”[३७] तर चु जम्‍मान ताम तसैनोन य्‍हाङदा माया लबा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन य्‍हाङसे चु जम्‍मानथोरी ढाबा मुला।

กิจการของอัครทูต ११:१९-२१
[१९] स्‍तिफनसला बारेरी खबा दुखसे लमा ससा बङबङ तबागदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा आहिन, तर यहूदीगदेदा जे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान, फोनिके भिबा ग्‍लादेन साइप्रस भिबा ग्‍ला ओच्‍छे एन्‍टिओखिया भिबा शहरधोना निजी।[२०] तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चेलागदे साइप्रसदेन कुरेनी भिबा ग्‍लाला मुबा। थेनीगदे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी खसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन प्रभु येशूला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी।[२१] थेनीगदेदेन छ्‌याम प्रभुला शक्ति मुबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे विश्‍वास लसी प्रभुला चेला दोजी।

กิจการของอัครทูต ९:४-५
[४] थे सरी ह्रिल्‍जी ओच्‍छे थेसे “शाऊल, शाऊल, एसे ङादा तिग्‍दा ल्‍हानान दुख पिन्‍बा?” भिबा काइ थेःजी।[५] ओच्‍छे थेसे “प्रभु ह्राङ खाल हिन्‍ना?” भिसी भिमा चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “ङा एसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा येशू हिन्‍ना।

กาลาเทีย ५:११
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ अझ खतना लनोन तोःला भिसी पाङ्सी भ्रसम तिग्‍दा चुह्रङ् लसी दुख नातोःसेला। खतना लबा ताम सत्‍य हिन्‍सम ख्रीष्‍ट येशू क्रुसरी सिबा ताम पाङ्‌मा खालैसेन बिरोध आलसे मुबा।

มัทธิว १०:२३
म्‍हिगदेसे एनीगदेदा नाम्‍सा गिकरी दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदे अर्गु नाम्‍सारी यार्गो। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदे इस्राएलला जम्‍मान नाम्‍सारी धोआखम।

มัทธิว ५:१२
तसैनोन एनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छाला अगमवक्तागदेदाएनोन थेनीगदेसे चुह्रङ् लसीन दुख पिन्‍मुबा।

๑ ทิโมธี १:१३
य्‍हाङला प्रभुसे ङादा ल्‍हानान दयामाया लजी। ओच्‍छे विश्‍वासदेन माया पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम य्‍हाङदा गिक स्‍होबा हिन्‍ना।

มัทธิว ५:११-१२
[११] “ङादा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खिसी लला, दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्सी एनीगदेला बिरोधरी जम्‍मान नइबा ताम लमैनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।[१२] तसैनोन एनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छाला अगमवक्तागदेदाएनोन थेनीगदेसे चुह्रङ् लसीन दुख पिन्‍मुबा।

ลูกา ११:४९
थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङला ज्ञान बुद्धिग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाइ थेनीगदे मुबा ग्‍लारी अगमवक्तादेन मुल चेला पुइखला थेनीगदेसे कोइदा साइला कोइदा ल्‍हानान दुख पिन्‍ना।’

๑ เธสะโลนิกา ३:३-४
[३] थे धुइला दुखसे लमा एनीगदे खालैनोन याङयोङ थातगै भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुबा। य्‍हाङ सोतेधोना दुख मी खनोन खला भिबा ताम एनीगदेसेनोन घोसी जिन्‍बा मुला।[४] तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरीन य्‍हाङसे दुख नातोःला भिसी ङन्‍से ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा। ङन्‍से पाङ्बा ह्रङ् तनोन तजी, थे एनीगदेदाएनोन थानोन मुला।

ฮีบรู ११:३६-३८
[३६] म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा युङबासे तोजी, आरासे क्‍लेजी, तरवारसे ताम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे रादेन ग्‍युला ढि क्‍वान्‍जी। थेनीगदे प्राङबो, स्‍य्‍हान्‍दोला हेला नाबान दुख नासी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी।[३७] चु आज्‍यबा जम्‍बुलिङ थेनीगदेला लागिरी गे खेल्‍बाधोनाला आरेबा। थेनीगदे तोङतोङबा ग्‍लादेन गङगदे ओच्‍छे ऊगदेरी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी।[३८] थेनीगदे जम्‍मासेन ह्राङसे लबा विश्‍वासला लागिरी ल्‍हानान मान याङ्जी। तर परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा स्‍हेगदे चा आयाङ्नी।

ยอห์น १५:२०-२१
[२०] ‘नोकर मालिक भन्‍दा घ्रेन आत’ भिसी ङाइ पाङ्बा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। थेनीगदेसे ङादा दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदेदाएनोन दुख पिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदेसे पाङ्बा तामएनोन ङ्‌यान्‍ना।[२१] एनीगदे ङाला म्‍हि तबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा ल्‍हानान दुख पिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ङादा पुइखबा परमेश्‍वर आबादा ङोसेबा आरे।

มัทธิว १०:२१-२३
[२१] “ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेसे ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेदा साइपुङ्ला। थेह्रङ् लसीन आबासे कोलागदेदा साइपुङ्ला, ओच्‍छे कोलागदेसे आबा आमाला बिरोध लसी साइपुङ्ला।[२२] ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मासेन हेला लला। तर जुन म्‍हिसे जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लबा आख्‍ला थेसे थार्बा याङ्ला।[२३] म्‍हिगदेसे एनीगदेदा नाम्‍सा गिकरी दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदे अर्गु नाम्‍सारी यार्गो। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदे इस्राएलला जम्‍मान नाम्‍सारी धोआखम।

มัทธิว २४:८-१०
[८] चु जम्‍मान ताम मी कोला न्‍हसेला म्रिङम्‍हेमेदा बेथासे थुर्बा ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना।[९] “थे धुइरी एनीगदेदा म्‍हिगदेसे चुङ्सी दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे साइला। थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे हेला लला।[१०] थे धुइरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बादेन हेला लला।

ลูกา २१:१२-१९
[१२] “तर चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी दुख पिन्‍ना। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी जिम्‍मा लसी एनीगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबासे लमा ग्‍लेदेन अञ्‍चलाधीशगदेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला।[१३] थे धुइरी एनीगदेसे ङाला बारेरी पाङ्बा मौका याङ्ला।[१४] तर एनीगदेसे ह्राङदा जोगब लबारी तिग पाङ्तोःबा भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ।[१५] तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम पाङ्‌बारी ङाइ एनीगदेदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीगदेला ताम थाबारी आखम ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा तामला जोहाबएनोन पिन्‍बारी आखम।[१६] तर एनीगदेदा ह्राङलान आबा आमा, ज्‍योज्‍यो आले ओच्‍छे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्रोगदेसेनोन चुङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा मी म्‍हिगदेसे साइपुङ्‍ला।[१७] थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला।[१८] तर एनीगदेला थोबोला क्रा गिक सुत्तै आताइ।[१९] जस्‍तोन दुख तसैनोन एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसी चिबासे लमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।

๑ โครินธ์ ४:८-१३
[८] ह्राङदा तोःबा जम्‍मान स्‍हे याङ्सी एनीगदे फ्‍युक्‍पो तसी जिन्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङनी आरेसै ग्‍ले दोबारी खम्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। एनीगदेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदे ग्‍लेनोन दोबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम ङन्‍सेनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन शासन लबारी खम्‍सेला मुबा।[९] तर ङनी मुल चेलागदेदा सिबाला सजाय याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छापट्टि थान्‍बा मुला भिसी म्‍हन्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन ङनी चा जम्‍बुलिङरी स्‍वर्गदूतगदेदेन म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी जम्‍मासेन म्राङ्‍गै भिसी उन्‍बारी थान्‍बा स्‍हे ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍बा मुला।[१०] ङन्‍से ख्रीष्‍टदा तेन्‍बासे लमा ङनी मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, तर एनीगदेदा चा ख्रीष्‍टसे बुद्धि मुबा म्‍हि स्‍होबा मुला। ङनी कमजोर म्‍हि हिन्‍ना, एनीगदे चा भङ्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे ङन्‍दा हेला लमुला, तर एनीगदेदा चा म्‍हिगदेसे मान लमुला।[११] दान्‍देएनोन ङनी चबा थुङ्बा आयाङ्ना फोइथाननोन भ्रबा मुला, क्‍वान्‍बारी ज्‍यबा क्‍वान आरे। ओच्‍छे ङन्‍दा म्‍हिगदेसे तोबा ग्‍याङ्‍बा लबा मुला, ओच्‍छे ङन्‍ना दिमनामएनोन आरे।[१२] चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बाला लागिरी ङनी ह्राङसेन दुख लसी गे लमुला। स्‍य्‍हान्‍दोसे बेइज्‍जत लमा ङन्‍से थेन्‍दा मोलम पिन्‍मुला, ओच्‍छे दुख पिन्‍मा ङन्‍से नामुला।[१३] ङन्‍ना बेइज्‍जत लमाएनोन ङन्‍से थेन्‍दा माया लसी ताम पाङ्बा मुला। दान्‍देधोनाएनोन म्‍हिगदेला लागिरी ङनी जम्‍बुलिङरी तिगै गे आखेल्‍ना भ्‍याङ्‌तोःबा स्‍हेदेन फोहोर ह्रङ्‌बान तबा मुला।

ฮีบรู १०:३२-३४
[३२] एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍बा ङाच्‍छाला धिनगदेदा थाम्‍लेःगो। जमा धुइरी एनीगदेसे ल्‍हानान दुख नातोःसै विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिबा मुबा।[३३] खाइमाम एनीगदेसे जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी दुखदेन हेला नाजी। ओच्‍छे खाइमाम एनीगदेसे दुखरी परब तबागदेदा ह्रो लजी।[३४] एनीगदेसे झ्‍याल्‍खानरी परब तबागदेदा ह्रो लजी। ओच्‍छे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति ब्‍यन्‍माएनोन एनीगदेसे ताङ्सी ताङ्सी नाजी। तिग्‍दा भिसम जुकजुकधोना चिबा अझ घ्रेन सम्‍पत्ति ह्राङदेन छ्‌याम मुला भिबा ताम एनीगदेदा था मुबा।

ฮีบรู ११:३३-३८
[३३] थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे मेला ल्‍हामदा साइजी, तरवारग्‍यामएनोन जोगब तजी। ओच्‍छे थेनीगदे कमजोर मुबा, तर भङ्‍बा तजी। थेनीगदे लडाइ लमा आलोङ्नी ओच्‍छे अर्गु य्‍हुल्‍साला जम्‍मान शत्रुगदेदा भ्रेना लजी।[३४] विश्‍वाससे लमान म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा सिबाग्‍याम दोःसी सोबा स्‍याप्‍जी। स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा सिमाहेन्‍से अझ ज्‍यबा जुनी याङ्बाला लागिरी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा सेम आलना ल्‍हानान दुख नाजी।[३५] कोइ कोइदा बेइज्‍जत लसी कोर्रासे तोजी, स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा च्‍याल्‍दासे खीसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी।[३६] म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा युङबासे तोजी, आरासे क्‍लेजी, तरवारसे ताम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे रादेन ग्‍युला ढि क्‍वान्‍जी। थेनीगदे प्राङबो, स्‍य्‍हान्‍दोला हेला नाबान दुख नासी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी।[३७] चु आज्‍यबा जम्‍बुलिङ थेनीगदेला लागिरी गे खेल्‍बाधोनाला आरेबा। थेनीगदे तोङतोङबा ग्‍लादेन गङगदे ओच्‍छे ऊगदेरी क्‍यारमार कोर्सी भ्रतोःजी।[३८] थेनीगदे जम्‍मासेन ह्राङसे लबा विश्‍वासला लागिरी ल्‍हानान मान याङ्जी। तर परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा स्‍हेगदे चा आयाङ्नी।

กิจการของอัครทูต १२:१-१९
[१] थे धुइरी हेरोद अग्रिपा भिबा ग्‍लेसे मण्‍डलीला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा चुङ्सी ल्‍हानान दुख पिन्‍बारी छ्‌याइजी।[२] थे ग्‍लेसे यूहन्‍नाला ज्‍योज्‍यो याकूबदा तरवारसे थासी साइपुङ्जी।[३] चुह्रङ् लमा यहूदीगदे ताङ्‍बा म्राङ्सी हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदाएनोन चुङ्‌पुङ्‌जी। हेरोद ग्‍लेसे चुह्रङ् लबा खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला धुइरी मुबा।[४] हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌माहेन्‍से सिपाहीगदेला समूह ब्‍लि स्‍होसी ख्रुङ्पुङ्जी। ओच्‍छे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड जिन्‍माहेन्‍से थेदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भसी ङ्‌योइबा छार्बा लबा सेम लजी।[५] थेतबासेलमा पत्रुसदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी, तर मण्‍डलीसे पत्रुसला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम झन प्रार्थना लबाला लबान लजी।[६] हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भबारी छ्‌याइबा धिनना ङाच्‍छाकुनुला म्‍हुनङ, पत्रुस सिपाही न्‍हीला गुङरी म्‍हेर्सी चिबा मुबा, थेदा च्‍याल्‍दा न्‍हीसे खीसी थान्‍बा मुबा। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो सिपाहीगदेसेनोन झ्‍याल्‍खानना म्रापरी ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा।[७] तिक्‍खुरीन प्रभुला दूत गिक पत्रुस मुबा ग्‍लारी खसी राप्‍जी, ओच्‍छे पत्रुसदा थान्‍बा कोठारी य्‍हाल तजी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतसे पत्रुसला राइरी थुर्सी, “ए योना रेःगो” भिसी पत्रुसदा छिङ्जी। स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम पत्रुसला यारी खीबा च्‍याल्‍दा ह्रङ्नोन ब्‍लसी सरी ताइजी।[८] जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूतसे थेदा “एसे क्‍वानदेन लखम क्‍वान्‍गो” भिसी भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लजी। दोःसीनोन स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा “ए घ नान्‍सी ङाला लिच्‍छा लिच्‍छा खउ” भिसी भिजी।[९] स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमाहेन्‍से पत्रुस स्‍वर्गदूतला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबारी छ्‌याइजी। स्‍वर्गदूतसे लबा चु गे साँच्‍चिन हिन्‍ना भिसी पत्रुसदा थानोन आरेबा। तर पत्रुससे चु ङाइ म्‍हाङ म्राङ्बान मुला भिसी म्‍हन्‍जी।[१०] जमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानरी ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीला समूह न्‍हीदा वाइसी थेनीगदे शहरपट्टि निबा फाइला म्रापरी धोजी, थेरी धोमैछ्‌याम थे म्राप ह्रङ्नोन ठोङ्‌जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे थोन्‍सी गल्‍लीला ग्‍याम तसी निना निनान स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा ख्‍लासी निजी।[११] थे धुइरी चा तिग तजी भिबा ताम पत्रुससे था याङ्सी चुह्रङ् भिजी, “प्रभुसे ह्राङला दूत पुइखसी हेरोद ग्‍लेला याग्‍यामदेन यहूदीगदेसे लबारी छ्‌याइबा गेग्‍याम फेबा ताम पक्‍का हिन्‍ना।”[१२] चु ताम था याङ्माहेन्‍से थे मर्कूस भिबा यूहन्‍नाला आमा मरियमला दिमरी निजी। थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदे ह्रुप तसी प्रार्थना लसी चिबा मुबा।[१३] थेसे म्राप ढ्वक ढ्वक लमाहेन्‍से रोदा भिबा नोकरस्‍या म्राप ठोङ्‌बारी खजी।[१४] थेसे पत्रुसला काइ ङोसेसी ताङ्बासे लमा म्रापनोन आठोङ्‌ना न्‍हङरी यार्बान निसी, “पत्रुस म्रापरी राप्‍सी चिबा मुला” भिसी जम्‍मादान भिजी।[१५] तर थेरी मुबागदेसे थेदा “ए म्‍योजीम” भिसी भिमा थेसे ढीपि लबान चु ताम पक्‍का हिन्‍ना भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “थे पत्रुसदा च्‍याबा स्‍वर्गदूत मुला तला” भिसी भिजी।[१६] तर पत्रुससे चा म्राप ढ्वक ढ्वक लबाला लबान लजी। जमाहेन्‍से म्राप ठोङ्‌मा पत्रुसदा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी।[१७] तर पत्रुससे थेनीगदेदा “कुटिसी चिउ” भिसी यासे चाल लजी, ओच्‍छे प्रभुसे ह्राङदा खाह्रङ् लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम मङग्‍यार तेःजी भिबा ताम थेनीगदेदा पाङ्जी। ओच्‍छे चु ताम याकूबदेन विश्‍वास लबा स्‍य्‍हान्‍दो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन पाङ्सी पिन्‍गो भिसी पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम अर्गु ग्‍लारी निजी।[१८] स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से पत्रुस खानङ निजी भिसी सिपाहीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान हल्‍ली खल्‍ली तजी।[१९] हेरोदसे पत्रुसदा म्‍हाइगो भिसी कुल्‍जी। तर थेनीगदेसे पत्रुसदा खानङएनोन आस्‍याप्‍नी। थेतबासेलमा सिपाहीगदेदा ङ्‌योइबा छार्बा लजी, तसैनोन तिगै जोहाब आपिन्‍माहेन्‍से थेनीगदेदा साइगो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से हेरोद चा यहूदियाग्‍याम कैसरिया भिबा ग्‍लारी निसी थेरीन चिजी।

กิจการของอัครทูต ९:१-१४
[१] थेनोन धुइरी शाऊलसे अझ धाग उन्‍बान प्रभुला चेलागदेदा साइबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी,[२] प्रभुदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे न्‍हङला जो स्‍याप्‍सै खीसी यरूशलेमरी भम्‍याङ्‌गै भिसी दमस्‍कस भिबा ग्‍लाला यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतागदेला लागिरी चिठी भ्रिसी पिन्‍गो भिसी चिठी ह्रीजी।[३] जमाहेन्‍से शाऊल निबान लमा थे दमस्‍कस भिबा ग्‍लाला ङामरी धोजी। थेरी धोमा स्‍वर्गग्‍याम तिक्‍खुरीन थेला क्‍युर्नोन य्‍हाल तजी।[४] थे सरी ह्रिल्‍जी ओच्‍छे थेसे “शाऊल, शाऊल, एसे ङादा तिग्‍दा ल्‍हानान दुख पिन्‍बा?” भिबा काइ थेःजी।[५] ओच्‍छे थेसे “प्रभु ह्राङ खाल हिन्‍ना?” भिसी भिमा चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “ङा एसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा येशू हिन्‍ना।[६] दाहेन्‍से ए रेःसी शहररी निउ, ओच्‍छे एसे तिग लतोःबा थे ताम एदा उन्‍ना।”[७] थेदेन छ्‌याम निबा म्‍हिगदेसे थे काइ चा थेःजी, तर क्‍यारमार च्‍यामा खालैदा आम्राङ्‌बासे लमा थेनीगदे थोम तसी चिजी।[८] जमाहेन्‍से शाऊल रेःसी मी ठोङ्सी च्‍यामा थेसे तिगै आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदेसे थेला यारी चुङ्सी दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी भोर्जी।[९] थेसे सोमरेधोना तिगै आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे चबा थुङ्‌बाएनोन आलनी।[१०] दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी हननिया भिबा प्रभुला चेला गिक मुबा। थेदा म्‍हाङरी प्रभुसे “हननिया” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे “लास्‍सो प्रभु” भिसी भिजी।[११] जमाहेन्‍से प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ए ‘सोजो’ भिबा ग्‍यामपट्टि निउ, थेरी यहूदाला दिमरी शाऊल भिबा टार्सस शहररी चिबा म्‍हिदा म्‍हाइगो, च्‍यागो, थेसे दान्‍दे प्रार्थना लबान मुला।[१२] थेसे म्‍हाङरी हननिया भिबा म्‍हि गिक खसी म्राङ्‌खम्‍गै भिसी ह्राङथोरी हननियासे या थान्‍बा म्राङ्बा मुला।”[१३] तर हननियासे चुह्रङ् भिसी भिजी, “प्रभु, चु म्‍हिसे मी यरूशलेमरी मुबा ह्राङला म्‍हिगदेदा गाते नइबा गे लसी दुख पिन्‍जी भिबा ताम ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेग्‍याम थेःबा मुला।[१४] चुरीनोन ह्राङला मिन किन्‍बागदेदा खीबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकार याङ्बा मुला।”

กาลาเทีย १:१३
ङाच्‍छा यहूदी धर्म तेन्‍बा धुइरी ङाला बानीबेहोर खाह्रङ्बा मुबा भिसी एनीगदेदा थानोन मुला। थे धुइरी ङाइ परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ल्‍हानान दुख पिन्‍सी थेदा नाश लबारी म्‍हाइजी।

วิวรณ์ २:८-१०
[८] ओच्‍छे स्‍मुर्नारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम जम्‍मान स्‍हे शुरु लबादेन जम्‍मान स्‍हे थुम्‍ना लबासे सुङ्बा मुला, थे सिबा मुबा दोःसी सिबाग्‍याम सोबा मुला।[९] एसे गाते दुख नाबा मुला भिबा तामदेन ए गाते प्राङबो मुला भिबा ताम ङादा था मुला। तर पाङ्‌नोन तोःमा ए फ्‍युक्‍पोन मुला। यहूदी आहिन्‍सै यहूदी हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेसे एदा गाते बिरोध लमुला भिबा तामएनोन ङादा था मुला। थेनीगदे मी शैतानना म्‍हिगदे हिन्‍ना।[१०] एनीगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा दुख म्राङ्सी थालोङ्‍गो। च्‍यागो, एला विश्‍वास च्‍याबाला लागिरी शैतानसे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। तर एसे च्‍युइरे जे दुख नातोःला। ए सिनोन तोःसै ङादा विश्‍वास लबा थाख्‍लागो। ओच्‍छे ङाइ एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा इनाम पिन्‍ना।

กิจการของอัครทูต २६:९-११
[९] “हिन्‍बाम ङाइनोन खम्‍तेधोना नासरतला येशूला बिरोध लतोःला भिसी म्‍हन्‍बा मुबा।[१०] ङाइ यरूशलेमरी चुह्रङ् लसी बिरोध लजी। ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकार किन्‍सी परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा साइबा गेरीनोन ह्रो लजी।[११] ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा जम्‍मान दिमगदेरी थेनीगदेदा ल्‍हानान रेम सजाय पिन्‍सी परमेश्‍वरदा बिरोध लउ भिसी कर लबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान बोमो खसी ङाइ थेनीगदेदा अर्गु य्‍हुल्‍साला शहरगदेरीनोन दुख पिन्‍जी।

๑ โครินธ์ ४:१२
चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बाला लागिरी ङनी ह्राङसेन दुख लसी गे लमुला। स्‍य्‍हान्‍दोसे बेइज्‍जत लमा ङन्‍से थेन्‍दा मोलम पिन्‍मुला, ओच्‍छे दुख पिन्‍मा ङन्‍से नामुला।

กิจการของอัครทูต १२:१
थे धुइरी हेरोद अग्रिपा भिबा ग्‍लेसे मण्‍डलीला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा चुङ्सी ल्‍हानान दुख पिन्‍बारी छ्‌याइजी।

ฟีลิปปี ३:६
यहूदी धर्मलान ताम लबा हिन्‍सम ङाइ ह्राङला धर्मदा जोगब लबारी मण्‍डलीदा गाते ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। ओच्‍छे ठिम अन्‍छार भ्रसी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍सम ङा तिगै दोष आरेबा म्‍हि हिन्‍ना।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.