A A A A A

โบสถ์: [เข้าร่วมคริสตจักร]


ฮีบรู ๑๐:๒๔-๒๕
[๒๔] และ ให้ เรา พิจารณา ดู กันและกัน เพื่อ เป็น เหตุ ให้ มีค วาม รัก และ กระทำ การ ดี[๒๕] ซึ่ง เรา เคย ประชุม กัน นั้น อย่า ให้ หยุด เหมือน อย่าง บาง คน เคย กระทำ นั้น แต่ จง เตือนสติ กันและกัน และ ให้ มาก ยิ่ง ขึ้น เมื่อ ท่าน ทั้งหลาย เห็น วัน เวลา นั้น ใกล้ เข้า มา แล้ว

มัทธิว ๑๘:๒๐
ด้วยว่า มี สอง สาม คน ประชุม กัน ที่ไหน ๆ ใน นาม ของ เรา เรา จะ อยู่ ท่ามกลาง เขา ที่ นั่น "

โคโลสี ๓:๑๖
จง ให้ พระ วา ทะ ของ พระ คริสต์ ดำรง อยู่ ใน ตัว ท่าน อย่าง บริบูรณ์ ด้วย ปัญญา ทั้งสิ้น จง สั่งสอน และ เตือนสติ กัน ด้วย เพลง สดุดี เพลง สรรเสริญ และ เพลง ฝ่าย จิต วิญญาณ ด้วย จง ร้องเพลง ด้วย พระ คุณ จาก ใจ ของ ท่าน ถวาย องค์ พระผู้เป็นเจ้า

เอเฟซัส ४:११-१३
[११] พระองค์ จึง ให้ บาง คน เป็น อัครสาวก บาง คน เป็น ศาสดา พยากรณ์ บาง คน เป็น ผู้ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ บาง คน เป็นศิษยาภิบาล และ อาจารย์[१२] เพื่อ เตรียม วิ สุทธิ ชน ให้ ดี รอบคอบ เพื่อ ช่วย ใน การ รับ ใช้ เพื่อ เสริม สร้าง พระ กาย ของ พระ คริสต์ ให้ จำเริญ ขึ้น[१३] อวัยวะ ทุก ส่วน ทำ งาน เพื่อ เป้าหมาย เดียวกัน จนกว่า เรา ทุก คน จะ บรรลุ ถึง ความ เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน ใน ความ เชื่อ และ ใน ความ รู้ ถึง พระ บุตร ของ พระเจ้า จนกว่า เรา จะ โต เป็น ผู้ใหญ่ เต็มที่ คือ เต็ม ถึงขนาด ความ ไพบูลย์ ของ พระ คริสต์

กิจการของอัครทูต २:४२
मुल चेलागदेसे ल्‍हानान उदेकला गेगदेदेन उदेकला चिनुगदे उन्‍जी। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान मान लजी।

โรม १०:१७
विश्‍वास चा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी खमुला, ओच्‍छे थे थार्बा पिन्‍बा समाचार चा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा ताम हिन्‍ना।

มัทธิว १६:१८
च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एला मिन पत्रुस हिन्‍ना। चु युङबाला पहराथोरी ङाइ ङाला मण्‍डली स्‍होला। चु मण्‍डलीदा कालला शक्तिगदेसे खाइमै ढाबारी आखम।

กิจการของอัครทูต ९:३१-३२
[३१] जमाहेन्‍से यहूदियादेन गालील ओच्‍छे सामरिया भिबा ग्‍लारी मुबा जम्‍मान मण्‍डलीदा शान्‍ति तजी। ओच्‍छे प्रभुला चेलागदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम आँट याङ्जी ओच्‍छे मण्‍डलीएनोन बढब तजी। चेलागदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रमुबा ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेएनोन ल्‍हानान तबान निजी।[३२] पत्रुस क्‍यारमारला नाम्‍सागदेरी कोर्बान निबा धुइरी लुड्डा भिबा ग्‍लारी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी धोखजी।

มัทธิว ६:३३
थेतबासेलमा ङाच्‍छा एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो ओच्‍छे थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना।

ยากอบ १:२२
एनीगदेसे चु बचन ङ्‌यान्‍बा जे आहिन, बचन अन्‍छार गेएनोन लउ। तर बचन ङ्‌यान्‍सी जे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो।

๒ ทิโมธี ४:२
धुइ मुसै आरेसै ए खाइमादमान बचन थेःना लबारी तयार तउ, म्‍हिगदेदा अर्ती पिन्‍गो, बङ्‍‌गो, आँट पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख तसै सेम नाबारीदेन लोप्‍बारी थाख्‍लागो।

มัทธิว २८:१९-२०
[१९] थेतबासेलमा एनीगदे य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी निसी जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ङाला चेला स्‍होउ। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वर आबा, परमेश्‍वरला झादेन परमेश्‍वरला आत्‍माला मिनरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍गो,[२०] ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा लोप्‍बादेन कुल्‍बा जम्‍मान ताम थेनीगदेदाएनोन लउ भिसी लोप्‍गो। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धिनधोनाएनोन ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.