A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [บ่น]


สดุดี ๑๔๔:๑๔
เพื่อ วัวตัวผู้ ของ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย มี กำลัง ใช้ แรงงาน เพื่อ ไม่ มี ใคร พัง เข้า มา ไม่ มี ออก ไป เพื่อ ไม่ มีเสียง ร้องทุกข์ ใน ถนน หนทาง ของ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย

เนหะมีย์ ๘:๑
เอส รา อ่าน พระราชบัญญัติ ให้ ประชาชน ทั้งหลาย ฟัง ประชาชน ทั้งปวง ได้ ชุมนุม พร้อมหน้า กัน ที่ ถนน ซึ่ง อยู่ หน้า ประตูน้ำ และ เขา บอก เอส รา ธร ร มา จาร ย์ให้ นำ หนังสือ พระราชบัญญัติ ของ โมเสส ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์ทรง บัญชา แก่ อิส รา เอ ลนั้น มา

อิสยาห์ ๒๔:๑๑
มีเสียง ร้อง ที่ กลาง ถนน ด้วย เรื่อง เหล้า องุ่น ความ ชื่นบาน ทั้งสิ้น ก็ เยือกเย็น ลง แล้ว ความ ยินดี ของ แผ่นดิน ก็ หาย สูญ ไป

เยเรมีย์ ๑๔:๒
" ยู ดาห์ไว้ทุกข์ และ ประตู เมือง ทั้งปวง ของ เธอ ก็ อ่อน กำลัง ลง ประชาชน ของ เธอ ก็ แต่ง ดำ หน้า ก้ม อยู่ บน แผ่นดิน และ เสียง ร้องขอ ง เยรูซา เล็ม ก็ ขึ้น ไป

สุภาษิต ๒๓:๒๙
ใคร ที่ ร้อง โอย ใคร ที่ ร้อง อุย ใคร ที่ มี การ วิวาท ใคร ที่ มี การ ร้อง คราง ใคร ที่ มี บาดแผล ปราศจาก เหตุ ใคร ที่ มี ตาแดง

ฟีลิปปี ๔:๖-๗
[๖] อย่า ทุกข์ ร้อน ใน สิ่ง ใดๆ เลย แต่ จง ทูล เรื่อง ความ ปรารถนา ของ ท่าน ทุก อย่าง ต่อ พระเจ้า ด้วย การ อธิษฐาน การ วิงวอน กับ การ ขอบพระคุณ[๗] แล้ว สันติ สุข แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความ เข้าใจ ทุก อย่าง จะ คุ้มครอง จิตใจ และ ความ คิด ของ ท่าน ไว้ ใน พระ เยซู คริสต์

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?