A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [กลั่นแกล้ง]


๑ ยอห์น ๒:๙
ผู้ ใด ที่ กล่าว ว่า ตน อยู่ ใน ความ สว่าง และ ยัง เกลียด ชัง พี่น้อง ของ ตน ผู้ นั้น ก็ ยัง อยู่ ใน ความ มืด จนถึง บัดนี้

๑ ยอห์น ๓:๑๕
ผู้ ใด เกลียด ชัง พี่น้อง ของ ตน ผู้ นั้น ก็ เป็น ฆาตกร และ ท่าน ทั้งหลาย ก็ รู้ แล้ว ว่า ไม่ มี ฆาตกร คน ใด ที่ มี ชีวิต นิรันดร์ดำรง อยู่ ใน เขา เลย

๒ ทิโมธี ๑:๗
เพราะว่า พระเจ้า มิได้ ทรง ประทาน จิต ที่ ขลาด กลัว ให้ เรา แต่ ได้ ทรง ประทาน จิต ที่ กอปร ด้วย ฤทธิ์ ความ รัก และ การ บังคับ ตน เอง ให้ แก่ เรา

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๑:๖
จง เข้มแข็ง และ กล้า หาญ เถิด อย่า กลัว หรือ อย่า ครั่นคร้าม เขา เลย เพราะว่า ผู้ ที่ ไป กับ ท่าน คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน พระองค์ จะ ไม่ ทรง ปล่อย ท่าน ให้ ล้ม เหลว หรือ ทอดทิ้ง ท่าน เสีย "

เอเฟซัส ๔:๒๙
อย่า ให้ คำ หยาบคาย ออก มา จาก ปาก ท่าน เลย แต่ จง กล่าว คำ ที่ ดี และ เป็น ประโยชน์ ให้ เกิด ความ จำเริญ เพื่อ จะ ได้ เป็น คุณ แก่ คน ที่ ได้ยิน ได้ ฟัง

เอเฟซัส ๖:๑๒
เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้อ หนัง และ เลือด แต่ ต่อสู้ กับ เทพ ผู้ ครอบครอง ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า วิญญาณ ที่ ชั่ว ใน สถาน ฟ้า อากาศ

เลวีนิติ ๑๙:๑๘
เจ้า อย่า แก้แค้น หรือ ผูก พยาบาท ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง ของ เจ้า แต่ เจ้า จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง เรา คือ พระ เยโฮวาห์

มัทธิว ๕:๑๑
เมื่อ เขา จะ ติเตียน ข่มเหง และ นินทา ว่า ร้าย ท่าน ทั้งหลาย เป็นความ เท็จ เพราะ เรา ท่าน ก็ เป็น สุข

สุภาษิต ๑๗:๙
บุคคล ผู้ ปิดบัง การ ละเมิด ก็ เสาะ หาความ รัก แต่ คน กล่าว เรื่อง นั้น ซ้ำซาก ก็ ทำให้ เพื่อน สนิท แยก จาก กัน

สุภาษิต ๒๒:๑๐
จง ขับ คน มัก เยาะ เย้ย ออก ไป เสีย แล้ว การ วิวาท จะ หมด ไป เออ การ วิวาท และ การ ดูแคลน จะ หยุด ลง

สุภาษิต ๒๔:๑๖
เพราะ คน ชอบธรรม ล้ม ลง เจ็ด ครั้ง แล้ว ก็ ลุก ขึ้น อีก แต่ คน ชั่ว ร้าย จะ ตก อยู่ ใน อาการ ร้าย

สดุดี ๑๓๘:๗
ความ มั่นใจ ใน พระเจ้า แม้ ข้าพระ องค์ เดิน อยู่ กลาง ความ ลำบาก ยากเย็น พระองค์ จะ ทรง สงวน ชีวิต ข้าพระ องค์ ไว้ พระองค์ จะ ทรง เหยียด พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ออก ต่อต้าน ความ โกรธ ของ ศัตรู ของ ข้าพระ องค์ และ พระ หัตถ์ ขวา ของ พระองค์ จะ ทรง ช่วย ข้าพระ องค์ ให้ รอด

โรม 2:1
พระเจ้า จะ ทรง พิพากษา เรา ทุก คน เหตุ ฉะนั้น โอ มนุษย์ เอ๋ย ไม่ ว่า ท่าน จะ เป็น ใคร เมื่อ ท่าน กล่าวโทษ ผู้ อื่น นั้น ท่าน ไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย เพราะ เมื่อ ท่าน กล่าวโทษ ผู้ อื่น ท่าน ก็ได้ กล่าวโทษ ตัว เอง ด้วย เพราะว่า ท่าน ที่ กล่าวโทษ เขา ก็ ยัง ประพฤติ อยู่ อย่าง เดียว กับ เขา

โรม 12:18-19
[18] Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми![19] Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.

โรม 12:20-21
[20] Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову.[21] Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!

ลูกา 6:27-28
[27] А вам, хто слухає, Я кажу: Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас.[28] Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить.

มัทธิว 5:44-45
[44] А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,[45] щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних.

อิสยาห์ 41:11-13
[11] Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники.[12] Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників; стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе.[13] Бо Я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю й говорить до тебе: Не бійся, Я тобі поможу!

มัทธิว 5:38-41
[38] Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба.[39] А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу.[40] А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому.[41] А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві.

สดุดี 34:12-18
[12] (34-13) Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро?[13] (34-14) Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу.[14] (34-15) Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним![15] (34-16) Очі Господні на праведних, уші ж Його на їхній зойк,[16] (34-17) Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі.[17] (34-18) Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх.[18] (34-19) Господь зламаносердим близький, і впокорених духом спасає.

Ukrainian Bible 1962
Public Domain: 1962