A A A A A

เทวดาและปีศาจ: [ปีศาจ]


๑ ยอห์น ๔:๔
ลูก เล็ก ๆ ทั้งหลาย เอ๋ย ท่าน เป็น ฝ่าย พระเจ้า และ ได้ ชนะ เขา เหล่า นั้น เพราะว่า พระองค์ ผู้ สถิต อยู่ ใน ท่าน ทั้งหลาย เป็น ใหญ่ กว่า ผู้ นั้น ที่ อยู่ ใน โลก

๑ ทิโมธี ๔:๑
พระ วิญญาณ เตือน เรื่อง คน จะ ละทิ้ง ความ เชื่อ บัดนี้ พระ วิญญาณ ได้ ตรัส ไว้ อย่าง ชัด แจ้ง ว่า ใน กาล ภายหลัง จะ มี บาง คนละ ทิ้ง ความ เชื่อ โดย หัน ไป เชื่อฟัง วิญญาณ ที่ ล่อลวง และ ฟัง คำ สอน ของ พวก ผี ปีศาจ

๒ โครินธ์ ๒:๑๑
เพื่อ ไม่ ให้ ซา ตาน มี ชัย เหนือ เรา เพราะ เรา รู้ กล อุบาย ของ มัน แล้ว

๒ โครินธ์ ๔:๔
ส่วน คน ที่ ไม่ เชื่อ นั้น พระ ของ ยุค นี้ ได้ กระทำ ใจ ของ เขา ให้ มืด ไป เพื่อ ไม่ ให้ ความ สว่าง ของ ข่าว ประเสริฐ อัน มี สง่า ราศี ของ พระ คริสต์ ผู้ เป็น พระ ฉาย ของ พระเจ้า ส่อง แสง ถึง พวก เขา

ยากอบ ๒:๑๙
ท่าน เชื่อ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียว นั่น ก็ดี อยู่ แล้ว แม้ พวก ปีศาจ ก็ เชื่อ เช่น กัน และ กลัว จน ตัว สั่น

โยบ ๔:๑๕
มี วิญญาณ องค์ หนึ่ง ผ่าน หน้า ของ ข้า ขน ที่ เนื้อ ของ ข้า ลุก ชัน

มัทธิว ๘:๓๑
ผี เหล่า นั้น ได้ อ้อนวอน พระองค์ ว่า " ถ้า ท่าน ขับ พวก เรา ออก ก็ ขอ ให้ เข้า อยู่ ใน ฝูง สุกร นั้น เถิด "

มัทธิว ๑๒:๔๕
มัน จึง ไป รับ เอา ผี อื่น อีก เจ็ด ผี ร้าย กว่า มัน เอง แล้ว ก็ เข้าไป อาศัยที่ นั่น และ ใน ที่สุด คน นั้น ก็ ตกที่นั่ง ร้าย กว่า ตอน แรก คน ชาติ ชั่ว นี้ ก็ จะ เป็น อย่าง นั้น "

ลูกา ๘:๓๐
ฝ่าย พระ เยซู ตรัส ถาม มัน ว่า " เจ้า ชื่อ อะไร " มัน ทูล ตอบ ว่า " ชื่อ กอง " ด้วยว่า มี ผี หลาย ตน เข้า สิง อยู่ ใน ตัว เขา

วิวรณ์ ๒๐:๑๐
ส่วน พญา มาร ที่ ล่อลวง เขา เหล่า นั้น ก็ ถูก โยน ลง ไป ใน บึง ไฟ และ กำมะถัน ที่ สัตว์ ร้าย และ ผู้ พยากรณ์ เท็จ อยู่ นั้น และ มัน ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน ทั้ง กลางวัน และ กลางคืน ตลอด ไป เป็นนิตย์

๑ โครินธ์ ๑๐:๒๐-๒๑
[๒๐] แต่ ข้าพเจ้า ว่า เครื่องบูชา ที่ พวก ต่าง ชาติ ถวาย นั้น เขา ถวาย บูชา แก่ พวก ปีศาจ และ ไม่ ได้ ถวาย แด่ พระเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา ให้ท่า น มี ส่วน ร่วม กับ พวก ปีศาจ[๒๑] ท่าน จะ ดื่ม จาก ถ้วย ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และ จาก ถ้วย ของ พวก ปีศาจ ด้วย ไม่ ได้ ท่าน จะ รับประทาน ที่ โต๊ะ ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และ ที่ โต๊ะ ของ พวก ปีศาจ ด้วย ก็ ไม่ ได้

สดุดี ๑๐๖:๓๗-๓๘
[๓๗] ท่าน ฆ่า บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ ท่าน ถวาย เป็น เครื่อง สัก การ บูชา แก่ ปีศาจ[๓๘] ท่าน เท โลหิต ผู้ ไร้ ผิด ออก มา คือ โลหิต บุตร ชาย บุตร สาว ของ ท่าน ผู้ ซึ่ง ท่าน ได้ ฆ่า เป็น เครื่อง สัก การ บูชา แก่ รูป เคารพ แห่ง คา นา อัน แผ่นดิน ก็ มลทิน ไป ด้วย โลหิต

โยบ ๑:๒๐-๒๑
[๒๐] แล้ว โย บ ก็ ลุก ขึ้น ฉีก เสื้อ คลุม ของ ตน โกน ศีรษะ กราบ ลง ถึง ดิน นมัสการ[๒๑] ท่าน ว่า " ข้าพเจ้า มา จาก ครรภ์ มารดา ของ ข้าพเจ้า ตัวเปล่า และ ข้าพเจ้า จะ กลับ ไป ตัวเปล่า พระ เยโฮ วาห์ทรง ประทาน และ พระ เยโฮ วาห์ทรง เอา ไป เสีย สาธุการ แด่ พระ นาม พระ เยโฮวาห์ "

เอเฟซัส ๖:๑๐-๑๒
[๑๐] ยุทธภัณฑ์ ของ คริสเตียน พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า สุดท้าย นี้ ขอ ท่าน จง มี กำลัง ขึ้น ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า และ ใน ฤทธิ์ เดช อัน มหันต์ ของ พระองค์[๑๑] จง สวม ยุทธภัณฑ์ ทั้ง ชุด ของ พระเจ้า เพื่อ จะ ต่อต้าน ยุ ท ธ อุบาย ของ พญา มาร ได้[๑๒] เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้อ หนัง และ เลือด แต่ ต่อสู้ กับ เทพ ผู้ ครอบครอง ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า วิญญาณ ที่ ชั่ว ใน สถาน ฟ้า อากาศ

อิสยาห์ ๑๔:๑๒-๑๕
[๑๒] การ ล้ม ลง ของ พญา มาร ซา ตาน โอ ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรส แห่ง รุ่ง อรุณ เจ้า ร่วง ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ แล้ว ซิ เจ้า ถูก ตัด ลง มายัง พื้น ดิน อย่างไร หนอ เจ้า ผู้ กระทำ ให้ บรรดา ประชาชาติ ตกต่ำน่ะ[๑๓] เจ้า รำพึง ใน ใจ ของ เจ้า ว่า ` ข้า จะ ขึ้น ไป ยัง ฟ้า สวรรค์ ข้า จะ ตั้ง พระ ที่นั่ง ของ ข้า ณ เหนือ ดวง ดาว ทั้งหลาย ของ พระเจ้า ข้า จะ นั่ง บน ขุน เขา ชุมนุม สถาน ณ ด้าน ทิศ เหนือ[๑๔] ข้า จะ ขึ้น ไป เหนือ ความ สูง ของ เมฆ ข้า จะ กระทำ ตัว ของ ข้า เหมือน องค์ ผู้ สูง สุด '[๑๕] แต่ เจ้า จะ ถูก นำ ลง มา สู่ นรก ยัง ที่ ลึก ของ ปาก แดน

กิจการของอัครทูต ๑๙:๑๓-๑๖
[๑๓] แต่ พวก ยิวบาง คน ที่ เที่ยว ไป เป็น หมอผี พยายาม ใช้ พระ นาม ของ พระ เยซู เจ้า ขับ วิญญาณ ชั่ว ว่า " เรา สั่ง เจ้า โดย พระ เยซู ซึ่ง เปา โลได้ประกา ศ นั้น "[๑๔] พวก ยิวคน หนึ่ง ชื่อ เส วา เป็น ปุโรหิต ใหญ่ มี บุตร ชาย เจ็ด คน ซึ่ง ได้ กระทำ อย่าง นั้น[๑๕] ฝ่าย วิญญาณ ชั่ว จึง ตอบ เขา ว่า " พระ เยซู ข้า ก็ รู้จัก และ เปาโล ข้า ก็ รู้จัก แต่ พวก เจ้า เป็น ผู้ ใด เล่า "[๑๖] คน ที่ มี วิญญาณ ชั่ว สิง อยู่ จึง กระโดด ใส่ คน เหล่า นั้น และ เอาชนะ เขา และ ปราบ เขา ลง ได้ จน คน เหล่า นั้น ต้อง หนี ออก ไป จาก เรือน ทั้ง เปลือยกาย และ บาดเจ็บ

๒ เปโตร ๒:๔-๑๐
[๔] เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง ยกเว้น พวก ทูต สวรรค์ ที่ ได้ ทำบาป นั้น แต่ ได้ ทรง ผลัก เขา ลง ไป สู่ นรก และ ได้ มัด เขา ไว้ ด้วย เครื่อง จองจำ แห่ง ความ มืด คุม ไว้ จนกว่า จะ ถึง เวลา ทรง พิพากษา[๕] และ ไม่ ได้ ทรง ยกเว้น มนุษย์ โลก ครั้ง โบราณ แต่ ได้ ทรง ช่วย โน อาห์ผู้ประกาศ ความชอบ ธรรม กับ คน อื่น อีก เจ็ด คน ให้ รอด เมื่อ คราว ที่ พระองค์ ได้ ทรง บันดาล ให้ น้ำ ท่วม โลก ของ คน อธรรม[๖] และ ได้ ทรง ลงโทษ เมือง โสโดมและ เมือง โกโมราห์ให้ พินาศ เป็น เถ้า ถ่าน เพื่อให้ เป็น ตัวอย่าง แก่ คน ต่อ ไป ที่ จะ ประพฤติ ชั่ว[๗] และ ได้ ทรง ช่วย โลท ผู้ ชอบธรรม ให้ รอด ผู้ มีค วาม ทุกข์ ใหญ่ หลวง เพราะ การ ประพฤติ ลามก ของ คน ชั่ว เหล่า นั้น[๘] ( ด้วยว่า คน ชอบธรรม นั้น ซึ่ง ได้ อาศัย อยู่ ใน ท่ามกลาง เขา เหล่า นั้น เมื่อ ท่าน ได้ เห็น และ ได้ยิน จิตใจ ที่ ชอบธรรม ของ ท่าน ก็ เป็น ทุกข์ เป็น ร้อน ทุก วันๆ เพราะ การ ประพฤติ ชั่ว ของ คน เหล่า นั้น )[๙] องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง ทราบ วิธี ที่ จะ ช่วย คน ที่ ตาม ทาง ของ พระเจ้า ให้ รอด พ้น จาก การ ทดลอง ต่างๆ และ ทรง ทราบ วิธี ที่ จะ รักษา คน อธรรม ไว้ จนถึง วัน พิพากษา เพื่อ จะ ได้ ลงโทษ เขา[๑๐] สัญญลักษณ์บาง อย่าง ของ ผู้ พยากรณ์ เท็จ โดย เฉพาะ คน เหล่า นั้น ที่ ปล่อยตัว ไป ตาม เนื้อ หนัง ใน ราคะ ตัณหา แห่ง ความ โสโครก และ หมิ่นประมาท ผู้ใหญ่ ที่ มี อำนาจ คน เหล่า นี้ ทะนง ตน และ ประพฤติ ตามอำเภอใจ เขา ไม่ สะทก สะท้าน ที่ จะ กล่าว ประณาม ผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์

วิวรณ์ ๙:๑-๗
[๑] แตร ที่ ห้า ( ภัย พิบัติ จาก เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว ) เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เป่าแตร ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ เห็น ดาว ดวง หนึ่ง ตก จาก ฟ้า ลง มา ที่ แผ่นดิน โลก และ ประทาน ลูก กุญแจ สำหรับ เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว ให้ แก่ ดาว ดวง นั้น[๒] เมื่อ เขา เปิด เหว ที่ ไม่ มี ก้น เหว นั้น ก็ มีค วัน พลุ่ง ขึ้น มา จาก เหว นั้น ดุจ ควัน ที่ เตา ใหญ่ และ ดวง อาทิตย์ และ อากาศ ก็ มืด ไป เพราะ เหตุ ควัน ที่ ขึ้น มา จาก เหว นั้น[๓] มี ฝูง ตั๊กแตน บิน ออก จาก ควัน นั้น มายัง แผ่นดิน โลก ได้ ประทาน อำนาจ แก่ ตั๊กแตน นั้น เหมือนกับ อำนาจ ของ แมง ป่อง แห่ง แผ่นดิน โลก[๔] และ มี คำสั่ง แก่ มัน ไม่ ให้ ทำร้าย หญ้า บน แผ่นดิน โลก หรือ พืช เขียว หรือ ต้นไม้ แต่ ให้ ทำร้าย คน เหล่า นั้น ที่ ไม่ มี ตรา ของ พระเจ้า บน หน้าผาก ของ เขา เท่านั้น[๕] และ ไม่ ให้ ฆ่า คน เหล่า นั้น แต่ ให้ ทรมาน เขา ห้า เดือน การ ทรมาน นั้น เป็นการ ทรมาน ที่ เหมือนกับ ถูก แมง ป่อง ต่อย[๖] ตลอด เวลา เหล่า นั้น คน ทั้งหลาย จะ แสวง หาความ ตาย แต่ จะ ไม่ พบ เขา อยาก จะ ตาย แต่ ความ ตาย จะ หนี ไป จาก เขา[๗] ตั๊กแตน นั้น มี รูปร่าง เหมือน ม้า ที่ ผูก เครื่อง พร้อม สำหรับ ออก ศึก บน หัว มี สิ่ง หนึ่ง ที่ ดูเหมือน มงกุฎ ทองคำ หน้า มัน เหมือน หน้า มนุษย์

มาระโก ๑:๒๑-๒๗
[๒๑] พระ เยซู ทรง ขับ ผี ใน เมือง คาเปอรนาอุม ( ลก 4 : 31 - 37 ) พระองค์ กับ พวก ของ พระองค์ จึง เข้าไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม และ พอ ถึง วัน สะ บา โต พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม ศาลา เทศนา สั่งสอน[๒๒] เขา ทั้งหลาย ก็ อัศจรรย์ ใจ ด้วย คำสั่ง สอน ของ พระองค์ เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรง สั่งสอน เขา ด้วย สิทธิ อำนาจ หา เหมือน พวก ธร ร มา จาร ย์ไม่[๒๓] มี ชาย คน หนึ่ง ใน ธรรม ศาลา ของ เขา มี ผี โสโครก เข้า สิง มัน ได้ ร้อง ออก มา[๒๔] ว่า " พระ เยซู ชาว นา ซาเร็ธ ปล่อย เรา ไว้ เรา เกี่ยวข้อง อะไร กับ ท่าน เล่า ท่าน มา เพื่อ จะ ทำลาย เรา หรือ เรา รู้ ว่า ท่าน เป็น ผู้ ใด ท่าน คือ องค์ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า "[๒๕] พระ เยซู จึง ตรัส ห้าม มัน ว่า " เจ้า จง นิ่ง เสีย ออก มา จาก เขา ซิ "[๒๖] และ เมื่อ ผี โสโครก ทำให้ คน นั้น ชัก และ ร้อง เสียง ดัง แล้ว มัน ก็ ออก มา จาก เขา[๒๗] คน ทั้งปวง ก็ ประหลาด ใจ นัก จึง ถาม กัน ว่า " การ นี้ เป็น อย่างไร หนอ นี่ เป็น คำสั่ง สอน ใหม่ อะไร ท่าน สั่ง ผี โสโครก ด้วย สิทธิ อำนาจ และ มัน ก็ เชื่อฟัง ท่าน "

มัทธิว ๗:๑๔-๒๐
[๑๔] เพราะว่า ประตู ซึ่ง นำ ไป ถึง ชีวิต นั้น ก็ คับ และ ทาง ก็ แคบ ผู้ ที่ หา พบ ก็ มี น้อย[๑๕] เรา รู้จัก ผู้ พยากรณ์ เท็จ ได้โดย คำ สอน ของ เขา จง ระวัง ผู้ พยากรณ์ เท็จ ที่มา หา ท่าน นุ่งห่ม ดุจ แกะ แต่ ภายใน เขา ร้ายกาจ ดุจ สุนัข ป่า[๑๖] ท่าน จะ รู้จัก เขา ได้ ด้วย ผล ของ เขา มนุษย์ เก็บ ผล องุ่น จาก ต้นไม้ หนาม หรือ หรือ ว่า เก็บ ผล มะเดื่อ จาก ต้น ผักหนาม[๑๗] ดังนั้น แหละ ต้นไม้ ดี ทุก ต้น ย่อม ให้ แต่ ผล ดี ต้นไม้ เลว ก็ ย่อม ให้ ผล เลว[๑๘] ต้นไม้ ดี จะ เกิด ผล เลว ไม่ ได้ หรือ ต้นไม้ เลว จะ เกิด ผล ดี ก็ ไม่ ได้[๑๙] ต้นไม้ ทุก ต้น ซึ่ง ไม่ เกิด ผล ดี ย่อม ต้อง ถูก ฟัน ลง และ ทิ้ง เสีย ใน ไฟ[๒๐] เหตุ ฉะนั้น ท่าน จะ รู้จัก เขา ได้ เพราะ ผล ของ เขา

ลูกา ๔:๓๑-๔๑
[๓๑] พระ เยซู ทรง ขับ พวก ผี ใน เมือง คาเปอรนาอุม ( มก 1 : 23 - 26 ) พระองค์ เสด็จ ลง ไป ถึง เมือง คา เปอรนาอุมแค ว้น กา ลิ ลี และ ได้ สั่งสอน เขา ทั้งหลาย ทุก วัน สะ บา โต[๓๒] คน ทั้งปวง ก็ อัศจรรย์ ใจ ด้วย การ สอน ของ พระองค์ เพราะ คำขอ ง พระองค์ ประกอบด้วย อำนาจ[๓๓] มี ชาย คน หนึ่ง ใน ธรรม ศาลา ที่ มี ผี โสโครก เข้า สิง เขา ร้อง เสียง ดัง[๓๔] กล่าว ว่า " ไฮ้ พระ เยซู ชาว นา ซาเร็ธ ปล่อย เรา ไว้ เรา เกี่ยวข้อง อะไร กับ ท่าน เล่า ท่าน มา เพื่อ จะ ทำลาย เรา หรือ เรา รู้ ว่า ท่าน เป็น ผู้ ใด ท่าน คือ องค์ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า "[๓๕] พระ เยซู จึง ตรัส ห้าม มัน ว่า " จง นิ่ง เสีย ออก มา จาก เขา ซิ " เมื่อ ผี นั้น ได้ ทำให้ เขา ล้ม ลงท่า มก ลาง ประชาชน แล้ว ก็ ออก มา จาก เขา แต่ มิได้ ทำ อันตราย เขา เลย[๓๖] คน ทั้งปวง ก็ ประหลาด ใจ นัก พูด กัน ว่า " คำ นี้ เป็น อย่างไร หนอ เพราะว่า ท่าน ได้ สั่ง ผี โสโครก ด้วย สิทธิ อำนาจ และ ด้วย ฤทธิ์ เดช มัน ก็ ออก มา "[๓๗] กิตติศัพท์ ของ พระองค์ จึง ได้ เลื่องลือ ไป ทุก ตำบล ที่ อยู่ รอบ นั้น[๓๘] พระ เยซู ทรง เทศนา และ รักษา คน เจ็บป่วย ( มธ 8 : 14 - 17 ; มก 1 : 29 - 38 ) ฝ่าย พระองค์ ทรง ลุก ขึ้น ออก จาก ธรรม ศาลา เสด็จ เข้าไป ใน เรือน ของ ซี โมน แม่ยาย ซี โมน ป่วย เป็น ไข้ หนัก เขา ทั้งหลาย จึง อ้อนวอน พระองค์ ให้ ช่วย หญิง นั้น[๓๙] พระองค์ ทรง ยืน อยู่ ข้าง คน เจ็บ ทรง ห้าม ไข้ ไข้ ก็ หาย และ ใน ทันใด นั้น แม่ยาย ของ ซี โมน ก็ ลุก ขึ้น ปรนนิบัติ เขา ทั้งหลาย[๔๐] ครั้น เวลา ตะวันยอแสง ใคร มีค น เจ็บ เป็น โรค ต่างๆ ก็ พา มา หา พระองค์ พระองค์ ก็ ทรง วาง พระ หัตถ์ ถูก ต้อง เขา ทุก คน ให้ เขา หาย โรค[๔๑] ผี ก็ ออก มา จาก คน หลาย คน ด้วย ร้อง ว่า " ท่าน เป็น พระ คริสต์ พระ บุตร ของ พระเจ้า " ฝ่าย พระองค์ ก็ ทรง ห้าม มิ ให้ มัน พูด เพราะว่า มัน รู้ แล้ว ว่า พระองค์ เป็น พระ คริสต์

เอเฟซัส ๖:๑-๑๘
[๑] หน้าที่ ของ บุตร และ บิดา มารดา ทาส และ นาย ฝ่าย บุตร จง นบนอบ เชื่อฟัง บิดา มารดา ของ ตน ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า เพราะ กระทำ อย่าง นั้น เป็นการ ถูก[๒] ` จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า ' ( นี่ เป็น พระ บัญญัติ ข้อ แรก ที่ มี พระ สัญญา ไว้ ด้วย )[๓] ` เพื่อ เจ้า จะ อยู่ เย็น เป็น สุข และ มีอายุ ยืน นาน ที่ แผ่นดิน โลก '[๔] ฝ่าย ท่าน ผู้ เป็น บิดา อย่า ยั่ว บุตร ของ ตน ให้ เกิด โทสะ แต่ จง อบรม บุตร ด้วย การ สั่งสอน และ การ ตักเตือน ตาม หลัก ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า[๕] ฝ่าย พวก ทาส จง เชื่อฟัง ผู้ ที่ เป็น นาย ฝ่าย เนื้อ หนัง ด้วย ใจ เกรง กลัว จน ตัว สั่น ด้วย น้ำ ใส ใจ จริง เหมือน กระทำ แก่ พระ คริสต์[๖] ไม่ เหมือน อย่าง คน ที่ ทำ แต่ ต่อหน้า อย่าง คน ที่ ทำให้ ชอบใจ คน แต่ จง ทำ เหมือน อย่าง ทาส ของ พระ คริสต์ คือ กระทำ ตาม ชอบ พระทัย พระเจ้า ด้วย ความ เต็มใจ[๗] จง ปรนนิบัติ นาย ด้วย จิตใจ ชื่นบาน เหมือนกับ ปรนนิบัติ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ไม่ ใช่ ปรนนิบัติ มนุษย์[๘] เพราะ ท่าน รู้อยู่ แล้ว ว่าผู้ ใด กระทำ ความ ดี ประการ ใด ผู้ นั้น ก็ จะ ได้ รับ บำเหน็จ อย่าง นั้น จาก องค์ พระผู้เป็นเจ้า อีก ไม่ ว่า เขา จะ เป็น ทาส หรือ เป็น ไทย[๙] ฝ่าย นาย จง กระทำ ต่อ ทาส ใน ทำนอง เดียวกัน คือ อย่า ขู่เข็ญ เขา เพราะ ท่าน ก็ รู้ แล้ว ว่า นาย ของ ท่าน ทรง ประทับ อยู่ ใน สวรรค์ และ พระองค์ ไม่ ทรง เลือก หน้า ผู้ ใด เลย[๑๐] ยุทธภัณฑ์ ของ คริสเตียน พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า สุดท้าย นี้ ขอ ท่าน จง มี กำลัง ขึ้น ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า และ ใน ฤทธิ์ เดช อัน มหันต์ ของ พระองค์[๑๑] จง สวม ยุทธภัณฑ์ ทั้ง ชุด ของ พระเจ้า เพื่อ จะ ต่อต้าน ยุ ท ธ อุบาย ของ พญา มาร ได้[๑๒] เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้อ หนัง และ เลือด แต่ ต่อสู้ กับ เทพ ผู้ ครอบครอง ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า วิญญาณ ที่ ชั่ว ใน สถาน ฟ้า อากาศ[๑๓] เหตุ ฉะนั้น จง รับ ยุทธภัณฑ์ ทั้ง ชุด ของ พระเจ้า ไว้ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ต่อต้าน ใน วัน อัน ชั่ว ร้าย นั้น และ เมื่อ เสร็จ แล้ว จะ ยืน มั่น ได้[๑๔] เหตุ ฉะนั้น ท่าน จง ยืน มั่น เอา ความ จริง คาด เอว เอา ความชอบ ธรรม เป็น ทับทรวง เครื่อง ป้องกัน อก[๑๕] และ เอา ข่าว ประเสริฐ แห่ง สันติ สุข ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ พรั่งพร้อม มา สวม เป็นรอง เท้า[๑๖] และ พร้อม กับ สิ่ง ทั้งหมด นี้ จง เอา ความ เชื่อ เป็น โล่ ด้วย โล่ นั้น ท่าน จะ ได้ ดับ ลูก ศร เพลิง ของ ผู้ ชั่ว ร้าย นั้น เสีย[๑๗] จง เอา ความ รอด เป็น หมวก เหล็ก ป้องกัน ศีรษะ และ จง ถือ พระ แสง ของ พระ วิญญาณ คือ พระ วจนะ ของ พระเจ้า[๑๘] จง อธิษฐาน โดย พระ วิญญาณ ทุก เวลา จง อธิษฐาน วิงวอน ทุก อย่าง และ จง ขอ โดย พระ วิญญาณ ทุก เวลา ทั้งนี้ จง ระวัง ตัว ด้วย ความ เพียร ทุก อย่าง จง อธิษฐาน เพื่อ วิ สุทธิ ชน ทุก คน

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?