A A A A A

เทวดาและปีศาจ: [เป็นอันขาด]


ยูดา ๑:๙
ฝ่าย อัครเท ว ทู ตา ธิบดี มี คาเอล ครั้น เมื่อ ท่าน โต้เถียง กับ พญา มาร เรื่อง ศพ ของ โมเสส ท่าน เอง ก็ ยัง ไม่ บังอาจ ตั้ง ข้อ กล่าวหา อย่าง เย้ย หยัน ต่อ มาร เลย ได้ แต่ เพียง กล่าว ว่า " ขอ ให้ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง ห้าม เจ้า เถิด "

ดาเนียล ๑๐:๑๓-๒๑
[๑๓] เจ้า ผู้ พิทักษ์ ราช อาณาจักร เปอร์เซียได้ขัด ขวาง ข้าพเจ้า ไว้ ถึง ยี่สิบ เอ็ด วัน ข้าพเจ้า จึง ยัง อยู่ ที่ นั่น กับ กษัตริย์ ทั้งหลาย ของเปอร์เซีย แต่ ดูเถิด มี คา เอลเจ้า ผู้ พิทักษ์ ชั้น หัวหน้า ผู้ หนึ่ง มา ช่วย ข้าพเจ้า[๑๔] บัดนี้ ข้าพเจ้า มาก ระ ทำให้ ท่าน เข้าใจ ถึง สิ่ง ซึ่ง จะ ตก กับ ชน ชาติ ของ ท่าน ใน กาล ภายหน้า เพราะ นิมิต นั้น ยัง มี ไว้ สำหรับ วัน เวลา อีก เป็นอันมาก "[๑๕] เมื่อ ท่าน ได้ พูด ตาม ถ้อยคำ เหล่า นี้ กับ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม หน้า สู่ พื้น ดิน แล้ว ก็ เป็น ใบ้ ไป[๑๖] และ ดูเถิด มี ท่าน ผู้ หนึ่ง สัณฐาน คล้าย บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ มา แตะ ริมฝีปาก ของ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อ้า ปาก ขึ้น พูด ข้าพเจ้า กล่าว กับ ท่าน ที่ ยืน อยู่ ข้าง หน้า ข้าพเจ้า ว่า " โอ นาย เจ้าข้า ด้วย เหตุ นิมิต นั้น ความ เจ็บปวด จึง เกิด กับ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หมด แรง[๑๗] ผู้ รับ ใช้ ของ เจ้านาย ของ ข้าพเจ้า จะ พูด กับ เจ้านาย ของ ข้าพเจ้า ได้ อย่างไร เพราะ บัดนี้ ไม่ มี กำลัง เหลือ อยู่ ใน ข้าพเจ้า เลย ลม หายใจ พราก ไป จาก ข้าพเจ้า แล้ว "[๑๘] ท่าน ผู้ มี รูปร่าง อย่าง มนุษย์ นั้น ได้ แตะต้อง ข้าพเจ้า อีก ครั้ง หนึ่ง และ ให้ กำลัง ข้าพเจ้า[๑๙] ท่าน กล่าว ว่า " โอ บุรุษ ผู้ เป็น ที่รัก อย่าง ยิ่ง อย่า กลัว เลย สันติภาพ จง มี แก่ ท่าน จง เข้มแข็ง เออ จง เข้มแข็ง เถิด " เมื่อ ท่าน พูด กับ ข้าพเจ้า นั้น ข้าพเจ้า มี กำลัง ขึ้น และ กล่าว ว่า " ขอ เจ้านาย ของ ข้าพเจ้า จง พูด ไป เถิด เพราะ ท่าน ได้ ให้ กำลัง ข้าพเจ้า แล้ว "[๒๐] แล้ว ท่าน จึง กล่าว ว่า " ท่าน ทราบ หรือ ไม่ ว่า ข้าพเจ้า มา หา ท่าน ทำไม แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า จะ กลับ ไป ต่อสู้ กับ เจ้า ผู้ พิทักษ์ แห่งเปอร์เซีย และ เมื่อ ข้าพเจ้า เสร็จ ธุระ กับ เขา แล้ว ดูเถิด เจ้า ผู้ พิทักษ์ แห่ง กรี ก จะ มา[๒๑] แต่ ข้าพเจ้า จะ บอก ท่าน ตาม สิ่ง ซึ่ง บันทึก ไว้ ใน หนังสือ แห่ง ความ จริง ไม่ มี ผู้ ใด ร่วม แรง กับ ข้าพเจ้า ต่อสู้ เจ้า เหล่า นี้ เลย นอกจาก มี คาเอล เจ้า ผู้ พิทักษ์ ของ ท่าน "

ดาเนียล ๑๒:๑
ความ ทุกข์ เวทนา ครั้ง ใหญ่ " ใน ครั้ง นั้น มี คาเอล เจ้า ผู้ พิทักษ์ ยิ่ง ใหญ่ ผู้ คุ้มกัน ชน ชาติ ของ ท่าน จะ ลุก ขึ้น และ จะ มี เวลา ยาก ลำบาก อย่าง ไม่ เคย มี มา ตั้งแต่ ครั้ง มี ประชาชาติ จนถึง สมัย นั้น แต่ ใน ครั้ง นั้น ชน ชาติ ของ ท่าน จะ รับ การ ช่วย ให้ พ้น คือ ทุก คน ที่ มีชื่อ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ

๑ เธสะโลนิกา ๔:๑๖
ด้วยว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า เอง จะ เสด็จ มา จาก สวรรค์ ด้วย เสียง กู่ ก้อง ด้วย สำเนียง ของ เทพบดี และ ด้วย เสียง แตร ของ พระเจ้า และ คน ทั้งปวง ที่ ตาย แล้ว ใน พระ คริสต์ จะ เป็น ขึ้น มา ก่อน

ดาเนียล ๙:๒๑
เออ ขณะ เมื่อ ข้าพเจ้า กล่าว คำ อธิษฐาน อยู่ ชาย ชื่อ กาเบรียล ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เห็น ใน นิมิต ครั้ง แรก นั้น ได้ บิน อย่าง เร็ว มา ใกล้ ข้าพเจ้า แตะต้อง ข้าพเจ้า ใน เวลา ถวาย เครื่องบูชา ตอน เย็น

ดาเนียล ๘:๑๑-๑๖
[๑๑] มัน พอง ตัว ขึ้น อีก แม้ กระทั่ง ถึง จอม ของ บริวาร และ เครื่อง เผา บูชา ประจำ วัน ก็ ถูก ชิง ไป เสีย และ สถาน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ก็ ถูก เหวี่ยง ลง[๑๒] และ เพราะ เหตุ การ ละเมิด เขา ได้ รับ มอบ บริวาร ไว้ สู้ กับ การ เผา บูชา ประจำ วัน และ ความ จริง ก็ ถูก เหวี่ยง ลง ที่ดิน และ เขา นั้น ก็ ปฏิบัติ งาน และ เจริญ ขึ้น[๑๓] แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยิน วิ สุทธิ ชน ผู้ หนึ่ง พูด อยู่ วิ สุทธิ ชน อีก ผู้ หนึ่ง ก็ พูด กับ วิ สุทธิ ชน ผู้ ที่ พูด อยู่ นั้น ว่า " นิมิต ที่ เกี่ยวข้อง กับ เครื่อง เผา บูชา ประจำ วัน นั้น จะ อยู่ อีก นาน เท่าใด ทั้ง เรื่อง การ ละเมิด ที่ ทำให้ เกิด การ รกร้าง ว่าง เปล่า เพื่อ จะ มอบ ทั้ง สถาน บริสุทธิ์ และ บริวาร ให้ ถูก เหยียบย่ำ ลง ใต้ ฝ่า เท้า "[๑๔] ท่าน ผู้ นั้น ตอบ ข้าพเจ้า ว่า " อยู่ นาน สอง พัน สาม ร้อย วัน แล้ว สถาน บริสุทธิ์ นั้น จะ ได้ รับ การ ชำระ "[๑๕] คำ แก้ นิมิต ของ ดา เนียลและ อยู่ มา เมื่อ ข้าพเจ้า ดา เนียลได้ เห็น นิมิต นั้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ พยายาม เข้าใจ และ ดูเถิด มี เหมือน มนุษย์ ยืน อยู่ หน้า ข้าพเจ้า[๑๖] และ ข้าพเจ้า ได้ยิน เสียง ของ ชาย ผู้ หนึ่ง ระหว่าง ฝั่ง แม่น้ำ อุ ลัย และ เสียง นั้น ร้อง เรียก และ กล่าว ว่า " กา เบรียลเอ๋ย จง ทำให้ ชาย ผู้ นี้ เข้าใจ ใน นิมิต นั้น เถิด "

วิวรณ์ ๑๒:๗-๙
[๗] มี คา เอลและ ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ต่อสู้ กับ ซา ตาน และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์ มี คา เอลและ พวก ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ได้ ต่อสู้ กับ พญา นาค และ พญา นาค กับ พวก ทูต ของ มัน ก็ ต่อสู้[๘] แต่ ฝ่าย พญา นาค แพ้ และ พวก พญา นาค ไม่ มี ที่ อยู่ ใน สวรรค์ อีก เลย[๙] พญา นาค ใหญ่ ซึ่ง เป็น งู ดึกดำบรรพ์ ที่ เขา เรียก กัน ว่า พญา มาร และ ซา ตาน ผู้ ล่อลวง มนุษย์ ทั้ง โลก พญา นาค และ พวก ทูต ของ มัน ก็ ถูก ผลัก ทิ้ง ลง มา ใน แผ่นดิน โลก

ลูกา ๑:๒๖
การ ประกาศ ถึง การ ประสูติ ของ พระ คริสต์ เมื่อ ถึง เดือน ที่ หก พระเจ้า ทรง ใช้ ทูต สวรรค์ กา เบรียลนั้น ให้ มายัง เมือง หนึ่ง ใน แคว้น กา ลิ ลี ชื่อ นา ซาเร็ธ

ฮีบรู ๑:๑๔
ทูต สวรรค์ ทั้งปวง เป็น แต่ เพียง วิญญาณ ผู้ ปรนนิบัติ ที่ พระองค์ ทรง ส่ง ไป ช่วยเหลือ บรรดา ผู้ ที่ จะ ได้ รับ ความ รอด เป็น มรดก มิ ใช่ หรือ

โยชูวา ๕:๑๓-๑๕
[๑๓] จอมพล โยธา ของ พระ เยโฮ วาห์ปรากฏ แก่ โย ชู วา ต่อ มา เมื่อ โย ชู วา อยู่ ข้าง เมือง เยรีโค ท่าน ก็ เงย หน้า ขึ้น มอง ดู และ ดูเถิด มี ชาย คน หนึ่ง ชัก ดาบ ออก มา ถือ ยืน อยู่ ตรง หน้า ท่าน โย ชู วา เข้าไป หา ชาย นั้น กล่าว แก่ เขา ว่า " ท่าน อยู่ ฝ่าย เรา หรือ อยู่ ฝ่าย ศัตรู "[๑๔] ผู้ นั้น จึง ตอบ ว่า " มิ ใช่ ที่ เรา มา นี้ ก็ มา เป็น จอมพล โยธา ของ พระ เยโฮวาห์ " ฝ่าย โย ชู วา ก็ กราบ ลง ถึง ดิน นมัสการ แล้ว ถาม ว่า " เจ้านาย ของ ข้าพเจ้า ท่าน จะ ให้ ผู้ รับ ใช้ ของ ท่าน กระทำ อะไร "[๑๕] และ จอมพล โยธา ของ พระ เยโฮ วาห์จึง สั่ง โย ชู วา ว่า " จง ถอด รองเท้า ออก จาก เท้า ของ เจ้า เสีย เพราะว่า ที่ ซึ่ง เจ้า ยืน อยู่ นี้ เป็น ที่ บริสุทธิ์ " โย ชู วา ก็ กระทำ ตาม

มัทธิว ๑๘:๑๐
จง ระวัง ให้ ดี อย่า ดูหมิ่น ผู้ เล็กน้อย เหล่า นี้ สัก คน หนึ่ง ด้วย เรา กล่าว แก่ ท่าน ทั้งหลาย ว่า บน สวรรค์ ทูต สวรรค์ ประจำ ของ เขา เฝ้า อยู่ เสมอ ต่อ พระ พักตร์ พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์

อพยพ ๓:๒
ทูต สวรรค์ ของ พระ เยโฮ วาห์ก็ ปรากฏ แก่ โมเสส ใน เปลว ไฟ ซึ่ง อยู่ ท่ามกลาง พุ่ม ไม้ โมเสส จึง มอง ดู และ ดูเถิด พุ่ม ไม้ นั้น มี ไฟ ลุก โชน อยู่ แต่ พุ่ม ไม้ นั้น มิได้ ไหม้ โทรม ไป

วิวรณ์ ๑:๔
เขียน ถึง ค ริ สต จักร ทั้ง เจ็ด ใน แคว้น เอเชีย ยอ ห์น เรียน มายัง ค ริ สต จักร ทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย ขอ ให้ท่า น ทั้งหลาย จง ได้ รับ พระ คุณ และ สันติ สุข จาก พระองค์ ผู้ทรง เป็น อยู่ เดี๋ยวนี้ และ ผู้ทรง เป็น อยู่ ใน กาล ก่อน และ ผู้ จะ เสด็จ มา นั้น และ จาก พระ วิญญาณ ทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ หน้า พระ ที่นั่ง ของ พระองค์

มัทธิว ๒๒:๓๐
ด้วยว่า เมื่อ มนุษย์ ฟื้น ขึ้น มา จาก ความ ตาย นั้น จะ ไม่ มี การ สมรส หรือ ยก ให้ เป็น สามี ภรรยา กัน อีก แต่ จะ เป็น เหมือน พวก ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ใน สวรรค์

โยบ ๑:๖
ซา ตาน ฟ้อง ว่า โย บ รับ ใช้ พระเจ้า เพราะ รัก ความ มั่งคั่ง อยู่ มา วัน หนึ่ง เมื่อ บุตร ชาย ทั้งหลาย ของ พระเจ้า มา รายงาน ตัว ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮวาห์ ซา ตาน ได้ มา ใน หมู่ เขา ด้วย

ลูกา ๒๐:๓๖
และ เขา จะ ตาย อีก ไม่ ได้ เพราะ เขา เป็น เหมือน ทูต สวรรค์ เป็น บุตร ของ พระเจ้า ด้วยว่า เป็น ลูก แห่ง การ ฟื้น ขึ้น มา จาก ความ ตาย

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?