A A A A A

เพิ่มเติม: [การกินคน]


เยเรมีย์ ๑๙:๙
และ เรา จะ กระทำ ให้ เขา ทั้งหลาย กิน เนื้อ ของ บุตร ชาย และ เนื้อ ของ บุตร สาว ของ เขา และ ทุก คน จะ กิน เนื้อ ของ เพื่อน ของ เขา ใน การ ที่ ถูก ล้อม และ ทุกข์ ใจ คือ ที่ ซึ่ง ศัตรู ของ เขา และ ผู้ ที่ แสวง หา ชีวิต ของ เขา ได้ ข่ม ใจ เขา ทั้งหลาย '

เอเสเคียล ๕:๑๐
เพราะฉะนั้น บิดา จะ กิน บุตร ชาย ของ ตน ท่ามกลาง เจ้า ทั้งหลาย และ บรรดา บุตร ชาย จะ กิน บรรดา บิดา ของ เขา ทั้งหลาย และ เรา จะ พิพากษา ลงโทษ เจ้า ผู้ ใด ใน พวก เจ้าที่ เหลือ อยู่ เรา จะ ให้ กระจัดกระจาย ไป ตาม ลม ทุก ทิศานุทิศ

เลวีนิติ ๒๖:๒๙
เจ้า จะ กิน เนื้อ บุตร ชาย ของ เจ้า และ เจ้า จะ กิน เนื้อ บุตร สาว ของ เจ้า

๒ พงศ์กษัตริย์ ๖:๒๘-๒๙
[๒๘] และ กษัตริย์ ทรง ถาม นาง ว่า " เจ้า เป็น อะไร ไป " นาง ทูล ตอบ ว่า " หญิง คน นี้ บอก ข้าพระ องค์ ว่า ` เอา ลูก ชาย ของ เจ้า มา ให้ เรา กิน เสีย วัน นี้ เถิด และ เรา จะ กิน ลูก ชาย ของ ฉัน วัน พรุ่งนี้ '[๒๙] เรา จึง ต้ม ลูก ชาย ของ ข้าพระ องค์ และ กิน และ รุ่ง ขึ้น ข้าพระ องค์ ก็ พูด กับ นาง ว่า ` เอา ลูก ชาย ของ เจ้า มา เพื่อ เรา จะ กิน เสีย ' และ นาง ก็ ซ่อน ลูก ชาย ของ นาง เสีย "

เพลงคร่ำครวญ ๔:๑๐
มือ ของ หญิง ที่ ใจอ่อน กลับ เอา ลูก ของ ตัว ต้ม กิน ลูก ที่ ถูก ต้ม เป็น อาหาร นั้น กินกัน เมื่อ ยาม หายนะ มา สู่ ธิดา แห่ง ชน ชาติ ของ ข้าพเจ้า

เพลงคร่ำครวญ ๒:๒๐
โอ ข้า แต่ พระ เยโฮวาห์ ขอ ทอดพระเนตร และ พิจารณา เถิด ว่า พระองค์ ได้ ทรง กระทำ การ เช่น นี้ แก่ ผู้ ใด ควร ที่ พวก ผู้หญิง จะ กิน ลูก ของ ตน หรือ จะ กิน ทารก ที่ ยัง อุ้ม อยู่ หรือ พวก ปุโรหิต และ พวก ผู้ พยากรณ์ ควร จะ ถูก ประหาร ใน สถาน บริสุทธิ์ ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า หรือ

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘:๕๓-๕๗
[๕๓] ท่าน จะ ต้อง รับประทาน ผล แห่ง ตัว ของ ท่าน เป็น อาหาร คือ เนื้อ บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ ท่าน ผู้ ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน ใน การ ล้อม และ ใน ความ ทุกข์ ลำบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย ทุกข์ ลำบาก นั้น[๕๔] ผู้ชาย สำรวย และ สำอาง เหลือเกิน ใน หมู่ พวก ท่าน ทั้งหลาย ตา เขา จะ ชั่ว ร้าย ต่อ พี่น้อง ของ ตน ต่อ ภรรยา ที่ อยู่ ใน อ้อมอก ของ ตน และ ต่อ ลูก ๆ คน สุดท้าย ที่ เหลือ อยู่ กับ ตน[๕๕] จน เขา จะ ไม่ ยอม ให้ ใคร กิน เนื้อ ลูก ของ ตน ซึ่ง กำลังกิน อยู่ เพราะ ไม่ มี อะไร เหลือ ให้ เขา อีก แล้ว ใน การ ล้อม และ ใน ความ ทุกข์ ลำบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย ทุกข์ ลำบาก ทุก ประตู เมือง[๕๖] ผู้หญิง สำรวย และ สำอาง เหลือเกิน ใน หมู่ พวก ท่าน ซึ่ง ไม่ เคย ย่างเท้า ลง ที่ พื้น ดิน เพราะ เป็น คน สำอาง และ สำรวย อย่าง นั้น ตา เขา จะ ชั่ว ร้าย ต่อ สามี ใน อ้อมอก ของ เธอ และ ต่อ บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ เธอ[๕๗] ต่อ รก ซึ่ง เพิ่ง ออก มา จาก หว่าง ขา ของ เธอ และ ต่อ ลูก แดง ที่ เพิ่ง คลอด เพราะว่า เธอ จะ กิน เป็น อาหาร เงียบ ๆ เพราะ ขัดสน ทุก อย่าง ใน การ ถูก ล้อม และ ใน ความ ทุกข์ ลำบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย ทุกข์ ลำบาก ทุก ประตู เมือง

ปฐมกาล ๑:๒๖-๒๗
[๒๖] วัน ที่ หก ปรากฏ มี ชาย หญิง คู่ แรก และ พระเจ้า ตรัส ว่า " จง ให้ พวก เรา สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ ฉายา ของ พวก เรา ตาม อย่าง พวก เรา และ ให้ พวก เขา ครอบครอง ฝูง ปลา ใน ทะเล ฝูง นก ใน อากาศ และ สัตว์ ใช้ งาน ให้ ครอบครอง ทั่ว ทั้ง แผ่นดิน โลก และ บรรดา สัตว์ เลื้อยคลาน ที่ คลาน ไป มาบ น แผ่นดิน โลก "[๒๗] ดังนั้น พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทรง สร้าง มนุษย์ ขึ้น ตาม แบบ พระ ฉายา ของ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง สร้าง พวก เขา ให้ เป็น ชาย และ หญิง

๒ โครินธ์ ๕:๘
เรา มีค วาม มั่นใจ และ เรา ปรารถนา จะ อยู่ กับ องค์ พระผู้เป็นเจ้า มาก กว่า อยู่ ใน ร่างกาย นี้

ลูกา ๑๖:๑๙-๒๖
[๑๙] เศรษฐี และ ลา ซา รัสยัง มี เศรษฐี คน หนึ่ง นุ่งห่ม ผ้า สี ม่วง และ ผ้าป่า น เนื้อ ละเอียด รับประทาน อาหาร อย่าง ประณีต ทุก วันๆ[๒๐] และ มีค นข อ ทาน คน หนึ่ง ชื่อ ลา ซารัส เป็น แผล ทั้ง ตัว นอน อยู่ ที่ ประตู รั้ว บ้าน ของ เศรษฐี[๒๑] และ เขา ใคร่ จะ กิน เศษ อาหาร ที่ ตก จาก โต๊ะ ของ เศรษฐี นั้น แม้ สุนัข ก็ มา เลีย แผล ของ เขา[๒๒] อยู่ มา คน ขอทาน นั้น ตาย และ เหล่า ทูต สวรรค์ ได้ นำ เขา ไป ไว้ ที่ อก ของ อับ ราฮัม ฝ่าย เศรษฐี นั้น ก็ ตาย ด้วย และ เขา ก็ ฝัง ไว้[๒๓] แล้ว เมื่อ อยู่ ใน นรก เป็น ทุกข์ ทรมาน ยิ่ง นัก เศรษฐี นั้น จึง แหงน ดู เห็น อับ รา ฮัมอยู่ แต่ ไกล และ ลา ซา รัสอยู่ ที่ อก ของ ท่าน[๒๔] เศรษฐี จึง ร้อง ว่า ` อับ รา ฮัมบิดา เจ้าข้า ขอ เอ็นดู ข้าพเจ้า เถิด ขอ ใช้ ลา ซา รัสมาเพื่อ จะ เอา ปลาย นิ้ว จุ่ม น้ำ มา แตะ ลิ้น ของ ข้าพเจ้า ให้ เย็น ด้วยว่า ข้าพเจ้า ตรำ ทุกข์ ทรมาน อยู่ ใน เปลว ไฟ นี้ '[๒๕] แต่ อับ รา ฮัมตอบ ว่า ` ลูก เอ๋ย เจ้า จง ระลึก ว่า เมื่อ เจ้า ยัง มี ชีวิต อยู่ เจ้า ได้ ของดี สำหรับ ตัว และ ลา ซา รัสได้ของ เลว แต่ เดี๋ยวนี้ เขา ได้ รับ ความ เล้าโลม แต่ เจ้า ได้ รับ ความ ทุกข์ ทรมาน[๒๖] นอกจาก นั้น ระหว่าง พวก เรา กับ พวก เจ้า มี เหว ใหญ่ ตั้ง ขวาง อยู่ เพื่อ ว่า ถ้า ผู้ ใด ปรารถนา จะ ข้าม ไป จาก ที่ นี่ ถึง เจ้า ก็ ไม่ ได้ หรือ ถ้า จะ ข้าม จาก ที่ นั่น มา ถึง เรา ก็ ไม่ ได้ '

วิวรณ์ ๒๐:๑๑-๑๕
[๑๑] การ พิพากษา บน พระ ที่นั่ง ใหญ่ สี ขาว ข้าพเจ้า ได้ เห็น พระ ที่นั่ง ใหญ่ สี ขาว และ เห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บน พระ ที่นั่ง นั้น และ แผ่นดิน โลก และ ฟ้า อากาศ ก็ อันตรธาน ไป จาก พระ พักตร์ พระองค์ และ ไม่ มี ที่ อยู่ สำหรับ แผ่นดิน โลก และ ฟ้า อากาศ นั้น ต่อ ไป เลย[๑๒] ข้าพเจ้า ได้ เห็น บรรดา ผู้ ที่ ตาย แล้ว ทั้ง ผู้ใหญ่ และ ผู้น้อย ยืน อยู่ จำเพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า และ หนังสือ ต่างๆ ก็ เปิด ออก หนังสือ อีก ม้วน หนึ่ง ก็ เปิด ออก ด้วย คือ หนังสือ แห่ง ชีวิต และ ผู้ ที่ ตาย ไป แล้ว ก็ ถูก พิพากษา ตาม ข้อความ ที่ จารึก ไว้ ใน หนังสือ เหล่า นั้น ตาม ที่ เขา ได้ กระทำ[๑๓] ทะเล ก็ ส่ง คืน คน ทั้งหลาย ที่ ตาย ใน ทะเล ความ ตาย และ นรก ก็ ส่ง คืน คน ทั้งหลาย ที่ อยู่ ใน ที่ เหล่า นั้น และ คน ทั้งหลาย ก็ ถูก พิพากษา ตาม การก ระ ทำ ของ ตน หมด ทุก คน[๑๔] แล้ว ความ ตาย และ นรก ก็ ถูก ผลัก ทิ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ นี่แหละ เป็นความ ตาย ครั้ง ที่ สอง[๑๕] และ ผู้ ใด ที่ ไม่ มีชื่อ จด ไว้ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต ผู้ นั้น ก็ ถูก ทิ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘:๕๓
ท่าน จะ ต้อง รับประทาน ผล แห่ง ตัว ของ ท่าน เป็น อาหาร คือ เนื้อ บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ ท่าน ผู้ ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน ใน การ ล้อม และ ใน ความ ทุกข์ ลำบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย ทุกข์ ลำบาก นั้น

๑ โครินธ์ ๑๔:๓๔-๓๕
[๓๔] ให้ ผู้หญิง นิ่ง ใน ที่ ประชุม และ เรียน รู้ จาก สามี ของ ตน จง ให้ พวก ผู้หญิง นิ่ง เสีย ใน ที่ ประชุม ค ริ สต จักร เพราะ ไม่ ได้ รับ อนุญาต ให้ พูด แต่ ให้ เขา อยู่ ใต้ บังคับบัญชา เหมือน ที่ พระราชบัญญัติ สั่ง ไว้ นั้น[๓๕] ถ้า เขา อยาก รู้ สิ่ง ใด ก็ ให้ เขา ถาม สามี ที่ บ้าน เพราะว่า การ ที่ ผู้หญิง จะ พูด ใน ที่ ประชุม ค ริ สต จักร นั้น ก็ เป็น สิ่ง ที่ น่า อาย

ลูกา 1:37
เพราะว่า ไม่ มี สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ซึ่ง พระเจ้า ทรง กระทำ ไม่ ได้ "

ยอห์น ๑:๑
ใน เริ่ม แรก นั้น พระ วา ทะ ทรง เป็น อยู่ แล้ว และ พระ วา ทะ ทรง อยู่ กับ พระเจ้า และ พระ วา ทะ ทรง เป็น พระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘:๕๗
ต่อ รก ซึ่ง เพิ่ง ออก มา จาก หว่าง ขา ของ เธอ และ ต่อ ลูก แดง ที่ เพิ่ง คลอด เพราะว่า เธอ จะ กิน เป็น อาหาร เงียบ ๆ เพราะ ขัดสน ทุก อย่าง ใน การ ถูก ล้อม และ ใน ความ ทุกข์ ลำบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทำให้ ท่าน ทั้งหลาย ทุกข์ ลำบาก ทุก ประตู เมือง

๑ ทิโมธี ๒:๑๑-๑๕
[๑๑] ให้ ผู้หญิง เรียน อย่าง เงียบ ๆ และ ด้วย ใจ นอบน้อม ทุก อย่าง[๑๒] ข้าพเจ้า ไม่ อนุญาต ให้ ผู้หญิง สั่งสอน หรือ ใช้ อำนาจ เหนือ ผู้ชาย แต่ ให้ เขา นิ่ง ๆ อยู่[๑๓] ด้วยว่า พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง อา ดัมก่อ น แล้ว จึง ทรง สร้าง เอ วา[๑๔] และ อา ดัมไม่ได้ถูก หลอกลวง แต่ ผู้หญิง นั้น ได้ ถูก หลอกลวง จึง ได้ ละเมิด[๑๕] แต่ ถึง กระนั้น เธอ ก็ จะ รอด ได้ ด้วย การ คลอด บุตร ถ้า เขา ทั้งหลาย ยัง ดำรง อยู่ ใน ความ เชื่อ ใน ความ รัก และ ใน ความ บริสุทธิ์ ด้วย ความ มี สติสัมปชัญญะ

๑ ทิโมธี ๕:๓-๑๖
[๓] คำ สอน เกี่ยว กับ แม่ม่าย คริสเตียน จง ให้ เกียรติ แก่ แม่ม่าย ไร้ ที่พึ่ง[๔] แต่ ถ้า แม่ม่าย คน ใด มี ลูก หลาน ก็ ให้ ลูก หลาน นั้น เรียน เพื่อให้ รู้จัก ที่ จะ ปฏิบัติ กับ ครอบครัว ของ ตน ก่อน และ ให้ ตอบแทน คุณ บิดา มารดา ของ ตน เพราะว่า การก ระ ทำ เช่น นี้ เป็นการ ดี และ เป็น ที่ ชอบ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า[๕] ฝ่าย ผู้หญิง ที่ เป็น แม่ม่าย อย่าง แท้จริง และ อยู่ ตามลำพัง แต่ ผู้ เดียว นั้น จง วางใจ ใน พระเจ้า และ ดำรง อยู่ ใน การ วิงวอน และ การ อธิษฐาน ทั้ง กลางคืน และ กลางวัน[๖] ส่วน ผู้หญิง ที่ ปล่อยตัว ใน การ สนุกสนาน นั้น ก็ ตาย แล้ว ทั้ง เป็น ๆ อยู่[๗] จง กำชับ ข้อความ เหล่า นี้ เพื่อ เขา จะ ไม่ ถูก ตำหนิ[๘] แต่ ถ้า แม้ ผู้ ใด ไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของ ตน และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง คนใน บ้านเรือน ของ ตน ผู้ นั้น ก็ได้ ปฏิเสธ ความ เชื่อ เสีย แล้ว และ ชั่ว ยิ่ง กว่า คน ที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสีย อีก[๙] อย่า ให้ แม่ม่าย คน ใด ที่ อายุ ต่ำ กว่า หก สิบ ปี ลงชื่อ ใน ทะเบียน แม่ม่าย จะ ต้อง เป็น ภรรยา ของ ชาย คน เดียว[๑๐] และ จะ ต้อง เป็น ผู้ ที่ ได้ชื่อ ว่า ได้ กระทำ ดี เช่น ได้ เอาใจใส่ เลี้ยงดู ลูก ได้ มี น้ำใจ รับรอง แขก ได้ ล้าง เท้า วิ สุทธิ ชน ได้ สงเคราะห์ คน ที่ มีค วาม ทุกข์ ยาก และ ได้ บำเพ็ญ คุณ ความ ดี ทุก อย่าง[๑๑] แต่ แม่ม่าย สาว ๆ นั้น อย่า รับ ขึ้น ทะเบียน เพราะว่า เมื่อ เขา หลง ระเริง ห่าง จาก พระ คริสต์ ไป แล้ว ก็ ใคร่ จะ สมรส อีก[๑๒] เขา จะ ต้อง ได้ รับ พระ อาชญา เพราะ เขา ได้ ทิ้ง ความ เชื่อ เดิม ของ เขา[๑๓] นอกจาก นั้น เขา ก็ จะ กลาย เป็น คน เกียจคร้าน เที่ยว ไป บ้าน นี้ บ้าน นั้น และ มิ ใช่ แต่ เกียจคร้าน เท่านั้น แต่ ปากบอน ด้วย และ เที่ยว ยุ่ง กับ เรื่อง ของ ผู้ อื่น พูด สิ่ง ซึ่ง ไม่ ควร จะ พูด[๑๔] เหตุ ฉะนั้น ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ พวก แม่ม่าย สาว ๆ นั้น มี สามี มี บุตร และ ดูแล บ้านเรือน เพื่อ มิ ให้ ศัตรู มี ช่อง ทาง นินทา ได้[๑๕] ด้วยว่า มี บาง คน ได้ หลง ตาม ซา ตาน ไป แล้ว[๑๖] ถ้า ชาย หรือ หญิง ผู้ มีค วาม เชื่อ คน ใด มี แม่ม่าย ก็ ให้ เขา ช่วย เลี้ยงดู อย่า ให้ เป็น ภาระ ของ ค ริ สต จักร เลย เพื่อ ค ริ สต จักร จะ ได้ สงเคราะห์ คน ที่ เป็น แม่ม่าย ไร้ ที่พึ่ง จริงๆ

๑ โครินธ์ ๑๑:๒-๑๖
[๒] พี่น้อง ทั้งหลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ ชม ท่าน ทั้งหลาย เพราะ ท่าน ได้ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า ทุก ประการ และ ท่าน ได้ รักษา กฎ ที่ ข้าพเจ้า ได้ มอบ ไว้ กับ ท่าน[๓] แต่ ข้าพเจ้า ใคร่ ให้ท่า น ทั้งหลาย เข้าใจ ว่า พระ คริสต์ ทรง เป็น ศีรษะ ของ ชาย ทุก คน และ ชาย เป็น ศีรษะ ของ หญิง และ พระเจ้า ทรง เป็น พระ เศียร ของ พระ คริสต์[๔] ชาย ทุก คน ที่ กำลัง อธิษฐาน หรือ พยากรณ์ โดย คลุม ศีรษะ อยู่ ก็ ทำความ อัปยศ แก่ ศีรษะ[๕] แต่ หญิง ทุก คน ที่ กำลัง อธิษฐาน หรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม ศีรษะ ก็ ทำความ อัปยศ แก่ ศีรษะ เพราะ เหมือนกับ ว่า นาง ได้ โกน ผม เสีย แล้ว[๖] เพราะ ถ้า ผู้หญิง ไม่ ได้ คลุม ศีรษะ ก็ ควร จะ ตัด ผม เสีย แต่ ถ้า การ ที่ ผู้หญิง จะ ตัด ผม หรือ โกน ผม นั้น เป็น สิ่ง ที่ น่า อับอาย จง คลุม ศีรษะ เสีย[๗] เพราะ การ ที่ ผู้ชาย ไม่ สมควร จะ คลุม ศีรษะ นั้น ก็ เพราะว่า ผู้ชาย เป็น พระ ฉายา และ สง่า ราศี ของ พระเจ้า ส่วน ผู้หญิง นั้น เป็น สง่า ราศี ของ ผู้ชาย[๘] เพราะว่า ไม่ ได้ ทรง สร้าง ผู้ชาย จาก ผู้หญิง แต่ ได้ ทรง สร้าง ผู้หญิง จาก ผู้ชาย[๙] และ ไม่ ได้ ทรง สร้าง ผู้ชาย ไว้ สำหรับ ผู้หญิง แต่ ทรง สร้าง ผู้หญิง ไว้ สำหรับ ผู้ชาย[๑๐] ด้วย เหตุ นี้ เอง ผู้หญิง จึง ควร จะ เอา สัญญลักษณ์แห่ง อำนาจ นี้ คลุม ศีรษะ เพราะ เห็นแก่ พวก ทูต สวรรค์[๑๑] ถึง กระนั้น ก็ดี ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชาย ก็ ต้อง พึ่ง ผู้หญิง และ ผู้หญิง ก็ ต้อง พึ่ง ผู้ชาย[๑๒] เพราะว่า ผู้หญิง นั้น ทรง สร้าง มา จาก ผู้ชาย ฉันใด ต่อ มา ผู้ชาย ก็ เกิด มา จาก ผู้หญิง ฉันนั้น แต่ สิ่ง สารพัด ก็ มี มา จาก พระเจ้า[๑๓] ท่าน ทั้งหลาย จง ตัดสิน เอง เถิด ว่า เป็นการ สมควร หรือ ไม่ ที่ ผู้หญิง จะ ไม่ คลุม ศีรษะ เมื่อ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า[๑๔] ธรรมชาติ เอง ไม่ ได้ สอน ท่าน หรือ ว่า ถ้า ผู้ชาย ไว้ ผม ยาว ก็ เป็น ที่ น่า อาย แก่ตัว[๑๕] แต่ ถ้า ผู้หญิง ไว้ ผม ยาว ก็ เป็น สง่า ราศี แก่ตัว เพราะว่า ผม เป็น สิ่ง ที่ ประทาน ให้ แก่ เขา เพื่อ คลุม ศีรษะ[๑๖] แต่ ถ้า ผู้ ใด จะ โต้แย้ง เรา และ ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ไม่ รับ ธรรมเนียม อย่าง ที่ โต้แย้ง นั้น

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?