A A A A A

เพิ่มเติม: [ความอุดมสมบูรณ์]


๑ ทิโมธี ๕:๘
แต่ ถ้า แม้ ผู้ ใด ไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของ ตน และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง คนใน บ้านเรือน ของ ตน ผู้ นั้น ก็ได้ ปฏิเสธ ความ เชื่อ เสีย แล้ว และ ชั่ว ยิ่ง กว่า คน ที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสีย อีก

๒ โครินธ์ ๙:๘
และ พระเจ้า ทรง ฤทธิ์ สามารถ ประทาน พระ คุณ อัน อุดม ทุก อย่าง แก่ ท่าน ทั้งหลาย เพื่อให้ ท่าน มี ทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงพอ สำหรับ ตัว เสมอ ทั้ง จะ มี สิ่งของ บริบูรณ์ สำหรับ งาน ที่ ดี ทุก อย่าง ด้วย

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๙:๑๒
เพื่อ ท่าน จะ ได้ เข้า มา ใน พัน ธ สัญญา แห่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน คือ ใน พัน ธ สัญญา ที่ ปฏิญาณ ไว้ ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ทรง กระทำ กับ ท่าน ใน วัน นี้

เอเฟซัส ๓:๒๐
บัดนี้ ขอ ให้ พระ เกียรติ จง มี แด่ พระองค์ ผู้ทรง ฤทธิ์ สามารถ กระทำ สารพัด มาก ยิ่ง กว่า ที่ เรา จะ ทูล ขอ หรือ คิด ได้ ตาม ฤทธิ์ เดช ที่ ประกอบ กิจ อยู่ ภายใน ตัว เรา

อพยพ ๓๔:๖
พระ เยโฮ วาห์เสด็จ ผ่าน ไป ข้าง หน้า ท่าน ตรัส ว่า " พระ เยโฮวาห์ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ผู้ทรง พระ กรุณา ทรง กอปร ด้วย พระ คุณ ทรง กริ้ว ช้า และ บริบูรณ์ ด้วย ความ เมตตา และ ความ จริง

ยากอบ ๑:๑๗
ของ ประทาน อัน ดี ทุก อย่าง และ ของ ประทาน อัน เลิศ ทุก อย่าง ย่อม มา จาก เบื้องบน และ ส่ง ลง มา จาก พระ บิดา แห่ง บรรดา ดวง สว่าง ใน พระ บิดา ไม่ มี การ แปรปรวน หรือ ไม่ มี เงา อัน เนื่องจาก การ เปลี่ยนแปลง

ยอห์น ๑๐:๑๐
ขโมย นั้น ย่อม มา เพื่อ จะ ลัก และ ฆ่า และ ทำลาย เสีย เรา ได้ มา เพื่อ เขา ทั้งหลาย จะ ได้ ชีวิต และ จะ ได้ อย่าง ครบ บริบูรณ์

ลูกา ๖:๓๘
จง ให้ และ ท่าน จะ ได้ รับ ด้วย และ ใน ตัก ของ ท่าน จะ ได้ รับ ตวง ด้วย ทะนาน ถ้วน ยัด สั่น แน่น พูน ล้น ใส่ ให้ เพราะว่า ท่าน จะ ตวง ให้ เขา ด้วย ทะนาน อัน ใด จะ ตวง ให้ท่า น ด้วย ทะนาน อัน นั้น "

ลูกา ๖:๔๕
คน ดี ก็ ย่อม เอา ของดี ออก จาก คลัง ดี แห่ง ใจ ของ ตน และ คน ชั่ว ก็ ย่อม เอา ของ ชั่ว ออก จาก คลัง ชั่ว แห่ง ใจ ของ ตน ด้วย ใจ เต็ม ด้วย อะไร ปาก ก็ พูด ออก มา อย่าง นั้น

มัทธิว ๖:๓๓
แต่ ท่าน ทั้งหลาย จง แสวง หา อาณาจักร ของ พระเจ้า และ ความชอบ ธรรม ของ พระองค์ ก่อน แล้ว พระองค์ จะ ทรง เพิ่มเติม สิ่ง ทั้งปวง เหล่า นี้ ให้ แก่ ท่าน

ฟีลิปปี ๔:๑๙
และ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า จะ ประทาน สิ่ง สารพัด ตาม ที่ ท่าน ต้องการ นั้น จาก ทรัพย์ อัน รุ่งเรือง ของ พระองค์ โดย พระ เยซู คริสต์

สุภาษิต ๓:๕-๑๐
[๕] จง วางใจ ใน พระ เยโฮ วาห์ด้วย สุดใจ ของ เจ้า และ อย่า พึ่ง พา ความ เข้าใจ ของ ตน เอง[๖] จง ยอม รับ รู้ พระองค์ ใน ทุก ทาง ของ เจ้า และ พระองค์ จะ ทรง กระทำ ให้ วิถี ของ เจ้า ราบรื่น[๗] อย่า ทำตัว ฉลาด ตาม สายตา ของ ตน เอง จง ยำเกรง พระ เยโฮวาห์ และ ออก ไป เสีย จาก ความ ชั่ว ร้าย[๘] การก ระ ทำ เช่น นี้ จะ เป็น สุขภาพ แก่ สะดือ ของ เจ้า และ เป็น ไข ใน กระดูก ของ ตน[๙] จง ถวาย เกียรติ แด่ พระ เยโฮ วาห์ด้วย ทรัพย์สิน ของ ตน และ ด้วย ผล แรก แห่ง ผลิตผล ทั้งสิ้น ของ เจ้า[๑๐] แล้ว ยุ้ง ของ เจ้า จะ เต็ม ด้วย ความ อุดม และ บ่อ ย่ำ องุ่น ของ เจ้า จะ ล้น ด้วย น้ำ องุ่น ใหม่

สดุดี ๒๓:๕
พระองค์ ทรง เตรียม สำรับ ให้ ข้าพระ องค์ ต่อหน้า ต่อตา ศัตรู ของ ข้าพระ องค์ พระองค์ ทรง เจิม ศีรษะ ข้าพระ องค์ ด้วย น้ำมัน ขัน น้ำ ของ ข้าพระ องค์ ก็ ล้น อยู่

สดุดี ๓๖:๘
เขา อิ่ม ด้วย ความ อุดม สมบูรณ์ แห่ง พระ นิเวศ ของ พระองค์ และ พระองค์ จะ ประทาน ให้ เขา ดื่ม จาก แม่น้ำ แห่ง ความ สุข เกษม ของ พระองค์

สดุดี ๓๗:๑๑
แต่ คน ใจอ่อน สุภาพ จะ ได้ แผ่นดิน ตก ไป เป็น มรดก และ ตัว เขา จะ ปีติ ยินดี ใน สันติภาพ อุดม สมบูรณ์

สดุดี ๖๕:๑๑
พระองค์ ทรง ให้ ปี เป็น ยอด ด้วย ความ ดี ของ พระองค์ พระ มรรคา ทั้งหลาย ของ พระองค์ มีค วาม ไพบูลย์ ย้อย หยด

สดุดี ๗๒:๑๖
จะ มี ข้าว อุดม ใน แผ่นดิน บน ยอด ภูเขา ทั้งหลาย ผล ของ แผ่นดิน จะ แกว่งไกว เหมือน เลบานอน และ คน จาก นคร จะ บาน ออก เหมือน หญ้า ใน ทุ่ง นา

โรม ๑๕:๑๓
ขอ พระเจ้า แห่ง ความ หวัง ทรง โปรด ให้ท่า นบ ริ บูรณ์ ด้วย ความ ชื่นชมยินดี และ สันติ สุข ใน ความ เชื่อ เพื่อ ท่าน จะ ได้ เปี่ยม ด้วย ความ หวัง โดย ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์

สดุดี ๖๖:๘-๑๒
[๘] โอ ชน ชาติ ทั้งหลาย เอ๋ย จง สรรเสริญ พระเจ้า ของ เรา จง ให้ ได้ยิน เสียง สรรเสริญ พระองค์[๙] ผู้ทรง ให้ จิต วิญญาณ เรา อยู่ ท่ามกลาง คน เป็น และ มิได้ ทรง ยอม ให้ เท้า เรา พลาด[๑๐] โอ ข้า แต่ พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง ลองใจ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย พระองค์ ทรง ทดลอง ข้าพระ องค์ อย่าง ทดลอง เงิน[๑๑] พระองค์ ทรง นำ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย เข้า มา ใน ข่าย พระองค์ ทรง วาง ความ ทุกข์ ยาก ไว้ ที่ เอว ของ ข้าพระ องค์[๑๒] พระองค์ ทรง ให้ คน ขับ รถ รบ ทับ ศีรษะ ของ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ต้อง ลุย ไฟ ลุย น้ำ แต่ พระองค์ ยัง ทรง นำ ข้าพระ องค์ มา สู่ ที่ อิ่มเอิบ

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?