A A A A A

เพิ่มเติม: [แอลกอฮอล์]


๑ เปโตร 4:3
ด้วยว่า เวลา ที่ ผ่าน ไป ใน ชีวิต ของ เรา แล้ว นั้น น่า จะ เพียงพอ สำหรับ การก ระ ทำ สิ่ง ที่ คน ต่าง ชาติ ชอบ กระทำ คราว เมื่อ เรา ได้ ดำเนิน ตาม กิเลส ตัณหา ตามใจ ปรารถนา อัน ชั่ว เมา เหล้า องุ่น เฮฮา เอะอะ เอ็ดตะโร กัน เลี้ยง กัน อย่าง หรูหรา ฟุ่มเฟือย และ การ ไหว้ รูป เคารพ อันเป็น ที่ น่า เกลียด

๑ ทิโมธี ๕:๒๓
อย่า ดื่ม แต่ น้ำ อีก ต่อ ไป แต่ จง ใช้ น้ำ องุ่น บ้าง เล็กน้อย เพื่อ ประโยชน์ แก่ กระเพาะ อาหาร ของ ท่าน และ โรค ที่ บังเกิด แก่ ท่าน เนืองๆ

ปัญญาจารย์ ๙:๗
ไป เถิด ไป รับประทาน อาหาร ของ เจ้า ด้วย ความ ชื่นชม และ ไป ดื่ม น้ำ องุ่น ของ เจ้า ด้วย ใจ ร่าเริง เพราะ พระเจ้า ทรง เห็น ชอบ กับ การ งาน ของ เจ้า แล้ว

เอเฟซัส ๕:๑๘
จง ประกอบด้วย พระ วิญญาณ และ อย่า เมา เหล้า องุ่น ซึ่ง จะ ทำให้ เสียคน แต่ จง ประกอบด้วย พระ วิญญาณ

สุภาษิต ๒๐:๑
คำ เตือนสติ และ คำสั่ง สอน เหล้า องุ่น ให้ เกิด การ เยาะ เย้ย และ สุรา ก็ ให้ เกิด เป็น พาล เกเร ผู้ ใด ถูก มัน หลอกลวง ก็ ไม่ เป็น คน ฉลาด

สุภาษิต ๒๓:๓๑
อย่า มอง ดู เหล้า องุ่น เมื่อ มัน มี สี แดง เมื่อ เป็น ประกาย ใน ถ้วย และ ลง ไป คล่อง ๆ

โรม ๑๓:๑๓
เรา จง ดำเนิน ชีวิต ให้ เหมาะสม กับ เวลา กลางวัน มิ ใช่ เลี้ยง เสพ สุรา เมามาย มิ ใช่ หยาบ โลน ลามก มิ ใช่ วิวาท ริษยา กัน

สุภาษิต ๓๑:๔-๕
[๔] โอ เลมูเอลเอ๋ย ไม่ สมควร ที่ กษัตริย์ ไม่ สมควร ที่ กษัตริย์ จะ เสวย เหล้า องุ่น หรือ ผู้ ที่ ครอบครอง จะ ดื่ม สุรา[๕] เกรง ว่า เขา จะ ดื่ม และ หลงลืม ตัว บท กฎหมาย นั้น เสีย และ คำ วินิจฉัย ที่ มี ต่อ คน ทุกข์ ยาก ก็ ไขว้เขว ไป

สดุดี ๑๐๔:๑๔-๑๕
[๑๔] พระองค์ ทรง ให้ หญ้า งอก มา เพื่อ สัตว์ เลี้ยง และ ผัก ให้ มนุษย์ ได้ ดูแล เพื่อ เขา จะ ทำให้ เกิด อาหาร จาก แผ่นดิน[๑๕] และ น้ำ องุ่น ซึ่ง ให้ ใจ มนุษย์ ยินดี น้ำมัน เพื่อ ทำให้ หน้า ของ เขา ทอแสง และ ขนมปัง ซึ่ง เสริม กำลังใจ มนุษย์

๑ โครินธ์ ๑๐:๒๓-๒๔
[๒๓] จง ถวาย พระ เกียรติ แด่ พระเจ้า ข้าพเจ้า ทำ สิ่ง สารพัด ได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุก สิ่ง ที่ จะ ทำได้ นั้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทำ สิ่ง สารพัด ได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุก สิ่ง จะ ทำให้ เจริญ ขึ้น[๒๔] อย่า ให้ ผู้ ใด เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จง เห็นแก่ ประโยชน์ ของ คน อื่น

อิสยาห์ ๖๒:๘-๙
[๘] พระ เยโฮ วาห์ทรง ปฏิญาณ ด้วย พระ หัตถ์ ขวา ของ พระองค์ และ ด้วย พระ กร อานุภาพ ของ พระองค์ ว่า " แน่นอน เรา จะ ไม่ ให้ ข้าวของ เจ้า เป็น อาหาร ของ ศัตรู ของ เจ้า อีก และ บรรดา บุตร ชาย ของ คน ต่างด้าว จะ ไม่ ดื่ม น้ำ องุ่น ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า ตรากตรำ ได้ มา นั้น[๙] แต่ ผู้ ใด ที่ เกี่ยว เก็บ ไว้ จะ ได้ กิน และ สรรเสริญ พระ เยโฮวาห์ และ บรรดา ผู้ ที่ เก็บ รวบรวม จะ ได้ ดื่ม ใน ลาน สถาน อัน บริสุทธิ์ ของ เรา "

กาลาเทีย ๕:๑๙-๒๑
[๑๙] แล้ว การ งาน ของ เนื้อ หนัง นั้น เห็น ได้ ชัด คือ การ เล่นชู้ การ ล่วงประเวณี การ โสโครก การ ลามก[๒๐] การ นับถือ รูป เคารพ การ นับถือ พ่อ มด หมอผี การ เป็น ศัตรู กัน การ วิวาท กัน การ อิจฉา ริษยา กัน การ โกรธ กัน การ ทุ่มเถียง กัน การ ใฝ่สูง การ แตก ก๊ก กัน[๒๑] การ อิจฉา กัน การ ฆาตกรรม การ เมา เหล้า การ เล่น เป็น พาล เกเร และ การ อื่นๆ ใน ทำนอง นี้ อีก เหมือน ที่ ข้าพเจ้า ได้ เตือน ท่าน มา ก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ เตือน ท่าน เหมือนกับ ที่ เคย เตือน มา แล้ว ว่า คน ที่ ประพฤติ เช่น นั้น จะ ไม่ ได้ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น มรดก

๑ โครินธ์ ๙:๑๙-๒๓
[๑๙] เปา โลยอม ทำ ทุก วิถี ทาง เพื่อ จะ นำ จิต วิญญาณ เพราะ ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า มิได้ อยู่ ใน บังคับ ของ ผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม ตัว เป็น ทาส คน ทั้งปวง เพื่อ จะ ได้ ชนะ ใจ คน มาก ยิ่ง ขึ้น[๒๐] ต่อ พวกยิว ข้าพเจ้า ก็ ทำตัว เหมือนยิว เพื่อ จะ ได้ พวกยิว ต่อ พวก ที่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือน คน อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ จะ ได้ คน ที่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ นั้น[๒๑] ต่อ คน ที่ อยู่ นอก พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ ทำตัว เหมือน คนนอก พระราชบัญญัติ เพื่อ จะ ได้ คน ที่ อยู่ นอก พระราชบัญญัติ นั้น ( แต่ ข้าพเจ้า มิได้ อยู่ นอก พระราชบัญญัติ ของ พระเจ้า แต่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แห่ง พระ คริสต์ )[๒๒] ต่อ คน อ่อนแอ ข้าพเจ้า ก็ ทำตัว เหมือน คน อ่อนแอ เพื่อ จะ ได้ คน อ่อนแอ ข้าพเจ้า ยอม เป็น คน ทุก ชนิด ต่อ คน ทั้งปวง เพื่อ จะ ช่วย เขา ให้ รอด ได้ บ้าง โดย ทุก วิถี ทาง[๒๓] ข้าพเจ้า ทำ อย่าง นี้ เพราะ เห็นแก่ ข่าว ประเสริฐ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ มี ส่วน กับ ท่าน ใน ข่าว ประเสริฐ นั้น

โรม ๑๔:๑๕-๒๑
[๑๕] แต่ ถ้า พี่น้อง ของ ท่าน ไม่ สบาย ใจ เพราะ อาหาร ที่ ท่าน กิน ท่าน ก็ ไม่ ได้ ดำเนิน ตาม ทาง แห่ง ความ รัก เสีย แล้ว พระ คริสต์ ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ ผู้ ใด ก็ อย่า ให้ คน นั้น พินาศ เพราะ อาหาร ที่ ท่าน กิน เลย[๑๖] ฉะนั้น อย่า ให้การ ดี ของ ท่าน เป็น ที่ ให้ เขา ติเตียน ได้[๑๗] เพราะว่า อาณาจักร ของ พระเจ้า นั้น ไม่ ใช่ การ กิน และ การ ดื่ม แต่ เป็นความ ชอบธรรม และ สันติ สุข และ ความ ชื่นชมยินดี ใน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์[๑๘] ผู้ ที่ ปรนนิบัติ พระ คริสต์ ใน การ เหล่า นั้น ก็ เป็น ที่ พอ พระทัย พระเจ้า และ เป็น ที่ พอใจ ของ มนุษย์ ด้วย[๑๙] เหตุ ฉะนั้น ให้ เรา มุ่ง กระทำ ใน สิ่ง ซึ่ง ทำให้ เกิด ความ สงบ สุข แก่ กันและกัน และ สิ่ง เหล่า นั้น ซึ่ง ทำให้ เกิด ความ เจริญ แก่ กันและกัน[๒๐] อย่า ทำลาย งาน ของ พระเจ้า เพราะ เรื่อง อาหาร เลย ทุกสิ่งทุกอย่าง ปราศจาก มลทิน ก็ จริง แต่ ผู้ ใด ที่ กิน อาหาร ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ผู้ อื่น หลง ผิด ก็ มีค วาม ผิด ด้วย[๒๑] เป็นการ ดี ที่ จะ ไม่ กิน เนื้อ สัตว์ หรือ ดื่ม น้ำ องุ่น หรือ ทำ สิ่ง ใดๆ ที่ เป็น เหตุ ให้ พี่น้อง สะดุด หรือ สะดุดใจ หรือ ทำให้ อ่อน กำลัง

ยอห์น ๒:๓-๑๑
[๓] เมื่อ น้ำ องุ่น หมด แล้ว มารดา ของ พระ เยซู ทูล พระองค์ ว่า " เขา ไม่ มี น้ำ องุ่น "[๔] พระ เยซู ตรัส กับ นาง ว่า " หญิง เอ๋ย ข้าพเจ้า เกี่ยวข้อง อะไร กับ ท่าน เล่า เวลา ของ ข้าพเจ้า ยัง ไม่ มา ถึง "[๕] มารดา ของ พระองค์ จึง บอก พวก คนใช้ ว่า " ท่าน จะ สั่ง พวก เจ้า ให้ ทำ สิ่ง ใด ก็ จง กระทำ ตาม เถิด "[๖] มี โอ่ง หิน ตั้ง อยู่ ที่ นั่น หก ใบ ตาม ธรรมเนียม การ ชำระ ของ พวกยิว จุ น้ำ ใบ ละ สี่ ห้า ถัง[๗] พระ เยซู ตรัส สั่ง เขา ว่า " จง ตัก น้ำ ใส่ โอ่ง ให้ เต็ม เถิด " และ เขา ก็ ตัก น้ำ ใส่ โอ่ง เต็ม เสมอ ปาก[๘] แล้ว พระองค์ ตรัส สั่ง เขา ว่า " จง ตัก เอา ไป ให้ เจ้าภาพ เถิด " เขา ก็ เอา ไป ให้[๙] เมื่อ เจ้าภาพ ชิม น้ำ ที่ กลาย เป็นน้ำ องุ่น แล้ว และ ไม่ รู้ ว่า มา จาก ไหน ( แต่ คนใช้ ที่ ตัก น้ำ นั้น รู้ ) เจ้าภาพ จึง เรียก เจ้าบ่าว มา[๑๐] และ พูด กับ เขา ว่า " ใคร ๆ เขา ก็ เอา น้ำ องุ่น อย่าง ดี มา ให้ ก่อน และ เมื่อ ได้ ดื่ม กัน มาก แล้ว จึง เอา ที่ ไม่สู้ ดี มา แต่ ท่าน เก็บ น้ำ องุ่น อย่าง ดี ไว้ จนถึง บัดนี้ "[๑๑] การ อัศจรรย์ ครั้ง แรก นี้ พระ เยซู ได้ ทรง กระทำ ที่ บ้าน คา นา แคว้น กา ลิ ลี และ ได้ ทรง สำแดง สง่า ราศี ของ พระองค์ และ สาวก ของ พระองค์ ก็ได้ เชื่อ ใน พระองค์

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?