A A A A A

ชีวิต: [ความงาม]

๑ เปโตร ๓:๓-๔
[๓] ความงามของท่านไม่ควรมาจากการตกแต่งภายนอกเช่น ถักผม สวมเครื่องทองและเสื้อผ้าสวยงาม[๔] แต่ให้ออกมาจากตัวตนภายใน คือความงามอันไม่รู้จางหายของจิตใจที่อ่อนโยนและสงบเยือกเย็น ซึ่งจิตใจเช่นนี้ทรงคุณค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า

๒ โครินธ์ ๔:๑๖
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ท้อใจ ถึงแม้กายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในของเรากำลังฟื้นขึ้นใหม่ทุกวัน

เอเฟซัส ๒:๑๐
เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

ปฐมกาล ๑:๒๗
ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้น พระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิง

อิสยาห์ ๔๐:๘
ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของเรายืนยงนิรันดร์”

ฟีลิปปี ๔:๘
สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง

สดุดี ๑๓๙:๑๔
ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี

โรม ๘:๖
จิตใจของคนบาป นำไปสู่ความตาย แต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข

เพลงโซโลมอน ๔:๗
ที่รักของผม เธองามหมดจด ทั่วเรือนร่างไม่มีที่ติเลย

มัทธิว ๖:๒๘-๒๙
[๒๘] “แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งห่ม? จงดูว่าดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไร มันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นด้าย[๒๙] กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ่อ่าตระการ ก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง

๑ ทิโมธี ๒:๙-๑๐
[๙] และข้าพเจ้าอยากให้ผู้หญิงแต่งกายแต่พองาม ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ไม่ใช่ด้วยการถักผม ประดับกายด้วยทองหรือไข่มุก หรือสวมเสื้อผ้าราคาแพง[๑๐] แต่ด้วยการกระทำดีซึ่งเหมาะสมกับสตรีผู้ประกาศตัวว่านมัสการพระเจ้า

๑ ซามูเอล ๑๖:๗
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “อย่าตัดสินจากรูปร่างหน้าตาหรือส่วนสูง เพราะเราไม่ได้เลือกคนนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มองอย่างที่มนุษย์มอง มนุษย์มองรูปลักษณ์ภายนอก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามองดูจิตใจ”

ปัญญาจารย์ ๓:๑๑
พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมัน ทั้งทรงตั้งนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้

กาลาเทีย ๓:๒๖-๒๗
[๒๖] ท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์[๒๗] เพราะพวกท่านทั้งปวงผู้ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์แล้วได้คลุมกายของท่านด้วยพระคริสต์

สุภาษิต ๓:๑๕-๑๘
[๑๕] ปัญญาล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิม สิ่งใดๆ ที่เจ้าปรารถนาก็ไม่สามารถเทียบได้[๑๖] ในมือขวาของปัญญามีชีวิตอันยืนยาว ในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติ[๑๗] หนทางของปัญญาคือทางอันรื่นรมย์ วิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือสันติสุข[๑๘] ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่กอดนางไว้ ความสุขมีแก่ผู้ที่ยึดนางไว้มั่น

เอเสเคียล ๒๘:๑๗-๑๘
[๑๗] จิตใจของเจ้าหยิ่งผยอง เพราะความงามของเจ้า และเจ้าได้ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมทรามไป เพราะความโอ่อ่าตระการของตน ฉะนั้นเราจึงเหวี่ยงเจ้าลงบนแผ่นดินโลก ทำให้กษัตริย์ทั้งหลายตกตะลึง[๑๘] เจ้าได้ทำให้สถานนมัสการทั้งหลายของเจ้าตกต่ำ เพราะบาปหนาและการค้าอันทุจริตของเจ้า ฉะนั้นเราจึงบันดาลไฟออกมาจากเจ้า เผาผลาญเจ้า และทำให้เจ้าเหลือแต่เถ้าถ่าน กองอยู่ที่พื้นต่อหน้าคนพบเห็น

ยากอบ 1:23
ผู้ใดที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ทำตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ส่องกระจกมองหน้าตัวเอง

มัทธิว 23:28
ในทำนองเดียวกันเปลือกนอกผู้คนมองว่าเจ้าชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความชั่วร้าย

สุภาษิต ๓๑:๓๐
เสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวง และความสวยงามไม่จีรังยั่งยืน แต่สตรีที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสรรเสริญ

Thai Bible (TNCV) 2007
Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.®