A A A A A

ตัวละครไม่ดี: [บ่น]


สดุดี ๑๔๔:๑๔
เพื่อวัวตัวผู้ของข้าพเจ้าทั้งหลายมีกำลังใช้แรงงาน เพื่อไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เนหะมีย์ ๘:๑
ประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นำหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา

อิสยาห์ ๒๔:๑๑
มีเสียงร้องที่กลางถนนด้วยเรื่องเหล้าองุ่น ความชื่นบานทั้งสิ้นก็เยือกเย็นลงแล้ว ความยินดีของแผ่นดินก็หายสูญไป

เยเรมีย์ 14:2
"ยูดาห์ไว้ทุกข์ และประตูเมืองทั้งปวงของเธอก็อ่อนกำลังลง ประชาชนของเธอก็แต่งดำหน้าก้มอยู่บนแผ่นดิน และเสียงร้องของเยรูซาเล็มก็ขึ้นไป

สุภาษิต 23:29
A qui (:) Malheur ? Au père de qui (:) Malheur ? Pour qui les querelles ? pour qui les précipices ? pour qui les blessures sans sujet ? pour qui la rougeur des yeux ?

ฟีลิปปี 4:6-7
[6] Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâces ;[7] et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence (pensée), garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus !

French Vigouroux Bible 1902
Public Domain: French Vigouroux Bible 1902