A A A A A

தேவதைகள் மற்றும் பேய்கள்: [பீல்செபப்]


மத்தேயு ௧௨:௨௪
pariseayar athaikkeattu: ivan pisaasuga'lin thalaivanaagiya beyelseboolinaalea pisaasuga'laith thuraththugi'raaneayallaamal mat'rappadiyalla en'raarga'l.

மார்க் ௩:௨௨
erusaleamilirunthu vantha veathapaaragar: ivan beyelseboolaikko'ndirukki'raan, pisaasuga'lin thalaivanaalea pisaasuga'laith thuraththugi'raan en'raarga'l.

மத்தேயு ௧௦:௨௫
seeshan than poathaganaippoalavum, vealaikkaaran than ejamaanaippoalavum iruppathu poathum. veettejamaanaiyea beyalsebool en'ru sonnaarga'laanaal, avan veettaarai appadich solvathu athiga nichchayamallavaa?

மத்தேயு ௧௨:௨௭
naan beyelseboolinaalea pisaasuga'laith thuraththinaal, ungga'l pi'l'laiga'l avaiga'lai yaaraalea thuraththugi'raarga'l? aagaiyaal, avarga'lea ungga'lai niyaayantheerkki'ravarga'laayiruppaarga'l.

லூக்கா ௧௧:௧௫-௧௯
[௧௫] avarga'lil silar: ivan pisaasuga'lin thalaivanaagiya beyelseboolaikko'ndu pisaasuga'laith thuraththugi'raan en'raarga'l.[௧௬] vea'ru silar avaraich soathikkumpadi vaanaththilirunthu oru adaiyaa'laththaik kaattavea'ndumen'ru avaridaththil keattaarga'l.[௧௭] avarga'ludaiya sinthanaiga'lai avar a'rinthu, avarga'lai noakki: thanakkuth thaanea viroathamaayp pirinthirukki'ra entha raajyamum paazhaayppoam; thanakkuththaanea viroathamaayp pirinthirukki'ra entha veedum vizhunthupoam.[௧௮] saaththaanum thanakkuththaanea viroathamaayp pirinthirunthaal avan raajyam eppadi nilaini'rkum? ippadiyirukka, beyelseboolaikko'ndu naan pisaasuga'laith thuraththugi'rean engi'reerga'lea.[௧௯] naan beyelseboolinaalea pisaasuga'laith thuraththinaal, ungga'l pi'l'laiga'l avaiga'lai yaaraalea thuraththugi'raarga'l? aagaiyaal, avarga'lea ungga'lai niyaayantheerkki'ravarga'laayiruppaarga'l.

௧ குறிப்பேடு ௧:௧-௩
[௧] aagaab mara'namadainthapin, moavaabiyar isravealukku viroathamaayk kalagampa'n'nip pirinthupoanaarga'l.[௨] agasiyaa samaariyaavilirukki'ra than mealveettilirunthu kiraathiyin vazhiyaay vizhunthu, viyaathippattu: intha viyaathi neenggip pizhaippeanaa en'ru ekroanin theavanaagiya baagaalseaboobidaththil poay visaariyungga'l en'ru aadka'lai anuppinaan.[௩] karththarudaiya thoothan thisbiyanaagiya eliyaavai noakki: nee ezhunthu, samaariyaavudaiya raajaavin aadka'lukku ethirppadappoay: isravealilea theavan illaiyen'raa neengga'l ekroanin theavanaagiya baagaalseaboobidaththil visaarikkappoagi'reerga'l?

லூக்கா ௧௧:௧௮
saaththaanum thanakkuththaanea viroathamaayp pirinthirunthaal avan raajyam eppadi nilaini'rkum? ippadiyirukka, beyelseboolaikko'ndu naan pisaasuga'laith thuraththugi'rean engi'reerga'lea.

மார்க் ௩:௨௦-௩௦
[௨௦] pinbu veettukkup poanaarga'l; anggea avarga'l saappiduvatha'rkum samayamillaathapadikku aneaga janangga'l ma'rupadiyum koodivanthaarga'l.[௨௧] avarudaiya inaththaar ithaikkeattapoathu, avar mathimayanggiyirukki'raar en'ru solli, avaraip pidiththukko'l'lumpadi vanthaarga'l.[௨௨] erusaleamilirunthu vantha veathapaaragar: ivan beyelseboolaikko'ndirukki'raan, pisaasuga'lin thalaivanaalea pisaasuga'laith thuraththugi'raan en'raarga'l.[௨௩] avarga'lai avar azhaiththu, uvamaiga'laay avarga'lukkuch sonnathaavathu: saaththaanaich saaththaan thuraththuvathu eppadi?[௨௪] oru raajyam thanakkuththaanea viroathamaagap pirinthirunthaal, antha raajyam nilaini'rkamaattaathea.[௨௫] oru veedu thanakkuththaanea viroathamaagap pirinthirunthaal, antha veedu nilaini'rkamaattaathea.[௨௬] saaththaan thanakkuththaanea viroathamaaga ezhumbip pirinthirunthaal, avan nilaini'rkamaattaamal, azhinthupoavaanea.[௨௭] balavaanai munthik kattinaalozhiya, oruvanum balavaanudaiya veettukku'l pugunthu, avan udaimaiga'laik ko'l'laiyidakkoodaathu; kattinaaneayaagil, avan veettaik ko'l'laiyiduvaan.[௨௮] meyyaagavea naan ungga'lukkuch sollugi'rean: manusharga'l seyyum ellaap paavangga'lum, avarga'l thooshikkum enthath thoosha'nangga'lum, avarga'lukku mannikkappadum;[௨௯] oruvan parisuththa aavikku viroathamaagath thoosha'nagnsolvaanaagil, avan en'ren'raikkum mannippadaiyaamal niththiya aakkinaikku'l'laayiruppaan en'raar.[௩௦] asuththa aaviyaik ko'ndirukki'raanen'ru avarga'l sonnapadiyinaalea avar ippadich sonnaar.

௧ குறிப்பேடு ௧:௧௬
avanaip paarththu: isravealilea theavan illaiyen'raa nee ekroanin theavanaagiya baagaalseaboobidaththil visaarikka aadka'lai anuppinaay; aathalaal nee ea'rina kattililirunthu i'ranggaamal saagavea saavaay en'ru karththar sollugi'raar en'raan.

தொடக்க நூல் ௧:௧
aathiyilea theavan vaanaththaiyum boomiyaiyum sirushdiththaar.

மத்தேயு ௯:௩௪
pariseayaroa: ivan pisaasuga'lin thalaivanaalea pisaasuga'laith thuraththugi'raan en'raarga'l.

வெளிப்பாடு ௨௧:௨௦
ainthaavathu koameathagam, aa'raavathu pathumaraagam, eazhaavathu suvar'naraththinam, ettaavathu padigappachchai, onbathaavathu pushparaagam, paththaavathu vaidooriyam, pathinoaraavathu suneeram, pannira'ndaavathu suganthi ivaiga'lea.

திருப்பாடல்கள் ௨:௧௧
yoabudaiya moon'ru sineagitharaagiya theamaaniyanaana elippaasum, soogiyanaana bilthaathum, naagamaaththiyanaana soappaarum, yoabukku nearitta theemaiga'l yaavaiyum kea'lvippattapoathu, avanukkaagap parithabikkavum, avanukku aa'ruthalsollavum, oruvaroadoruvar yoasanaipa'n'nikko'ndu, avaravar thangga'l sthalangga'lilirunthu vanthaarga'l.

௧ குறிப்பேடு ௧:௬
atha'rku avarga'l: oru manushan engga'lukku ethirppattuvanthu: neengga'l ungga'lai anuppina raajaavinidaththil thirumbippoay, isravealilea theavan illaiyen'raa nee ekroanin theavanaagiya baagaalseaboobidaththil visaarikkappoagi'raay; ithinimiththam nee ea'rina kattililirunthu i'ranggaamal saagavea saavaay en'ru karththar sollugi'raar enbathai avanoadea sollungga'l en'raan en'ru sonnaarga'l.

ஜான் ௧:௧
aathiyilea vaarththai irunthathu, antha vaarththai theavanidaththilirunthathu, antha vaarththai theavanaayirunthathu.

லூக்கா ௧௧:௧௯
naan beyelseboolinaalea pisaasuga'laith thuraththinaal, ungga'l pi'l'laiga'l avaiga'lai yaaraalea thuraththugi'raarga'l? aagaiyaal, avarga'lea ungga'lai niyaayantheerkki'ravarga'laayiruppaarga'l.

விடுதலைப் பயணம் ௬:௨௩
aaroan amminathaabin kumaaraththiyum nagasoanin sagoathariyumaagiya elisabaa'lai vivaagampa'n'ninaan; iva'l avanukku naathaabaiyum, abiyoovaiyum, eleayaasaaraiyum, iththaamaaraiyum pet'raa'l.

லூக்கா ௩:௧
thibeariyuraayan raajyabaaram pa'n'nina pathinainthaam varushaththilea, ponthiyupilaaththu yootheayaavukkuth theasaathibathiyaayum, earoathu kaa'rpanggu theasamaagiya kalileayaavukku athibathiyaayum, avan sagoatharanaagiya pilippu kaa'rpanggu theasamaagiya iththureayaavukkum thiraakoniththi naatti'rkum athibathiyaayum, lisaaniyaa kaa'rpanggu theasamaagiya abileaneakku athibathiyaayum,

தொடக்க நூல் ௧௦:௧௦
sineyaar theasaththilu'l'la baabeal, eareak, akkaath, kalnea ennum idangga'l avan aa'nda raajyaththi'rku aathi sthaanangga'l.

தொடக்க நூல் ௧௪:௧
sineyaarin raajaavaagiya amraappealum, ealaasaarin raajaavaagiya ariyoakum, ealaamin raajaavaagiya ketharlaakoamearum, jaathiga'lin raajaavaagiya thithiyaalum iruntha naadka'lil;

இணைச் சட்டம் ௧௪:௫
maanum, ve'limaanum, kalaimaanum, varaiyaadum, pu'l'limaanum, sarugumaanum, pulvaayumea.

௧ சாமுவேல் ௧:௨
antha manushanudaiya pear elimeleakku, avan manaiviyin pear nagoami, avanudaiya ira'ndu kumaararil oruvan pear makloan, mat'roruvan pear kiliyoan; yoothaavilu'l'la bethleheam ooraagiya eppiraaththiyaraagiya avarga'l moavaabtheasaththi'rkup poay, anggea irunthuvittaarga'l.

எஸ்தர் ௧:௧
agaliyaavin kumaaranaagiya negeamiyaavin nadapadiga'l: irubathaam varusham kisleayumaathaththil naan soosaan ennum aramanaiyil irukkumpoathu sambaviththathu ennaven'raal,

யோபு ௧:௧
inthutheasammuthal eththiyoappiyaa theasamvaraikkumu'l'la noot'rirubaththeazhu naaduga'laiyum arasaa'nda agaasvearuvin naadka'lilea sambaviththathaavathu:

௨ அரசர்கள் ௧:௨
appozhuthu avanudaiya oozhiyakkaarar avanai noakki: raajasamugaththil nin'ru, avarukkup pa'nividai seyyavum, raajaavaagiya engga'l aa'ndavanukku anal u'ndaagumpadi ummudaiya madiyilea paduththukko'l'lavum kanniyaagiya oru si'ru pe'n'nai raajaavaagiya engga'l aa'ndavanukkuth theaduvoam en'ru solli,

வெளிப்பாடு ௧௬:௧௬
appozhuthu ebireyu baashaiyilea armakethoan ennappatta idaththilea avarga'laik koottich searththaan.

ஜெரிமியா ௩௪:௧௪
anggea kaattumirugangga'lum oariga'lum on'raiyon'ru santhiththu, kaattaattaik kaattaadu kooppidum; anggea saakkuruviga'lum thanggi, i'laippaa'rum idaththaik ka'ndadaiyum.

மத்தேயு ௨௨:௩௭
iyeasu avanai noakki: un theavanaagiya karththaridaththil un muzhu iruthayaththoadum un muzhu aaththumaavoadum un muzhu manathoadum anbukooruvaayaaga;

மார்க் ௩:௧-௬
[௧] ma'rupadiyum avar jebaaalayaththil piraveasiththaar. anggea soombina kaiyaiyudaiya oru manushan irunthaan.[௨] avar oayvunaa'lil avanaich sosthamaakkinaal avarpearil kut'ragnsaattalaamen'ru avarmeal noakkamaayirunthaarga'l.[௩] appozhuthu avar soombina kaiyaiyudaiya manushanai noakki: ezhunthu naduvea nil en'ru solli;[௪] avarga'laip paarththu: oayvunaadka'lil nanmaiseyvathoa, theemaiseyvathoa, jeevanaik kaappathoa azhippathoa, ethu niyaayam en'raar. atha'rku avarga'l peasaamalirunthaarga'l.[௫] avarga'ludaiya iruthayakadinaththinimiththam avar visanappattu, koabaththudanea sut'rilum irunthavarga'laip paarththu, antha manushanai noakki: un kaiyai neettu en'raar; avan neettinaan; avan kai ma'rukaiyaippoalach sosthamaayit'ru.[௬] udanea pariseayar pu'rappattuppoay, avaraik kolaiseyyumpadi, avarukku viroathamaay earoathiyaroadeakooda aaloasanaipa'n'ninaarga'l.

மார்க் ௧௦:௪௬-௫௨
[௪௬] pinbu avarga'l erigoavukku vanthaarga'l. avarum avarudaiya seesharga'lum thira'laana janangga'lum erigoavaivittup pu'rappadugi'rapoathu, thimeayuvin maganaagiya barthimeayu engi'ra oru kurudan, vazhiyarugea udkaarnthu, pichchai keattukko'ndirunthaan.[௪௭] avan nasareayanaagiya iyeasu varugi'raaren'ru kea'lvippattu: iyeasuvea, thaaveethin kumaaranea, enakku iranggum en'ru kooppidath thodangginaan.[௪௮] avan peasaathirukkumpadi aneagar avanai athattinaarga'l. avanoa: thaaveethin kumaaranea, enakku iranggum en'ru, munnilum athigamaayk kooppittaan.[௪௯] iyeasu nin'ru, avanai azhaiththuvarach sonnaar. avarga'l anthak kurudanai azhaiththu: thidanko'l, ezhunthiru, unnai azhaikki'raar en'raarga'l.[௫௦] udanea avan than mealvasthiraththai e'rinthuvittu, ezhunthu, iyeasuvinidaththil vanthaan.[௫௧] iyeasu avanai noakki: naan unakku enna seyyavea'ndum en'rirukki'raay en'raar. atha'rku anthak kurudan: aa'ndavarea, naan paarvaiyadaiyavea'ndum en'raan.[௫௨] iyeasu avanai noakki: nee poagalaam, un visuvaasam unnai iradchiththathu en'raar. udanea avan paarvaiyadainthu, vazhiyilea iyeasuvukkup pinsen'raan.

தானியேல் ௧:௭
pirathaaniga'lin thalaivan, thaaniyealukku beltheshaathsaar en'rum, ananiyaavukku saathraak en'rum, meeshaavealukku meashaak en'rum, asariyaavukku aabeathneakoa en'rum ma'rupeyarittaan.

நீதித் தலைவர்கள் ௪:௬
ava'l napthaliyilu'l'la keatheasilirukki'ra abinoagaamin kumaaran baaraakkai varavazhaiththu: nee napthali puththirarilum, sebuloan puththirarilum pathinaayiram pearaik koottikko'ndu, thaaboar malaikkup poagakkadavaay en'rum,

௧ குறிப்பேடு ௧௯:௩௭
avan than theavanaagiya nisroakin koavililea pa'ninthuko'l'lugi'rapoathu, avan kumaararaagiya athramaleakkum sareathsearum avanaip pattayaththinaal vettippoattu, aararaath theasaththi'rkuth thappi oadippoanaarga'l; avan kumaaranaagiya esaraththoan avan pattaththi'rku vanthu arasaa'ndaan.

எசேக்கியேல் ௨௩:௪
avarga'lil mooththava'lin peyar agoalaa'l, ava'ludaiya thanggaiyin peyar agoalibaa'l; avarga'l ennudaiyavarga'laagi, kumaararaiyum kumaaraththiga'laiyum pet'raarga'l; ivaiga'lea avarga'ludaiya peyarga'l; agoalaa'l enbatha'rkuch samaariyaa en'rum, agoalibaa'l enbatha'rku erusaleam en'rum poru'laam.

புலம்பல் ௧:௧
benyameen theasaththilu'l'la aanathoath ooriliruntha aasaariyarga'lil oruvanaagiya ilkkiyaavin kumaaran ereamiyaavinudaiya vasanangga'l:

தொடக்க நூல் ௧௦:௨௨
seamudaiya kumaarar, ealaam, asoor, arpaksaath, looth, aaraam enbavarga'l.

நெகேமியா ௪:௭
arthasashdaavin naadka'lilum, bislaamum, miththireathaaththum, thaabeyealum, mat'rumu'l'la avarga'l vagaiyaraavum, persiyaa raajaavaana arthasashdaavukku oru manu ezhuthinaarga'l; antha manu seeriya ezhuththilum seeriya baashaiyilum ezhuthiyirunthathu.

மத்தேயு ௧௦:௩
pilippu, ba'rtholomeayu, thoamaa, aayakkaaranaagiya maththeayu, alpeayuvin kumaaran yaakkoabu, thatheayu ennum ma'runaamamu'l'la lebeayu,

செயல்கள் ௨:௯
paarththarum, meatharum, elaameeththarum, mesoppoththaamiyaa, yootheayaa, kappaththoakkiyaa, ponthu, aasiyaa, pirigiyaa,

லேவியர் ௧௧:௫
kuzhimusalaanathu asaipoadugi'rathaayirunthaalum, atha'rku viriku'lambillai; athu ungga'lukku asuththamaayirukkum.

சாலமன் பாடல் ௧:௧
thaaveethin kumaaranum erusaleamin raajaavumaagiya pirasanggiyin vaakkiyangga'l.

விடுதலைப் பயணம் ௩௦:௩௪
pinnum karththar moaseayai noakki: suththa ve'l'laippoa'lamum kunggiliyamum albaan pisinumaagiya kanthavarkkangga'laiyum suththamaana saambiraa'niyaiyum nee samani'raiyaaga eduththu,

திருப்பாடல்கள் ௯:௯
avar thuruvachchakkara nadchaththirangga'laiyum, mirugaseerishaththaiyum, a'rumeenaiyum, thadcha'na ma'ndalangga'laiyum u'ndaakkinavar.

செயல்கள் ௬:௫
intha yoasanai sabaiyaarellaarukkum piriyamaayirunthathu. appozhuthu visuvaasamum parisuththaaaviyum ni'rainthavanaagiya stheavaanaiyum, pilippaiyum, pirokoaraiyum, nikkaanoaraiyum, theemoanaiyum, parmenaavaiyum, yoothamaarkkaththamainthavanaana anthiyoakiyaa patta'naththaanaagiya nikkolaavaiyum therinthuko'ndu,

வெளிப்பாடு ௧:௧௧
athu: naan alpaavum oamegaavum, munthinavarum pinthinavarumaayirukki'rean. nee kaa'ngi'rathai oru pusthagaththil ezhuthi, aasiyaavilirukki'ra ebeasu, simirnaa, pergamu, thiyaththeeraa, sarthai, pilathelpiyaa, lavoathikkeayaa ennum patta'nangga'lilu'l'la eazhu sabaiga'lukkum anuppu en'ru vi'lambinathu.

௨ அரசர்கள் ௮:௧௩
theavareer vaasampa'n'naththakka veedum, neer en'raikkum thanggaththakka nilaiyaana sthaanamumaagiya aalayaththai umakkuk kattinean en'rum solli,

மார்க் ௩:௨௩
avarga'lai avar azhaiththu, uvamaiga'laay avarga'lukkuch sonnathaavathu: saaththaanaich saaththaan thuraththuvathu eppadi?

யோசுவா ௨௪:௧௫
karththaraich seavikki'rathu ungga'l paarvaikku aagaathathaayk ka'ndaal, pinnai yaaraich seavippeerga'l en'ru in'ru therinthuko'l'lungga'l; nathikku appu'raththil ungga'l pithaakka'l seaviththa theavarga'laich seavippeerga'loa? neengga'l vaasampa'n'nugi'ra theasaththuk kudiga'laagiya emoariyarin theavarga'laich seavippeerga'loa? naanum en veettaarumoaven'raal, karththaraiyea seavippoam en'raan.

Tamil Bible Romanised 2017
No Data