A A A A A

தேவதைகள் மற்றும் பேய்கள்: [தூதர்கள்]


ஜூட் 1:9
பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் மோசேயினுடைய சரீரத்தைக்குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப் பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத்துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்து கொள்வாராக என்று சொன்னான்.

தானியேல் 10:13-21
[13] Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; et voici, Micaël (la présence de Dieu), le Maître des principaux ministres, est venu à mon aide, et JE SUIS demeuré là auprès des rois de Perse.[14] Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours; car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là.[15] Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je tenais mon visage contre terre, et je restais muet.[16] Et voici, quelqu'un ayant la ressemblance d’un homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche, je parlai et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, par la vision l'angoisse m'a saisi, et je n'ai conservé aucune force.[17] Et comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler avec mon seigneur? Maintenant il n'y a plus en moi aucune force, et il ne me reste plus de souffle![18] Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia.[19] Et il me dit: Ne crains point, homme bien-aimé; que la paix soit avec toi! Prends courage, prends courage! Et, comme il me parlait, je repris courage, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié.[20] Et il me dit: Sais-tu pourquoi JE SUIS est venu vers toi? Et maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse; et quand je serai parti, voici, le chef de Javan viendra.[21] Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, sinon Micaël, votre chef.

தானியேல் 12:1
En ce temps-là, se lèvera Micaël, le Souverain Maître, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple; et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre.

௧ தெசலோனிக்கேயர் 4:16
Car le Seigneur lui-même surgira du Très Haut dans un rugissement puissant, avec l’appel irrésistible du Chef des messagers, à la résonance de Dieu; et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement;

தானியேல் 9:21
Je parlais encore dans ma prière, quand ce puissant vigilant, Gabriel (la force de Dieu), que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide, vers le temps de l'oblation du soir.

தானியேல் 8:11-16
[11] Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire.[12] Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel, à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra.[13] Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds?[14] Et il me dit: Jusqu'à deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.[15] Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi.[16] Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision.

வெளிப்பாடு 12:7-9
[7] Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses messagers combattaient contre la suprématie; et la suprématie de la loicombattait avec ses messagers.[8] Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel.[9] Et l’illustre suprématie de la loi, le serpent ancien, appelé l’accusateur et l’adversaire, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses messagers furent précipités avec elle.

லூக்கா 1:26
Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,

எபிரேயர் 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

யோசுவா 5:13-15
[13] Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: 'Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?'[14] Ja tema vastas: 'Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!' Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: 'Mida mu Issand räägib oma sulasele?'[15] Ja Issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale: 'Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!' Ja Joosua tegi nõnda.

மத்தேயு 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

விடுதலைப் பயணம் 3:2
Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära.

வெளிப்பாடு 1:4
Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,

மத்தேயு ೨೨:೩೦
Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas.

திருப்பாடல்கள் ೧:೬
ದೇವದೂತರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಸಹ ಆ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.

லூக்கா ೨೦:೩೬
ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವದೂತರಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Kannada Bible 1934
Public Domain: 1934