A A A A A

Kasalanan: [Pangangalunya]


1 Corinto 6:18
Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan; ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan.

Exodo 20:14
"Huwag kang mangangalunya.

Hebreo 13:4
Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa, at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalunya ay hahatulan ng Diyos.

James 4:17
Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya.

Jeremias 13:27
Nakita ko ang iyong mga kasuklamsuklam na gawa, ang iyong mga pangangalunya, at mga paghalinghing, ang kahalayan ng iyong pakikiapid, sa mga burol sa parang. Kahabag-habag ka, O Jerusalem! Gaano pa katagal bago ka maging malinis?"

1 Juan 1:9
Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Lucas 16:18
'Ang bawat humihiwalay sa kanyang asawang babae at nag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang nag-aasawa sa babaing hiniwalayan ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya.

Mateo 19:9
At sinasabi ko sa inyo: sinumang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan, at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya."

Kawikaan 6:32
Walang sariling bait siyang nangangalunya, ang gumagawa niyon ay sarili ang sinisira.

Roma 7:2-3
[2] Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay; ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki.[3] Kaya nga, kung siya'y makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya; ngunit kung mamatay ang asawang lalaki siya ay malaya na sa kautusan, at siya'y hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki.

Marka 10:11-12
[11] At sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa kanya.[12] Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalunya."

Mateo 5:27-32
[27] "Narinig ninyo na sinabi, 'Huwag kang mangangalunya.'[28] Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso.[29] Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impiyerno.[30] At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impiyerno.[31] "Sinabi rin naman, 'Sinumang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay.'[32] Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid; at ang sinumang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya.

1 Corinto 6:9-16
[9] Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya! Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa diyus-diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki,[10] mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.[11] At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, at sa Espiritu ng ating Diyos.[12] "Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid;" ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. "Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid," ngunit hindi ako paaalipin sa anuman.[13] "Ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain," ngunit ito at ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos. Gayunman ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon ay para sa katawan.[14] At binuhay ng Diyos ang Panginoon at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.[15] Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Cristo? Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Cristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag nawang mangyari.[16] Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Sapagkat sinasabi, "Ang dalawa ay magiging isang laman."

Lucas 18:18-20
[18] Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting Guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?"[19] Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.[20] Nalalaman mo ang mga utos: 'Huwag kang mangalunya; Huwag kang pumatay; Huwag kang magnakaw; Huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan; Igalang mo ang iyong ama at ina.' "

1 Tesalonica 4:3-5
[3] Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal: na kayo'y umiiwas sa pakikiapid;[4] na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan,[5] hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Hentil na hindi nakakakilala sa Diyos;

Marka 7:20-23
[20] Sinabi pa niya, "Ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao.[21] Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang,[22] ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan.[23] Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao."

Mateo 15:17-20
[17] Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?[18] Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao.[19] Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan.[20] Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao; ngunit ang kumain nang hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao."

Kawikaan 5:18-23
[18] Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan.[19] Gaya ng magandang usa at mahinhing babaing usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina, at sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka.[20] Sapagkat, bakit anak ko, sa mapangalunyang babae ay malulugod ka, at yayakap sa dibdib ng babaing banyaga?[21] Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng PANGINOON, at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas.[22] Ang masama'y nabibitag sa sarili niyang kasamaan, at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan.[23] Siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina, at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya.

John 8:4-11
[4] ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaing ito sa akto ng pangangalunya.[5] Sa kautusan ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?"[6] Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus, at isinulat ang kanyang daliri sa lupa.[7] Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya."[8] At muli siyang yumuko, at isinulat ang kanyang daliri sa lupa.[9] Nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis, Simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaing nakatayo sa gitna.[10] Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?"[11] At sinabi niya, "Walang sinuman, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayo'y huwag ka nang magkasala.']

Kawikaan 6:20-35
[20] Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina.[21] Sa iyong puso'y ikintal mong lagi, sa iyong leeg ay iyong itali.[22] Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyo'y papatnubay, kapag ikaw ay natutulog, sa iyo'y magbabantay, at kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kanilang kakausapin.[23] Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang aral ay ilaw, at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay;[24] upang mula sa masamang babae ay maingatan ka, mula sa tabil ng dila ng mapangalunya.[25] Huwag mong nasain sa iyong puso ang kanyang ganda, at huwag mong hayaang mahuli ka niya ng kanyang mga pilik-mata.[26] Sapagkat ang masamang babae ay maaaring upahan ng isang pirasong tinapay, ngunit hinuhuli ng mangangalunya ang mahalagang buhay.[27] Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan, at hindi masusunog ang kanyang kasuotan?[28] Sa nagbabagang uling makalalakad ba ang isang tao, at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso?[29] Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa; sinumang humipo sa kanya ay hindi maaaring walang parusa.[30] Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kapag siya'y nagnanakaw, upang kapag siya'y gutom siya'y masiyahan.[31] Gayunma'y kung siya'y mahuli, makapito niyang pagbabayaran; ibibigay niya lahat ang laman ng kanyang bahay.[32] Walang sariling bait siyang nangangalunya, ang gumagawa niyon ay sarili ang sinisira.[33] Mga sugat at kasiraang-puri ang kanyang tatamuhin, at ang kanyang kahihiyan ay hindi na papawiin.[34] Sapagkat ang panibugho ay nagpapabagsik sa lalaki, at hindi siya nagpapatawad sa araw ng paghihiganti.[35] Hindi niya tatanggapin ang anumang bayad, ni sa maraming suhol siya'y mapaglulubag.

Kawikaan 5:3-22
[3] Sapagkat ang mga labi ng mapangalunyang babae sa pulot ay tumatagas, at ang kanyang pananalita kaysa langis ay madulas;[4] ngunit mapait na gaya ng halamang lason sa bandang wakas, tabak na may dalawang talim ang siyang kasintalas.[5] Ang kanyang mga paa sa kamatayan ay palusong; ang kanyang mga hakbang ay nakahawak sa Sheol.[6] Hindi siya tumatahak sa landas ng buhay; ang kanyang mga lakad ay di panatag, at hindi niya ito nalalaman.[7] Ngayon nga, mga anak, sa akin kayo'y makinig, at huwag kayong lumayo sa mga salita ng aking bibig.[8] Ilayo mo sa kanya ang iyong daan, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay;[9] baka ibigay mo ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga walang awa.[10] Baka mga dayuhan ang magtamasa sa iyong kayamanan, at mapunta sa bahay ng di kilala ang iyong pinagpaguran.[11] At ikaw ay manangis sa katapusan ng iyong buhay, kapag naubos ang iyong laman at katawan.[12] At iyong sasabihin, "Tunay na ang pangaral ay aking kinamuhian, at hinamak ng aking puso ang pagsaway![13] Hindi ko sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, o ikiniling ko man ang aking pandinig sa aking mga guro.[14] Ako'y nasa bingit ng lubos na kapahamakan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan."[15] Sa iyong sariling tipunan ng tubig ikaw ay uminom, sa umaagos na tubig mula sa iyong sariling balon.[16] Dapat bang kumalat ang iyong mga bukal, at ang mga agos ng tubig sa mga lansangan?[17] Hayaan mong maging para sa sarili mo lamang, at hindi para sa mga kasama mong mga dayuhan.[18] Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan.[19] Gaya ng magandang usa at mahinhing babaing usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina, at sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka.[20] Sapagkat, bakit anak ko, sa mapangalunyang babae ay malulugod ka, at yayakap sa dibdib ng babaing banyaga?[21] Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng PANGINOON, at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas.[22] Ang masama'y nabibitag sa sarili niyang kasamaan, at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan.

1 Corinto 7:1-40
[1] Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo: "Mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae."[2] Subalit, dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa.[3] Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayundin naman ang babae sa kanyang asawa.[4] Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, at gayundin ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa.[5] Huwag pagkaitan ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon, upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin, at pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili.[6] Ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos.[7] Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon.[8] Subalit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaing balo, mabuti sa kanila kung sila'y mananatiling gaya ko.[9] Ngunit kung sila'y hindi nakakapagpigil, ay dapat silang magsipag-asawa, sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa.[10] Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa.[11] (Subalit kung siya ma'y humiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa), at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa.[12] Subalit sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya, at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan.[13] At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa.[14] Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaing hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal.[15] Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay; ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan.[16] Asawang babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa?[17] Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya, at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesya.[18] Mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay tuli na? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman na nang 'siya'y tawagin ay di tuli? Huwag siyang magpatuli.[19] Ang pagtutuli ay walang kabuluhan, at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos.[20] Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan nang siya ay tawagin.[21] Ikaw ba ay alipin nang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon.[22] Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayundin ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Cristo.[23] Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao.[24] Kaya, mga kapatid, hayaang ang bawat isa'y manatili sa kalagayan nang siya'y tawagin ng Diyos.[25] Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking kuru-kuro bilang isa na sa pamamagitan ng habag ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan.[26] Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan.[27] Nakatali ka ba sa asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa.[28] Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo.[29] Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa;[30] at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak; at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari,[31] at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan, ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas.[32] Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang Panginoon;[33] ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa,[34] at ang kanyang pansin ay nahahati. Ang babaing walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu, ngunit ang babaing may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa.[35] Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang sagabal.[36] Ngunit kung ang sinuman ay nag-iisip na hindi siya kumikilos ng nararapat sa kanyang nobya na sumapit na sa kanyang hustong gulang, ay hayaang mangyari ang gusto niya, hayaan silang magpakasal — hindi ito kasalanan.[37] Subalit sinumang nananatiling matibay sa kanyang puso, na hindi naman nangangailangan kundi napipigil niya ang kanyang sariling pagnanais at ipinasiya sa kanyang puso na panatilihin siya bilang kanyang nobya. ay mabuti ang kanyang ginagawa.[38] Kaya't ang magpakasal sa kanyang nobya ay gumagawa ng mabuti at ang umiiwas mag-asawa ay gumagawa ng higit na mabuti.[39] Ang babaing may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makakapag-asawa sa kanino mang ibig niya, lamang ay sa Panginoon.[40] Ngunit batay sa aking kuru-kuro, siya ay higit na maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng Diyos.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001