A A A A A

Misteryo: [Kapalaran]


Eclesiastes 6:10
Anumang nangyari ay matagal nang alam, at nalalaman na kung ano ang tao, na hindi niya kayang makipagtalo sa higit na malakas kaysa kanya.

Habacuc 2:3
Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito; at nagsasalita tungkol sa wakas — hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo; ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala.

Isaias 46:10
na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, 'Ang layunin ko ay maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan,'

Isaias 55:11
magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko; hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko, at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito.

Jeremias 1:5
"Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga; hinirang kitang propeta sa mga bansa."

Jeremias 17:10
"Akong PANGINOON ay sumisiyasat ng pag-iisip, at sumusubok ng puso, upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa."

John 16:33
Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa paguusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan."

Numero 23:19
Ang Diyos ay hindi tao, na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin?

Kawikaan 16:3
Italaga mo sa PANGINOON ang iyong mga gawa, at magiging matatag ang iyong mga panukala.

Kawikaan 19:20-24
[20] Makinig ka sa payo, at sa pangaral ay tumanggap, upang magtamo ka ng karunungan para sa hinaharap.[21] Sa puso ng isang tao, ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng PANGINOON ang siyang mananatili.[22] Ang kanais-nais sa isang tao ay ang kanyang katapatan, at ang isang dukha ay mas mabuti kaysa isang bulaan.[23] Ang takot sa PANGINOON ay patungo sa buhay; at ang mayroon niyon ay magpapahingang may kasiyahan; hindi siya dadalawin ng kapinsalaan.[24] Ibinabaon ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, at hindi niya ibabalik pa sa kanyang bibig man lamang.

Awit 37:37
Tandaan mo ang taong walang kapintasan, at ang matuwid ay iyong masdan, sapagkat may hinaharap para sa taong may kapayapaan.

Awit 138:8
Tutuparin ng PANGINOON ang kanyang layunin para sa akin; ang iyong tapat na pag-ibig, O PANGINOON, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay.

Apocalipsis 20:12
At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat.

Roma 12:2
Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito; kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos.

Roma 8:28-29
[28] At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin.[29] Sapagkat ang mga nakilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid;

Efeso 2:8-9
[8] Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos;[9] hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.

1 Pedro 2:8-9
[8] at, "Isang batong nagpapatisod sa kanila, at malaking bato na nagpabagsak sa kanila." Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga.[9] Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag.

1 Corinto 2:7-9
[7] Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin.[8] Walang sinuman sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian.[9] Subalit kagayang nasusulat, "Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa kanya."

Jeremias 29:11-14
[11] Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng PANGINOON, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa.[12] At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo.[13] Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako nang inyong buong puso.[14] Ako'y inyong matatagpuan, sabi ng PANGINOON, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng PANGINOON. Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan ko sa inyo tungo sa pagkabihag.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001