A A A A A

Palatandaan ng matematika: [Bilang 3]


1 Timoteo 2:5
Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,

2 Timoteo 3:16
Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran,

Gawa 17:28
Sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay, at kumikilos, at nasa kanya ang ating pagkatao; tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, 'Sapagkat tayo rin ay kanyang supling.'

Colosas 2:9
Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan,

Exodo 3:14
Sinabi ng Diyos kay Moises, "AKO AY ANG AKO NGA." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, 'Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.'"

Genesis 1:26
Sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa."

Hebreo 4:12
Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso.

John 4:24
Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan."

Levitico 19:28
Huwag ninyong hihiwaan ang inyong laman dahil sa namatay; ni huwag kayong maglalagay ng tatu na tanda sa inyong sarili: Ako ang PANGINOON.

Mateo 12:40
Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, gayundin naman ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing mapapasailalim ng lupa.

Apocalipsis 1:4
Si Juan sa pitong iglesya na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating; at mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang trono;

Tito 1:12
Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, 'Ang mga taga-Creta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw.'

1 Corinto 15:33
Huwag kayong padaya: "Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali."

1 Juan 5:7-9
[7] Sapagkat may tatlong nagpapatotoo:[8] ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo; at ang tatlo ay nagkakaisa.[9] Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang Anak.

John 3:16-18
[16] Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.[17] Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.[18] Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan; ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging Anak ng Diyos.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001