A A A A A

Buhay: [Hayop]


Genesis 1:21
Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak, ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti.

Genesis 1:30
Sa bawat mailap na hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain." At ito ay nangyari.

James 3:7
Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao,

Jeremias 8:7
Maging ang tagak sa himpapawid ay nakakaalam ng kanyang kapanahunan; at ang batu-bato, langay-langayan, at tagak ay tumutupad sa panahon ng kanilang pagdating, ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ng PANGINOON.

Job 35:11
na siyang nagtuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa daigdig, at ginagawa tayong mas matatino kaysa mga ibon sa himpapawid?'

Lucas 3:6
At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos.' "

Lucas 12:24
Pansinin ninyo ang mga uwak. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas man. Sila'y walang imbakan ni kamalig man, subalit sila'y pinapakain ng Diyos. Gaano pang higit kayong mahalaga kaysa mga ibon!

Mateo 6:26
Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid: hindi sila naghahasik, o gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila?

Kawikaan 12:10
Buhay ng kanyang hayop, pinapahalagahan ng matuwid, ngunit ang kaawaan ng masama ay malupit.

Awit 104:21
Umuungal ang mga batang leon para sa kanilang biktima, na naghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos.

Genesis 2:19-20
[19] Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng PANGINOONG Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid; at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito.[20] At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat hayop sa parang; subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya.

Genesis 9:2-3
[2] Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong kamay.[3] Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; at kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay.

Genesis 1:24-28
[24] Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang, ayon sa kanya-kanyang uri: ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang, at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri." At ito ay nangyari.[25] Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, at maaamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti.[26] Sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa."[27] Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae.[28] Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, "Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa."

Kawikaan 6:6-8
[6] Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kanyang mga lakad at ika'y magpakapantas,[7] na bagaman walang puno, tagapamahala, o pinuno,[8] naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw, at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan.

Awit 8:6-9
[6] Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay; sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay,[7] lahat ng tupa at baka, gayundin ang mga hayop sa parang,[8] ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat.[9] O PANGINOON, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan!

Job 12:7-10
[7] "Ngunit ngayo'y tanungin mo ang mga hayop, at tuturuan kanila; ang mga ibon sa himpapawid, at kanilang sasabihm sa iyo;[8] o ang mga halaman sa lupa, at tuturuan ka nila; at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo.[9] Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito, na ang kamay ng PANGINOON ang gumawa nito?[10] "Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay, at ang hininga ng lahat ng mga tao.

Isaias 11:6-9
[6] At ang asong-gubat ay maninirahang kasama ng kordero, at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo, ang guya, ang batang leon, at ang patabain ay magkakasama; at papatnubayan sila ng munting bata.[7] Ang baka at ang oso ay manginginain; ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping; at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka.[8] Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at ang batang kahihiwalay sa suso ay isusuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong.[9] Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok: sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng PANGINOON, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat.

Eclesiastes 3:18-21
[18] Sinabi ko sa aking puso tungkol sa mga tao, na sinusubok sila ng Diyos upang ipakita sa kanila na sila'y mga hayop lamang.[19] Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad; kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop; sapagkat lahat ay walang kabuluhan.[20] Lahat ay tumutungo sa isang dako; lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok.[21] Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa?

Awit 148:7-12
[7] Mula sa lupa ang PANGINOON ay purihin, ninyong mga dambuhala sa dagat, at lahat ng mga malalim,[8] apoy at yelo, niyebe at hamog, maunos na hangin na gumaganap ng kanyang salita![9] Mga bundok at lahat ng mga burol, mga punong nagbubunga at lahat ng mga sedro![10] Mga hayop at lahat ng kawan. mga bagay na gumagapang at mga ibong nagliliparan![11] Mga hari sa lupa at lahat ng sambayanan, mga pinuno at lahat ng mga hukom sa sanlibutan![12] Mga binata at gayundin ang mga dalaga; ang matatanda at mga bata!

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001