A A A A A

Buhay: [Pag-iipon]


1 Timoteo 5:8
Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalung-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya.

2 Corinto 4:16
Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw.

Deuteronomio 32:7
Alalahanin mo ang mga naunang araw, isipin mo ang mga taon ng maraming salinlahi; itanohg mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo; sa iyong matatanda, at kanilang sasabihin sa iyo.

Deuteronomio 34:7
Si Moises ay isandaan at dalawampung taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang mata'y hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay humina.

Eclesiastes 7:10
Huwag mong sabihin, "Bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito?" Sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito.

Exodo 20:12
"Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos.

Genesis 6:3
At sinabi ng PANGINOON, "Ang aking Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging isandaan at dalawampung taon."

Genesis 25:8
Nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon; at naging kasama ng kanyang bayan.

Isaias 40:29
Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina; at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan.

Isaias 46:4
at hanggang sa katandaan mo ay ako siya, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka.

Job 5:26
Tutungo ka sa iyong libingan sa ganap na katandaan, gaya ng bigkis ng trigo na dumarating sa giikan sa kanyang kapanahunan.

Job 12:12-20
[12] Nasa matatanda ang karunungan, ang haba ng buhay ay ang kaunawaan.[13] "Nasa Diyos ang karunungan at kalakasan; kanya ang payo at kaunawaan.[14] Kapag siya'y nagpabagsak, walang makakapagtayo, kapag ikinulong niya ang tao, walang makakapagbukas.[15] Kapag kanyang pinigil ang tubig, natutuyo ito; kapag kanyang pinaagos, ang lupa ay inaapawan nito.[16] Nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan, ang nadaya at ang mandaraya ay kanya.[17] Kanyang pinalalakad na hubad ang mga tagapayo, at ginagawa niyang hangal ang mga hukom.[18] Kanyang kinakalag ang gapos ng mga hari, at binibigkisan ang kanilang mga baywang ng pamigkis.[19] Ang mga pari ay hubad niyang pinalalakad, at pinababagsak ang makapangyarihan.[20] Kanyang inaalisan ng pananalita ang pinagtitiwalaan, at inaalis ang pagkaunawa ng mga nakakatanda.

Job 32:7
Aking sinabi, 'Hayaang magsalita ang mga araw, at ang maraming mga taon ay magturo ng karunungan.'

Joel 2:28
"At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain.

Levitico 19:32
"Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matanda, at katakutan mo ang iyong Diyos: Ako ang PANGINOON.

Filemon 1:9
gayunma'y alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo — akong si Pablo ay matanda na, at ngayon ay isa ring bilanggo ni Cristo Jesus.

Awit 71:9
Huwag mo akong itakuwil sa panahon ng katandaan; huwag mo akong pabayaan kapag nauubos na ang aking kalakasan.

Awit 71:18
Kaya't maging sa pagtanda at pagkakaroon ng mga uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan; hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na salinlahi. Ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating,

Awit 73:26
Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman.

Awit 90:10-12
[10] Ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay walumpung taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito'y madaling lumipas, at kami ay nawawala.[11] Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo, at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo?[12] Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan.

Awit 91:16
Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas.

Kawikaan 17:6
Ang mga apo ay korona ng matatanda, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang mga magulang nila.

Kawikaan 20:29
Ang kaluwalhatian ng mga kabataan ay ang kanilang kalakasan, at ang kagandahan ng matatanda ay ang ulo nilang may uban.

Kawikaan 23:22
Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na.

Awit 37:35
Nakakita ako ng masama at marahas na tao, na lumalaganap na gaya ng sariwang punungkahoy sa kanyang lupang tinubuan.

1 Cronica 29:28
Pagkatapos siya'y namatay sa sapat na katandaan, puspos ng mga araw, mga kayamanan, at karangalan; at si Solomon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya.

1 Hari 3:14
Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, upang ingatan ang aking mga tuntunin, at ang aking mga utos, gaya ng paglakad ng iyong amang si David, ay aking pahahabain ang iyong mga araw."

Awit 103:5
na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay; anupa't nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan.

Tito 2:3
Sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang-puri, ni paalipin man sa alak; dapat silang magturo ng kabutihan,

1 Timoteo 5:1-2
[1] Huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakatatandang lalaki, kundi pakiusapan mo siyang tulad sa isang ama; sa mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid;[2] sa matatandang babae na tulad sa mga ina; at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae, na may buong kalinisan.

Awit 71:8-9
[8] Ang bibig ko'y puno ng pagpupuri sa iyo, at ng iyong kaluwalhatian buong araw.[9] Huwag mo akong itakuwil sa panahon ng katandaan; huwag mo akong pabayaan kapag nauubos na ang aking kalakasan.

Filipos 3:20-21
[20] Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula roon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesu-Cristo,[21] na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay.

Isaias 46:3-4
[3] "Inyong dinggin ako, O sambahayan ni Jacob, at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinalong ko mula sa iyong pagsilang, na dinala mula sa sinapupunan;[4] at hanggang sa katandaan mo ay ako siya, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka.

Awit 92:12-15
[12] Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma, at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon.[13] Sila'y nakatanim sa bahay ng PANGINOON, sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos.[14] Sila'y namumunga pa rin sa katandaan; sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan,[15] upang ipakilala na ang PANGINOON ay matuwid; siya'y aking malaking bato, at walang kasamaan sa kanya.

Eclesiastes 12:1-7
[1] Alalahanin mo rin naman ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit, na iyong sasabihin, "Wala akong kasiyahan sa mga iyon";[2] bago ang araw, liwanag, buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan.[3] Sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig, at ang malalakas na lalaki ay mapayukod, at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti, at ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman,[4] at ang mga pintuan sa mga lansangan ay sasarhan, kapag ang tunog ng panggiling ay mahina, at ang isang tao'y babangon sa huni ng ibon, at lahat ng mga anak na babae ng awitin ay mapababa;[5] sila man ay matatakot sa mataas, at ang mga kakilakilabot ay nasa daan; at ang puno ng almendro ay mamulaklak; at ang balang ay maging pasan, at ang pagnanais ay mabigo, sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan, at ang mga nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan;[6] bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon;[7] at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya nang una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001