A A A A A

Mabuting Katangian: [Pag-aalaga]


1 Timoteo 5:4
Ngunit kung ang sinumang babaing balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutuhan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan, at gantihan ang kanilang mga magulang, sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos.

1 Timoteo 3:15
ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesya ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan.

John 8:32
At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo."

Apocalipsis 17:5
at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga: "dakilang Babilonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa."

James 1:27
Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan.

John 6:54
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw.

Marka 6:3
Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Hindi ba naritong kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae?" At sila'y natisod sa kanya.

John 14:6
Sinabi sa kanya ni Jesus, 'Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Genesis 1:1-7
[1] Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit[a] at ang lupa.[2] Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig.[3] At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag," at nagkaroon ng liwanag.[4] Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman.[5] Tinawag ng Diyos ang liwanag na Araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang Gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga nang unang araw.[6] Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig."[7] Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari.

1 Timoteo 5:8
Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalung-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya.

Galacia 1:19
Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.

Malakias 1:11
Sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa; at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan, at ng dalisay na handog; sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo.

Genesis 2:7
At nilalang ng PANGINOONG Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging buhay na kaluluwa.

John 3:3-5
[3] Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, 'Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.'"[4] Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina, at ipanganak?"[5] Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.

Hebreo 12:14
Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon.

Apocalipsis 17:18
Ang babae na iyong nakita ay ang dakilang lunsod na naghahari sa mga hari sa lupa."

Mateo 16:18
At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.

Genesis 1:1
Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit[a] at ang lupa.

Exodo 15:3
Ang PANGINOON ay isang mandirigma. PANGINOON ang pangalan niya.

Apocalipsis 17:9
"Kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan: ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae; sila rin ay pitong hari,

Filipos 4:6-7
[6] Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.[7] At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip,ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.

Galacia 4:19
Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Cristo ay mabuo sa inyo.

1 Pedro 3:15
kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Cristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo,

Apocalipsis 17:1
At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig;

Mateo 18:15-18
[15] "Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid.[16] Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita.[17] Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesya; at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesya, ay ituring mo siya bilang isang Hentil at maniningil ng buwis.[18] Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit; at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit.

Efeso 1:22-23
[22] At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesya,[23] na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat.

Efeso 5:23
Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesya, na siya ang tagapagligtas ng katawan.

Gawa 4:32
Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa; sinuma'y walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat.

1 Corinto 1:10
Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabaha-bahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang.

John 12:48
Ang nagtatakuwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw.

John 14:28
Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, 'Ako ay aalis, at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama; sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin.'

Hebreo 1:14
Hindi ba silang lahat ay mga espiritung nasa banal na gawain, na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan?

Mateo 18:10
"Pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit.

Efeso 6:12
Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.

John 3:16
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

John 17:17
Pabanalin mo sila sa katotohanan; ang salita mo ay katotohanan.

Apocalipsis 2:9
"Alam ko ang iyong kapighatian, at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Judio ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas.

Awit 68:5
Ama ng mga ulila, at tagapagtanggol ng mga babaing balo, ang Diyos na sa kanyang banal na tirahan.

Awit 146:9
Iniingatan ng PANGINOON ang mga banyaga; kanyang inaalalayan ang babaing balo at ang ulila, ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya.

Galacia 2:10
Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha, na siya namang aking pinananabikang gawin.

Roma 3:23
yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos;

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001