A A A A A

Mabuting Katangian: [Tapang]


Gawa 4:29-31
[29] At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan,[30] habang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus."[31] Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo, at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos.

2 Corinto 3:12
Yamang kami ay mayroong gayong pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan,

Gawa 14:3
Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay.

Gawa 13:46
At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe, na nagsasabi, "Kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakuwil ito, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga Hentil.

Gawa 19:8
Siya'y pumasok sa sinagoga, at sa loob ng tatlong buwan ay nagsalita ng may katapangan, na nangangatuwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos.

Filemon 1:8
Dahil dito, bagama't kay Cristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan,

Gawa 18:26
At siya'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang siya'y marinig nina Priscila at Aquila ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya nang mas matuwid ang Daan ng Diyos.

Marka 15:43
si Jose na taga-Arimatea, isang marangal na kagawad, na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus.

Gawa 28:31
na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Jesu-Cristo, na may buong katapangan at walang sagabal.

Gawa 4:29-30
[29] At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan,[30] habang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus."

Kawikaan 28:1
Ang masama ay tumatakas gayong wala namang humahabol; ngunit ang mga matuwid ay matatapang na parang leon.

Genesis 18:23-32
[23] Lumapit si Abraham at nagsabi, "Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama?[24] Halimbawang may limampung banal sa loob ng bayan; lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa limampung banal na nasa loob noon?[25] Malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong pataying kasama ng masama, anupa't ang banal ay makatulad sa masama! Malayong mangyari iyan! Di ba gagawa ng matuwid ang Hukom ng buong mundo?"[26] At sinabi ng Panginoon, "Kung makatagpo ako sa Sodoma ng limampung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila."[27] Sumagot si Abraham, at nagsabi, "Mangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo iamang.[28] Kung sakaling magkukulang ng lima sa limampung banal, lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa limang kulang?" At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin kung makatagpo ako roon ng apatnapu't lima."[29] At siya'y muling nagsalita sa kanya, at nagsabi, "Halimbawang may matatagpuang apatnapu." At sinabi niya, "Hindi ko gagawin alang-alang sa apatnapu."[30] Pagkatapos ay sinabi niya, "O huwag sanang magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita. Kung sakaling may matatagpuan doong tatlumpu." At sinabi niya, "Hindi ko gagawin kung makakatagpo ako roon ng tatlumpu."[31] At kanyang sinabi, "Ako'y mangangahas magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may matatagpuan doong dalawampu." At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin alang-alang sa dalawampu."[32] Pagkatapos ay sinabi niya, "O huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan; kung sakaling may matatagpuan doong sampu." At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin alang-alang sa sampu."

Awit 138:3
Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa.

Efeso 3:12
na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya.

John 4:17
Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sabi mo, 'Wala akong asawa;'

Hebreo 10:19
Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,

Hebreo 4:16
Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan.

Hebreo 13:6
Kaya't panatag nating masasabi, "Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao?"

Efeso 6:19-20
[19] Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng ebanghelyo,[20] na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala; upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin.

Gawa 4:13
Nang makita nila ang katapangan nina Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinagaralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus.

1 Timoteo 3:13
Sapagkat ang mga nakapaglingkod nang mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan, at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Cristo Jesus.

1 Tesalonica 2:2
Bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat.

Filipos 1:20
Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayundin naman ngayon, ay dadakilain si Cristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay, o sa pamamagitan ng kamatayan.

2 Timoteo 1:7
Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë, as mua, të burgosurin e tij, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin, sipas fuqisë së Perëndisë,

1 Corinto 16:13
Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat, jini të fortë.

Kawikaan 14:26
Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe, dhe bijtë e tij do të kenë një vend strehimi.

Awit 27:14
Ki besim të madh te Zoti; ji i fortë, ki zemër; ki besim të madh te Zoti.

Roma 1:16
Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun.

1 Cronica 28:20
Davidi i tha pastaj të birit Salomon: "Ji i fortë dhe trim, përvishju punës, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti Perëndi, Perëndia im, do të jetë me ty. Ai nuk do të lërë dhe nuk do të braktisë deri sa të mbarosh tërë punën për shërbimin e shtëpisë të Zotit.

1 Corinto 15:58
Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar përherë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin.

Efeso 6:10
Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit,

Isaias 54:4
Mos u frikëso, sepse nuk do të ngatërrohesh; mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh; do të harrosh madje turpin e rinisë sate dhe nuk do ta kujtosh më çnderimin e vejërisë sate.

John 14:27
Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.

Marka 5:36
Por Jezusi, sapo dëgjoi ç'u tha, i tha kryetarit të sinagogës: ''Mos ki frikë, vetëm ki besim!''.

Filipos 1:28
Sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të,

John 7:26
E megjithatë ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thonë asgjë; mos kanë njohur krerët me të vërtetë se ai është Krishti?

Gawa 5:29
Por Pjetri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë: ''Duhet t'i bindemi Perëndisë më shumë sesa njerëzve.

Joshua 1:7
Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh simbas tërë ligjit që Moisiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar; mos u shmang prej tij as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh.

Ezekiel 3:9
Unë e bëra ballin tënd si një diamant, më të fortë se stralli; mos ki frikë prej tyre, mos u tremb nga ata, sepse janë një shtëpi rebele".

Gawa 9:29
Ai u fliste dhe diskutonte me helenistët, por ata kërkonin ta vrisnin.

Filipos 1:1
paçi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht.

1 Timoteo 3:1
Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët,

1 Corinto 3:12
Dhe, në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel ar, argjend, gurë të çmuar, dru, sanë, kashtë,

Hebreo 10:1
Por në këto flijime përtërihet çdo vit kujtimi i mëkateve,

1 Pedro 5:10
Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëlla besnik, duke ju bërë thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884