A A A A A

Mabuting Katangian: [Pananagutan]


Roma 14:12
Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili.

Roma 1:20
Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay nakanyang ginawa, upang wala silang maidadahilan;

Kawikaan 27:17
Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao.

James 5:16
Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa.

Roma 2:12
Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan; at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan.

Lucas 12:47-48
[47] At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin nang marami.[48] Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya.

1 Tesalonica 5:11
Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa.

James 4:17
Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya.

Roma 4:15
Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit; ngunit kung saan walang kautusan ay wala ring paglabag.

1 Timoteo 1:10
para sa mga mapakiapid, para sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, para sa mga nagbebenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya, at kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral;

Mateo 12:36
Subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat.

Lucas 12:48
Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya.

Ezekiel 18:20
Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasakanya, at ang kasamaan ng masama ay sasakanya.

Efeso 5:21
Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Cristo.

Hebreo 10:25
na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalung-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang Araw.

Ezekiel 33:8
Kapag aking sinabi sa masama, O masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad; ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay.

Mateo 12:36-37
[36] Subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat.[37] Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalangsala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka."

Galacia 6:1-2
[1] Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espirituwal ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin.[2] Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't-isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Cristo.

Hebreo 10:24
At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa,

Awit 51:5
Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan.

1 Juan 2:2
Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan.

2 Corinto 5:10
Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Cristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.

2 Corinto 4:17-18
[17] Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian,[18] sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan.

Efeso 4:25
Kaya't pagkatapos itakuwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa.

Galacia 6:2
Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't-isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Cristo.

Gawa 14:17
Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti — na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon, at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan."

2 Corinto 2:6
Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ng nakararami ay sapat na.

1 Samuel 16:7
Ngunit sinabi ng PANGINOON kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang kanyang mukha, o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakuwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang PANGINOON na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang PANGINOON ay tumitingin sa puso."

1 Corinto 1:10
Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabaha-bahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang.

2 Hari 12:4-5
[4] Sinabini Jehoas sa mga pari, "Ang lahat ng salaping inihandog bilang mga banal na bagay na ipinasok sa bahay ng PANGINOON, ang salaping umiiral, na salaping inihalaga sa mga pagkatao na hiniling sa bawat isa, at ang salapi na iniudyok ng puso ng tao na kanyang dalhin sa bahay ng PANGINOON,[5] ay kukunin ng mga pari para sa kanila, bawat isa sa kanyang kakilala; at kanilang aayusin ang mga sira ng bahay saanman matuklasang may anumang sira."

Awit 82:1
Kinuha ng Diyos ang kanyang lugar sa kapisanan ng Diyos; siya'y humahatol sa gitna ng mga diyos.

Awit 82:6
Aking sinasabi, "Kayo'y mga diyos, kayong lahat ay mga anak ng Kataas-taasan.

Job 1:6-12
[6] Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa PANGINOON, at si Satanas ay dumating din namang kasama nila.[7] Sinabi ng PANGINOON kay Satanas, ''Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas sa PANGINOON, "Sa pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pamamanhik manaog doon."[8] At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan."[9] Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa PANGINOON, "Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit?[10] Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan, at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain.[11] Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya, at susumpain ka niya nang mukhaan."[12] At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay." Sa gayo'y umalis si Satanas sa harapan ng PANGINOON.

Job 2:1-7
[1] Isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap ang kanilang sarili sa PANGINOON, at dumating din si Satanas upang iharap ang sarili sa PANGINOON.[2] Sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Si Satanas ay sumagot sa PANGINOON, at nagsabi, "Sa pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pamamanhik-manaog doon."[3] At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job, wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan? Siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inudyukan mo laban sa kanya, upang sirain siya nang walang kadahilanan."[4] Si Satanas ay sumagot sa PANGINOON, "Balat sa balat! Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay.[5] Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka nang mukhaan."[6] At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kanyang buhay."[7] Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng PANGINOON, at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo.

1 Cronica 28:8
Ngayon, sa paningin ng buong Israel, ang kapulungan ng PANGINOON, at sa pandinig ng ating Diyos, tuparin at sundin ninyo ang lahat ng mga utos ng PANGINOON ninyong Diyos, upang inyong ariin ang mabuting lupaing ito, at maiwan bilang pamana sa inyong mga anak pagkatapos ninyo, magpakailanman.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001