A A A A A

Diyos: [Sumpa]


Levitico 20:9
Sinumang lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay tiyak na papatayin; kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, ang kanyang dugo ay nasa kanya.

Deuteronomio 28:15
"Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng PANGINOON mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo.

Exodo 21:17
"Ang magmura sa kanyang ama, o sa kanyang ina ay papatayin.

Jeremias 15:10
Kahabag-habag ako, ina ko, na ipinanganak mo ako, isang taong palaaway at taong palaban sa buong lupain! Ako'y hindi nagpautang na may patubo o pinautang man na may patubo, gayunma'y sinusumpa nila akong lahat.

Galacia 3:13
Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin — sapagkat nasusulat, "Sumpain ang bawat binibitay sa punungkahoy" —

Exodo 34:7
na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libu-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala; na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi."

Lucas 6:28
pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo.

Numero 14:18
Ang PANGINOON ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway, ngunit kailanman ay hindi pinapawalang-sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi.

Genesis 3:17
At kay Adan ay kanyang sinabi, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punungkahoy na aking iniutos sa iyo na, 'Huwag kang kakain niyon,' sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay;

Kawikaan 26:2
Tulad ng maya sa kanyang paggagala, tulad ng langay-langayan sa kanyang paglipad, ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi lumalapag.

Deuteronomio 5:9
Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin,

Galacia 5:1
Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo; kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.

Exodo 20:5
Huwag mo silang yuyukuran, o paglikuran man sila; sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot saakin;

2 Corinto 5:17
Kaya't kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang; ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago.

1 Juan 4:4
Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan.

2 Samuel 16:5-8
[5] Nang dumating si Haring David sa Bahurim, may lumabas na isang lalaki mula sa angkan ng sambahayan ni Saul, na ang pangala'y Shimei, na anak ni Gera. Habang siya'y lumalabas, siya'y patuloy na nagmumura.[6] Kanyang pinagbabato si Haring David at ang lahat ng kanyang mga lingkod. Ang buong bayan, at ang lahat ng mga mandirigma ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa.[7] Ganito ang sinasabi ni Shimei habang siya'y nagmumura, "Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na mamamatay-tao, ikaw na taong walang kabuluhan![8] Ipinaghiganti sa iyo ng PANGINOON ang lahat ng dugo ng sambahayan ni Saul na siya mong pinalitan sa pagiging hari. At ibinigay ng PANGINOON ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak. Tingnan mo, dinatnan ka ng pagkawasak sapagkat ikaw ay mamamatay-tao."

Deuteronomio 21:23
ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili nang magdamag sa punungkahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos bilang pamana.

Exodo 20:5-6
[5] Huwag mo silang yuyukuran, o paglikuran man sila; sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot saakin;[6] ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

1 Samuel 17:43
Sinabi ng Filisteo kay David, "Ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod?" At nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga diyos.

Ezekiel 18:20
Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasakanya, at ang kasamaan ng masama ay sasakanya.

Jeremias 31:29-30
[29] Sa mga araw na iyon ay hindi na nila sasabihin: 'Ang mga magulang ay kumain ng maaasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo.'[30] Ngunit bawat isa ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasamaan; bawat taong kumakain ng maaasim na ubas ay mangingilo ang ngipin.

Exodo 20:6
ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

Deuteronomio 18:10-12
[10] Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, ng manghuhula, o manggagaway o engkantador, o mangkukulam,[11] o gumagamit ng anting-anting, o nagpapagamit sa masasamang espiritu, o salamangkero, o sumasangguni sa mga patay.[12] Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa PANGINOON, at dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito ay pinalalayas sila ng PANGINOON mong Diyos sa harapan mo.

Roma 8:37-39
[37] Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig.[38] Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan,[39] ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na na kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

1 Pedro 5:8-9
[8] Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa.[9] Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan.

Genesis 3:17-19
[17] At kay Adan ay kanyang sinabi, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punungkahoy na aking iniutos sa iyo na, 'Huwag kang kakain niyon,' sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay;[18] mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo, at kakain ka ng tanim sa parang.[19] Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa; sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik."

Genesis 4:10-12
[10] Sinabi niya, "Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa.[11] Ngayo'y sinumpa ka mula sa lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay.[12] Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa."

Genesis 9:18-27
[18] Ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Sem, Ham, at Jafet. Si Ham ay siyang ama ni Canaan.[19] Ang mga ito ang tatlong mga anak ni Noe at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa.[20] Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan;[21] Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda.[22] At nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas.[23] Kumuha sina Sem at Jafet ng isang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng paatras, at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama.[24] Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing, at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak.[25] At kanyang sinabi; "Sumpain si Canaan! Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid."[26] At sinabi niya, "Purihin ang PANGINOON, ang Diyos ni Sem! At si Canaan ay magiging alipin niya.[27] Palawakin ng Diyos si Jafet, at siya'y titira sa mga tolda ni Sem; at si Canaan ay magiging alipin niya."

1 Hari 2:32-46
[32] Ibabalik ng PANGINOON ang kanyang madudugong gawa sa kanyang sariling ulo, sapagkat kanyang sinunggaban ang dalawang lalaki na lalong matuwid at mas mabuti kaysa kanya, at pinatay ng tabak, nang hindi nalalaman ng aking amang si David. Siya ay si Abner na anak ni Ner, na pinuno ng hukbo ng Israel, at si Amasa na anak ni Jeter, na pinuno ng hukbo ng Juda.[33] Kaya't ang kanilang dugo ay mababalik sa ulo ni Joab, at sa ulo ng kanyang binhi magpakailanman. Ngunit kay David, sa kanyang binhi, at sa kanyang sambahayan, sa kanyang trono ay magkakaroon ng kapayapaan magpakailanman mula sa PANGINOON."[34] Nang magkagayo'y umahon si Benaya na anak ni Jehoiada, siya'y sinunggaban at pinatay; at siya'y inilibing sa kanyang sariling bahay sa ilang.[35] At inilagay ng hari si Benaya na anak ni Jehoiada na kahalili niya sa hukbo, at si Zadok na pari ay inilagay ng hari bilang kahalili ni Abiatar.[36] Pagkatapos, ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei, at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng isang bahay sa Jerusalem, at manirahan roon, at huwag kang umalis mula roon patungo saan mang lugar.[37] Sapagkat sa araw na ikaw ay lumabas at tumawid sa batis ng Cedron, dapat mong alamin na ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang iyong dugo ay sasaiyong sariling ulo."[38] At sinabi ni Shimei sa hari, "Ang sinabi mo ay mabuti. Kung paanong sinabi ng aking panginoong hari, gayon gagawin ng iyong lingkod." At si Shimei ay tumira sa Jerusalem ng maraming araw.[39] Ngunit sa katapusan ng tatlong taon, dalawa sa mga alipin ni Shimei ay lumayas, at pumaroon kay Achis, na anak ni Maaca, hari sa Gat. At kanilang sinabi kay Shimei, "Narito, ang iyong mga alipin ay nasa Gat."[40] Tumindig si Shimei, inihanda ang kanyang asno, at nagtungo sa Gat kay Achis, upang hanapin ang kanyang mga alipin. Si Shimei ay umalis at kinuha ang kanyang mga alipin mula sa Gat.[41] Nang ibalita kay Solomon na si Shimei ay naparoon sa Gat mula sa Jerusalem, at bumalik uli,[42] ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei, at nagsabi sa kanya, "Di ba pinasumpa kita sa PANGINOON, at taimtim na ipinayo ko sa iyo, 'Dapat mong malaman na sa araw na lumabas ka at pumunta saanman ay tiyak na mamamatay ka'? At iyong sinabi sa akin, 'Ang iyong sinabi na aking narinig ay mabuti.'[43] Bakit hindi mo iningatan ang iyong sumpa sa PANGINOON, at ang utos na aking ibinilin sa iyo?"[44] Sinabi pa ng hari kay Shimei, "Alam mo sa iyong puso ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa kay David na aking ama. Kaya't ibabalik ng PANGINOON ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo.[45] Ngunit si Haring Solomon ay pagpapalain, at ang trono ni David ay magiging matatag sa harap ng PANGINOON magpakailanman."[46] Sa gayo'y inutusan ng hari si Benaya na anak ni Jehoiada; at siya'y lumabas, at dinaluhong siya, at siya'y namatay. Sa gayo'y tumatag ang kaharian sa kamay ni Solomon.

Job 2:9
Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos, at mamatay ka na."

Job 19:17
Kakaiba ang aking hininga para sa aking asawa, at nakakainis sa mga anak ng sarili kong ina.

Job 1:10
Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan, at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain.

Efeso 6:10-17
[10] Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kanyang lakas.[11] Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diyablo.[12] Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.[13] Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag.[14] Kaya't tumindig kayo, na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran,[15] at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan.[16] Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama.[17] At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos.

Mateo 5:22
Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Raca,' ay mananagot sa Sanhedrin; at ang sinumang magsabi, 'Ulol ka,' ay magdurusa sa nag-aapoy na impiyerno.

Roma 3:23
yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos;

Roma 6:23
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Genesis 9:25
At kanyang sinabi; "Sumpain si Canaan! Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid."

Awit 104:9
Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan, upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan.

Genesis 6:12
Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa.

Genesis 7:20
Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na labinlimang siko.

Genesis 8:5-9
[5] Ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasampung buwan. Nang unang araw ng ikasampung buwan, nakita ang mga taluktok ng mga bundok.[6] Sa katapusan ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong na kanyang ginawa.[7] Siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparoo't parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa.[8] Nagpalipad din siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa.[9] Ngunit ang kalapati ay hindi nakakita ng madadapuan ng kanyang paa, kaya't ito'y nagbalik sa kanya sa daong sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Kaya't inilabas niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito at ipinasok sa daong.

Genesis 9:11
Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo; hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa."

Roma 12:14
Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001