A A A A A

Diyos: [Halika habang ikaw ay]


Mateo 11:27-30
[27] Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at sinumang piliin ng Anak na pagpahayagan niya.[28] Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.[29] Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin; sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa.[30] Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan."

John 6:63-65
[63] Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay.[64] Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa nang una kung sinu-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya.[65] Sinabi niya, "Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama."

Mateo 11:28
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.

Isaias 1:18
"Pumarito kayo ngayon, at tayo'y mangatuwiran sa isa't isa, sabi ng PANGINOON: bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe; bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa.

Isaias 55:1-3
[1] "O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain! Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga.[2] Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog? Pakinggan ninyo akong mabuti, at kainin ninyo kung ano ang mabuti, at malugod kayo sa katabaan.[3] Ang inyong tainga ay inyong ikiling, at pumarito kayo sa akin; kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David.

Mateo 15:7-9
[7] Kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya,[8] 'Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin.[9] At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao.'"

Marka 10:13-16
[13] At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin, ngunit sinaway sila ng mga alagad.[14] Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos.[15] Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon."[16] At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila.

James 4:6-8
[6] Ngunit siya'ynagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, "Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba."[7] Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diyablo, at siya ay lalayo sa inyo.[8] Lumapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip.

2 Corinto 5:17
Kaya't kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang; ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago.

John 5:24
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.

Roma 12:1-2
[1] Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod.[2] Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito; kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos.

Hebreo 12:1
Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin.

Levitico 25:44
Tungkol sa iyong mga aliping lalaki at aliping babae na maaaring mayroon ka mula sa mga bansang nasa palibot ninyo, sila'y bibilhin ninyo bilang mga aliping lalaki at aliping babae.

Awit 32:8-10
[8] Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo.[9] Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo.[10] Marami ang paghihirap ng masasama; ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa kanya na sa PANGINOON ay nagtitiwala.

Isaias 29:13
At sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig, at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo;

John 5:40
Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay.

John 6:44-45
[44] Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin; at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw.[45] Nasusulat sa mga propeta, 'At tuturuan silang lahat ng Diyos.' Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin.

John 7:37-39
[37] Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom.[38] Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, 'Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay.'"[39] Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati.

Hebreo 4:14-16
[14] Yamang tayo'y mayroong isang marangal at Pinakapunong Pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag.[15] Sapagkat tayo'y mayroong isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayunma'y walang kasalanan.[16] Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan.

Apocalipsis 22:16-17
[16] 'Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesya. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga."[17] Ang Espiritu at ang babaing ikakasal ay nagsasabi, "Halika." At ang nakikinig ay magsabi, "Halika." At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad.

John 6:37
Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin; at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.

Apocalipsis 22:17
Ang Espiritu at ang babaing ikakasal ay nagsasabi, "Halika." At ang nakikinig ay magsabi, "Halika." At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad.

Isaias 13:6-8
[6] Manangis kayo, sapagkat ang araw ng PANGINOON ay malapit na; ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa Makapangyarihan sa lahat![7] Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay manlulumo,[8] at sila'y mababalisa. Mga pagdaramdam at mga kapanglawan ang daranasin nila; sila'y maghihirap na gaya ng babaing nanganganak. Sila'y magtitinginan na nanghihilakbot ang kanilang mga mukha ay magliliyab.

Apocalipsis 12:9
At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diyablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan; siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya.

Filipos 1:6
Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesu-Cristo.

Apocalipsis 21:4
At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na."

Hebreo 10:19-22
[19] Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,[20] na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan, sa pamamagitan ng tabing, samakatuwid ay sa kanyang laman,[21] at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos,[22] tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.

Joel 2:32
At mangyayari na ang sinumang tumatawag sa pangalan ng PANGINOON ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas, gaya ng sinabi ng PANGINOON, at kabilang sa mga naligtas ay yaong mga tinatawag ng PANGINOON.

Awit 104:9
Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan, upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan.

Genesis 6:12
Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa.

Genesis 8:9
Ngunit ang kalapati ay hindi nakakita ng madadapuan ng kanyang paa, kaya't ito'y nagbalik sa kanya sa daong sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Kaya't inilabas niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito at ipinasok sa daong.

Genesis 9:11
Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo; hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa."

Genesis 7:20
Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na labinlimang siko.

Genesis 8:5
Ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasampung buwan. Nang unang araw ng ikasampung buwan, nakita ang mga taluktok ng mga bundok.

Kawikaan 31:30
Ang alindog ay madaya, at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaing natatakot sa PANGINOON ay papupurihan.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001