A A A A A

Masamang Katangian: [Nagrereklamo]


Awit 144:14
ang mga baka namin nawa ay manganak na walang makukunan o mawawalan, huwag nawang magkaroon ng daing ng pagdadalamhati sa aming mga lansangan!

Nehemias 8:1
Ang buong bayan ay nagtipun-tipon na parang isang tao sa liwasang-bayan na nasa harapan ng Pintuang Tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng PANGINOON sa Israel.

Isaias 24:11
May sigawan sa mga lansangan dahil sa kakulangan sa alak; lahat ng kagalakan ay natapos na, sa lupa ay nawala ang kasayahan.

Jeremias 14:2
"Ang Juda ay tumatangis, at ang mga pintuan niya ay nanghihina, sila'y nangingitim na bumagsak sa lupa; at ang daing ng Jerusalem ay pumapailanglang.

Kawikaan 23:29
Sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may matang may kapulahan?

Filipos 4:6-7
[6] Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.[7] At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip,ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001