A A A A A

Masamang Katangian: [Kapaitan]


Gawa 8:23
Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan."

Colosas 3:8-13
[8] Ngunit ngayon ay itakuwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, poot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig.[9] Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito,[10] at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya.[11] Dito'y wala ng Griyego at Judio, tuli at di tuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng malaya; kundi si Cristo ang lahat at nasa lahat![12] Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan.[13] Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang inyong gawin.

Eclesiastes 7:9
Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal.

Efeso 4:26
Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit,

Ezekiel 3:14
Itinaas ako ng Espiritu at ako'y dinala palayo; ako'y humayong nagdaramdam na nag-iinit ang aking diwa, at ang kamay ng PANGINOON ay naging malakas sa akin.

Isaias 38:17
Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan; ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran.

Job 7:11
"Kaya't hindi ko pipigilan ang aking bibig; ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu; ako'y dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa.

Job 10:1
“Kinasusuklaman ko ang aking buhay; malaya kong bibigkasin ang aking buhay; malaya kong bibigkasin ang aking karaingan; ako'y magsasalita sa kapaitan ng aking kaluluwa.

Job 21:25
At ang isa pa'y namatay sa paghihirap ng kaluluwa, at kailanman ay hindi nakatikim ng mabuti.

Marka 11:25
Kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman; upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit.

Kawikaan 10:12
Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway.

Kawikaan 14:10
Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan, at walang dayuhang nakikibahagi sa kanyang kagalakan.

Kawikaan 15:1
Nakapapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang.

Kawikaan 17:25
Ang hangal na anak ay kalungkutan sa kanyang ama, at kapaitan sa babaing nagsilang sa kanya.

Roma 3:14
"Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan."

Mateo 6:14-15
[14] Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit.[15] Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan.

James 1:19-20
[19] Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid: ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit;[20] sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos.

Hebreo 12:14-15
[14] Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon.[15] Pakaingatan ninyo na baka ang sinuma'y mahulog mula sa biyaya ng Diyos; baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami.

Efeso 4:31-32
[31] Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan,[32] at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Cristo.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001