A A A A A

Masamang Katangian: [Pananakot]


1 Juan 2:9
Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon.

1 Juan 3:15
Ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao.

2 Timoteo 1:7
sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili.

Deuteronomio 31:6
Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni masindak sa kanila sapagkat ang PANGINOON mong Diyos ay humahayong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan."

Efeso 4:29
Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig.

Efeso 6:12
Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.

Levitico 19:18
Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan; kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili: Ako ang PANGINOON.

Mateo 5:11
"Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.

Kawikaan 17:9
Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan.

Kawikaan 22:10
Itaboy mo ang manlilibak, at ang pagtatalo ay aalis; ang pag-aaway at pang-aapi ay matitigil.

Kawikaan 24:16
Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan.

Awit 138:7
Bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan, ako'y iyong muling bubuhayin, iyong iniuunat ang iyong kamay laban sa poot ng aking mga kaaway, at ililigtas ako ng iyong kanang kamay.

Roma 2:1
Kaya't wala kang maidadahilan, O tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay.

Roma 12:18-19
[18] Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng mga tao.[19] Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos; sapagkat nasusulat, 'Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon."

Roma 12:20-21
[20] Kaya't "kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo; sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo."[21] Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama.

Lucas 6:27-28
[27] "Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo,[28] pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo.

Mateo 5:44-45
[44] Ngunit sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo,[45] upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di-matuwid.

Isaias 41:11-13
[11] Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapapahiya at malilito: silang nakikipaglaban sa iyo ay mawawalan ng kabuluhan at mapapahamak.[12] Iyong hahanapin sila na nakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi mo sila matatagpuan; silang nakikipagdigma laban sa iyo ay matutulad sa wala.[13] Sapagkat ako, ang PANGINOON mong Diyos, ang humahawak ng iyong kanang kamay; ako na nagsasabi sa iyo, "Huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan."

Mateo 5:38-41
[38] "Narinig ninyo na sinabi, 'Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.',[39] Ngunit sinasabi ko sa inyo, 'Huwag ninyong labanan ang masamang tao.' At kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila.[40] Kung ipagsakdal ka ng sinuman, at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal.[41] Kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ka ng isang milya, lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya.

Awit 34:12-18
[12] Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at naghahangad ng maraming araw, upang magtamasa ng mabuti?[13] Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya.[14] Lumayo ka sa kasamaan, at ang mabuti'y iyong gawin; hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin.[15] Ang mga mata ng PANGINOON ay sa matuwid nakatitig, at sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig.[16] Ang mukha ng PANGINOON ay laban sa mga gumagawa ng masama, upang tanggalin ang alaala nila sa lupa.[17] Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang PANGINOON ay nakikinig, at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo.[18] Ang PANGINOON ay malapit sa may pusong wasak, at inililigtas ang mga may bagbag na diwa.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001