A A A A A

Masamang Katangian: [Galit]


Efeso 4:26-31
[26] Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit,[27] at huwag bigyan ng pagkakataon ang diyablo.[28] Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan.[29] Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig.[30] At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos.[31] Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan,

James 1:19-20
[19] Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid: ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit;[20] sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos.

Kawikaan 29:11
Inihihinga ng hangal ang kanyang buong galit, ngunit ang matalino ay nagpipigil nang tahimik.

Eclesiastes 7:9
Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal.

Kawikaan 15:1
Nakapapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang.

Kawikaan 15:18
Ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo.

Colosas 3:8
Ngunit ngayon ay itakuwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, poot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig.

James 4:1-2
[1] Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap?[2] Kayo'y naghahangad, at kayo'y wala; kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala, sapagkat hindi kayo humihingi.

Kawikaan 16:32
Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa, kaysa sumasakop sa isang bayan.

Kawikaan 22:24
Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at huwag kang sasama sa taong bugnutin;

Mateo 5:22
Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Raca,' ay mananagot sa Sanhedrin; at ang sinumang magsabi, 'Ulol ka,' ay magdurusa sa nag-aapoy na impiyerno.

Awit 37:8-9
[8] Iwasan mo ang pagkagalit, at ang poot ay iyong talikdan! Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan.[9] Sapagkat ang masasama ay tatanggalin; ngunit ang naghihintay sa PANGINOON ay magmamana ng lupain.

Awit 7:11
Ang Diyos ay hukom na matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit,

2 Hari 11:9-10
[9] At ginawa ng mga pinuno ang ayon sa lahat ng iniutos ni Jehoiada na pari, at kinuha ng bawat isa ang kanyang mga tauhan, yaong hindi magbabantay sa araw ng Sabbath, kasama ng mga nagbabantay sa araw ng Sabbath, at nagsiparoon kay Jehoiada na pari.[10] Ibinigay ng pari sa mga pinuno ang mga sibat at ang mga kalasag na naging pag-aari ni Haring David, na nasa bahay ng PANGINOON;

2 Hari 17:18
Kaya't ang PANGINOON ay galit na galit sa Israel, at inalis sila sa kanyang paningin. Walang naiwan maliban sa lipi ni Juda lamang.

Kawikaan 14:29
Ang makupad sa galit ay may malaking kaunawaan, ngunit ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan.

Tagalog Bible 2001
Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001