A A A A A

Kasalanan: [Pangangalunya]


1 Corinto 6:18
Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.

Exodo 20:14
Huwag kang mangangalunya.

Hebreo 13:4
Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.

James 4:17
Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, itoy kasalanan sa kaniya.

Jeremias 13:27
Aking nakita ang iyong mga kasuklamsuklam na gawa, sa makatuwid bagay ang iyong mga pangangalunya, at ang iyong mga paghalinghing, ang kahalayan ng iyong pakikiapid, sa mga burol sa parang. Sa aba mo, Oh Jerusalem! ikaw ay hindi malilinis; hanggang kailan pa magkakaganyan?

1 Juan 1:9
Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayoy patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayoy lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Lucas 16:18
Ang bawat lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya.

Mateo 19:9
At sinasabi ko sa inyo, Sinomang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya.

Kawikaan 6:32
Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa.

Roma 7:2-3
[2] Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwat kung ang asaway mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa.[3] Kaya nga kung, samantalang nabubuhay ang asawa, siyay makikisama sa ibang lalake, siyay tatawaging mangangalunya: datapuwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siyay hindi na mangangalunya, bagaman siyay makisama sa ibang lalake.

Marka 10:11-12
[11] At sinabi niya sa kanila, Ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa unang asawa:[12] At kung ihiwalay ng babae ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalunya.

Mateo 5:27-32
[27] Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya:[28] Datapuwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.[29] At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impierno.[30] At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno.[31] Sinabi rin naman, Ang sinomang lalake na ihiwalay na ang kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay:[32] Datapuwat sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniyay nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya.

1 Corinto 6:9-16
[9] O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.[10] Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.[11] At ganyan ang mga ilan sa inyo: ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.[12] Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anoman.[13] Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain: ngunit kapuwa iwawasak ng Dios yaon at ang mga ito. Datapuwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon; at ang Panginoon ay sa katawan:[14] At muling binuhay ng Dios ang Panginoon, at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan.[15] Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Cristo? kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Cristo, at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari.[16] O hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, ay kaisang katawan niya? sapagkat sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman.

Lucas 18:18-20
[18] At tinanong siya ng isang pinuno, na sinasabi, Mabuting Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?[19] At sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? walang mabuti, kundi isa, ang Dios lamang.[20] Talastas mo ang mga utos, Huwag kang mangalunya, Huwag kang pumatay, Huwag kang magnakaw, Huwag kang sumaksi sa di katotohanan, Igalang mo ang iyong ama at ina.

1 Tesalonica 4:3-5
[3] Sapagkat ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayoy magsiilag sa pakikiapid;[4] Na ang bawat isa sa inyoy makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan,[5] Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nangakakakilala sa Dios;

Marka 7:20-23
[20] At sinabi niya, Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao.[21] Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga pangangalunya,[22] Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan:[23] Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao.

Mateo 15:17-20
[17] Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?[18] Datapuwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao.[19] Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong:[20] Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao.

Kawikaan 5:18-23
[18] Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan.[19] Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kaniyang dibdib sa buong panahon; at laging malugod ka sa kaniyang pagibig.[20] Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala?[21] Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas.[22] Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. At siyay matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan.[23] Siyay mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya.

John 8:4-11
[4] Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa kasalukuyan ng pangangalunya.[5] Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya?[6] At itoy kanilang sinabi, na siyay sinusubok, upang sa kaniyay may maisumbong sila. Datapuwat yumuko si Jesus, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa.[7] Datapuwat nang silay nangagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya, at sa kanilay sinabi, Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya.[8] At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa.[9] At sila, nang itoy kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandatandaan, hanggang sa kahulihulihan: at iniwang magisa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa gitna.[10] At umunat si Jesus, at sa kaniyay sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo?[11] At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayoy huwag ka nang magkasala.

Kawikaan 6:20-35
[20] Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina:[21] Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg.[22] Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo; pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo; at pagka ikaw ay gumigising, makikipagusap sa iyo.[23] Sapagkat ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag; at ang mga saway na turo ay daan ng buhay:[24] Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil ng dila ng di kilala.[25] Huwag mong pitahin ang kaniyang kagandahan sa iyong puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kaniyang mga talukap-mata.[26] Sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalake kundi isang putol na tinapay: at hinuhuli ng mangangalunya ang mahalagang buhay.[27] Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan, at hindi masusunog ang kaniyang mga suot?[28] O makalalakad ba ang sinoman sa mga mainit na baga, at ang kaniyang mga paa ay hindi mapapaso?[29] Gayon ang sumisiping sa asawa ng kaniyang kapuwa; sinomang humipo ay hindi maaaring di parusahan.[30] Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siyay nagnanakaw, upang busugin siya pagka siyay gutom:[31] Ngunit kung siyay masumpungan, isasauli niyang makapito; kaniyang ibibigay ang lahat na laman ng kaniyang bahay.[32] Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa.[33] Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya; at ang kaniyang kapintasan ay hindi mapapawi.[34] Sapagkat ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti.[35] Hindi niya pakukundanganan ang anomang tubos; ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol.

Kawikaan 5:3-22
[3] Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis:[4] Ngunit ang kaniyang huling wakas ay mapait kay sa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila.[5] Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan; ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol;[6] Na anopat hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay; ang kaniyang mga lakad ay hindi panatag, at hindi niya nalalaman.[7] Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig.[8] Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay:[9] Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik:[10] Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid;[11] At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw,[12] At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo, at hinamak ng aking puso ang saway:[13] Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, O ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin![14] Akoy malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan.[15] Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig, at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon.[16] Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwangan, at mga agos ng tubig sa mga lansangan?[17] Maging iyong magisa, at huwag sa di kilala na kasama mo.[18] Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan.[19] Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kaniyang dibdib sa buong panahon; at laging malugod ka sa kaniyang pagibig.[20] Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala?[21] Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas.[22] Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. At siyay matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan.

1 Corinto 7:1-40
[1] At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[2] Datapuwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa.[3] Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniyay nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.[4] Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa.[5] Huwag magpigil ang isat isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayoy mamalagi sa pananalangin, at muling kayoy magsama, baka kayoy tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil.[6] Ngunit itoy sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos.[7] Kayat ibig ko sana, na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat taoy mayroong kanikaniyang kaloob na mula sa Dios, ang isay ayon sa paraang ito, at ang ibay ayon sa paraan yaon.[8] Datapuwat sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaing bao, Mabuti sa kanila kung silay magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko.[9] Ngunit kung silay hindi makapagpigil, ay magsipagasawa: sapagkat magaling ang magasawa kay sa mangagningas ang pita.[10] Datapuwat sa mga may asawa ay aking ipinaguutos, Ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa.[11] (Datapuwat kung siyay humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kayay makipagkasundo sa kaniyang asawa); at huwag hiwalayan ng lalake ang kaniyang asawa.[12] Datapuwat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon: Kung ang sinomang kapatid na lalake ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan.[13] At ang babaing may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa.[14] Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaing hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa: sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan; ngunit ngayoy mga banal.[15] Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay: ang kapatid na lalake o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay: kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Dios.[16] Sapagkat paanong malalaman mo, Oh babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? o paanong malalaman mo, Oh lalake, kung maililigtas mo ang iyong asawa?[17] Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Dios sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia.[18] Tinawag baga ang sinomang taong tuli na? huwag siyang maging di tuli. Tinawag baga ang sinomang di tuli? huwag siyang maging tuli.[19] Ang pagtutuli ay walang anoman, at ang di pagtutuli ay walang anoman; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Dios.[20] Bayaang ang bawat isay manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kaniya.[21] Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag? huwag kang magalaala: kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya.[22] Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siyay alipin, ay malaya sa Panginoon: gayon din naman ang tinawag nang siyay malaya, ay alipin ni Cristo.[23] Sa halaga kayoy binili; huwag kayong maging mga alipin ng mga tao.[24] Mga kapatid, bayaang ang bawat isay manatili sa Dios sa kalagayang itinawag sa kaniya.[25] Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon: ngunit ibinibigay ko ang aking pasiya, na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan.[26] Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan, sa makatuwid bagay mabuti ngang ang taoy manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan.[27] Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa.[28] Ngunit kung ikaw ay magasawa, ay hindi ka nagkakasala; at kung ang isang dalaga ay magasawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapuwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman: at ibig ko sanang kayoy iligtas.[29] Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli, upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala;[30] At ang mga nagsisiiyak, ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak; at ang nangagagalak, ay maging tulad sa hindi nangagagalak; at ang mga nagsisibili, ay maging tulad sa mga walang inaari;[31] At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan, ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit: sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas.[32] Datapuwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon:[33] Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa,[34] At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaing walang asawa at ang dalaga, ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siyay maging banal sa katawan at sa espiritu man; ngunit ang babaing may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa.[35] At itoy sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan; hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayoy makapaglingkod sa Panginoon nang walang abala.[36] Ngunit kung iniisip ng sinomang lalake na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung itoy sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala; bayaang mangagasawa sila.[37] Subalit ang nananatiling matibay sa kaniyang puso, na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kaniyang sariling kalooban, at pinasiyahan sa kaniyang sariling puso na ingatan ang kaniyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin.[38] Kaya nga ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na magasawa ay gumagawa ng mabuti; at ang hindi nagpapahintulot na siyay magasawa ay gumagawa ng lalong mabuti.[39] Ang babaing may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa; ngunit kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapagasawa sa kanino mang ibig niya; sa kalooban lamang ng Panginoon.[40] Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala: at iniisip ko na akoy may Espiritu rin naman ng Dios.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905